Goudsche Courant, woensdag 30 oktober 1878

zitter hulde gebracht niui de nagedachtenis der seiia130 rdt op oor t l y eu W a t ƒ 400 erho gd j sedert de vorige zitting ziJu overleden De en even ala volgo 131 ld4 algeraeen goedgekeurd volgo tt t i wu 186 wordt verminderd tot 1000 en goedgekeurd vol n vergadering is verdaagd lot Donderdag U6 Hl worden goedgekeurd volgn 142 de heer Kraotoburg I I kamer van afgevaardigden heeft d Minister wil dien post doen vervalleo de beer Noothoïen van Goor onder toejuiching der linkerzijde de hj t der genutoriin tegeaovergeaUlden jiu daarna wordt de post bchoaden met geerde godsdienstige congre ialies ingediend De zit 41 b ti fimd helt Terschilleud schoolgeld waarrau 0 zegt dut het sleets moet dienen om rijks lai s xooBtjes niet op dezelfde banken te doen sittea met hen wier ouders minder niet aardsche midde n gezegend zyn wat gewenscht zon worden om de banden uit elkander te houden alaof de dare school niet evenzeer voor de zonen rma den r ken bakker of bleeker als voor die van den advocaat of genees jeer loa opeustaan enz Ik heb boven reeds gezegd dat beperking van t getal leerlingen het eenige middel is om olJoend onderwijs te krggen en dat die beper i illeen te verwachten is van hooger schoolgeld De school is voor niemana gesloten evenmin al Jit het geval is bg de gymnasiën en b de Academiën maar ieder moet met zgne middelen te rade gaan of hg ten einde toe in e hoogere opleidiug zal kunnen voorzien en wanneer er bg den bakkers of bleekerszoon wat in zit eu de bakker of bleeker wil zijne door arbeid verdiende penningen tot de hoogere opleiding van zijn zoon besteden dan sullen w4j dergel ke jongelingen gaarne daar zien plasü nemen bedenkende dat de grootste geleerden dikwgts uit den nij veren stand zv q voortgekomen Standen kant üij niet weg redeneren evenmin als het verschil van geld het gouden kali wordt maar al te veel aangebeden doch wanneer Gij meent den rijken bakker of slager met dergelgke redeneringen te believen dan zolt Gij het mis hebben nant deze zullen er evenmin op gesteld z n om op hunne beurt met mindere klassen in de Maatschappy gelijk gesteld te worden en dat zou toch consequent moeten volgen uit Uwe onhoudbare gelijkheidsleer eene theorie die eigeultjk een protest daarstelt tegen hetgeen zoowel hier als pveral elders bestaat namelyk de verdeeling van de gemeente scholen in verschillende klasuu op welke verdeeling wg slechts voortbouwen Ma KIST De Redactie deter Courant haast zich om aan het schrijven van den heer Kist een plaats te geven Het lid der liedactie van wien het vorig artikel afkomstig was en die overeenkomsttg eene sedert eenige jaren bij dit blad bestaande gewoonte zijn artikel met de eerste letters van zijn naam onder teekende acht voortzetiing van den strijd in een blad als dit minder gewenscht Slechte een miertal opmerkingen moge hier plaats vinden 1 Uitdrukkelijk is gezegd dat aan de goede trouw van den heer Kift niet werd getwijfeld 2 De voortgezette klasse wordt nu verdedigd door de bewering dat de moderne talen op de gymnasiën etiejmoederlijk werden behandeld Bij het admissie examen wordt evenwel kennis dier talen niet gevorderd en volgens liet leerplan worden zij van de eerste beginselen af onderwezen in de laagste Jclasse vier uren s wefks in de 2 vijf in de 3j zeven in de 4 zeven in de 5b vijf en in de 6 drie uren s weeks 3 Het hoogere schoolgeld moet dienen om het getal leerlingen te beperken daar dit het eenige middel is om voldoend onderwijs ie verkrijgen Die weinigen dus wier ouders dat hooge schoolgeld kunnen en willen betalen worden dan door Juin beperkt getal in t genot van voldoende onderwijs gesteld Veor de velen die minder bemiddelde ouders hebben blijft dan de school mei het onbeperkte getal en het onvoldoende onderwijs 4 he personaliteiten in het écJtrijven van den ieer Kist voorkomende blijven onbeantwoord Vond hij daartoe in het artikel aanleiding 4an Jiou dit den schrijver leed doen Slechts dit ten slotte Bet artiiel vloeide niet voort uit vrees voorde B B S evenmin uit vrefs voer huis en haard maar uit belangstelling in al wat Gouda betreft Indien deze gemeente over ruime financiln kon ietekikken zou tegen de opriditing van overbodige eeholen en scholen van meer uitgebreid lager onderwijs xjn overbodig waar middelbare scholen hestaan geen bezwaar zijn in de tegenwoordige mitaadijheden zender enigen twijfel 3 F D BUITENLAND BiiiteDlandscb Overzicht ïoodag kwamen in njcer dan een derde gedeelte vla Frankrijk de gemeenteraden bijeen om de Sensals kiezers te kieita Dm tullca dan nog twee maouden voor de borst hebben om de verdiensten der Verschillende candidaten te wegen want de ïerkiealngen hebben eerst plaats op den eersten Zondag in Januari Maar men ui reeds spoedig kunoeo nagaan hoe de keuzen dcukelgk suUcu uitvallen Ër is uagcuoeg geea twijfel meer of de republikeinen zullen baveiidrjjven Be andere partijen hebben aUe hoop op slagen laten varen Gisteren kwamen de Fransche Kamers bijeen de eerste zitting zou gewijd liju uac de gewone formaliteiteu bureeUverkieeingen behoeven geen plaats te hebben daar da benoeming voor bet heele jaar geschied is de Senaat zal een dag moeten bepalen voor de verkiezing van drie levenslange senatoren iu plaats van de heeren Chareton Henouard en Dupauloup De rapporten over de i egrooting zijn gereed zoodat deze in de Kamer terstond in behandeling kan worden genomen zoolang men echter bang is voor den Senaat zal zeker de begroatmg wel niet geheel afgehandeld worden In Duitsohland wordt de uitvoering Tan de socialisteuwet met gestrengheid toortgezet de aanschrijving van den Prnisisohen minister Éulenburg over de uitïocrinj is echter zeer gematigd in dien ziu dat uitdrukkelijk wordt gezegd dat uiet sociaal dtiuucralen geen l ist van de wet moeien hebben Volgens de If urlemS Cour ontvangt de Keiier nog voortdurend brieven waarin hij tegen zyne terugkomst te Bfrlijn fflet nieowe inoorduauslagen wordt bedreigd terwijl ook de Groothertog van Baden biie eu heeft ontvangen waarin hem dezelfde belireigiiig wor lt gedaan voor het geval dat hij den Keizer nog langer op het grondgebied van Baden tueluat De Oostersebe quaeatie staat gereed opnieuw de wereld in rep en roer te brengen Men weet reeds dat er eeo opstand i uitgebroken van Bulgaren eu Qrieken ten Zuiden vau den Bulkan die opstand heeft reeds groote afmetingen aangenomen het blykt nu dat de opstand direct of indirect door de Bussen is gestsjkt de Russische bladen komen daar rond voor uit en beweren dat men hier een wcerwaak op het oog heeft voor den opsiaud van de Pomaken door Turken eji Engelschen gemaakt om de Bussen LindLTeu Br is meer de Russische bladen maken er in do laatste dagen volstrekt geen geheim meer van dat het traot at van Berlijn heeft uilgediend eo wil men een werkeiyk duuriaineu vrede op het tractaat van San Stefuno moet worden teruggekomen De groote moeilykheid is op dit oogenblik dat de Purte en S uslunU Ijet niet eens kunnen orden over het ui uwe tractuat Hoeietl overdrijviof er oük moge wczeii in sommige bericlitcu uit Konslantinopel er blyft waarheid genoeg over om zich over den tegenwoordigeu staat viui zaken niet op zijn gemak te gevoelen Br rijzen allerwege bezwaren en al kunnen die bg ceuigen goeden wil best worden uit den weg geruimd het is nog zoo zeker niet dat die goede wil tot den einde tee zal worden gevonden De verhouding lussohen Sf Petersburg en Konslsntiuopel begint laugzamerhand weder volkomen het vroegere karakter aan te nemel toen de Rus Jsehe eo Turksche troepen in do nabijheid van Konstantinopel half vijandig tegenover elkander stonden altijd op hunne hoede tegen een ouverwacbteu aanval De Turksche troepen staan in de stellingen die de Kussen laalstelyk hebben ontruimd de verschansingen worden nagezien de bezetting wordt voortdurend versterkt En de Russen die op hunne schreden zijn teruggekeerd toonen geen den minsten lust om weder af te trekken Er is niet veel hoop dat dit verbeteren zal voordat het afeonderlijk verdrag met Rusland door de Porte is geteekend en tot dusver blijkt nog niet dat de Turksche regeering genegen is de Russische voorwaarden aan te nemen De miniaterieele crisis in Italië is gieindigd Admiraal Briu en Professor Pessina hebben de portefeuilles van marine en landbouw aanvaard Daar generaal Bonelli reeds de benoeming tot Minister van oorlog heeft aangenomen is het Kabinet weder Voltallig De moordaanslag op den Koning van Spanje waarvan de telegraaf gewag maakte is niet geschikt om de positie van de Interuatiouulen onder Welken naam zy ook optrede te verbeteren wanneer zolke aanvallen algemeen wordep baat het niet veel het verband tnssohen leer en leven te ontkennen De Koning is voortdurend het voorwerp van allerlei ovatie De ilBiprooordtnaar wordt in de gevangenis nauwlettend bewaakt I I li t I BINNENLAND GOUDA 29 October 1878 Onze stadgenoot de heer J A de Graaff militair medisch student heeft dezer dagen te Utrecht het diploma van candidaat arts mogen verwerven met de vereerende onderscheiding dat hij N van ztngeit is geweest Gisteren hadden te s Gravenhage de akte examens voor het middelbaar onderwijs plaats afd letterkunde Toegelaten werd de heer C J Kok de Jong van Gonda voor staathuishondkiuide volledige akte Men verzoekt ons te melden dat Ds J C van Gorkom den 3n Nov a s voormiddags 10 uur te Haastrecht lal worden bevestigd door Ds J A Tours predikant der Herv gemeente te Deventer en na de bevestiging tot de gemeente worden ingeleid door Ds rt van Gorkom predikant bij de Remonstrantsclie gemeente te Amsterdam sNamiddags te 2 uren zal de bevestigde zijn intreerede houden Zondag morgen is de bjj de Rcmonstrantsch geref gemeente te Leiden beroepen predikant dr J A Beijerman bij die gemeente ingeleid door den hoog leeraar dr O P ïiele met het houden eener rede naar aanleiding vtn Malth 13 vs 3 Ziel een iciaijtr ging uit om te laaijen Des avonds deed de nieuwe leeranr zijne intrede met een rede over Baad 3 VS 6 Betgeen ik heb geve ik Er is sprake van een oproeping die door de H geering eerstdaags zal gedaan worden voorjdertig ontvan gers der directe belastingen en nceijusen die geschikt en genegen mochten zijii bij len administralieveo dienst iu Nederlandsoh Iudie over te gaan JÏW Naar men verneemt is de wethouder van publieke vrerken te Amsterdam de beer Tromp bezig ora zich op de hoogte te alelleii van de inrichting ea werking van het nieuw procédé electriseh licht Dit slaat in verband met het plan om de openbare verlichting voor eigen rekening dier gemeente te brengen Daor 40 welkende leden der vereeniging tot verbetering van armenzorg is een adres van aiihaesie aan liet adres van het Mullapaliursbond aan Z M den Koning gericht Ia hst adres vau het Mullapatiorsbond waarvan meer bepaaldelijk de algemeene strekking door genoeitide vereeniging wordt ondersteund wenscht men strenge strafbepalingen tegen openbare dronkenschap beperking van het aantal tappers en slijterapatenten onver eenigbaarheid van dit patent met een patent tot uitoefeniag vtu eeaigen anderea tak vau hamjel weigering van het patent aan ambtenaren aangesteld door het openbaar geEag Oiw volk is vergelekeu bij andere volken terk aau den drank verslaafd Terwijl men toch in Pruissen 1 drankhuis op 471 inwoners telt in lerhind 1 op 415 in Schotland 1 op 223 in Engeland 1 op 170 is iu Nederland 1 drankhuis op 83 inwoner De by fiet adres van hei Mullapatiorsbond gevoegde bede om medewerking wijst er op dat jaarlijks 8 38 liter gedistilleerd per hoofd der bevolking wurdea geoons meerd Terwijl het volk 7V8 P r hoofd aan jenever verkwist besteedt het nauwelijks fl aan vleeséh De opbrengst van den accijns op het biimeulnndsch gedistilleerd neemt dan ook van jaar tot jaar net een paar millioen gulden toe Door bet ministerie va oorlog is thans voor het leger eene nieuwe handleiding bij het onderricht ia do gymnastiek vaatgestdd en ingevoerd Behalve dat meer tyd en zorg aau de gyranattieke oefeningen zullen besteed worden is het vooral eene goede bepaling waarby genoemd onderricht onder geneeskundig toezicht wordt gesteld Ongeoffendeu zallen dagelijks een uur en meergeoefenden wekelijks i a 3 uur onderricht ontvangen Op deze wyze zal het mogelijk kannen zijn dat deze tot dusver bgnii geheel verwaarloosde tak van militair onderwijs vooriiwn rijk vrueh n afwerpe In verschillende garnizoenen ontbreken intussohen de meeste benoodigde toestellen Zijn wij wél onderricht dan zou hierin evenwel spoedigvoorzien zijn ff W In het tyeekU v h Pegt wordt door eenige heerea nit VoHenhove en Zwolle medegedeeld dat men een fonds wenscht te stichten ten behoeve van de weduwe en de jeugdige kinderen van den rykaveldwaehter brigadiertitulair J J Bottings die te Vollenheve vermoord is in de nitoefening van zijn plicht Van den heer W M I jgeman te Haorlem vindt tnea ia de H C eeu besehouwing over de Amerikaansche berichten omtrent de uitvindingen van den heer Edison in zake het electriseh licht Uy zegt daaromtrent Dit boek bevat veel waars en ook wel eeuig nieuws maar ongelukkiglijk is jnist wat daarin waar is niet nieuw ea wat daarin nieuw ia niet waar Met geringe wyziging zou men deze uitspraak welke ik vikSr vele jaren een als recensie van een boek iu een tijdschrift vond kunnen toepassen op de neteuschappelyke sensatieberichten aangaande Bdisoijs nieuwste uitvinding waarop de Ame DbiaaKhc 4ighi iden In den IaaUten t jd hanne lezers veifaatón Na dit meer uitvoerig t helmen toegelicht zegt de heer 1 Ifet is roet dit al toch nogleer mogelijk dat Üditon aang ndc het electrisehlicht iets nieuws uitgevonden heeft Ia de eersteberichten werd dit ook gezegd het heette daar dat hij bet naar willekeur kou verdeelen en dusdoor den zelfd a ttroomgever een willekeurig aantal nu zwakkere lichten kon doen stralen op vanetkadr verwijderde plaatsen Bevestigt zich dit iuvolle mate dan heeft Edison gevonden wat velenlang v k hem met ijver en volharding maar vergeefs hebben gezocht Maar ook dan aog zal ditlitjht veel nieer dan nu zeker nevens het gaslicht groote dienst doen maar aooit dit kunnen verdringen of zelfs de consumtie daarvan aanmerkelijk do a vermindren Vrijdag avond had in de nabijheid van den Omval abij Amsterdam eeu spoorwegoogelnk plaat dat ernstige gevolgen had kunnen hebben Een kar ger laden met een verhuisboel bestemd voor Utrecht passeerde de rails van den spoorweg ongeveer 9 ui r Een der wielen kwam in het ongeteede Er kwam een trein aan de paarden werden losgesneden en de wagen met al wat er op was verbrijzeld Persoonlijke ongelukken zijn niet te betreuren Vrijdag avond i de bbkscm geslagen in den toren der Groote kerk von de Hervormde gemeente te Hjorn Toren eu kerk zyn dientengevolge geheel erbrand De beleuilende huizen heeft mei tegen bet vuur weten te beschermen Pcreoonlyke ongelukken zijn uiet voorgevallen De poetkondukteur P op de lijn Vlissingen Roosendaal is te Roosendaal iu hechtenis genomee genomen verdacht van verduistering van aaugeteekende brieven De Standaard bevat aan het hoofd zijner kolommen eene oproeping aan de locale comité s en correspondentschappen voor het volkspetionnement om werkzaam te zlja voor de oprichting van een Boud onder het motto Eett lohosi met den Bijbel Bij de oproeping z u gevoegd couocpt tiatnten Deze statuten wordt gezegd bt lichamen het groote denkbeeld om buiten de strakke banden vaa eeu Vereeniging op den grondslag vsu volstrekt plaatselijk zelfbestuur voor de sociale belangen van ons christenvolk een terrein te scheppen waarop desverlangd allen als broeders kunnen samenwerken RjT wCrdt in deze statuten dan ook niets gemaakt of gekunsteld maar eenvoudig als schave aamgeguard wat God in de Julimaand groeien liet Ze groepeeren om het Volkspetionnement als roiddeiipunt alle krachten die voor den schoolstrijd nog ougebf uikt bleven en bifdca an die verspreide krachten het onwaardeerbare voordeel van een ougedwongeue en toch deugdelijke organisatie Art l der concept statuteu luidt aldus Er bestaat een Bond gevormd uit de locale oomité s of eorrespondentsohappea vau het Volkspetionnement onder het motto een School met den Bijbel Deze Bond heeft ten doel 1 om aan de Vereenigiugeii ter bevordering van het christelijk ondet wijs die reeds bestaan zonder op heur terrein te treden ttdelijkeii en gcldelijkeii steun te verleeueu 2 plnalstlyk den bloei der vrye school te bcvorderctt en 3 de tijden het Volkspetionnemeat verkregene organisatien te behouden allengs vkster gestal e te laten aaunemen en in zoodanig onderling verband te letten dat ze zoo dikwyis de belangen van eea School met den Bybet en wat daarmee in verband taat dit vèreischeu weer onverwijld dienst kunnen doen Aan de verdere bepalingen ontleenen wy het volgende De comité s of corrrspoddentschappea stellen zigh ten doel de locnle christelijke belangen met nanlie die van de vrije School met den Bijbel naat vermogen Ie bevorderen liet Pondsbcstuur bepaalt er zich toe otn de aandacht der Comité en correspond ntscha ipea op voorkomende belangen te vtstigeu door hehitfupen van de pers en het verspreiden van vliegende blaadjes al mede door het rondzeiiden van sprekers de gemeenschappelijke belangen der comité s te dienen en voorts tot het aanwendeo vau pogingen om comité s op te richtea waar die nog niet bestaan ea ze waar die bestaan in goede overeenstemming voor het gemeenschappelijk doel te doen saamwerken Niet tredende op het gebied der bestaande véreenigingen van christelijk nationaal onderwijs of christelijk gereformeerd onderwy ontbonden de eoniité s zich in al hun vertakkingen van het rechtstreeks subsidiceren van scholen builen hun ressort en storten ze dtrhalve alle subsidien voor scholen buitenaf bestemd in de kus der bestaande generale vtreeni gingen Orgaan van den Boi d is Ve Standaard Oiulf rtcektnnnrs van de oproeping zijn de heeren Mr B i Jj baron De Geer van Jutphaas jtdviseereud id vaa het hoofd oorai j dr A Koype adviseerend lid von het hoofdcomité jhr mr A F De Savorniu Lohman adviseerend lid van het hoofdcomité W Uavy voorzitter van het locaal camité te Amsterdam J Voorhoeve HCz voorzitter van het locaaloomité te Rotterdam dr J A Gerth van Wyk voorzitter van het locaal comité te s Gravenhage ds H Beuker dr A W Bronsveld doe M Noordmj ds H Pierson S Van Velzen Jr Bene aitdraagster te Amsterdam bemerkte terw lzij zich in de keuken bevond dat er volk in hahrwinkel wa Zy trad naar voren en werd met een oogopslag gewaar dat men haor eenige zilveren horloges en goudeu ringen ontvreemd bad In eenoogwenk was zij een jongen die haar wiukf l verlaten heeft nageijld onder den uitroep houdt hem houdt hem De jongen vluchtte een schoenmakerswinkel binnen gevolgd door de uitdraagster Daardeelde zij den diefstal ten haren nadeele gepleegd mede en zag na laug prateu zich eindelijk wederia het bezit gesteld van haar rechtmatig eigendom Zij weuschie deu dief naar het politie bureau te brengen doch voor en in den winkel van den schoenmaker waren lul van nieawsgierigen tegen oordig eu door hen werd uitgemaakt dat aangezien de bestolene hare goedereu weder terugbekomen bad hetniet mocht geschieden dat de arme jongen uaAr het bureau werd gebracht De uitdraagster koos de verstandigste party eu liet den jongen glippen Zij died echter van het feit aangifte bij de politje enhet gelukte deze den jongen op te sporen dic rei s twee malen veroordeeld was geworden eens wegens brandstichting en eens wegens diefetal Vergadering van den Oetneenteraad VKUDAO 25 OCrOUEa Toadzitting Tegeowoordig de beer rau Bergn IJzeudoora voon en al ée leden Volga 109 CD 110 worden gocdgektord by Tolgn 111 vrugt de heer Muller dwa poit te verhoogea tot 500 wytt op andere ptuatiec ten emde eeoe kcariDg van ItvcDBmitidelcu ooral vao brood eu melk van tijd tot l d ts doen plaati hebbei de beer SimBom wil bieraaa medewerkeu ea deo poit intt ƒ lOO v verboogea de heer Snel spreckt de weuachelijkheid lut ora de keormg te doen jilaits hebbeu na korte dittuute geeft de Vooriilter eeaige inlicbtuig ea stelt vour de gexondbeida cofnmiajM üit t nuodigen meerdere keunng a te dueu plaati bebben duriia woidt de post goiJgekeurd volf n U 115 worden mede goidgekeard ü u Il6 de heer Oodijk viodt de koatea te hoog voor de bcstaaude itatioDB de heer i oat Drost wtl ook de ijKrr cblunde aan beatedeu ua iy g eeniglB diacuuie wordt btertou besloten t voIftD 117 119 werden gocdgekeard volgo 120 B en W stellen voor in erband met de o rr fating vtn de 2de Borgersobool Toor jongens dien pwt te rei oogen met 207O de heer inlaten wil indien da bnrgeraiondy bool daarioor gebraikt wordt dexelve vóór 1 September opeocu andcre ledca spraken io dien xiu waarna aan B ea W wordt optedragen dit 100 spoedig mogelgk t doen en daarna is de vuorgtstrlde verhoogiiig even als volgn l Ob met 70 verhoogd goedgekeurd oJgn I20c de heer Oudijk vuidi de post te hoog na korte dtseusaie goedgekeurd 120d U en W stLlIeu voor dezen post wet bOO U rboogen df beer Kist is daartegen de heer Nooihoren tan Ooor verklaart zich daardoor hierns gotdgekeord 12Ue wordt met ƒ 100 verhoogd en goet gekeurd letter f g h worden mede goedgekeurd vol n 121 wotdt m6t 475 verhoogd en even als volgo 122 127 goedgekeurd volgn 128 de heer de Rotte wil uanbcsteden hitrovrr votrtn eeuige leden het woord daarna nurtlt met 16 tegen 1 steiQ besloten om vier auorteu die htt meest gebruikt orden aau te besteden en B en op Eedragen om met Ite LUttQ daarovtr to raadplegea o er de zitkauiera vjio hh Doctoren alsmede om eeoe cualrdle te houdea overdta apotheek 12Bd de heer Oadgk vraagt mhchting on eeuige diacuasie wordt de poet even aU volgu 129 goedgekeurd olgi 16 tegep 1 stem volgu 143 152 wordeo goed jtkiurd volgo 163 de heer Oudyk hiI hieno verbetering aangebracht bt bbi 11 osdat door den Voorzitter wai verklaard met deu laLhter hitrover te zollen spreken is de post even alt volgn 154 157 goedgekeurd volgn 158 de herr Kist vraagt inltchtmg die door deu VoorzittLr wordt gt geven daarna goedgekeurd volgn 169 wordt voorloopig asugehoudeo otis vooraf de outvangsten te behandelen hiertoe overgegaan tijode wordt INGEZQgpEN lit jreWdele Heer Ofschoon eeu bescheiden plnntaje intiemende op het gebied vna kunst iinineulgk uiterlijke welsprekenheid mondelinge yaordracht eto neem ik de vrijheid den Heer Seorelaris der Hervormde Vereeniging Oranje eu Nederland er op te wijzen dat door luij als spreker te qualificeeren zie advertentie van 27 dezer hij zich zeer vergallopeerd heeft Banr alles wat adciut mij even lief eu dierbaar is geloof ik door op te treden als spreker ia eeu Hervormde Vereeuigiug ik bepaaldelijk ia Hervormde richting zou moeten spreken De kunst wanneer meu mondelinge voordracht kuBst uoenieu mag kent geen vaderland geea godsdieust geea kl insteedacbe ideëu mif is het minstens gtnomen overal even goe mits ik maar succes van miju werk geirieU Gepasseerde Zondag 20 October den Heer Secretaris prekende vau bovenstaande Vereeniging heb ik teu sterkste geproicstterd tegen publiciteit en Zaterdag avoud de Uoii hche CoHraut ItZf nde las ik tot mijn gïo te schrik dat d Heer Sicretaris de aardigheid lad gehati mij als spreker 11 iituleereu hier dus uit opmakende dat hij zich weiuig aan dit protest gcstoird hdd UEd bij voorbaat daolzeggende roor de opname dezer regelen geloof ik hiermede aan veler gevoelen voldaan te hebben Met achting UEd Dw Dr ANTON DIAMANT Stoomverwerji Grouda Laatate Berichten Wedneil 8 Oot l e Ahenipost tegt dit de laatste berichten omtrent de ontwikkebng van den opstand in Macedonië van zorgwekkenden aard sijn De beweging breidt zich snel uit Het schijnt ge lukt te zijn aan de eerste pogingen tot eeee geweldige onderdrukking der beweging tegenstand te bieden l e opstandelingen beginnen op lie rukkei naar Siros Wel zijn enkele Bulgaorscli benden geslagen maar allerwege komen de Mahomedaueu op Daar er intussclien uit Salonika strijdkrachten naar het gebied dtr opstuiideliugea worden gevoerd is het lot van den opstand nog twijfelachtig Deze heeft onmiskcnbair ten doel de uitbreiding van Bulgarije tot a m de Aegfische zee te verzekeren voor zooTcr het uiet in de bedoeling mocht liggen san de beweging eene grootere beteekenis dan die eener plaatselijke crisis te geven en hanr het karakter eener Europeesche aangelegenheid te doen verkrijgen Rome 28 Oct De Fan ulla bevestigt het bei richt dat liuslauds houding geleid heeft tot eene leven dige gedachteiwisseiing tusschen de Mogendheden Engeland heeft het initiatief gehouden tot een protest pede de Mogendheden zich zullen moeten verfênïgen Berlijn 28 October De Reichs Jiiieiger deelt de bekendmakingen mede van de openbare autoritailén krachteps welke ingevolge de socialistenwet weder verboden ziju in B den 1 inBrtlns ijk 2 in Westf den i PU in Saksen 6 vereenigingen voorts in Mecklenburg 1 iu Baden 1 en iu Saksen 2 bladen of geschriften Parijs 28 Ooi In den Senaat heeft de voor ting is tot Maandag verdaagd Bern 28 Oct Het definitief r uitaat der verkiezing voor den Nationnleu Knad is dat de radicale partij is gealageu Brussel 28 Oct De Indépendanee bevat eeu telegram uit VVeeneu onder dagteekeniug vnn heden meldende Het bevestigt zich dat H nge aud bij het Kussische Kabinet heeft geprotesteerd tegeu Ruslands agressieve haiidelitlgen met belrekifing ut de uitvoering van het Berlgusche trao aat Aan liet Bureau vau Politie zgn als gpvondou g depoueerd Vier rollen loodeupyp ctn Zakdoek en eeu Tab iksdoos Burgerlijke Stand GKHOllBN 2S Oct PieUniellu Curueha oudrrs B r rtintvLld eu J 1 ii seu 20 Annn Jiicoba ouders J vjm Ryswyk eo A liuilkens Wiihtlmins ouders OVKiaiDÜÊN n Oct Ü bloot T m