Goudsche Courant, vrijdag 1 november 1878

Gouda Crabethstraat 194 7EB mïïT 1ÏÏWG MAATSCHAPPIJ 1878 VOOR DE grevesligrd te s GRAVEWHAGE Hoofd Directeur den Heer J J Herens De deelneming tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en NDMMERVERWISSELAARS aan bovengemelde Maatscbappg is voor belanghebbenden van af HEDEN opengesteld ten Kantore van den Directeur Gouda Crabethstraat 194 Plaatsvervangers en Nummerverwisselaars worden DAGELIJKSCH AANGENOMEN Naar aanleiding van bet besluit van den minister van financiën waarbij den brievenbestellers op staffe van schorsing vooruan verboden wordt zich aan de huizen der ingezeteneu aau te melden met den traditioneelen wensch pleizierige Kermis of gelukkig Nieuwjaar neemt een inzender in het Nteuw ea dm Dag het voor deze ambtenaren op Voor den goeden guug van zaken vindt hg s minister voorschrift zeer goed t Vragen van fooiea en t wachten er op veroorzaakt oponthoud in de geregelde bestelling der brieven Doch zegt hg wie in deze met de traditie wenscht te breken de brievenbesteller zeker niet omdat hij nit nood vraagt hoezeer t ook zijn trots kwetst dat hij als staatsbeambte zijn toevlucht moet vinden in het ontvangen vnn gelden hem goedwillig door de burgerij geschonken Van nabij ia hg bekend met den toestand waarin brieveubeatellera verkeeren en weet dat huune tractementci ongeëvenredigd zijn aan hunue behoeften en vooral aan hunne werktaamhrdeu Hy zon t besluit van den minister dat bepaald in het beking van het correspondeerend publiek is gaarne gevolgd zien door een resolutie om de brievenbestellers van staatswege schadeloos te stellen voor het gemis der gelden die hun t Kennia en Nieuwjaar weuechen opbrachten Met 1 November a s zal de heer dr Ph B Hugenholtz te Gravenhage optreden als secretaris van de Vereeniging Volksonderwys in de plaata 1 mr A Kerdijk Uit s Gravenhage wordt aan de Zutpienicke Co irml geschreven lüêtk ik goed ingelicht dan wordt de Tweede I Kamer tegen 13 Niivember weer teruggeroepen De verslagen verschijnen nog niet vlug maar naar het verslag op de Indische begroeting te oordeelen wordt er dit jaar bijzonder veel werk aan besteed Het verslag op de ludische begrooting is wat vorm eu bewerking betreft een meesurstuk Er behoort niet alleen talent maar jeugdige kracht toe om uit den chaos vau zooveel meeniugen en gevoelens nog eeu leesbaar stuk te voorschgn te brengen maar over beide beschikt de nestor van de griffie van de Tweede Kamer de heer Veegens Wie zou ooit op het denkbeeld komen dat dit stuk bewerkt wiis door ecu zes en zeventigjarigen grijsaard Ook de inhoud van het stok is belangrijk maar weinig konkludtut Over het grootste vraajcaiuk van den da de regeling van de financiële verhouding tusschen moederland en koloniën schijnen drie meeniugen iu de Tweede Kamer lijnrecht tegen elkaar over te staan ui 1 de voorstanders van het behoud van eenheid van financiën 3 de Voorstanders van scheiding met de reserve dat Neuerbind zijn lust om exccdeuten uit Indiê te trekken voortoon ook niet geheel zal behoeven to bedwitigcn de voorstanders van abaolote schijdiug Mag men op het verslag afgaan dan is de tweede rubriek het talrijkst maar het is wel eens meer g bleken dat de beslissing anders uitviel dan een voorioopig versLig deed vermoeden In elk geval zal diimiuil de beslissing niet lang op zich laten wachten want de minister van kolouieu heeft reeds een wetje tot regeling van de financiële verhouding tofgizcgd Bg den uitgever J H de Bnse te Amsterdam zal verschgnen Dt Inditeke Giiê Staat en Letter I kundig Maandschrift I Dit Tijdschrift heeft zgn ontstaan te danken aan I een vereeniging van verschillende iu Nederland en India gevestigde personen die de WuusohUijkheid gevoelen t t er kniohtige pojtingen Worden aaiigewind om vooral in Niderlnml de Bbg zeur beperkte kennis vau IndiS te vergrooteo en de verflauwde belangstelling aangaande Indié te verhoogen daardoor mcenen zü moet do toestand van ludië v rbetereu en de baud tusschen moederland en kolonie bedter worden Vt fydUeh Gidt zul in elk nomner zooveel me ijlc do vagesde Mvcn rwbnekea beVatjeB OvnpronJu x A VA ADVERTENTIËN BsmBwi TM eea dood kind J ESSESAeeBBS £ ebtg noote vaa L TAK D WOLF 4lemlm 27 October 187 t Voor de T IebewözeaTanbeIangBidliii f fiD holpTaaidigheid na het OTerl en möner Iwtreurde Echtgenoot ontTangm betnig ik n4jn innigen dank k namens mgne Einderen en Familieleden K TA BDÜREN goBd Ja 29 October 1878 TE KOOP PUIK BESTE JAMMEN VINTER AABDAPPELEV ƒ 4 50 per mud 30 et de 5 kop bij P V D NEUT KARNEMELKSLOOT GOUDA wssmoüwsmAACB oor één of 2 halve dagen per week tevens een DAQMEISJE OEVRAAGD Inliehtiiigen te bekomen aan het Bureau dezer Coarani onder No 158 jQEVRAAOD EENE bekwaam in ket Linnen Steppen Naaien es Mazen Vast een dag in de week Adres aan bet Bareau dezer Courant onder No 157 Voor 3 of 4 dagen ïn de week wordt een eTraagd in de Societrit ONS GENOEGEN 4 fi Gouda Er wordt gevraagd eene ziodelpe WEREBTER P 6 voor Vrgdag en Zaterdag T n goede getuigen voorzien EEN TWEEDE MEE P G tegen hoog loon met opgave waar infonnatiSn genomen konnen worden Adres franco brieven onder letter M bg den Boekhandelaar H C EDAUW Jk alhier e SGHADËLiJK M DaELTREFFEPiD Menigmaal komt mü de vraag voor M nheert kan ik nwe watten geroat gebruiken of laten gebruiken Zgn deielve aan dit of dat niet sebadelyk F en vind ik my derhalre verplicht ter iuliehtiug van it nog onbekende lijden te moeten herinneren dat de ABSHAUBBIN 8 WATTEN bg hare buitengewoon neieivle kracht in alle rhnmalisehe liekten en aanmeiUiigeu ledemaatspijn of tt j igheid benerena kKiovngheid huiduilalag jeuk of andere obstruoliën door caarbloedigheid ontstaan overigens in alle liektea van weikeu aard ook volmaakt onschadelijk zijn loodat men ie te allen tgde lunder eenig gevaar kan S bmikeo Zq inllen uimmer schaden nülar wel in I meeste gevallen nut aanbrengen Zq worden door de doeto en teer en door velen ernstig aanbevolen Se prns is 30 cent per pakje verkrijgbaar aao ket boofddepdt bg A BBË£TV£LD te Dcl t Verder verkrggbssr j V 1 S vu D lt GoHa Mfl irWrf Biïü 8oBdiJi Bi ll rkei r W én Vil SekooDlioT ii A Flia bveakotHs V 1 Bniiit BodIl l p Boonudnk 0 p ll Kiaati Blwtwyk I vn Dory Zoclerincw A Ksaliag Alphu J E C SckUttBun Bodepav K Oouetliag BwtrMbl Wal G WOIwIbu Wonata IC B Verbal Mnal iiiMTli Gouda OfwUiaven B n 14 beveelt zich beleefd aip tot het vervaardigen van Zeer Ffln UITGEVOERDE LEVBNSGROOTE der benoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve ven het Bestedelingbuis te Gouda gedurende bet jaar 1879 op 5 NOVEMBER e k des avonds ten Zeven nren in het Locaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezipg in het Gesticht van 28 October tot en met 5 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf uren Dé Secretaris A H VAN DILLEN BÖ Hoesten Eeeschheid Versljjming Borstkwalen TraubeniBrust Hoesten der Kinderen het aangenaamste en zekerste 0 alleen echt met nevenstaand fabriekstempel in flesBchen van fl 2 fl 1 en 65 Cent Te Oeuda bg F H A Wolff Botkoop bfl J van Bergen 1 Waddmmeen bg C van Eenwen Eaattrecht bjj J D den Hartog OudewatiT bg F Jonker Ideabarg Tot mgn leedwezen niet in de Vergadering zgnde bg de beschuldiging van den WelEd Heer DE MOOI aangaande de Verloting na de Kinder Keroiis zoo kan ik verklaren dat de trekking iet volgende 4e Klasse zon plaats hebben van hetgeen door mg reeds de vorige week is keunis gegeven aan verschillende Leden der Sociëteit wier namen ik bereid ben onmiddelgk aan de Directie te noemen en zal ook de advertentie volgenin de volgende Courant de reden waarom ditniet vroeger geschied is was dat de Lotenniet verkocht waren O van VEEN stëëMkoEM Aangekomen en in Lossing de Lading RUHR 6B0V1 KACHELKOLKN waaruit wg tot 57V r PEE HL kontant zonder korting afleveren Vrg aan buis boEorgd mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAN PRINCE Co Gouda 28 October 18 8 UK ZIEKEN die Sr AIBÏ S Natuurgeneesmiddeleu nis beproefde eu goed werkende Bemedién kennen en in het kgzonder PAIN EAPEIr LEB met de beste uitkomst gebruiiten verwwideren lich hoe het komt dat door de dagbUden het bericht verspreid wordt van een slechte uitkomst door de FainËxpeller verkregen Daarop is slechte één antwoord te geven Dit bericht is eenvoudig verdicht want Dr Aibt s Natuurgeneesiniddeleu lyu ook bij het onverstandigste gebruik evenals in dit geval geheel en al ouschadelqk de PAINEXPELLEB U wgd en lüd ab heilzaam uitstekend Geneesmiddel bekend Ecu ieder overluige zich bij bet eerste ziektegeval Het OrstüDittreiKl wordt op franco aanvraag door lUckler t Botkhandel te BotUrdam graiit en niieo verzonden aUlNA LAROCHE van KRAEPELIEN en HOUI Jpotitktn U Zeut De eenire quiWA tABOCHE welke door de Bed van de geneesk Conr aan HU Geneeskundigen Is aanbevolen tegen algemeene zwakte gebrek aan eetlust slechte spgsverteriug zenuwiiekte in het tijdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzuoht teringochtigheid groote zwakte bloedarmoede etc r f 1 80 per flacon bg den Heer Apotheker C Thim te Gouda ÖOODA Dnt VAN A BltlIIKlCAIt N 2213 Vrlidag 1 Neveuber GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken directie van de Salon de Variéti N Judels en Louis Bouwmeester ontbonden £ AT hem in 1867 op zijn reis naar Parijs vergezelde bij zich ontboden waarschijnigk ook met oog op de verdediging Omtrent den opstand in Macedonië wordt gemeld dat het aantal opstandelingen uit 30 0U0 goed gewapende en behoorlijk van munitie voorziene Albaneezen bestaat zoodat het niet zoo gemakkelijk zal lijn hen spoedig tot onderwerping te brengen BXnTENLAND 1 Bultenlaidsck Overzicht BINNENLAND GOUDA 31 October 1878 Dinsdag en Woensdag werden de Acte examens Uiddelbaar Onderwijt te s Hage voortgezet Toegelaten werd o a de heer A Demmers alhier voor geschiedenis In de vroeger in dit blad vermeldde zaak van 1 k B die door de Botterdamsche ArrondissementsBechtbank van rechtsvervolging werd ontslagen ia door het O M te Botterdam hooger beroep aangeteekeud Do behandeling voor het Gerechtshof te s Gravenbage is bepaald op Dinsdag U November e k K Woensdag II November e k heeft eene vergadering van de Debatiug clnb plaats Als sprrkir zal dun optreden ue heer J Loogman die zal handelen over ktt Sxialiime De volgende slelling zal daarbij worden verdedigd Het Suciulisme is oud alleen zijn hedeudaagsche virschgniugsvorm en grondslag is nieuw Gisteren middag had ten ladhnize Ie Amsterdam onder voorziUerschup van jhr mr C J A den Tel een voorluopige bgeenkoHist ülata tot het bemmen tai plannen vuor bet geven van een blijk vun belaiigstellmg Ier gelegenheid van bet aanstaand huwelijk des Koniugs Btbluten werd de leden der voormalige commissie uit de hoofdstad voor de feettten ter gelegenheid van s Koniugs ZSjiirige regecriug op I te roipen lot eene vergadering op a s Maandag tot het omwerpen van dtfinilieve plannen JV r d D De Commissaris des Konings itt deze provincie bracht heden Cen bezoek aan de gemeente WadI diuxveen Woensdjig ochtend is te Nieuwerkerk n d IJsel eeu I HJouwennan dood aan den dijk gevoudeir Zijn I dood is het gevolg van overmatig gebruik van sterkeu drank Door ingelanden van den polder Houaard gemeente Haastrecht is met algemeene ateminen benoemd tot Polderschont de heer ü A Dapper eu lot Poldermeesters de heereu F vau Vliet en C Mulde I I Door ingelanden van den polder Groot Keulevoart Gemeente Iliiasirecht is met algemeene stemmen benoemd tot Polderschout de beer B Smit eu tot Poldermeesters de heereu H van der Sprong eu J Brouwer de Koniug Door ingelanden vnn den polder Klein Keulevaart gemeente Haastrecht is luet algemeene stemmen benoemd tot Vertegenwoordiger de heer E Buere Het kracht worden door den Nederlaudschen Bhijnspoorweg de voorbereidende maairegelen voortgezet om de opening van bet vrnchtgoed rcnverkeerop de liju Leiden Woerden op 1 ütccmber a s mogelijk te maken Op de stations Bodegraven Alphen en Leiden tullen goedereuloodsen wordenopgericht Dinsdag ochtend zijn twintig werklieden uit verschillende deelen van Nedeiland naar Pargs j vertrokken ter bezichtiging Van de tentoonstelling Zg zijn daartoe door de bijdragen van pnrticnlieren die door de bekende oommissie werden ontvangen in staat gesteld Jndels de meest bekende en gevierde van alleHollundsehe komieken zal het tooueel verlaten en zich aan een welverdiende 08t overgeven Dieutengevolge ia ook n el priino Mei 1879 d De OostenrijkBohe Minister De Pretis kan het met de ooustitutioneelen nog uiet vinden en zijn voornemen om een ander ministerie te maken soh nt opgegeven het oude Ministerie zal waarschijulgk bl jven totdat de Bosnische quaestie in de Delegaties is beslist of liever door Andrassy kluar geapeeld De houding van Rusland de verwarring in Turkije komt de politiek van Andrassj zeer te stade want hij kan daaraan een gewichtig motief outteenen voor zijn staatkunde zouder Bosnië kau hij beweren 1 wordt Oosteurgk bedreigd door het Fuuslavisme Te Feslh is Tisza weder geheel meester vau den toestand eu noch in het Lagerhuis noch in de Delegatie dreigt Andrassy direct gevaar De Duitsche socialisleuwet schyut door de regeering inderdaad met groute gematigdheid te worden toegepast eu tevens staat haar blijkbaar voor den geest dat het niet uitsluitend by zulke voorzorgsmaatregelen kan worden gelaten lu het centraalbad van de Duitsche werkliedenvereenigiugeu komt ecue uitvoerige rede voor van dr Max Hirech waarin het vaste vertrouweu wordt te kennen gegeven dat deze vereenigingen niet van bedoelde wet zulleu hebben te lijden De minister Kuleuburg heeft dr Max Hirsoh persoonlijk gezegd dat vervolging van onze vereenigingen geenszins in de bedoiling l tg en de geheele Pruisische politie aunschnjviug heeft om in dien geest te baudeleu Zoodra sociaal demooraten lid worden van bedoelde vereenigingen hebben ze j slechts eenvoudig zich te ontbinden eu zonder deze gevaarlijke personen opnieuw te vereenigeu Dr Max Hirach doet ten slotte oitkomea dat het niet voldoeude is zich alleen tegen zulke overrompeling te vrüwareu maar thans ook de vereeuigingen meer dan vroeger behooren te beproeven de taak waaraun zij zicli wijden Ie volvoeren De Frausohe Kamers werden Maandag heropend in de Kamer legde de Minister van binneulandscbe zaken een lijst over van de bij de uet geoorloofde kcrkelyke vereenigingen Dat zal weer klachten geven over de vervolgingen der Kerk De beraadslaging over de begrootiug zal waarschgnlyk uiet voor 10 Ndvember kunueu brgiunen de rapporten mneteu eerst gedrukt worden Omtrent den staat van zaken tusschen Engeland en Afghanistan i weinig te melden Tot den oorlog is besloten en de leenroerigen uit den Fnndjab stellen huune troepen ter beschikking van de EugeUcbe regeering De K idjnhs an Futtccale Jheend Narbub Kapoorthella eu Fureedkute Ëugelsohe spelliug zijn volgeus de berichten vol geestdrift eu de Kabub van Bhawulpore heeft uiet alleen zgn geheele leger maar de bulpiuiddeteu van zijn geheelen slaat der regeering aangeboden Voor Engeland zqu dit verblijdende vtnchgnselen in zoover het voorloopig eene groote bezorgdheid wegneemt Voorloopig want kau a les verkeereu in Indie geschiedt dit spoediger dau elders De zendeling van den Onderkoning Nabab Gholam Huisein is te Simla aangekomen en men verwacht nu spoedig nadere bqzouderheden te vernemen omtrent lijue zending eu de hulpbronnen van Afghanistan Tot dusver wordt dienaangaande nog niets mede gedeeld De officiëele oorlogsverkloring is nog niet uitgevaardigd maar men verwacht die binnenkort ofschoon toch naar het schijnt de eigenlijke oorlog pas in het voorjaar zal beginnen Wel wordt er blijkbaar over gedacht om de voorhoede reeds in Kovember te doen oprukken Dan zullen zeker eeuige van de bekngrgkste punten worden bezet Terwgl zooals uil Londen wordt gemeld de Bngelschc Begeering bevel heeft gegeven dut met het oog op alle mogelijke eventualiteiten de vloot weder naar de Prinsen eilanden moet vertrekken neemt de Turksphe Begeering krachtige maatregelen t t verdediging von Kuustautinopel waartoe de Sultan Osman Poeha heeft uitgenoodigd zgn bgstand aan Baker Paoha te vetleeneu Weldra zullen de werk zaamhedrn een aanvang nemen Ook heeft de Sultan den commandant der Fransehe geuie Dreysse die