Goudsche Courant, vrijdag 1 november 1878

4 J TOOT hem Udii imUiVMim im h gedissehttiden leveren dan ton hy hem daarvoor 12 000 dolUrs betalen Forst draalde niet lang maar ging mH vioaw en kinderen op de jacht en binnen 20 dageb had ky 8000 bagediasehniden bg elkaar IgrahlBi weigerde ccbter ie te ontvangen en verklaarde de gekéele taak al een grap te hebben opgevat Met deae verklaring was de hagedissejager eefater niet tevreden en by bracht de zaak voor bet gerecht Men twyfelt er niet aan of Igraham zal de 12 000 dollars moeten betalen Aan een aaa bet UirecAluk DafU welwillend ter inzage verstrekten particulieren brief van den luitenant van Loaren naar Atchiu vertrokken is het volgende ontleend Juli aangekomen te Atohin 6 0 inapectie kolonel gingen wy op expeditie Het doel wa om den vyand die verondersteld werd in de bergente zitten op te vangen Uievoor waren twee bataljon bestemd s Morgens om 3 uur gingen wg opmarsoh en s avonds om 6 uur kwamen wij op deaangewezen plaats aan Op dezen martch ziju wij twee plaatsen gepasseerd waar de onzen eeiiigc dagen geleden de volle laag hadden gehad eenige ollioieren en eeu groot aantal manschappen zyu toen gesneuveld De streek die wy doortrokken wa niet ulieeii prachtig neen zij was meer dan dal Men zag prachtige sawahs grasvelden omringd door hooge bergen aan wier voel zieH kolossale bosscLen bevonden Oin 6 uur kwamen wij vreeaelijk vermoeid op bivoeak aan in stede van te kunren gaan rusten en ons vermoeid en gebraden lichaam neer te vleien kondenwij keukens graven hutje bouwen etc Eer dat telen klaar Was was t 8 uiir Om bet spel tevoltooien kwam jk van 11 2 uur op wacht Juli Wy btyveb op bivoeak Ik werd met 50 man uitgezonden om eene foerageering te dekken Syna flauwgevallen van de bitte Juli Wy rukten morgen om 6 uur op Destreek die wy doortrokken was nog mooier dandie welke wy den eer len dug gezien hadden Om 2 uur s namiddags bereikten wij de steeneu benting waar wij eeiiigeu tyd rust kregen Op deze plaats hadden de Atcliiuezen gebivaknecrd doch eeuige dagen geleden waren zij Joor 2 compagnién vkdreven Ditheeft den luit de Man benevens eenige minderen hetleven gekost De toeghjig nuMelyk tol deze bentingis bijna ongenaakbaar diiar een zeer smalle kloo ter breedte van één p is de eenige weg is die er toegang tot verleent i Men moet dus achter elkaar marcheeren om er te komen en hel is dus natuurlijk dst luit de Ifan die vooraan ging ia getroBFen Dit smalle pad in de rots uilgi bouwen is vrij i en moeiclijk te begaan Om 4 uur gingen wij doordezen kloof verder Ik was commandant van denvoortroep doch er was geen poor vaii den vijandte zien Om half zeven verlieten wij zonder eeuigoponthoud te hebben de kloof van Gli Tursem enkwamen te Boekit Daioe naii De tijd dien wydaar hebben doorgebracht was vol misère van wegeden regen Het bivak was ééa modder al modder De wind was soms zóó hevig dat wy met hut enal omver woeien Men krijgt hier alles in blikkenbussen behalve de misère die heeft men volop inuatuia Alles is even duur doob bier word wiinigom gemaald een flesch bier ƒ 1 20 een steenen pijp 0 15 gewone bottiues 15 60 een doosje lucifers 0 OS Juli Morgen gaan wij naar Lambaroe om 6 ure is t afmaroheeren Men rekent er op dat er spaanders zullen vallen Ieder officier maakt hedenzyn zaken in orde Buiten verwachting ben ik buitengewoon kalm De meeste officieren en vooral de gehuwden zyn vreeselyk geagiteerd en geen wonder want wie verzekert ons of wij over eeuige dagennog tot bet rijk der levenden zullen behoOren Vande 20 officieren zijn reed 2 kapiteins en één luitenant ziek en dit i nu nog maar het preludium Juli Om 5 j uur afgemarcheerd nnor Lambaroe en om 9 uur aldaar aangekomen Lambaroeis een groote benting of fort in de nabijheid derAtjehrivier van hier uit iullen de levensmiddelenaangevoerd worden Wij eten met de soldaten viit n pot Soep met vleesch rij t en be cbuit zijn de hoofdbcslandeelen onzer voeding Officieren krijgen per dag een flesch wyn Den geheelen dag zijn wy hier gebleven Oroote konoentratie van troepen Het U botaillon waar ik by behoor benevens 2 compagniën I aioeten morgen den vijand van de Atjehrivier verdrijven ten einde den mineurs gelegenheid te geven haar over te zwemmen en eeu touw vast te kunnen maken om alzoo de troepen met pranwen over te letten Nadat de troepen over zijn zal men beginnen met bet slaan eener brug ter lengte van 60 meter 23 Juli Om 6 uur rukten wij op Deq hevig artillerieruar opende het geveehl Het geschut bestond lp Artlielta Bcn avtnitht Comapondenii u Taria Kotoniale Literatuur Weteuaahrp CB ladutrie I uUletoa AU dircetcBr titedt op ie beer O van Keateren D al redaoicBr voot d rubriek Koloniale Literatuur dr T C L WyomalcD Ia de Zaterd te ABttei4ain gekoaden TM adering der afd uatBurkande van de kon akademie van weteuachappen heeft prof Donders eeoe zeer uitvoerige weleusebappcLfke toeliehling van den pbouograaf gegeven die door deo beer Miyn voor de vergadering wa afgeataau laatstgenoemde d i teerde dea koogleeraar by de manipulatie van hei werktuig De proeven gelukten u tstekend bet teruggeven van het gesprokene van den aang van trompelgescbal van versehillesde voealeii ook in ver chilleude tooutboogteu geschiedde lóó volkomen roldoeude dat ook hier in de en vetensehappelyken kring de vermsaing n verwondering aigemeen waren Prof Donder deelde mede dat fcy thans wetenschappelijke proeven neemt aangaande bepalingen van het timbre by snelheidsversehil in den phsuogranf wnarviin bij later bet resultaat ai mededeeleu en waaromtrent hq na rcede eeuige beschoairiiigeu leverde Maandag avond had in een kerkgebouw der cd berv kerk te Zwolle de feestelyke iuwyding plaats Tuu de 6de bijeenkomst van het Ned FroteslantenIxiiid De amenkomst die door orgelupel en le welgeslaagde niedewerkiug van bet zangkoor werd opgeluisterd was voor een groot deel gewyd aan en keurige feestrede van prof Bauwenhoff die de vroomheid hel ééne noodige in bezielde en bezickude taal aanpreea Na afloop der jileehtige godadienatoefening die druk beioeht was ontving de afdeeliiig Zw jle de afgevaardigden correspondenten enz Ken merkte er de bh Lebois van de Uuion libèr ile uit Slrii its urg dr Spiegel uit Oauabruck van wege den Deutschen Protestantenverein en Hev Jones vap de Engelscbe Unitariër Nadat de Zwolsche afdeeling vooriilter het welkom gesproken hud en door prof Kuencu namen het hoofdbestuur beantwoord wa praken d bh Lebois cu Jone de belang lelling ait die bun laudgenooten en geestverwanten voor Nederland en bet doel van het l o estllutellbond bezielt Vele andere sprekers voerden het woord alle in opwekkenden en bemoedigenden in Dinsdag ochtend bad de algemeene bondsvergadering plaats Uit het verslag blijkt dat bet gelul 1e len teer i tbcgenomen De goedgekeurde rekening bedraagt in ontvangst 5307 8S en in uitgaaf f iiÜM f en sluit du met een nadeelig lot van f 117 77Vj De begrootiiig voor het volgend Jaar ia vastgesteld op 6 995 in ontvangst en itgaaf By de reglementawyiigiag yu voorsfellen om de ontributie te verfaoogen verworpen Onder de verdere wi gingen verdient vermelding at men de reglementsheniening voortaaa om de B in atede van om de 3 jaar wil doen plaats ebben De heer jbr P A 8c rari te Zwolle i wegen een door bem uitgevonden schryfmaohine voor blinden iit te Pary is tenioongeateld door bet bestuur der Bevni universelle des Soience de Lettre et dts Industries in Italia benoemd tot medewerker en vereerd met de medaille d honneur de première lasse Hy ontving uit Turyn Kopenhiigen en rielfa uit Jeddo het verzoek om toezeucling van zulk en mnohine Te Nymegen leven 3 t 4 hulsgezinnen geheel van de voeelvangat Niet alleen door jhen maar ook door vinker die van elder komen worden aldaar l onderdeu dezer zangvogel met de slagnetten gevangen en onmiddelyk doodgedrukt De prij i H vinken voor 30 sent Het j emeentebestnnr te Sotha heeft bekend gemaakt dat het kolumbarium gered i en in de volgendemnaud tot het verbranden van lyken in gebruik al worden gegeven De kisten mogen geen grooterabneting hebbeu dan lengle 2 25 breedte 0 75 en hoogte 0 72 meter Df urnen ter plaatsing in bet koluiubarium bestemd mogeik niet hooger zyn dan 8 en gern grooter middeUyn hebben dan 4 deöimeteis J kotten rener verbranding suUen ongeveer 30 aiark bedra n waarvan gerekend wordt opIS SO mark voor brandstof en stoken 4 markToor bediening en t sack ten behoevq irfa o erkood vsn den toeettJ j Een opmerkelijk prooes wordt itan vóör de leohtbaak van dibann County gevoerd Voor eeni ce maaadeu wendde zich zekere John Forst tot i bk M graham een a nxienlyk en vermogend JbigwM M Mm Condord net verzoek bem erk geven Ignkam antwoord dat b green werk I uH een 6oU aebterhad benevens 8 noHieini IM 7 uur hield dit vuur aan en nu rukten wq mal de veldartillerie op tot diobt aan de kalie Nu vanrde de veldartillerie op nieuw en wel 6 minuten langt vervolgens rukten a eompagniën waaronder ik onder een hevig vuur op W j moesten door eei dicht liegroeid bosoh en kwanieu zoodoende aan den oever der kali De vijand bevtind zieh vlak tegenovtr ons doch had zich zoodanig gesteld en versterkt dat er geen enkele te zien was Op goed geluk begonnen wij salvo s te geven Van mijn pelotoa 60 man sterk ij n er 2 gewond Terwijl wij dt n vijand zóó betig hielden twommea onder een bagc Ibni van kogel van den vijand eenige mineur naar den overkant Een touw werd beveiti d en nu werden de booten die j BQ ons hadden te Water gelaten De vijand as op den loop gegaan en wij ondervonden geen tegenstand raeer zij hadden goede versterkingen aangelegd doth dele wares verloten Beed lyn eenige hoofden hunne onderwerping komen aanbieden Wij rusten hier een weinig terwijl de mineurs bezig iVaren eené brug te slaan die kant en klaor is aangevoerd In t f eheel ijn er 17 gewond en ééu gesneuveld De geest onder de troepen is uitmuntend Het plan is verder voort te rukken en de Missigit te nemen 24 Juli V ij zijn nog steeds in bivoeak Er wordt in de verte hevig geschoten Zooeven is er een transport doorgekomen van een andere kolonne met 26 gewonden en 2 dooden Scheepsbeachnit en beschuit is heden onze voeding 26 Juli Op dit oogeublik zitten wj midden in t vijandelijke land en wel in de befufihte XXII Moekims waar de onzen onder Pel terug zijn geslagen Onder een drukkende hitte en een hevig vuur zijn we gisteren vooruit gegaan Zij schieten slecht anders wa onze ellende niet Ie overzien De verschillende versterkingen der Atohineezen trarea talrijk bezet doch iloor ons vubr Werden zij gtuoodzaakt te vluchten Alle kampongi hebben ij verbrand 26 Juli Om 8 uur zijn e gistereh weer voorwaarts gegaan met bet de benting Seneloppe te veroveren Langzaam maar zeker gingen we vooruit steeds blootgesteld aan en hevig vuur Er Tetd van onze zijde een vernielend vuur aangericht Een compagnie Afrikanen ging met den looppas voorait om de benting stormenderhand in te nemen doch dit ging zoo gemakkelijk niet £ en compagnie Javanen werd ter versterking gezonden doob dezen werden door het hevige vuur der Atohineezen door schrik bevangen en vluchten M n sectie waar het vaandel by was big het dichtst by den ingang Vnndaiir dal de majoor mg last gaf mee te stormen Ouder t roepen van een donderend hoeKak gingen ij naar den ingang en sloten ons b de Afrikanen aan Vun alle kanten kregen wy vuur In weinig tyds waren er 6 van de 30 man myner sectie gewond en 1 gesneuveld namelijk de vaandeldrager doch er kwam spoedig rerlouiug daar de onieu waren omgetrokken en de benting op 2 plaaUea hadden aangevallen Hier had de vyand uiet op gerekend en hij ging op de vlucht De benting wnls on doch ten koste van 70 doodea en gewonden Zy was zeer sterk en op Ëuropettobe wyzc gebouwd 27 Juli t itgerust te Seneloppe 31 Juli Verder voortgemkt om MontlissiU kar zich de missigit en Arbotul bevinden te nemen Wy hebben de missigit genomen rn olie kaupoligt verbrand Op dit oogeublili zyn wy hier gebivakkeerd Myn pompagnie is door ziekte alt anderzins tot op de helft verminderd Het aantal dooden en gewonden Indraagt tot heden geloof ik 170 man benevens 3 officieren De Jnh Ct heeft uitgerekend d t waiineer voor de lotery van de Pargache tentoonstelling nomraer voor nummer wordt getrokken men dag en nacht vobrt aande en elke minuut 6 nommers trekkende daarmede ongeveer Vyf laar bezig zol yn Du tot de volgende t et eldlèBloonttdlIngl Dat Kippen muizen vanj en heeft men nlaiig te Dttlken waargenomen In een hoenderhok vertoondezièhNsen tanjelijk groote mtii een der hoenders wierp zich op hoar en verwonde haar met den snavel De Éiis piepte erba raeiyk en zocht heil in de vlugt maar do overige zeven hoenders Vervolgden haar eii t geloktehet achttal de muit het ontvluchten te beletten hetdier te vangen en met de snavels te dooden In enkele minuten werd de doode muis bovendien methuid en haar opgegeten Lm Ci In de Indlsbhe blailen leeat men De Madurcs Pak Kinag dtr deata Totari disirict Tengger begaf zich den Ssten Sept omstreeks 6 ure in den namiddag naar de bron gelegen niet ver van zgne woning vooralen van eea dikke zware bamboe goembeng genaamd Tvaarin deaauKeden han drink ifstw halea By de kroquoiuB tet ad stoad ai eensklaps voor een gevlekten tyger matjan teetool een wgQe van de grooute soort dat in bet nauwgebraoht door de plotselinge versohyning vSB Pak Kinah den muil wijd opensperde en de vreeseiyke klauw naar den inlander oilstrekte Deze tonder aich een oogeublik te bezinnen bief zijn goembang in de hoogte en deed die met alk eene kracht neerdalen op den kop van het dier dat tag het met ütn óénen ilag de heraenpaa veibrgzelde In plaats van met drinkwater keerde de onversaagde iulauder naar yne woning terug met het kadaver vau de tijgerin wier prachtige huid bij naar Paasaroean bracht ten einde de premie te aatvangea op het dooden vaa tijgeir gesteld De Uaagache kroniek der Bron Ct deelt de volgende aardige zet van een bekend advokaat mee Ben jongeling had er zieh op geaet als koloniaal dienst te penen en verkreeg met veel moeite de toestemming tyner behoeftige moeder onder voorwaarde dat zij f 160 van bet hem toekomende bandgeld ontvaagen zou Na het inuen van zyn gelduit Harderwgk teruggekeerd was de koloniaal aanhet zwieren gegaan en zgn geld verminderde reedszeer merkbaar iutusschen de ƒ 150 van moeder had hy goed bewaard eu om die ongedeerd te laten vroeg by half besohoukeu iiau eeu kastelein e H tot morgen voor bem te bewaren j De nam t geld aan j m at toeu de jougeliug s anderen daagt de 150 kwam opeischeu hield de kastelein ich als of hy niets ontvangen had Alle vertoogen mochten niet baten en teit einde raad liep de bestolene naar onzen advocuit Diens advies luidde echter niets gunstig er was niets aan e 1 doen Uit t veld geslagen weenen l zelfs ging de arme jongeling heen Doob de advocaat nep he n aanstonds terug Ik heb er misschien nog iets op gevonden zei hy ik wil althans omdat ik medclyden met e heb probeeren of er ieta aan te doen is Heb je nog ƒ 160 Neen mehecrl Zie ze dan te krggeii eu kom er mee terug t Ia maar voor éia dag dat je die som uoodig hebt Na een paar uren had de koloniaal ieiuaud gevonden die hem ƒ 150 voor een dag wilde leenfeu Deze kwam aMt bem by den advocaat eu tioeg of hy bOTg voort tgekl bleef Oy kunt e morgen by my terug krygeu waa yn antwoord Daurup giif hy zyn klieat zyn inslrukties Oy gaat met twee uwer kameraads naar den kastelein dia u bestal en ge zegt hem terwijl ge u half besohoukeu houdt en een borrel neemt dat ge de 160 iu uw zak hebt getonden Dan vraagt ge bem of hg l geld niet tat morgen wil tewaren Doet hy dit dan komt gy weer by my s Avonda kwan de koloniaal deu advocaat berichten dat hy t geld in bewaring bad gegeven aan den kaaielein die hem triomfaotelgk had toegevoegd Zie je door je dronkcutobap had je mg hoaat voor een dief uilgemaokt De advocaat liet nu den bestolene det anderen daags naar den kastelein gaan om de 150 te halen en toen hy er mee terugkwam was t proces gewonnen Ga nu met je beide kameraads die jo gisteren avond vergeielden en haal nog eens je 16U Thans is t jou beurt om te beweren dut ge nog niets terug hebt gekregen Oern uur later was de koloniaal iu t bezit der 150 voor zgne moeder Hy bad leer om leer met succes toegepast De man heeft bezworen dat hg da handigheid van den advocaat bekend zou maken en hg meende dat zoo iets eigeniyk in de kraift moest komen Ik vind dat de man geink heeft De MM Ct noemt dit een oud verhaal tooh zon herhaling mogelyk zyn geweest In Berlyn is een kachel tentoongesteld die alleen van papier is vervaardigd en wel ten bew za strekt dat men deze stof door verschillende bewerking en bijvoeging tot nieuwe doeleinden geschikt kan maken In dit geval Schijnt de onverbraudbaarheid von het papier door eene groote toevoeging vau asbest verkregen te yq De voet van den kachel een aan den voet af eknotten kegel van ongevee 45 centimeter lijletigte bestaat uit gewoon bordpudier waar binnen in een kleine ventilator van blik ia aangebracht die door en veer in beweging gebracht zoo t noodig is het vnur aanblaast en aldus den schoorsteen vervangt Boven den voet ligt den baard een uit byzonder vuurvast papier gemaakte warmtehonder en een tohnif met rooster en aschkolk Een sierlyke opengewerkt vak neemt de warmte op en deelt te aaa de kamer mede voor brandmaterianl gebruikt men houtskolen Verschillende proeven bewg n dat dt kachels van papier inderdaad zoo gemaakt kunnen worden dat zy Volkonlen ann het doel beantwoorden en door hunne lichtheid en het spoedig opstellen iid men te met voordeel knnnen toepassen Ia den afgetoopen herfcl zyu van Amerika aict oiodtf dan S0 000 vaten appels naar f tgpa ver onden aa een der exporteurs deelt mede dat hy zgne appels tot in Maart te Glasgow laat liggeu om hooge pryzen te kunnen makeu zgne appel zijn uiet aan bederf onderhevig Het volgende middel om deze vrucht te bewaren geeft hy daarvoor aan Fgii gemalen gips i een voortrcffelgk beproefd middel om appels geruimen tgd hun gewonen imoak te doen behouden De tamelyk hooge kosten aan tyd en beuoodigdheden maakt naluurlyk cjat men alleen de beste soorten van vrachten verwerkt die volkomen rgp droog en onbeschadigd moeten wezen Ia de schil met een kleverig vocht overdekt dan moet men de vrucht met een droogen doek goed doen schoonmaken daar het gips op de te voren droogge reven schil niet zoo vast zal aankleven als wanneer men baar vochtig eu kleverig iupi kt Men brenge op den bodem van bet vat of de kist die men tot inpakken bezigt en die men door het aan brengen van een paar dwarshouten voor directe aanraking met den dikwerf vochtigen grond van den kelder vrgwaart een laag gips van ongeveer een duim hoog men legge de appels regelmatig hierop j met de atelea nuur boven en wel zoo dat zij elkau i der iet aanrakin doch dat wel de ruimte zooveel mogelgk gevuld wordt de open ruimte lusscheu de appel vuile men vervolgen met gip aan en bedekke de Inog appel gelykmatig men ga hiermede voort i totdat de voorraad verpakt is of het vat vol De gips tusschen de appels neemt het vocht tot zich en vrijwaart de vrucht voor den invloed der weersgesteldheid Zoodanig geconserveerde appels blyveu tot iu het voorjaar versch eu goedsmakend Keu droge kelder of i a vorstVrya kamer ia de beste plaats om de vaten ta bewaren By de uitgevers gebr van Es is eene brochure verschenen in welke de aobrüver £ leetron op populair verklarende wgze over bet eleotrisch licht handelt Uy begiut met te verklaren wat het electrisch licht IS boe het verkregen wordt hoe men de sterkte er van tempert en welke eigenachappen het bezit In het begin dezer eeuw zoo heriunert hy deed Humphry Davy eene merkwaardige proef Hy naiB twee stukken roodgloeiende kool doofde ze uit in kwik eu leidde toen door de elkander aanrakende puntige stukken een eleetrischen stroom De koolspitsen wvtdeu verwarmd eu toen hij te van elkuudcr verwyderde ontwikkelde zich eene boogvormige vlam die hij g vUaui8ohe Itchtboog noemde De gtaus dezer vlam kan alleen met dieu der zon wonleu vergeleken Hare temperatuur is oo boog dal y pUitina smelt als wns en het gzer verbrandt ouder verspreiding van vouken De vlam wordt aoowel in het luchtledige ala in ds lucht gevormd het Water dooft haar niet Wonicn de kooUpilsen op te grooien afstand van elkander gebracht dan verdwyut de vlam die eerst na eene nieuwe aaorakiug der koojspitseu zich weder ontwikkelt Van de oorzaak waarom de electrische Jj gi jhoewel zij zelf eene zoo hooge temperatuur bezit geen warmte uitstraalt geeft de schrgver eene verklaring Het warmteeffect der liebttlni U vermindert by stygende tcuipcralnur terwyl liet hcht effect toeneemt Omgekeerd iieeiBl de warmte dei straten toe naarmate t4 bet ruud iiodereD Int luiiidcr lichigev d iijn De Bdirijver haudelt daarna ever de mocftilK van Gramme door welke een teer krachliifer en regelmatige magnetoeleetrische stroom verkregen wordt Vervolgens bescbryft hy de toogeuaamde eleplriache kaar van Jablochkoff die door de werking van Gramme s machine ontsloten het bekende schoone licht voortbrengt dat men te Pdrys op Vele plaateen I zien kan en dat men ook binnenkort te Amsterdam hoopt te kunnen bewonderen Ten slotte wordt ds koaten qaseitie behandeld Wie tioh geen koaten voor aanleg i willen gelrooaten geheel buiten verhouding lot die van gns uanleg behoeven aan ekctri che verlichting niet te denkeu Toch is per taUo de eleotiiscbe verliokting goeilkooper don gaslicht Volgens cgfen ontleend aan de Société générale d tUctricUé ton eeik electrisch licht gelijkstaande met 100 gasvlammen slaohta fr 0 861 per uur kotten terwyl de 100 gasvlammen te Parys fr 4 20 kotten Hit el pltisch cht ton dut 6 i maal goedkooper zgn daa best gaslicht Doch de narekeniiig van Electron komt voor het eleciriachlicht niet zóó voordeelig uit De kosten von oaiileg in elk geval aanzienigk moeteu het minst bedragen voor beu die reeds eene toommachine in werking hebben en genoeg stroom kracht over hebben tot het draven van den clectritehen motor filcclronV tlotaom is dat de aanleg vau het eleolrisoh licht in alle optiebten aanbevaliiigswHardig blyft voor opeubare wegen kuiistverlichting aterwegen groote magatgnen koffiihuizrn cpnee rtialen theatera hoteli kerken paleizen openbare mobtimwteu ateliers fabrieken spoorwegstations dokken sohi pswerven groote kantoren ent En zegt Ky wie daar da kooge aaalegk tic vffirih liÉwiwrUll denke dat bet electrisch Ijcbt altgd tadi nog aanzienlyk goedkooper bigft dan guslittt dat de kleuren zelfs zeer delicate tinten by het electrisch lioht dezelfde zyn als by het daglicht dat de vr $ gewortleu warmte by gas onverdrageiyk by electrisch licht niet in aanmerking komt dat gevaar voor brand of ontploffing niet bestaat en dat het aaqateken en uitdooven te eiyk plaats keeft voor alle licbtea hetgeen een groot voordeel is in t bytonder bij moeilyk bereikbare lompen in volle zalen I N Q E z q P E N WelEieU Hetr Bftkei der Otmiu Couranti Het nloge ons aangenaam en vereerend wezen door UËd s tusschenkomst niet alleen den heer Anton Diamant maar ook allen die h ei q b lan bobben nader duideUjk te maken dat door t Bestuur der Hervormde Vereeniging Oranje en Nederland na rype overweging at en blijft besbten voortaau en dus ook gedurende dezen winter voor toover bet mogelgk is in de Gouitche Conranl tijd en gelegenheid barer samenkumsten 0 fdtpreker en tgn oHder erp te anuoncirreu w fvo r elk btKhaaf mensch niet zal terugdeinzen ieu bet mede te doen is om een werkzame hand te slaan aan de beschaving en vereJeling van den menschelyken geest Hierdoor alleen toch is bet mogelyk de tvaarde dier samenkomsten te verhoogen Geene vereeniging of zij heeft een doel en het kan noch het Bestuqr noch den Leden onverschillig zijn wie als spreker de aandacht der hoorders boeien zal en wat deze tot onderwerp heeft gekozen We zullen den heer Diamant die als lid dezer Vereeniging dat iod kent op zijn ingezonden stukje nitt autwoorden maar geven veeleer onzen geaobten Leden eu SiadgenoOten te kennen dat het ons doel en ttreven zal zyn tóóilauige hoofdsprekers uit te noodigeo en aan te moedigen die hy de hoorders oprecile liefde tot de ProlettanlKken Oodtdientt opreekte liefde voor Oratie en Nederland meten op te wekken en te rertterken en eventoo hen die door gepaste bydragen waarde aan de Vereeniging weten bg te tetteo zoowel als door gepast genot den avond weten te vervroplgken en verder oÜe zóódonigen te weren die hoezeer niterlijk welsprekend en alleen op klimt die geen vaderlind geen gii lsdien t geen kleinatcedache ideën kent bouwende jinntrlfft at i in de wereld zgn Namens het Bestuur der genoemde Vereeniging i I i u fn He örcretaris i W G VAM GEELEN aoHda den Sin October 1878 am 1 i LV l 1 i i LI y Laatste Berichten Londen 30 Oct Er is heden middag onder voorzitterschap der Koningin n Un cdurige kabinetsraad gehouden Alle miniiters wareu tegenwoordig bdialve die vau koloniën oorlog en mohoe L rd Beaconsfield i van zyn landgoed gekomen om den kabinetsraad bg te wonen Hy s£eea zwak en liep niet zonder moeite T A R K t B E R I C H T Ef N Gouda 31 October 187S Tot ongeveer vorige pryten was de omzet klein Poldertarwe pnike ƒ 9 75 k f 10 80 lluidere ƒ 9 a 9 50 Kogge puike ƒ 7 a 7 40 Mindere 6 a B 76 Voer 4 60 a 6 Gerst puike I a ƒ 7 76 J4 pder ƒ 6 a ƒ 6 76 Hoven tnve 4 ƒ 4 76 Ligte ƒ 3 2 6 a 3 7 De veemarkt met goede aanvoer alles werd tot hooge prgten verkocht uitgezonderd bet jonge vee ging traag i an de hand schapen traag varkensj esChikt voor Londen van 20 a 23 lienta per nalf kilo magere varken en biggen traag te vèrkoopen Aaiigevocrd 72 p r en ka pcyz n eerste kwalll it voiï 27 a $ 0 iveede kwaliteitvon 20 i f 88 Goeboter 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 k ƒ 1 30 6 Novemlwr jB baaw rkt 1 II B u r g 6T 1 ij k e S t a nd Gtoada REBOItB XtiSOet WiIkmi Johuis oa raI Bruter en C M lfcfck eo 89 Gwril at ra1 vu iAli ra 0 KIjiaENi 3ai 1 M l3rra lcl 3w OtnitnVD SU Oel A Br aiiara Hirtoga J WdUobiirg ri M jJt akMI t JL l ktt elil ea C ag ilw Louw A Hora en S W Jliet vW B 6 trl n A M BurgeAi e Stand van ondentMUKh raeenteu van 24 ot 30 Qct 1878 HoprijKfcht GEIOREN ira lldu MIIrA H Kool ea e Koolam Sur Liitiii 11 lie Wild M TOK ta