Goudsche Courant, vrijdag 1 november 1878

Koiiinkiljke Arnhemsche EAUSECOLQONE FABEIEL 1878 3 r N 2214 GOÜDSCHE COURAWT Nieuws en Advcrleiitieblad voor Gouda en Omslreken De EAU DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrggbaar bg B SCHOLTEN Gebr bb RAADT en verder bg alle voorname Winkeliers en Coiffeurs in het geheele rgk Ooadwak OTIKUnSNt TcntMik 4m OMWtBTtOVTri r Knak Oudskar a 4 IJoel ikj taM dt tol Uj Stolwtik BBOKISN Aagjr idtr i Moboaar aa O Aaaerafeott VciBlja Caraclta o d rs 6 Boer ca Y A Dker ONDBRTBOUWD D Stigter ea M Ooaia W Bau K Vwkarg Haastrecht OTIRLED£N F laa Belft 1 m Waddinzveen GEBOBEN Kon oaaera A Venaeij en D Oadalioara TraDciscos oudvn J an aurea ea A van Kempen Grietje idtr H Dekker en 6 Kaayk Willem ouders A Goor en L aa diT Hrvdea Fieter sadcra W F laa der Staal eo £ 1 de Braiu OVfKLEBEN W da Brain 8 ai AD VERTENTIEM V Getrouwd BERNARDÜS JOHANNES tam HEEMSBEEGEN BH ADRIANA JOZINA BERLIJN die teTena hunnen dank betuigen voor de rcleblykeu ran belangstelling bij hun Huwelijkondervonden Gouda 30 October 1878 ♦ Heden overleed tot diepe droefheid Tan mjj mgne Kinderen en Behuwdkinderen mön Tweede Zoon BERNARDÜS JOANNES JOSEPHÜS in den ouderdom van 25 jaar Voorzien iet H H Sacramenten der sterTeoden Wkd B S SMELT FzH TAN Vmet Anuterdam 29 October 1878 bj groate en kleine partjen TE KOOP zeer geschikt voor Aardappelen Vruchten SteenIcolei eiB5 tot CIVIELE PRIJZEN hg tt9 Hir $ A TRÜBITS Jr Xange Tiendeir Gouda Men Traagt IEMAND die dageljjks TWEE ren Tan s aorgens 8 tot 10 uur kan komen als Oppasser en ééne Werkvrouw liefst des ZATERDAG S Men adresseereu zieh aan bet Bureau dezer Courant onder No 159 OMEEWIJS Een gelamineerd ONDERWIJZER biedt ich aan tot het geven Tan Onderwgs in de vakken T n t LAGER ONDERWIJS en in t FRANSCH Inlichtingen Terkrggbaar bg den Boekhandelaar H C EDAUW J OosthaTen alhier Tegen Verkoudheden r Heeschheid Hoest enz worden ten zeerste aanbeTolen de ut Terschillende daartoe dienstigeSi V Kruiden lamcngesteld j w Terkrggbaar bg Jf N RaaUmaakers V Bwiketbdtker Haven l7 Jk VM OovDA Dwnc nu A UuttxAir STEEi KOLEIV VOORTDUREND in Lossing de Lading RUHR GROVE KACHELKOLBN waaruit wg lot 5773 C PEE EL kontant zonder korting afleveren Vrg aan huis bezorgd mits bg 2 of meer fl L gelgk genomen JAN PRINCE Co Gouda 31 October 18 8 SPECIALITEIT VAN CHOCOLAAD uit de Fabriek r AIGLE In Toiletten van af 20 Cent Pastilles 20 Pralines 20 Poeder t 25 Drinkchocolaad 70 Chocolat de Santé 20 a la Vanille 25 verders Chocolaad croqnets a la crème an Uqpeur aa Nougat etc ete Verkrggbaar bg W N Itaayinaakcrs Banketbdiker HAVEN IT Al We EjÏÏ dïïs 734 onderteekende getaigschriften Daar het publiek maken door de ondervindingopgedaan een waarborg is voor hen die hetartikel niet kennen zoo voeg ik mg bij uwevereerders want ook mg heeft uw bekend preparaat gebaat eu mgn haargroei weder hersteld Handel met dit schrgven zoo als u wil Velp 1878 Achtend m get J H BRDMMELMAN Uitval van Haar Roos of Sohilvers Dun Haar Eale Plekken Fijn in de Schedelhuid Haarof Baardn orm vroegtijdig grijs worden al deze ouaanrenaamheden worden verbannen door de AME ïlCANBALM Binnen korten tijd verkrggt de behaarde hiiid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de flacon tesen postwissel postzegels als ook tegen rembours bg THEOPHILE Etiaiknndise XVederik8pletn No 32 ArmUrdam Het Antwoord op den aanval van de plaatselijke Gezondheids commissie te CarUruhe voTdt op franco aanvraag door RICHTËR 3 Boekhandel te Rotttrdam gratis en franco verzonden Gouda Lükaal Nut en Vermaak DINSDAG 5 NOVEMBER 77 uur EÜNSTENAAHS GONCEIIT TX QEVZK DOOa Mej Johanna Becker Piano Mej Cornelia Travers Zang en den Heer Fr Hilpert Solo VioloDcellist van den Groothertog v Meinjngen Toegangkaarten zijn tot 4 November tegen 1 25 verkrijgbaar bg den Heer A BRINKMAN en bg den Kastelein der Sociëteit m RÉUNIE Des avonds aan het lokaal af 1 50 ZATERDAG VERSCHE APPELBOLLENi en verschillend ANDER GÊBAE bö V S UAAUAAAKEBa Haven 17 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijii zeer nul tig in ODgealtldheden der MAAO en werken heilzaam op de Sl IJSVEBTEUING Zy zijn uitmuuteua lecrn de GAL SCHERPTE in het BLOKI en UITSLAG der HUID zij zjja ZACHï LAXEUENl eu SLIJMAFDRIJVEND Verzegeld doozeii van ST j Cenl en dnbkeU dooien zijn rerkrijglianr bij de hh i MUatiirdam J de Hoer Am Urdam M Cl ban k Vf drog haligf mtf O Ill Botkoop J A vim t Woodt Üêl t H W de Kruijff Dtljiluaen i B WeaterhnlT Gouda L Sohenk op de HoogatrMt Haaiireeht K Oog erlinft Uttge J L F C Suabilié Buitenkof Leyden 1 T Tcrbor b llaitrlem hoek Bakkentwg MoordrecU G H Puft Sieute Lekitrla d A Stam Ottdemaler Pr Viee Oüdihoorn H van den Boom BotUrdaa v d Toorn k Beker Wwle WagenttmU Schoonlmien A Wollf OtrecU Altana Kroon op bet Steenir over in Düiikeratr n 372 fToerdm J F Sweeraisa ZevenhHiun A Print Bodegraven B Versloot Het depdt dezer echto t rbana Pillen fndt zoovele jaren met roem bekend en in aluemeen f bruik is door ons te Oouda alleen en Ult sluitend gepliwtit by den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAAESCHÜ WIN G Men wordt instantelyk verzocht wel ateeat H willen lijn dat door ons by niemand anden de UrbanuFillen bereid volgens het o de en eohte Recept in Oe pdt zijn verktyjhaar geeteld i fc ionen tpgegmen Steden en Phqtten dan bij de kierbovengenoemde Déf6tluiuden In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige paamteekenini an de verranrdigers Wed Keuken Ii Zoon Apothekers welke Hondteekeniog zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zyn Wy verioeken de gebruikers instanlelyk dasr wel op te letten en raden hun nan wel tOe te Zion Bij wien men de Uoosjrs Pillen haalt Alleen die üoosjps waarin een biljet net onze Handieekening is zich aan te schaGTen en zich te nachten roor het gebruik van d vele lunuiaksels BUITENLAND I Bulicniatidscli Overzicht Het schyiit zej t de Weeuer correspondent lan de Timu dat de Eiigelsche regeering zich vertrouwc lyk gewend beeft tot de Oustenrijksohe om hare aandacht te eatigen op den ernstigea staat van zaken in Turkye Ifaar tot heden ia er omtrent al die dingen nog zoo veel mjraterie dat men werketyk niet weet wasraiiu zich te houden Men weet eenvoudig niet of de Russen inderdaad zyn teruggekeerd naar plaatsen die ze reeds hebben ontruimd En men eet erenmiu uf ze werkehjk hunne macht bezuiden den Balkan heblRii rersierkt De Kussen ontkennen het ie zeggen dat ie alleen den erderen aftocht hebben geslaakt eu nog te Tsjatuldsja tyn omdat de achterhoede daar toevallig wat toen het bevel tot staking ran den aftocht werd gegeven Dan ook blykt niets aangaande de beweerde verklaring van print Labanoff dat de Russische troepen niet Adrianopel loudeu verlaten voordat de overeenkomst wat gettekend De ïurkeu beweren niet rechtstreeks dat dit coa ilju geschied eu de Rusten ontkennen het Het eenigs wat tot dusver blykt is dat de Eiigelsche regeering denkelijk de zaak te St Petersburg heeft ter sprake gebrarhl Dit spnekt nagenoeg vanzelf omdat de verwijdering der Eiigelsche vloot zydeliugs met bet aftrekken der Kussen iu verband stond eu Engeland betrokken wat iu de overeeukomtt waarby Butinnd zioh verbond naar Adrianopel af te trekken wanneer de vettiugeu werdcu ontruimd Men beveitigt dut Kugeluud eeu nieuwe luaute buodwbap aan deu Km r v u AfghaniiUu zal usudeii om hem opmerkz um te maken op Of gevolgen van zy i handelingen Voor ouvermydelyk wordt de oorlog dut nog niet gehouden lord Li rence heeft Omtrent kit resultaat der Fransohe verkietingen van Zondag jl zyn geen nudere eu volledige bijlondrrhi deu btkeud De in België plaats gehad hebbende geraeenternndsvrrkiezingeu verschafteu over het algemeen vooral op de kleinere pluiitteu eeuige voordellen aan de liberale party iu de groote steden bleef de toestand dezelfde Sedert de afkondiging van de tocinlittenwet is nog slechts eene weck verloopen en uatuurlgk valt dus over de gevolgen nog geen oordeel te vellen Allcctn heeft men kunnen opmerken dat by de Duitsohe regeeriug iuderdand niet de bedoeling bestaat om van de haar verleende macht gebruik te maken voor bljaogmerken Het orgaan der vatianual liberale partij de National Zeitung gaat nog verder door te beweren dat de wet ouder de kiezers algemeen byval heeft gevonden en men zelfs vrees koesteren kon voor overdreven verwachtingen omtrent hare goede gevolgen Sommige redenaars van de pariü der geavanoeerden en van het centrum hebben gesproken van verontlraardiging door dit wetsontwerp ouder hunne aauhanters gewekt De National Zeiluiig heeft daarvan geeujipoor ontdekt eu hoogstens onverschilligheid waarji omen Sommigen zegt het blad mogen andere bepalingen hebben geweusoht maar alle verhen en r lieh in lat eene wet tot ilaud kwam In de ryen der sociaal democraten zelven verwacht bet blad een scheiding De groote generale staf der parlij is er te zeer door in zijoe belangen getroffen om niet te verwachten dat op weerwraak zal worden gezonnen eu beproefd worden zal de beweging in bet geheim voort te zetten Maar het groote meereudeel der volgelingen zal juist door de afkondiging van deze wet gaan iuziep hoe ijdel de beloften waren der aanvoerders op liet spoedige aanbreken van den tyd waarin huiiiie droomen kouden worden verwezenlijkt Ze zullen nu tien dut de Slaa zich nog zoo gemakkelijk niet laat omverwerpen eH op tegenweer bedacht is Het gevolg zal denkelijk Weien dat de meesten zioh ivèer meer met de werkelijkheid inkten en zullen gjau beproeven wat er niet iu eene ver verwijderde torkomst en onder geheel andere onistaudighedcii maar oogenblikkelijk en iu de tegenwoordige wereld lot lolsterbelering Ie doen is Indien de wet wezenlyk deze gevolgen heeft dan zou ineu sleohts zich daarin kannen verheugen Niettegenstaande in Zwitserland de conservatieven en de clericileu hand nau band hebben gestreden le rn de librruleu bij de verkiezing der leden vau den Naliouaien Raad zyn z toch niet als overwinnaars uit deu strijd ternggekeerd De liberale p iriij heeft eeu groote meerierheid iu den nieuw gekozen raad De radicalen hebben enkele zetels verloren die gedeeltelijk door leden der gematigde libcr tle parlij ijii ingenomen de overige zetels welke de r idcale partij heeft verloren zijn ten deele nan de ooiisericBtieveii ten deele aau de ultramontaaiische partij tofgi vallen Op dei i Ifdcu dag dat de verkiezingen vnn leden van den Nationalen Kuad in het kanton Zurich plaats hadden heeft de stemgeriohiigde bevolking eeu besluit genomen len aaiizieu bet vraagstuk der buiteairewone snbsMie ten bdnov an dea Golt bardspoorwrg iklel 80 000 teg n 16 000 stemmen in ronde sommen genomen heeft men zich ten gunste daarva n verklaard Ibïnn enland GOUDA 2 November 1878 In de zitting der Botterdamsche Arr rcohtbank vnn Dundf rdag morgen werd o a veroordeeld d J te imida besch van diefstal van een slak goed lot j j iar gev eeiii Het hawelyk van Z M den Koning zal naar men uit Apeldoorn aan de Amh Ct schrijft den 16n J iuuun worileu ingezegend te Arolseu dut niet zooalt enkele bladen meenden Ie kunnen niededeelen te Amsterdam ua huwelyk bij procuratie Daarta zou het Kouinklyk Echtpaar ket Loo betrekken om daar tot den 35n Januari te verblyven Kiel minder dan drie treinen vau de lijn Leiden Woerden zyn Woensdag buiten de Morschpoort gedeeltelijk uit de rails gernukt De kromming aldaar van de baan nuar het station moet te sterk zijn zoodut er allicht gi vaar voor deraijlceren schijnt te bestaan Pcrsooulyke oiigevafleu hebbeu er niet bij ploait gehnd Het Dagblad noeint dit bericht overdreven De minister van oorlog heeft bepaald dal de onderofficieren korporaals eu verdere manschappen van 1 Jonuari a s weder evenals vroeger nan koriiug op hunne soldyen ten behoeve van liet kleediugeu reparatiefouds xuUeu wordeu onderworpen wanneer zy daartoe volgens de bestaande bepalingen in de termen vallen Op de tweede najnarsvecmiirkt 1 1 Woensdag Ie Stolwyk gehouden was meer vee aangevoerd dan op de vorige markt Hoe cl er flinke pryzen bcsued werden werd niet alLs verkocht Sedert eenige wekeu zijn de prijzen der kaas dalende waardoor ren flauwte in deu hiiiidel is outstoan Door de opkoopers e Stolwijk wordt vau ƒ ÏO tot 26 voor de 5U K G besteed Door kei gure weder tint ij iu hel brgiu de p week hadden hebben de grasvelden veel geleden Hierdoor zyn vele veehouders gedwongen gewordtn het vee te stallen De oudste ingezetene vac Berg Ambaoht D vaa iVliet tevens de laatst overgeblevene der ond strydert W bij Waterloo uil die gemeente overleed j l Woensdag in den ouderdom van 92 jaren Zijn broeder bi reikte den ouderdom yuu 116 jaren Ds A Kenier vau Wilnis heeft het beroep mxf iVf Amliacht aHncpnnmAn l Berg Ambachl aangenomen Ten vorige jare werd eene commissie benoead lot het onderzoeken van de grondsloiren waarop aan weduwen en weezen van alle buri ulijke rij samb leniir n pensioen zou kuuiien wor leii verleend Is die commissie met baar iirbei i iT t Denk de regeering hieroinlrent spoi diji v j irsirllen te doen De ziiak werd iii de afdei liiijPD der twee lp kamer bij hel begrootinjaondcreork er spriike ïebrichJ Is er nog geen beslissiiiir m lijk Iau kon ineen n eeuigen inmiddels de zaak der leges w irdei f daan door deze af te schaffen voor d ni uw te benoemen ambtenaren die daan ntegen een verhoogd vast inkomen in de plants zouden erlangen Zekere S directeur van eenen zoogenaaroden goederenhandel te Leiden die wekelijks van leden 6 oentt ontving en na de 53e week den leden de door hen gekozen goedereu of voorwerpen zoude afleveren is met de noorderzon vertrokken De politic heeft egen hem procet verboal opgemaakt Voor eeuige dagen is aan den Minister van binneulandscheu zaken een iidret verzoudcu vod de Vereeniging van burgemeesters en secretarissen in de provincie Noord bullaud gereatigd te At9sterdaoi waarin de ovcrtufgfng wordt aftgesproken dat wettelijke maatregelen ter bestrijding vau het misbruik van sterkeu drank in het volksbelang dringend worden gevorderd De Standaard meldt dat te Utrecht op 7 November eene conferentie zal plaatt hebben vau de medewerktrt aan de Christelyk historisohe pers in navolging vanden Christelykhistoritthen Journalistendag in Daittohiud Twee verpleegden uit het geslicht Meerenberg welke daaruit waren ontsnapt zyn door de politie te Amsterdam ontdekt en weder naar huune oude verblyfplaatt teruggebracht Voor het gerechtshof te Leiden stond Woensdag terecht zekere G J L Secretaris van net algemeen armbestuur te Siopptlsdijk Hij was beschuldigd van in de jaren 1877 en 1873 valschelyk viermaal den noara L Dullaert geplaatst te hebben onder het woord voldaan voorkomende aan den voet vau vier ordonnautiën waarbij de ontvanger van het algemeen armbestuur te Stoppelsdijk door dat bestuur werd gemachtigd aan dien L Dullaert diverse geldsommen te betalen als ƒ 17 25 ƒ 33 95 ƒ 20 75 en ƒ 32 50 en tevens desbcwtt vou die valsobe stukken te hebben gebruik gemaakt door ze üa de daarop gemelde sommen te hebben ontvangen uls knijliiig daarvoor aan den ontvanger te hebben over gegeven De beschuldigde bekende het desbewost gebruik maken van de valsohe slukkeu doch vtrklnarde dat uiel hij zelf de valsche haiidtirkeiiing geplaatst had doch die door zyiie vrouw had laten naschryven van een door hem gemaakt model Armoede en wanhopige pogingen om zich en zijn gezin tigen broodgebrek te vrywareu hadden licm tot de misdaad gedreven Ue odrooiiat eiicraal mr van der Hoeven n btte ook door de verklaringen der getuigen de eohulj illig bewezen tlèt deed er volgens Z E G A wels loe of besobuldigde zelf de handteekcningen sobrerf of dit door zijne vrouw als werktuig liet doen Bqven dien had hij ze desbewust gebraikt Oi der aanneming vau verzachtende omitaudigdeu requiceerde hij eene eenzame opsluiting voor deu lijd vau twee jaren De verdidiger jhr mr Diert viin Melitsont beiwistto de qu iliacatie van het O M t i kon de beschuldigde niet wegens de niet door hem geplaatste fcaudlotkeninjui veroor eU worden Voor hel ererfge f