Goudsche Courant, woensdag 6 november 1878

GondaXokanl XQt en Vermaak DINSDAG 5 NOVEMBER SüNSmüASS CONCEfiT n OlVIK DOOK Mej J jhanna Becker Piano Mei ornelia Travers Zang en ion Heer Fr Hilpert Splo Violoncellist van den Groothertog v Meiningen Toegangkaarten zijn tot 4 November tegen f iJiS verkrÖHbaar hy den Heer A BRINKMAN en hg oen Kastelein der piëteit de RicNio Oes avonds aan heiloktia itf l SO BmOTHEEE TOTNUTVANTALGEMEEV De COMMISSIE over bovengenoemde Bibliotheek zal ZITi iNG honden op ZATERDAG 2 NOVEMBER 1878 in het Lokaal van de Werkvereenigingi tot inschrgving van Lezers Namens de Commissie Dn TBRPSTRA Woensdag d Ntventer 1878 N gsiö GOÜDSCHE COURAMT m Advertentieblad voor iouda en Omstreken BOTEELETTEES il DIETERS ANDER GEBAK Versoh bjj W i R aaIJmaakers H aven 17 STEEi KOLEi Nog slechts WEINIGE dagen de Lading RUHR 6U0VE KACHELKOLEN in Lossing w arait wg tot 57 T PEE HL kontant zonder korting afleveren Vïg aan hais bezorgd mits by 2 of meer H L gelyk genomen JAN PRINCE Co Gouda 2 November 1878 JÏKIEBERT HAMT M1 Hfaotograpbisoh Atelier DAGEUJKS GEOPEND Op DOXBRRDAG en ZONDAG 7 Porlrellen a fi VEILING VAN HOUTWAREN te Rotterdam oj WOENSDAG 6 NOVEMBER 1878 des middags ten 12 are in het Algemeen Verkooplokaal sn den Oostsingel te Rotterda i ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACH van cin 100 000 tnks droge Vuren en Granen feteriimrger Croontladtct Zueeiluh en Me mtteke Delen en Platen Grenen en Vuren Battings 8 X 6 i Coulant zal geveild worden ene f roote psrtg feleriiurjfer Vurett Delen Jwurikaamcie Pitch Pine Balken en MoleU roeden Kolders Ragchels nieuwe Spartaooten t t H 2000 Sparren 34 venohe Boomsparren Riemnouten em van ver thillende lengfle Yerseh nit zee aangebracht liggende op dé Werf van den heer B dis HOOG te Delfthaven D op de Werf Rotterdamsch Welvaren aan den Hoogen Zeedyk te Rotterdam alwaar het 5 d n vóór den verkoop gekaveld is te bezichtigen Idggende deze houtwaren gemakkel k Toor het vervoer te water en per as Notitiën der veiling zgn te bekomen bg g tt D iinrau d r BINNENLANDv GOUDA 5 November 1878 T Voor de aktf in ds vroawtliik kindwtrked wn p j jiatereo Ie a n i e Xi iididatsa jeeiümmetxé Gouda Crabethstraat 1 9 4 VEEZEEEEIITG MAATSCEAPPU VOOR DE n evesli a te s GRAVEXHAGEr Hoofd Direoteur den Heer J J Herens De deelneming tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en NüMiteRVERWISSELAARS aan bovengemelde Maatschappij is voor belanghebbenden van af HEDEN opengesteld ten Kantore van den Directear CT W O V A lsr TXEI Sj V TER P Oouda Crabethstraat 194 Plaatsvervang ers en Nummerverwisselaars worden DAGELIJK SCH AANGENOMEN Verzekering s Maatschappij Eendracht Bindt Firma WULF Az grevestig d te s GRAVENHAGE Heerenstraat o 15 Deze MAATSCHAPPIJ die zich belast met het stellen van II bg de NATIONALE MILITIE bericht aan OUDERS en VOOGDEN dat de deelneming voor de Hgting 1879 is opengesteld De Directie geeft belanghebbenden den ZEKERSTEN WAARBORG boven Commit sionairs of alléfe werkende personen door dat de betaling geheel naar verkiezing k n worden geregeld en desverkiezende hoegenaamd geeiie betaling gevorderd wordt dan NA VEll JAIiEN als gebleken is dat aan alle verplichtingen tot vrgmaking van opvolgende Broeder en Broeders zal zijn voldaan Deze erkende soliditeit en groote vertrouwen in dit vak MEER DAN 40 JARENmet steeds toenemende begunstiging ondervonden maakt verdere aanbeveling overbodig giflP Inlichtwgen en Reglementen GRATIS De Hoofd Directeur En san men deelnemen A WÜLF te Gouda 1 den Hee r G OVKRE IJNHER Jr o p de Markt No 148 mm immi m mm wura Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Alles wordt franko huis geleverd Biizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDËAUXWIJN van f 36 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bU proefflessoben kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en firanko verzonden Uepot yen THEE Alle dege nen die aan vlcht RheumatieETaan J o r 1 B lekten vero orzaakte vurlam UIT HM MAOAZMlf VA V Jl Ravenswaay Zonen mingeo eaa lljilen GORINCHEM 1 hebben zIj ook red Hn moffelijltn kuren zondor gun tf gevolg ondcrgii n en 11 hotip uolt hiinno getondheid volkumun terug te verkrijgen ojtgegovoD muetten nkdat lij reed zo ve l hebben beproefd lleh ook een wenden tot den Hee r L IH MliH r U frMll fwrl w Mild Door dien ge eeswijio wi rde n llMa In 4ê IMUt m M l honil rd lalk nmi t n Hill lijd Utrll Ue Hoer Moensinger geeft ieder vrijheid v ir do aanwending vao z jno kuur die dit zlj imngeroerk t j r 0H fl ldBiiJk Hert vw rt niuir de uitwerkingen te informeeren en heeft om durlo tegemoet te komen de udreeiieD van oen groot untal genoKen perwinen uit etie standen ia een fratll M Inn nrkrijgbar kr chiir ter Inzage gestold De genocswijze doet zich als een volstrekt ra4ioneelo kennen üo Hoer Ifoessinger ver langt niet anders van dea zieke dan om korte besobrtjving van bet lijden en aijn stadium n deelt dan den patient de gepaste voorschriften mede Hen toer oorrospondontie In het Hollandscfae J Het DEPOT der THEËEN uit het Magazijn van JAN van REES ZOON te Zwolle is gevestigd voor Gouda bij de Wed P J BERKHOUT LANGE TIENDEWEG D 44 alwaar geahs prgscouranten zjjn te bekomen Deze Tlieêen uitmuntende door kracht geur en toaterhottdendheid worden afgeleverd in pakjes van 5 2 1 en ons verzegeld en voorzien van rtemp l prijê en nommêr ÖOTOA Dm TA A Bbwïma Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twet en een half en een Ned ont met rermelding van Nommer en Prgs voorzien ran nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd I Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j bREEBAART LZ Botermarkt te Gouda VEIimEZIlirGEK Bereid u in den vrede tot den strgd is een oud spreekwoord en van daar worden jaarlgks door ons aanzienlijke sommen opgebracht om ons gereed te maken voor de dagen van strgd Oorlog en marine vorderen bg voortduring hoogere sommen levendeen doode strijdkrachten moeten bij voortduring verbeterd worden en die verbeteringen eischen geld veel geld Maar hierover wilde ik ditmaal niet schrijven van tijd tot tijd wordt een andere strijd gevoerd de wapenen van oorlog behoeven daartoe niet gescherpt te worden forten en ramtoreaschepen z n daartoe niet nooc ig duoden hebben wij althans niet te betreuren en het Roode Kruis behoeft geen dienst te doen Ue stembus roept ons somtijds om onze stem voor on e vertegenwoordigers uit te brengen Is die tijd gekomen dan heerscht er drukte en gewoel iedere partij tracht zich de overwinning te verzekeren eu de middelen die daartoe aangewend worden zjjn niet altjjd goed te keuren Intusschen de meerderheid is verkregen de str d is beslist en alles keert weer tot rust terug tot de tgd der aftreding weer daar is en alles opnieuw in baweging gebracht wordt om de overwinning te behalen Hoevele jaren reeds zga de burgera opgeroepen om hun vertegenwoordigers te kiezen hoe dikwijls is reeds de noodzakelijkheid gebleken om geschikte vertegenwoordigers af te TBimlif Mt toeh hoe weiuig behingitelling ef liever hoe weinig kennis bestuurt die keuze Hoevele kiezers moeten naar de stembus gedreven worden om iemand te kiezen die hun geheel onijekend is van wiens beginselen zjj niet het minste weten op wien zij alleen de stem uitbrengen omdat mgnheer A of mgnheer B gezegd hee t dat die candidaat zeer geschikt is en van zgu benoeming het wel of wee van het geheele land ofbnugt Dikwijls ziJn reeds middelen aan de hand gedaan om hieri i verbetering te brengen Verminder het getal kiezers is gezegd eu de overblyveuden zullen meer belangstelling toonen ontneem het kiesrreht aan hen die door hun onbekwaamheid of hun onverschilligheid niet waardig ziin het te bezitten eu men zal meer belangstelling mogen verwat ten Geheel verkeerd wordt van een andere zyde beweerd Breid integendeel het getal kiezers uit voer het algemeen stemrecht in dan eerst 7 l men in waariieid van volksvertegenwoordigers kunnen spre n Daardoor zul de belangstelling toenemen en de verkiezing zal zuiverder de opinie des Volks teruggeven Tnsschen de beide uiterste partijen is een midden partij die wel aan vele kiezers het kiesrecht wil ontnemen omdat ziJ de bekwaamheid missen om daarvan gebruik te maken maar dit recht daarentegen verleenen aan velen die daarop door haa ontwikkeling en positie in de maatschappij aanspraak Irannen maken doch niet de gevorderde Bom als belasting opbrengen Geen verandering schijnt echter mogelijk zonder dat de grondwet gewuzigd wordt en hoewel sedert 1849 verscheidene leemten eu gebreken zijn aan het Hebt gekomen schgnt daaraan vooreerst nog niet te denken Maar moet nu daarom alles bij het oude blijven Is het daarom noodig dat slechts enkelen de keuze doen voor het gehbele district en alle andere kiezers somtjjds met tegenzin die keuze bekraclitigeuï Kan men iemand die op zulk een w ze gekozen is en hoe tlikwijls gebeurt het een volksvertegenwoordiger noemen is hiJ niet veel meer de afgevaardigde van een klein aantal personen die zich als onbezoldigde adviseur aan de menigte hebben opgedrongen Benige jaren heeft in ons district een centrale kiesvereeniging bestaan die door verschillende omstandigheden is te niet gegaan Wel bestaan in onze gemeente kiesveieenigingen maar deze staan in geen betrekking met de kiezers in de andere gemeenten van ons district en nu kon zich bij een verkiezing het geval voordoen dat of de kiezers uit de buitengemeenten de gehoorzame volgers zijn van een onzer kiesvereenigingen of dat zij een zelfstandig candidaat stellen en zoo door de Stemmen te verdeelen eeu ongewenschten candidaat de overwinning zien behalen lu den vrede moet men zich tot den oorlog voorbereiden zegt de spreuk is die ook hier niet vun toepassing In het volgende jaar zulleu weder verkiezingen plaats hebben moet een poging om dit gevaar te ontwgken eerst gedijan worden als de stembrieven reeds aan de kiezers zijn bezorgd of is het in ons district niet mogelgk om tot samenwerking te komen bjjv zooals men dat sedert eenige jaren in het kiesdistrict Dordrecht doet In verschillende gemeenten van dat district bestonden kiesvereenigingen Begeeriz om een goede keus te doen en verdeeldheid onder gelijkgezinden vreezende heeft men een poging beproefd om tot overeenstemming te komen zonder daarom iwlers vrijheid te belemmeren en hierin is men althans tot nu toe vflj wel geslaagd Wanneer een varkiteü oór de Twe Kamer moet plaats hebben vergaderen de verschillende kiesvereenigingen en iedere verceniging stelt een drietal personen die men geschikt acht de vacature te vervullen Uaaro t wordt door de voorzittende afdeeling die jaarlijks verandert een centrale vergadering van afgevaardigdeu uit alle vereenigmgen belegd óp die vergadering worden de verschillende drietallen ter tafel gebracht de verschillende caiididaten worden besproken en eindelijk wordt overwogen en beslist welke candidatunr naar de meeiiing dier vergadering de meeste kans vun slagen heelt van het behandelde geven afgevaardigden in de verschillende vereenigingen verslag vraArna die vereenigingen zelfstandig den candidaat der vereenigiug stellen zonder gehouden te zyn om hetproeadvies der centrale vereeniging op te volgen Daardoor wordt een eenheid verkregen zoqder dat de individueele vrijheid aan banden wordt gelegd daardoor wordt voorkomen dat de eene gemeente over de andere heerschappij voert Zou iets dergelijks ook in ons district niet mogelijk zijn wanneer de verschillende bestaande en nog op te nchten kiesvereenigingen van ge lljkgezinde kiezers zich op dergelijke wijze met elkander in contact stelden Wel worden door zulk eeu inrichting nietalle gebreken van ons kieastelsel weggenomen wjI bliiven oojt dan nog vele kiezers te huis ofzeilen op het kompas vun anderen maar tochis aan allen de gelegenheid geboden om deel tenemen in het stellen der candidateH Aan de invloednjke kiezers der verschillendegertieenten bü dat denkbeeld ter overwegingaanbevol en L BÜIÏEMLAND Kulteulaniiscli Ovei iklil De EngeUohe regeering heeft Wedrr een vnn die j bcslnitea p enaiiicu welke n Zooveel wiifiUii en wankelmoedigheid gLlaiffeii dat stlfs de vurige bewouderwirs van Lord Bencoiisfteld rlleiigs huu rer troawnB ia zijoo laatsuwiiuw litvd veih w regeering van hel moederland heeft de Indiseha regeering bevolen nogmaals een gezant naar den ËDiir van Afghaniataa te zenden en wel met een uUimatnm dat de voorwaarden bevat waarop de vrede alsnog kan worden gehandhaafd Men Mgt dat de Indische re eering eu vooral de landvoogd Lord Lytton legen de ea mantr gel heeft geprotesteerd en alleen gebukt heift voor het bepaalde bevel van het ministerie Op zich zelf is eeu atap als die van het gouvernemeut niet af te keuren maar na zooveel geschreenw en de uitdagende houding Ugftpxei den £ inir en Busland kan deze houding niet anders dan een ongelukkigen indruk maken De heer Gladstone heeft in eene groote redevoering weder de politiek der regeering afgekeurd Het geschiedde op eene groote vergadering in Wales Van ulle zijden van hel land waren de liberalen opgekomen Groote triomfbogen wareu in Mgl opgericht eu ze droegen tot opschrifl aan Gladstone den vrieud van het volk De hertog vau Wcstmiusier het hoofd der liberale pairs vau Engeland begeleidde den heer Gladstone en zat aan z ne zijdt en lord Bichard Grosvenor stelde de volgende eenstemmig genomen verMaring voor De gevaren waardoor ous land bedreigd worden dank zij het ongrondwettig en roekeloos gedrag der tegenwoordige Regeering maken het meer en meer ououtbeerlijk om eendrachiig al hnu krachten in te spannen ten eiude met goed gevolg lich tegen een sUkitkunde Ie verletten zoo noodloUig voor hun baste beUugen en zoo vernederend voor de eer van het land De behandeling Ier begrootiug kan in de Frausche Kamers kort duren want de Ministers zijn het op ulle punten met de b grootiugscomimsaie eens optimiafn berekenen dat de zitting der Kamers den E of 10 Orceniber zal kannen warden gesloten bet vooruitztoht op eeu republikeinsche meerderheid in din Senaat maakt dit doenlijk Da Duitsche Keizer zal 6 December feestelijk te Berlijn norden ingehaald de begroeiing namens de hüüfdslad zal plaats hebben door den nieuwen burgervader Forckenbeck die waarschijnlijk daarmee zijn burgemeesteraloopbaan zal openen de benoeming van Forckenbeck is intusschen nog altijd niet bekrachtigd Met niet geringe bevreemding heeft men opgemerkt dat ouder de verboden socialistische geschriften er geene éareü van de band van Lassalle zoo meldt men uit Berlijn aan de lytstr Zeitunj Het jongste besluit vnu den president van politic in de hootdstad heeft daaraan eeu einde gemaakt Op de Igst der verboden geschriften komen er zes voor vn n dien voorraaligen Il ider der socialisten daarenboven werden nog zes andere geaehnften op de lijst aangetroffen Te Danustadt zyn vijf socialistische vereeniginj n opgeheven en de gelden die iu de kaa werden gevou leu zijn in beslag genomen j wijders is t BÜrmeik Elb rfildt een socialistisch orgaan in beslag gsoon en te geluktrlijd verboden De rijksoommiaaithvau appèl in zake de sooialisliachs uaiigt Irgenhcden ia op den laatsten dag der vorige maand geïnstalleerd De minister van biuuenlandsche Eukeii de heer Zu Eulcuburg heeft tevens bij die gelfgeaheid het praeaidium aanvaard Naar meu vetzekert zyu bij de cjmmiasio re da vencbeideu fifr iwAreu ingediend Van Iibi rale tijde ia een lijst opgemaakt van de stemmen bij de laatste Byksdagsverkiesiiig niigebraoht die cijfers zgii merkwaardig wy laten ia hier volgen met bijvueging v u het oyfer d t bij de vorige terkieiiug ward bereikt nationaal liberalen 110 835 777 716 conai rvatieven 688 180 ailO 908J Bljkspariij 480 073 286 i09 liberale wilden ll7 605 115 41ii i For sobritispMtü 282 830 283 812 Cen um 776 430 751 686 Puien 200 654 219 159 Booiaaldemueralen 184 434 206 836 volkkpsrtij 12 632 10 329 porticuluriateu 113 703 flSiSSS proleslparty Eizassera eu Denen 18 40 12 402 iÉ a i a ijfcö