Goudsche Courant, woensdag 6 november 1878

Een sehatrgko Rus speeide met venchiilende zyner Bnrg en Weth tot het aangaan eener geldleeniug vrienden te Peusa bij Moskou in een bekend speel van ƒ 7 200 000 waarbg tevens in behandehuis Allen verloren in diennate dat men wel aan ling kwam het voorstel van eeuige leden om in bedrog moest denken De politie kwam en de plaats vau aau de oprichting van een abattoir waar X I ci4 l p e M II tocgeUieBi wtMoader iiirj U A Cupper uit Gouda voor uut en Th J A Sohouweuburg uit Gouda voor nut en smaak Heden morg n erd het stoAdgk orenohot van den tleier dai eu overleden kapitein A J Thgssens van hef Se reg Infanterie met militaire honneurs ter laatste rostplutits gebracht De Luit kal C J J Bqleveld beoeveos de ovcnge offiraeren vau het garuiioen versoheideue officieren der Schntterq en ook ran bet scherpschatters oorps Burgerplicht waren daarby tegenwoordig ttrwijl ook het muiickoorps der Scfauttery de treurige plechtigheid luister bijzette Bij de geopende groeve werd een woord gewqd ter nogedaohteuis van d n overledene door kapt H F Borel Benseer groote menigte was toegestroomd om getuige te ijjn van de plechtigheid x De heer C 6 vau der Heulen te Amsterdam heeft vau de Rt geering concessie gevraagd voor den aukg van rBoonoioisohe Looaal spaorwegen Onder de Igucn waarvoor concessie is gevraagd komen voor Van Gouda naar Waddinxveen Boskoop Uazers woude uaur een station van de lyii Lei ieu Woerden V iu Gouda over Haastrecht uaar Schoonhoven De Minister van justitie heeft de procureursgenernal bg de gerechtshoven aanlievoltii om iu elk bytoudcr geval toe te zien en te doen toezien dat duor de rgksvOdwachters geen uachtvrrblijf buiten hunne standplaats wordt gehuudeu dan alleen iu ile gevallen waarin bet volstrekt onvermijdelijk ia Naar wjj veraemeu heeft Z K H Prins Hendrik uit de ontwerpen voor het Nationaal Huldeblijk nog geen keuze gedaan De Prins wenscht daaromtrent Ie beslissing geheel over te laten aan de jury benoemd om hem in de keus ter igde te stouji Deze Keeicn zullen de volgende week te Anslerdam vergaderen om uitspraak te doen Daartoe worden de tcfkeuingen der S2 ontuerpen orcr ebracht van Soestdyk naar het moseum Van der Jloop en daar in een der zalen tentoongesteld ff d D Door den heer P M Monlgn alhier is met overlegging vaji een schets der plannen cotioeasie gevraagd voor het aanleggen en exploiteeren van een poorweg van Zutphen langs Doetinchcm naar de Pruisische grens in de richting van Bocholl met een eventueelen zgtak iiaox Groeulo iu verband met de lijn Wlnterswgk Ileugelq waarltoor de Eegeering iich reed heeft bereid verklaard hem concessie te jtcven en met de Ign Almelo Hoogeveen waarvoor xijn concessieaanvraag met gunstig vooruitzicht aanhangig is daar de locale autoriteiten der beiile betrokken provinciën bereids in een gewcu cbten gunstigen tin aan de Hsoge Regeering hebben geadviseerd Het bestuur der commissie die aan H K H prinses Hendrik het kunstalbum heeft aangeboden IS te Amsterdam vergaderd geweest met het doel ecu dergelijk geschenk bijeen te brengen voor onze taoataaiide Koningin Zoonis men weet stelt men ia den Haag pogingen ia het werk om de door Dunkler nagelaten muziek Toor de Koninklgke Kapel te behouiieu Naar het JiafUad meldt heeft de commissie voor deze zaak van Z M den Koning eene scpi van lÖOO ontrmngen De Amslerdamsche afjeeling van de vereeoigiiig Het Witte Kruis heeft een reglement ontworpen TBor de Vereeuigiilg voor ziekenverpleging waarvanhet doet 3 o het opleiden vaB liekeaverpleegstersj 3o het verplegen van zieken door van harentwege aange Iclde verpleegsters ZQ tracht dit doei te bereiken lo door een earam die san vronwen uit den besohaafden stand Kei Kenbeid geeft om tot eiekenverpleegster te worden opgeleid So door het vormen van verpleegsters benid op vast te stellen voorwaarden in dienst van Bet Witte Kruis werkzaam te zgn of zelfstandig als zoodanig in de maatschappij op te treden Het bestuur bestaat uit 5 dames en 3 heereu Bet onderwija is theoretisch en praktisch en omvat ad wst in direet verband staat met het vak van ziekenverpleegster De geheele eunus duurt uiterlqk 6éa jaar Tweemalen s joara wordt aan haar die eep diploma b ziekenverpleegsters verlangen een examen afgeaomeo door den docent en de commissie van bestuur Het diploma wordt gratis uitgereikt Xeu reglement voor de zi nvcrplcging bevat o e de volgende beiwliagen Als ziekenverpleegsters worden aangenomea besehaaUc vrouwen tustchen 26 en iO jaren die in het bezit zijn eener akte door de Vereenigiqg voor lte enVerplegizg uitgereikt J wordeadaordeggauniwi Maoaitekl aOstiUveB Zq f erbbidea üsh Ut verpleging naa die geüanen te gaan waarhien zq gezonden worden door de directrice Zij genieten een joarlgksch inkomen van 720 De verpleegsters zullen nooit meer dan 6 nachten achtereen waken Bg doorloopende verpleging moet aan de verpleegsters 7 uren rust per etmaal iu een afzonderlgk vertrek worden verleend Hulp wordt in de eerste plaats verleend op de aanvragen in Amsterdai i zij die de V ereeniging met geldelgke bijdragen steunen hebben den voorrang De verpleeggelden worden geregeld als volgt Nachtverplegiug Ie kl ƒ 3 60 2c kl ƒ 1 50 Dagverpleging Ie kl ƒ 2 2e kl 1 Doorloopende verpleging Ie kl S 2e kl 2 daags Dagof naehtverpleging kan ook kosteloos worden verleend Vrgdng morgen omstreeks 9 uur ontstond er bg den bndbouwer G de Jong te Vlist biand die in bet begin een dreigend aanzien had Gelukkig verleende de overige bewoners dadelgk hun hulp zoodat de brand zich lüleen tot de schuur en den hooiberg b paalde Wegens de groote massa hooi in den berg was men eerst om middernacht den brand meester Behalve het bovengenoemde zgn er ook nog twee vette varkens en eenig landbouwgereedsohap verbrand Te Amsterdam ia bij de in aanbouw zgude stooin diamantslijperg von het zuidcigk Zaagmolenpad Zaterdag U een treurig ongeluk voorgevallen Drie metselaars die bezig waren mét het optrekken van den hoogen schoorsteen zgn men den stijger die blijkbaar niet goed bevestigd was naar beneden gestort met het gevolg dat een hunner oniniddelgk op de plaats dood bleef terwgl de 2 anderen met ernstige wouden en kneuzingen naar h t gasthuis zijn gebracht Hun toestand is echter niet hopeloos Hen schrgft aan de Leidnke Cl Gelukkig hebben de landbouwen overal buitengewoon veel hooi gewonnen want hei weer valt hun wel drie weken uit de hand Het vee trapt het zeer drassige weiUud stuk en vernietigt daarbg het laatste voedsel Wind komt er niet en is er al in geen acht dagen geweest anders kon men nog eens eproeven met de watermolens te kampen tegen den regen die bg stroomen neervalt De boezem zon daarbg geen bezwaar maken waut bg is steeda op een bag peil gehouden kunnen worden Kon de watermolenaar nu ook maar wind verschuffeu het aantal grommende boereu zou heel wal miqder zijn Nu zit er niet anders op dan het vee ilaur den stal te halen en djt vali erg tegen ook als bel gewonnen hooi maar tot Mei kan strekken Namens het centraal comité Van den Nederlandecheii Weerbaarheids bond ia aan de besturen der Vcrtenigiiigen tot Büvordering van sLands Weerbaarheid lieden van den Nederlandechen Weerbaar heidsBond de volgende circulaire verzonden Utrecht 22 October 1878 Naar onze bescheidene meening mochten de vrgwillige Scherpschutters wier vereenigiugen deel uitmaken van den Nederlandscheu WeerbaarheidsBoud niet aobterwegc blgven om Z M den Koning bij gelegenheid van Hoogstdeszelfs verloving met H D H Mevrouw de Prinses Emma Vau Waldeck en Pyrmsnt geluk te wenschen Terstond nadat de Staatt Cmrant de mededeeling I van deze hengelgke gebeurtenis was opgenomen hebben wg uit naam van den Bond Z M eerbiedig de beste wenschen aangeboden waaropi wg het hierachter opgenomen vleiend antwoord ontvingen dat wij in zijn geheel laten volgen om aan het daarin uitgedrqkt verlauj n des Kouings te voldoen Overtuigd dat al de Leden van dep Bond hunnen beminden Vonielijken Beschermheer bg de voltrekkiug van zgn huwelgk gezamenlgk een stoffelijk blgk vnn hulde en sympathie zouden willen aanbieden dat ook de aanstaande Koningin welgevallig zou kunnen zgn en verrast bij het vernemen dst de voltrekking van hunne cohtverbintenis reeds spoedig zal volgen hebben wg gemeend geheel iu uwen geest te handelen door terstond zulk een huldeblijk te ontwerpen en te onderzoeken of dit liaii HH DD welgevallig zonde zgn Het antvi oord op on verzoek aan Z H den Koning en H D H de toekom lige Koningin deswege gericht deelen wij n ook in ago geheel mede en zal a de overtuiging schenken dat wg iu dat opzicht volkomen zgn geslaagd De in het daarop betrekking hebbend rthrgren toegezegde teekeniiig van ilen beeldenaar is reeds door on ontvangen en de vervaardiging der medaille ter grootte van R S e o middelign door ons opgedragen aan de UH Stempelsngders bg s Bgks Muut Zal de oitvuering van het gesohcnk overeenkomitig de ciseben voor sen Voivtelgk Huldebig k geschieden dan zullen de kos eu ongeveer duizend Ideq bedragen Indien deze som wordt bgeengebracht dan zalleu aan HIL VLhl worileo aangjcbodeu drie exempl rui decer medaOle een in goud eCn ia zilver en ten in brons opgenomen in een uit zwart ebbenhout vervaardigd kistje waarvan de deksel in beeldwerk de wapens van het Koninklgke echtpaar gekroond met de Koninklgke Kroon zal vertoonen benevens de attributen der Nederlandsche Weerbaarheid Voorts een album bevattende de namen van al de deelnemers Bij instemming met dit plan verzoeken wg u be leefd de som der bgdragen en de namen der deelnemers ons ten spoedjgste toe te zenden ten einde bijtijds te kunnen gereed zgu en daarna uit uwen naam op waardige wgze de overrgking te kannen volbrengen Dt permanmle ifdeeliitj van het Centraal OomU van den Nederiandtcken Weerbaarheidt lntd J W SCHUBAUT Voorzitter F W KLOKKE Secretaris C E HEEKÜ3 Penningmeester De in bovengenoemde circulaire bedoelde miseircs zijn van den volgenden inhoud Paleis te Arolsen Jü October 1878 Hoog Edel Qettr Heerl Het was mij eene zeer aangename taak Vw vemek in Uw geëerd schrgven vervat van 6 October 11 aan Z H den Koning en H M de Verloofde Koningin voor te stellen en ik ben gelukkig U te mogen meiledeelen dat zoowel Z M de Koning als H D Verloofde Vorstin met het aanbod van den door U G Uw aangeduid schrijven bedoelden Gedenkpenning zeer ingenomen zgu en het gaarne door H H D D amgeiume wordt Aan den Heer Herman Ten Kate die zich thans hier bevindt is door Zijne Majesteit opgedragen de vervaardiging eener teeüeniiig vour den Beeldenaar der Medaille welke zoodra zij gereed is U ul worden toegezonden De Orootvueiter m ket Bui van Z M den Konki GRAAF SCHIMMKLPENNINCK VAN NIJENHUI8 Arolsen den 12 October 1 878 In gevolge de bevelen des Kouings heb ik de eer UWEG te berichten dnt Zguc Majesteit hoogst gevoelig zijnde aan de gelnkwensoben welke Hil door U namens den Nederlandschen Weerbaarheidsbond bg gelegendheid Zgner verloving met Hnie Doorluchtige Hoogheid Mevrouw de Prinses Emma van Waldeck en Pyrraont zgn aangeboden Hoogstdezelve U Zijnen bgzonderen dank deswege laat betuigen met verzoek dien aan de andere leden van den boud te willen overbrengen De J adant en particulier Secretarie dei Komm H IW MONCEAi k Da vereeniging van officieren van seherpmhutterakorpsen in Nederland hield Zondag te n ige hare jaarlgksche algemeeiie vergadering Doo r o igesti dheid van den president majoor van Stolk van de kon scherpsch te Rolterilam Werd deze bgeeiikorast geleid door den ondervoorzitter jhr de Jonge au Zwijnsbergen miijooa kommandiinl van het korps kon scherpschutters te s Hage Het vierde jaarverslag werd uitgebracht door den secretaris kapitein Bm uit Rotterdam en behelsde een overziont vau den toestand en de verrichtiugeu der Vereeuigiiig Voor zooverre dit in haar vermogen lag heeft de officiereu ïcrSenigiug hare taak het bevorderen vau de outwikkeliug der vrijwillige strijdkrachten volbracht door aanmoediging van de vrijwillige oefeningen in den wa leiilMud l o a door het uitloven van prgzen bg sohietwedatrgdeu Wat de organisatie der vrijwillige weerkroehten betreft wordt medegefleeld dat in Mei jl de voorzitter der vereeniging zich tot ZEIxo den minister van oorlog wendde met verzoek om eene audiëntie waarin het Bestuur de noodzakelgkheid der organisatie bij ZËxc zou bepleiten en zoo mogelijk een besluit des ministers uitlokken Het Bestuur had op deze audiëntie zijne hoop gevestigd vooral naar aanleiding van d sympathieke bewoordingen waarmede deze minister Van oorlog in de Tweede Kamer over de scherpschutterscorpsen had gesproken U loos I de smartelijke ziekte waarin ZExo nog heden Igdt verhinderde den minister aan bet verzoek gevolg te geven Ondanks dien tegenspoed heeft het Bestuur de hoop op het tot stand brengen eener krachtige organisatie nog niet opgegeven De toestand der Vereeuiging heeft noodzakelijk den terngslag moeten gevoelen van de algemeene apathie die bij de geheele weerbaarheidsvereeniging heerscht en waartegen het Bestuur ooustateert het met leed wezen zoo weinig wordt gereageerd door het Be stuur van hét Nederlandsche weerbaarheidsbond dat z 1 geroepen is die beWLging levendig te houden De vereeniging telt p m 70 gewone eu buitengewoiie leden Overgaande tot de werkzaamheden voor deze vergadering werd jhr De Jonge van Zwgnsbergen als bestuurslid herkozen In plaat van den heer Princ komm van de acherpsohntters te Gouda die door zgn ontslaguit den weerbaarheidsdienst ophield lid van het basluur Ie zgn werd gekozen de beer Kolff te Arnbea Qe vergadering bestoot dat nameoa de refeenU ging aan het centzaal coniïté van bet weerbaarheidsbond eene geldelgke bgdrage zal worden gezonden Toor het geschenk aan Z H den Koning bg gelegenheid ven Hd huwelgk Ook zal de Vereeniging als zelfstandig lichaamZ M een geschenk aanbieden De volgende algemeene vergadering zal te a Hertogenbosch worden gebonden Op het stationsplein van den Bhijnspoorweg te Utrecht trekt in den laatsten tijd zeer de aandacht der voorbggangers een fraai aquarium dat in den taiu van het Ü6UI de la Station dicht bg den weg is opgericht Uit het midden van een zeer ruim gemetseld bassin verheft zich eene rots die geheel uit druipsteen is samengesteld en waarop een kleiner glazen bassin voor soudvissehen ii geplaatst Op de ruU staau nevens bet bkssiu twee znilen van druipsteen die zich boven ereenigen en eene ruine dragen waaruit de woterstralen eener foute u hoog in de lucht opstggen Het is een zeer fraai stuk werk dat den goeden smaak van den vervaardiger een Utrecbtsch industrieel site eer aandoet Toen Vrijdagavond de dienstbode van een matraasefffabrikant aan i Oude Delft te Dellt na t verrichten van eeoige boodschappen iiv e wouiug haars meesters terugkeerde zag zg twee haar onbekeode personen op de stoep staan terwijl een derde achter in den gang bezig was den looper op te rullen Hevig verschrikt riep zg haren meester die zoo verstandig was de deur te sluiten en de hulp der politie in te roepen die spoedig daarna den ougenoodeii gast naar t bnreau overbracht De aangehondcue gaf op D V te heetrn en te Rotterdam te wonen Hg bracht tot zgne verontsohuUliging in dat hij niet t voornemen had gehad den looper te ontvreemden doch dnt hg dien bij vergissing den gang inloopende met zijne groote laarzen had opgerold De man die reeds wegens oplichterg twee jaren te Hoorn in de gevangenis heeft doorgebracht is naar sUage opgezouden ter dispositie van de justitie fl C Tot dnsver êende men de vreeselijke trichinen alleen door varkensvleesch in het menschelgk lichaam te kunnen krijgen Die gemstheid ia thans echter verdwenen Men heeft nl ook bg een snoek onlangs bg Oateiide in de Noordzee gevangen tri chiuen gevonden Dr A Cléiideuin te Ostende onderzocht toen een ander aldaar gevangen snoek en vond die iasgelgks opgevuld met de parasieten Men vermoedt dat eeu school van die visschen in de haven van Ostende afïal heeft vetelooden en op deze Vrijdag middog is te Doetinchem door ds L J van Rgn vroeger predikant te Wassenaar de Groen vunPrinslcrer school ingewij l welk gebouw te dier gelegenheid snioakvol gedecoree d was toespraken werden gehoudeu door le heeren prof Gunning van Amsterdam baron Mackay van Zutfen en baron Maokay van Winterswijk zoo ook door jhr G A van Nisfen bui gemeester van Doetinchem In den loop der vorige weck is door den Kerker iad der Hervormde gemeente te Sohalsum bg het Klassikaal Bestuur van Franeker eene aanklacht ingediend tegen den predikant den heer T Heeringa en W l op grond vau de volgende feilen Van zekeren J de V rentenier en lidmaat der Herv gemeente te Schalsnm was opgemerkt dat hg bg de avondmaalsviering in plaats van een liefdegave voor de armen af te zonderen niet alleen de ledige hand in de voor giften bestemde schaal stak maar duarbg een zeer behendigen hoogst verdachten greep naar t anowezige geld deed Bg volgende gelegenheden hield men de man nanwüeuriger iu t oog en wat men vermoedde werd bg elke volgende avoudinaalevieriog bevestigd Zoo ook namen op 27 Oct jl de beiHe diatenen der gemeente die zich achter den verdachten geplaatst hadden weder hetzelfde waar Thans oordeelde de Kerkeraad tlat elke twgfel was opgeheven en men verzocht den predikant den beschuldigde in een kerkelgk verhoor te nemen De predikait weigerile aan dat verzoek te voldoen orad t hij de overtuiging niet had dat er werkelp grond voor de vermoedens legen de V gerezen brstond wat mes meende te hebben waargenomen kon wel spel der verbeelding zgn Op herhaalden aandrang van den kerkeraad liet de predikant zioh ten laatste toch bewegen eene vergadering te beleggen maar volgen de aanklacht bejegende bq nu de leden zeer onheugeb en zonder iets over het pSnt tn quaestie gesproken gesproken te hebben verliet bg de vergadering in zeer opgewondeu atemming Dientengevolge moet ue kerkeraad onverwgld besloten hebben bet Klassikaal Bcitusr met deze taak in kennis te tttllen eigenaar van het speelhuis werd gearresteerd Het bleek nu dat de muren en het plafond van de speelzaal met papier waren behangen waarvan het patroon uit sterren bestond In het plafoud waren in die steiren in het midden hier en daar gaten gemaakt boven de speelzaal lag een man op een matras die door de gtten in de kaarten der spelers keek en den bankier door middel van seinen langs den muur naar de speeltafel loopend daarvan in kennis stelde Deze is met vier zijner medeplichtigen naar Siberië verbunnen voor van de leening bestemd was een bedrag van ƒ 900 00 J de voorkeur te geven aan den bouw van nieuwe gasthuizen eu daarvoor een bedrag van ƒ 1 000 000 uit te trekken Ten slotte is besloten bet bedrag der leeuiiig vast te stellen op ƒ 9 000 000 waaronder bet millioen voor gastbuisbouw en Burg en Weth uit te noodigen om wanneer zg het tijdstip van de uitgifte gekomen achten nadere voorstellen omtrent plan eu voorwaarden dier leening te doen terwgl de raad eveneens nader zal beslissen voor welke onderwerpen en tot welk bedrag de gelden dier leening zullen worden aangewend Indertgd hebben zich de organen die de inriohliiig van de openbare school bij ons te lande het felst bestrijJen vroolijk gemaakt over het bericht dat Japan op de Parijsche tentooastelling voor het ouderwgs een buitengewoneo Qrand Prix heeft gekregen en Nederland slechts een gouden medaille In het lyeeiblad toor Lager Middelhaar en Gijmn Onderwfji geeft prof Jonckbloet een alleszins na Koloniën BATAVIA 24 October 1878 Bg besluit von deii Gouverneur Generaal van 20 dezer werd eene Coininiasio uit Batavia s burger ingesteld om de Regeering te adviseeren omtrenttuurlgke verklaring van dit chgnbaar vreerade ver i j i f igj wensobelgke van het in het leven sohgnsel I roepen van Europeesche Gemeenteraden op Java Professor Jonckbloet schrgft daar En nu Japan hoofilplaatsen met het doel omsohrevcü in de missive Ja dat kreeg eeu buitengewone Grand Prix Ge j 1 Gouvernemeuta secretaris van 20 Joni looft gg echter dat bel dien verworveu zou heblieu n g j UandeltU en het Algemeen DagU juichen als bet eene Europeesche natie wa geweest Ik i i besluit toe ofschoon om zeer uiteenloopende uiet En ik was bel die tot die buiteugewoue redenen Het eerstgenoemde blad wijzende op de belopniug het voorstel deed Dat dit met algemeene iggjatc woorden van het besluit zegt onder anderen stemmen werd aangenomen wus omdat eeu ieder p j gjg j r dan om het tastbaar verbaasd stond over de énorme vinleringuu door i impopulaire der heffing van nieuwe belastingen te verJapaii iu de laatste jaren op ouderwijs gebied gemaakt goideu met een tint van polietiek zelfbestuur en alzoo en de groote opofferingen waarvoor het niet was heffing geheel of ten deele te maken lot eene ge ieruggedeiusd Dit heeft meu in eene natie vau bet uiterste Oosten gewaardeerd Maar dat wil daarom niet zeggen dat iemand ook ma if in de verste verte gedacht heeft dat men ous liiit vooruit was Uit Rawos in Posen wordt vau 28 October jl gemeld dat aldaar eene zangvereeniging van sigsren m uc v m u = u u = rHT n Lkers bestaat W W Vbeeten die alleen aan Het i i r ± t Z V zaak is in goede handen en eT mag een belangrijk meentezaak Met de belaslingqnaeatie te maken tot eene gemeentelijke en daarover een oit den aard der zaak en naar Indisch gebruik lijvig advies uit te lokken is de gouvernemeuteele belastinghervorming op de lange baan geschoven Langs die baan zal zg het best tot de vergetelheid terugkeeren Daarvoor zijn de namen der in de Commissie benoemde personnen borg gezellig onderhond is gewgd en geen de minste politi e strekking beeft Zondag den 27en e X l Td fh o r rfng Chineesch zg bg gelegenheid van haar jaarf ee i g oo J Z beide vorig i maiU melding i C aC r il trrrrnrnd U U grootste verontwaardiging h f opge gegoede Chineesche ingezetenen hier ter plaatse en dut ieder van hen volkomen bereid is om bg te dragen tot te Krotoschin verliezen hadden geleden Den 26en tL t t ll t echter werd het oonoert op grond der socialistenwet verbojlen De zangers Upti i zidi daarop des mid d naar het naburige in Sifezie gelegen dorp t h l Jkeprem e aan dengenen Sngsdorf waar zich eeu nieuwgebouwde ruime die den seller of schrg er van het stuk kan aanwyzen zaal tevoud doch ook hier had de herbergier bevel f 8 ontvangen de zangers geen lokaal af te staan of hun verversohingen te versehaffisn Zg begaven zioh toen in den tuin eu zongen daar eenige onschuldige liederen als Ter iat dich da leiöHer ff ald Die H ackt am Rkei enz Eensklaps wlird bun ook dit verboden en toen ten slotte de zangers een Hoek op den Keizer uitbrachten om te toonen dat het volstrekt hun doei niet was om de beslaande maatschappelijke instellingen te ondermgneii kwam ook daartegen de politie op en beval den zangers te zwggen Chiueezen dit alle oprecht meenec zg althans kuuneu te weten komen wie het stuk hebben aangeplakt Zóó iu t geheim kan dit niet geschieden dat niemand iets daarvan bemerkt zon hebben Dezer dagen stierf in bet invalideuhuis te Psrga de ond oldaat Darroy De man had bijna den leeftijd van 100 jaren bereikt en behoorde tot de steeds kleiner wordende benden der veteranen die Den 20 dezer was op twee of drie plaatsen in de stad o a op Possi r Lama in den Ohineescben kamp een slordig geaobreven biljetje aangeplakt waarin de majoorChinees wegeus het uitloven van ƒ 1000 voorde oanwgzing vau den schrgver van het oproerig plakkaat grof uitgescholden en bedreigd werd Het papiertje vond algemeen afkenring bg de Chineeieneu iVerd zeer spoedig afgescheurd Burgerlijke Stand OF BORÜN l NoT JohaDOS Wilhelmina osden W BootQ i VV NieuwenboucQ Adrlaua Theodora ouder C JaiTiera en A C Stigter 2 Leena ouden M de Gruiles onder Napoleon I hebben gediend Men verhaalt i Urner iTlieodorna Hobtrloa Hernardoi ouders T H verder nog Zooals bekend is werd generaal Kabri en C o de Korte Maria Cornelia oad + L Klcber te Caïro den Uden Juni van het jaar 1800 J Zvilema en C van Ha exaat Johannes oude J Var efauur en E Nabbe S WiHielmina ouden H S Heidema eu H Setun tierardns Bartholoineus ouders T do Ruwe en S Huudgk 4 Ooroulia Johaona oodert J fioutenbal eu M van Vliet 5 Johanna Catbarina ondert il van Leeuwen en S Tijbuut OVERLBDI N No A P J Tbijasen 8 j 8 I Olman 18 d G i Tegen n S 0 van der Kleg 5 lo APVERTENTIÈIlla V Heden overleed onze geliefde Vader B BOERS Schoolopïiener en Emerjtns Predikant iie BrieUe 3 H B0ER3 8 M B BOEBa U M Gouda 1 November I87ë Eenige kautUgtmng V Heden overleed alhier de WdEdeJOeirtr Heer A J THIJSSENS in leven Kapiteiobg het 2de Regiment Infanterie Namens i n een tpocbtertje en Fantili TTVTHIJSSENS 6f u Èi 2 November 1878 door een jongen Mohammedaan Sulciiuan genaamd na afloop etner troepenrevne door dolksteken van ihet leven beroofd De moordenaar werd gespietst nadat men hem de reohterhaiid met gloeiende houtskool verbrand had op eeu paal in eiken toestandhg nog vier uren bleef leven Door een ondragelijkcn dorst gekweld vroeg de ongelukkige tevergeefs om water niemand waagde het hem tenaderen Eindelijk trad een soldaat op hem toe deze was liefdergk genoeg hem het verlangde toete reiken De gefolterde dronk het in l aasligeteugen op en blies oumiddelgk daarna den laatstenadem uit Bedoelde soldaat was uieuiaud anders dan Darroy Te Berlijn heeft eeu proce gediend dat aeer zeker tot de groote zeldlaamheden behoort Eene dame mevrouw Dreyer werd veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf omdat zij hare meid had bestolen I Da dame versoheen in gioot toilet ter tereebtzitting De arme meid had 100 mark gedurende vele jaren overgespaard en die in een portc mounaie giborgen Toen zg uit den dienst vertrok had mevrouw baar het geld afhandig gefflaakt Door den gemeenteraad van Amsterdaip in dezer dagen langdurig beraadslaagd pver eeu voorstel van r