Goudsche Courant, woensdag 6 november 1878

Adresboek voor de stad Gouda lift Bij het ter perse gaan der Jaargang 1879 van het ADRESBOEK VOOR DE STAD GOUDA wordt men verzochtVERANDERINGEN BIJVOEGINGEN als andersints S15 November e k in te zenden aan het Kantoor van G B vav GOOR ZONEN Goui a Crabethstraat ÏsTa VEEZEEEEIUG MAATSCHAPPIJ VOOR DE YT mnhf mtir 1878 W 2216 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDtieblad voor Gonda en Omstreken grevesligrd Ie s GRAVÊ IIAGE Hoofd Directeur den Heer J J Herens oï T A P ne S tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en NÜMMBRVERWIS bt LAAKS aan bovengemelde Maatschappij is voor belanghebbenden von af HEDEN opengesteld ten Kantore van den Directeur T Gouda Crabethstraat 194 nr w en Nummerverwisselaars worden DAGELIJKSCH AANGENOMEN De iosending van adrertentlën kan geschieden tot één nor des namiddagg van den dag der uitgave v V BedM Tcrlecd ui es korfaituuüg ziekte mvjn waarde SchoonTader de fleer L J FRANKEN in leren Makelaar te Rotttrdam Mamen de Familie O YAK MR LAAB Jt Qviuk 4 NoTcraber 1878 De ondergeteekenden betuigen bg deze hunnen hsrtelijkeu dank aan Broeders Zasters Fanuhebetrekkingen en Vrienden voor de vele bewgzen Tan belangstelling bij gelegenheid Tan hun 25 JAKIG HUWELIJK3 FEEST ondervonden C BOÜMANS C BOOMANS DiüMsas COMMISSARISSEN Toor de BEREIDING en UlïDEEUNG van SOEP te Gouda locaal cProveniershni hebben de eer hunue Stadgenooten kennis te geren datzy voornemens zijn eerstdaags rond te gaan met de lysteu ter inteekening ran SOEPKAARTEN roor den aanstaanden Winter Zg nemen de vrgheid de deelname daartoe bijzonder aan te bevelen ten eiude bg te dragen tot de instandhouding van een der nuttigste Inrigtingsn alhier W J FOftTUIJN DEOOGLEEVER VooriitUr f 3 T4H ZEULEN Secretari € b 2 November 1878 Een JONGMENSCH eene nette betrekking bekleedende zoekt by Fatsoenlyke Lieden gelegenheid TOor EOST EN mWOlTIlTG Letter M No 716 Bureau dezer Courant Met toestemming ▼ an de Directie der Raderstoomboot d IJSSEL belast de ondergeteekende zich met COMMISSIËN ie GOUDA ROTTERDAM en TÜSSCHEN ELEGEN PLAATSEN W VAN EIJSDEif Hofmeester GmuU aa de Pnnt B N yi3 ONDEEWUS Een geëxamineerd ONDERWIJZER biedt ch aan tot het geven van Onderwijs in de Takken van t LAGER ONDERWIJS en in t FRANSCH InUehtingen verkrjjgbaar bij den BoekhaniidtM H C EDAUW Jr üostharen alhier Door tnsBchenkomstvan Hfj de Wed J A van Wyk te Assen wordt mij gemeld en tevens rerzooht publiciteit U ger n aan het navolgende feit Dat een Kind Tan den Ueer J Muské te Assen sedert Inug ernstig l enda was aan Khumatiék die immer asif in de geringste male aan genoemde kwaal leed lal ligt begrijpen dat geene moeite tot genezing ia geapaard doch alle aangewende Geneesmiddelen taitten als gewaonlijk ook daar af op de klip tod Bhnnmtiek tot dat men ABSUAUBBIN S WATTEN beproefde welke met hare gewone lekerheid wer I lende ook hg dat Kind de pijnen sleehia door hrt gebruik Vso en blid deier Watten ltaj l en al j ieed verdwijnen Het is hier al weder filwMien dat boe lachter de huid is hoe gemakkelgker de pijBen lich laten ailtrekkcn derhalve is bij het appli eren deier Watten het oatsluiten der huid door rlier of lindeUoem terr bevorderlijk aan het spoedig ontnemen der kwaal ia gevallen van huiduit l jeuk brabd roos prikking in het bloed brandironden eni eni verstrekken se tot zekere geneiing De ff ia 30 Cent per bkd omwonden mei een Ullet der gebruiksaanwijzing oudirteekend door mm Boof DéB6thaBder A BBBEIVBLT Az te Vtrder verkrqgbaai bq C Vcrknl Oudtntir Jl Boa Bnktl K A O Slik Gooda Ik j Wri Batm Gouds I HD Dorp Zoeteraaar A KaotiDg Atpheo J B E C ct l ttiaaii Bode ra a OHterhoy Haisivccbt W f O WitMmat Wond t W dca üil SckooaboTvo A Prins ZfrcohuiteB M 1 Gixidliiile Boakoop O Hoogeodgk ÜHpcIle S Ttl ét XnuM Bltwir LOOPRXECHT GEVRAAGD Adres in persoon bjj de Firma P C MAAS Je alhier AAEDAPPELEir Weder op nieuw ontvangen een Scheepje puike fijne WINTER AARDAPPELEN van 4 60 en 4 per mud van boord 10 cent per mud minder Ligplaats van Woensdagmiddag tot Donderdagmiddag aan het BüLWERlf na dien tjjd voor mijne Woning aan deKARNEMELKSLOOT ÜEd Dienaar P V D NEUT DUIZEND Vlot en Slijpdeelén zullen op VRIJDAG den 8 NOVEMBEK 1878 de Toormiddags ten elf ure worden verkocht aan het Veerstal te Gmula ten overstaan van den Deurwaarder B H tan db WERVE aldaar AraSTERDAM Kalverslraat over de Munt lU UQÏÏIDATIE van het Gerenommeerde Huis Wolters Co Chales Soieries Nouveautés Costumes Robes Confections GOUDSCHE Ie CO CEKT op DONDERDAG 14 NOVEMBER 1878 met welwillende medewerking van Mevr H geb V pianiste en de Heer ERNST VöLLMAR van s Hage violist Tot het Lidmaatschap kan men zich bij het Bestuur aanmelden Contributie voor Leden 4 voor Donateurs 8 A 4i BE8rËÜI G DER BENÜODIGDE en Steenkolen ten behoeve der WERKINRIGTING te Goaia gedurende het jaar 1879 op WOENSDAG 6 NOVEMBEK 187 s avonds ten acht ure in het lokaal der inrigting De voorwaarden l gen ter lezing iu genoemd lokaal Namens het Bestnar L F HOOQENDIJK Seoretarif BW De benoodigde Steenkolen totl Mei 1879 Ui D F iijLjRTiisra Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits lbnm Dessins Spécialité d Agrandissements et de Portraits emaill Het Antwoord I op den aanval van de plaatselijke Gi zond beidscomm issie te Oir aruA wordt op ron o m aanvraag door RICHTER d Boekhandel te MoUerdam gratis en franco verzonden ÖOnoA DkTO van A BjIBfKMA De nitgare dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgare in den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per port 2 BUITENLAND BttlleiilaBdscli Overzicht Te oordeelen naar Ie oorreapondeutiêa uit ludie in Ie Ëngeltche bladen wordt de laatite raaatregel der rege riu tegeuover den Emir van AfghanUtaii aldaar heftig afgekeord Vooral de Timêi die doorgiiiit voor hel orgaan van den gouvemear geiieraut is soherp in lijne uitdrukkingen Oeenerlei auo re ia er op te wachten en alleen lal de Emir wordea overtuigd van de zwakheid van Ëngilaiid in den strqd tegtu Boslanda invloed Inlusschen gaat men in IndiS voort met het nemen van maatregelen voor den aanstaanden veldtocht die natnnrlyk thana tot het volgende seiioen wordt uitgefteld Uit Frackrgk verneemt men voorloopige opgaven omtrent den uitalag van de verkiezing van gedelegeerden by d aenaatakeuzen De republikeinen beweren leker te zijn v n eene aanwinat mui 36 tedeu een o ijfer dat wel wat ruim berekend ia met het doel om de weifelaars die gaarne iteeds met de meerderheid medegaan over te haten de zijde der republiek te kielen Toch mag men met grond verwachten dat de meerderheid iu het hoogste ataauliehaam van reohta naar links ui worden verplaatst De oppositie iu de Kamera schgnt nn geen beslnit genomen te hebben omtrent baar houding blijkbaar is ly het er niet over eens of rustig afwaohteu dan wel krachtig optreden haar uak by de aanslaiiude lenaatnkeuten het best lal bevorderen Oiidertusschen brengt de Cossaguac op eigen gelegenheid telkens opschudding en woelige tooueelen in de kamer te weeg Uil Zniuerlniid ordt geklaagd dat in de aan Builschland grenzende kautoua tbana vele Duilsche leegtoopers rondewervcn Méerendeels syn het werklieden züuder werk eii sooinlisien Velen hebben geeu papieren of middelen van bestaan en worden door de bevoegde miicht weder over de grenzen gezel I e nalatenschap van dea koning van Hanover Bchynt niet te zyn medegevallen loodat de erven rainchien genoodzaakt zullen syu tot eene sohikkiug met Pruisen Men beweert dat daarop ook sterk wordt aaugedrdligen door het Engelsohe hof en de reis van den afgevaardigde Windhorst Meppen naar Wecneu daarmede inr verband ataut Het gerolg zou dan i re en dair bet zoogenaarod e Welfenfonds aan de familie werd uitj keerd en vobrziende dat het daartoe komen zal heeft legt men de miniater van financiën reeda besprekingen gehad met den minister van staat Men weet dat de taak ook in verband slaat met de verloving van den hertog van Cumberland en printes Thyra Het Frnisische deficit op de begrooting van 79 zal hoogstwaarsdhijnlyk worden gedekt door een leening ten bedrage van 60 70 millioen mark Het gereoAtelyk onderzoek in de zaak van den Spaanschen Koniugsraoordeuaar is afgeloopen en men verwacht spoedig den cisch van het O M De beschuldigde is drie da n lang door een paar geneesheeren waargenomen maar men heeft geen sporen Tan krankzinnigheid bij hem kiinnen ontdekken Van medeplichtigen blykt ifiet Oliva is voortdurend opgeruimd De criais in Ooetenri k tUongarije vordert langzaam an hanc vethondingen btyven root De commissie uit den Ooetenryksoheu rijksraad die met dat doel betooemd is herft een ontwerp res aan den keiler voorgesteld dat zeer vijandig luidt tegen de puliliek van raaf Andrassy Er wordt in gezegd dat de vertegeuwoordigiog hoopt dat meu in bnitenlandsohe zaken geen stap zal doen vóór bet BerIgnsche tiactoat aan het oordeel der kamer is on lerworpeii en dat zg den keizer verzoekt rekening te houden met de ongerustheid die zich van de bevolking heeft meester gemaaakt toen zy de regeenng zouder de wettige vertegenitoanligiiig dea volks te raiidplegen een weg zag inslaaa ilaarup allerlei vernissingen en onbekende gevaren haar kouden bedreigen Men griooft dat dit adica met groote meerderheid il worden aangeuomeo Iu berichten uit Bome wordt gesproken van het plan van den Paus om in overleg met Curci den Kutholieken vryheid te geven zelfs hen aan te moedigen aau deu politieken strijd deel Ie nemen Wanneer men hierbij lu aanmerking ae int fat het kiesrecht in Itslié zal wordea aitgebreid dan kan men verwachten dat over eenigeu tyd oak in de Italiaan sche Kamer een clericale minderheid zal oplrnleu en daarmee een eind gemaakt warden aan de hoogtt eenzydige aameiistelling van het Parlement BINNENLAND GOUDA 7 November 1878 Dinsdag werden te s Hoge 14 cindidaien geëxamineerd voor de acte als hulpouderwyzeres 1 trok zich terug Er werden 6 afgenezen en 8 toegelaten waaronder behoort piej K van Steeden alhier In de titling der BoUerdamsobe Arr rechtbank van Dinsdag stonden o a terecht W de H wonende alhier beschuldigd van hoon Eisch ƒ 10 boete of 3 dagen gtv D V V bouwman te Nieuwerkerk o d IJsel bcsch van mishandeling Eisch 15 dagen gev cell en ƒ 8 boete of 1 dag gov cell P K wonende alhier bcssh van het slaan van een bedienend beambte Eisch V weken ger cell In bovenstaande zaketi over 8 dugeq uitspraak Het vervoer van pasaagiers op de lya Leiden Woerden is baiteu V vwaobting groot en ook dat vanvee en goederen is van dicu aard dut er de eate verwachtingen van schyocn te inugeu warden gekoesterd D De tweede kamer is byeengeroepcn tegen Diusdag deu ISdett dezer dea namiddags ten 2 ure Wy kunnen thans met zekerheid mededeclen dat Z M de Koning 16 of 16 Januari e k te Arolsen zoowel burgerlyk als kerkelyk met H K H prinses Emma in den echt zal worden verceuigd Het hooge echtpaar vertrekt don naar het Loo en zal tnsscben 20 en 25 Januari te Amsterdam zjjn feestelykeu iutocht doen UU Maandag 11 November e k fi ft eene gewön vergadering plaata van de afdeèliug Oonda m OmitrehH van het Nederlaiidsok Frolestanteiiboud In den laatsten lijd was het geiiponte om op die gewone vergaderingen een spreker tC doen opirtden die over eéu of ander onderitiïrp eeu vodrdracht hii ld AD VEBTENTIËN worden gephuttst Tan 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Aizonderlgke Nonuners VUF CENTEN waarna er debat was toegelaten over de besprokeu quaestie Heeatal een enkele nitzoadering daargelaten ïwam er van dat debat weinig daar de hoorders er zich meestal toe bepaalden een enkele vraag m het midden te brengen en eig tyke dnscnssie achterwege bleef Velen vonden het te gewaagd als leeken in het strijdperk te treden met een deskundige die vooraf zyn onderwerp vad alle kanten had bekeken en bestudeerd Thans heeft het bestuur daarin verandering gebracht Het heeft een aantal punten zeer geschikt om besproken t worden aan de leden doen bezorgen en nu is de bedoeling om die punten door de leden zelve te doen behand eleu op de gewone vergaderingen Het nat van een dergeiyke bespreking vilt in t oog Het is te hopen dat daarvan een ruim gebruik zd worden gemaakt Alleen de leden der Afdeeling echter zoowel damesals heerenleden kuBiieii deze vergadering bijwonen Zy die als lid willen toetraden kunnen zich daartoe oMrvea bü den leoretarit der AfdeeHng den haer Cs Iliim De kerkeraod der Herronpde Gemeente te Boskoop heeft naar aanleiding va e desbetreffende aanschrijving der Synode bealoteifËch tot de hoog regeering te wenden met verzoek om maatregelen tot beperking van het miibraik van sterken drank Het vervoer langs den Nederlandsehen Bhjjaspoorweg heeft gedurende de maand October 1878 opgebracht aan reizigers ƒ 165 123 aan goederen ƒ 72 644 aan direct verkeer van reizigers en goederen ƒ 193 76 Te saa a J31 6SO Sedert 1 Mei 1873 wfa de opbrengst van reiiigen en goederea ƒ 2 71S6 802 De gemeenteraad van Aarlanderveen heeft aan den secretaris jhr W van Loon Jz op zijn verzoek cRitslag verleend Op de aanbeveling van Burg en Weth ter voorziening in de vacature zyn geplaatst de heeren O F J Tyderaan van Bottenlam en ö C B Suringar van Leiden Hen schryft aan het Dagblad nit Alp4ien Iu spijt van de elkander bij korte tueschenpooicia opvolgi iide beriohteu van deraillemeuteni BMedwittige versperringea en ntetr vau dien aH l Hs werdMl uitgedKbht en verspreid neemt faet penoBtwerlnsi laifgs oüiea spoorweg Leidelt Woer n iD dag tat dug toe zoodiit het reeds it anield theetea na Ook al die vreeselyke voorspellingen WUIfoit de Directie van den Ked Bhynspoorwtg loise ioh apin een prtnnpie en civiele Mdiening tlie gten plaata TOOT rechtmatige klachten loill i Onze Burgemeester beef eea Hwaalflal grondeigenaren en daaronder vnoheideBpramlaarit eeu aerate klasse ritlje over d li uiRUW a weg laftn maken eu het was dien heeren aau te tlsa dat e iefa im woiineu gaven Zoö zal van liaverlcde all tegenstand tioh wat oplossen in zjj het ook primitief onwillig medewerking en het denkbeeld van n r Vmeshofi dat ie lynea Hnag Qouda en LtideD Woerden nevens elkaar beslaan knnnen is op mef om MCwecenlpt te worden Meu ziirge echter vaoml voor eea l g tarief want op dat pnul hebben de aiooniboMea de lieden hier verwend Ook de oobstraaii vaa diHi tf hlükt ftevig ie J