Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1878

dat fp Jket emil ia Tin dtn Mkan toMlanien ontttaan die dadelgk of later Toor ooz Jielangeu allernadeeligst zijn Alle Mogendheden met inbegrip Tan Turkije kmdfn oian de Monarchie de bezetting toe De bd ttjng is eeu defiaiticTe maatregel om latere beroeringen te Toorkomen en te Terhoeden dat wij onze uit een bandeltstaatkuudig oogpunt afgeined worden van provinciéu die gewichtig voor ons kgn De tegenstand die niet voorzien kon worden maakte eene overscbrgding Tan het toegestane erediet noodig l e regeeriug neemt de rerautwoordelgkbeid hienran op zich Nadat de meeste iogesdireTeu sprekers afgezien hadden van bet woord is het adres bg de derde lezing aangenomen met 160 stemmen tegen 70 Kaïitougerecltt te Gouda Terechtzitting san Woensdag 6 Not 187 $ Kantoureehter Mr J H tam MIEBOP Ambieuaar van bet Openbaar Mioittetie Mr W C A SCHOLTEN te Kotterdtm VBBOOBDEELD J T d B arbeider wonende te Be uwi k tot twee boeten ietler van tien gulden of gevuag van twee dagen Toor iedere boete met verbeurdverklwiiig van bet gebezigd geweer wegens up eens auders jaehtwater binnen de gemeeutt Beeuwgk in eeue roeiboot tich bevinden met een jachtgeweer dat alt geladen beschouwd is omdat de beklaaagde weigerde het ter onderzoeking aan den rgksveldwaohter over te geven zonder dat hij Tooreien wat tob eeu jaohtacte en van sehriflfKjke Tergoouing Tan den eigenaar of rechthebbende van het jaehtwater C den H landbouwer wonende te Zerenhmzen tot drie boeten ieder van tien gulden of gevang van twee dagen voor iedere boete met verbenrdTerklariug Tan het gebezigd jachtgeweer de onwettig geschoten eenden en de onwettig gevangen baas wegens 1 op Zondag schieten ran twee wilde eenden op de ririer de Botte binnen de gemeente Moercapelle zouder Toonien te zijn Tan schrifielgke vergunning van den eigenaar of reohthebbcnde van het jaehtwater en 2 wegens binnen de gemeente Bleiswijk met een stok doodalanu Tan eeu haas zijnde dit èen niet geoorloofd middel om wild te bemachtigen T d B en P t B arbeiders wonende te Beeuwgk ieder tot twee boeten Tan T f gulden of geTang van twee dagen voor iedere boete met TerbcurdTerklariag Ton de gebezigde schakels wegens binnen de gemeente Beeuwgk te zamen eu in vereeniging Tisschen zouder risobacte eu Tiaschen in eens auders Tisohwater zonder Toorzien te zija Tan schrif teigke Tergunniug Tan den eigenaar of reohthebbeode Tan het vischwater i V arbeider wonende te Oovda tot twee boeten ieder ran drie gulden of geiang Tan één dag Toor iedere boete met Terbeordverkbffing Tan de gebezigde stekken wegens binnen de gemeente Gouda Tissoheu tonder Tischaote eu zonder schrifielgke verguuning Tan den eigenaar of rechthebbende vau het vischwater J T T arbeider wonende te Oonda tot Tier boeten ieder van zes gulden of gevang Tau twee dagen Toor iedere boete met verbcnrdTerklaïiug Tun deo gebezigden schakel en de gebezigde fleuren wegens binnen de gemeente Gouda op titee vettcbillende tgustippen en plaatsen visschen tonder risebacte en zjnder schrifielgke Tergunniug tan de eigenaars of rechthebbenden va 4e vischwatert terwgl de mazen van den schakel slechts ene opening hadden van 40 millimeters zoodat de Teruielicg Tan den schakel ia bcTolen M 8 arbeider wtonende te fteeuwijk lot twee boeten Tan drie gulden of gevang Tan n dog voor iedere boete met TerbeHrdverkltrisg van den personen erediet lei bekomen ifiair ook o Taakeen wg i g tela te sHjigp jnst wiep bg ich als gHdiTaibi deu ha t n nB aauaenl jk Toonobot le T rkni g Dea l Hn Fr rond hjjj4i t chter goed om de maatsohappg zijne crediteuren en den wgubandelaar deu rug toe Ie keeren en zooals men het noemt met de noorderzon te Terlrekken Zon men het gelooven dat dele heer zooals is gebleken tot de aauzienlgkste kriugeu iu Berlg u behpotde en wel eeu zoijn ran du wclbekepden graaf TOn Alreusleben en gewezen ulanen officier bij de Fniitikhe garde is U A Qnlangs stierf te VarsaeTeld de dochter Tan den heer K zgnde een wodanuiaar aaa de tering Na haar oTerlgdeuwerd iu baar geldbeut e een betfbreirn papier gevonden woariu bare goud en zilveren sieraden klaederen eu Igfstoebehoure liunenkasteu enz vermaakt werden aan de dienstbode v n bet gezin Door oudeaoek kw am eobter a n het licht dat het bewu e stuk zgpde een gewoon vel postjiapier waarvan $ bladzijden beschreven even ali de onderleekeniug van de dieuetbode uWe afkomstig was en werden bereidt eeoige tan die gouden Toorwerpen in haar bezit geTondeu t Is treurig er nog bg te moeten Termelden dat genoemde dienstbode slechts 17 jaren oud is eu men vermoedt dat zg door anderen tot die onwaardige daad zou tgn aangetet Naar men zegt zou th uat naar PMfiea Toortvluchtig zijn In zekeren gem ntemad was sprake Tan het maken san etn muur iitt ccn nieuw kerkhof £ ea der Ba idsl deu noemde bet geldverspilling want zeidelig die buiten het kerkhof staau Terlangen er nietop t komta ea die er op I K kunnen er uiet Taa diuui m mm mi m mn lezers Wilt gg volgens den U8tateB parijsch8n smaak gekleed gaan en AÏ helft goedkooper dan bg de HolUndtche kleerin k dan hebt gij slechts ouzen raad ta gffl £ u wel dezen tehrgf aan het adres au sga ftAMK an de Magasiinen du Fof tNeuf te Parija om een Album van de irinterkos mes Toor Heertii en Kinderen Dit AlpUnCl wordt U per post Joegezonden zonder dat dit U ieU kott gg tiadt daarin de gravures vau alle modis baar prijs en alle mogelijke bytoiiderhed n daarenboven de mauier Om Self naUW keilirig de maat te osmea zonder hulp van iemand Voor i gid SO bekoüM jj een teer fraaie Ulster kapotjat voor deutelfdfu prgs een uelteu Winiero veQas Voor 14 gld £ 0 een keurig fautuisie kostuum eu Ulsters 0 ei i tjet en kustumes voor kinderen voor 4 geld BO 6 gU en 7 gld BO Bet flaèuij du Fon t Neuf verzendt franco aan buis vrg van Tracht en rechten iedere bestelling bOVOn de 12 gld fiO en als het bestelde uiet bevalt bekomt gij bg Uiugzending Vm geld prr postwissel terug Geloof ons waarde lezers en om deu proef op de soqi te zetten probeer het eu adresseer Uwe brieven aan Den Dircotent de la Maiaon duPxmt Neuf te Pargs QcTonden p a het Bltreau tan £ alMé gedeponeerd een ntaitie Uod llku met BoMiet en Haar een telegram Zqel en ee i Irerw Vtiigcrhoed Laatste Beriqhten Bome 8 Not Da Koning en de Kooiagiu h bben Modeua en Bolpg t betoeht Een eutfauusiastivcbe ontTaiigst is hun ten deel gevallen Het Vaticaan zal weldra niiuv pogingen doeu bg gebezigden fleur w ent hiwien de gemeente Beeawglc de regeeriug te Bezlan om Itbuus die iiuteatteii die visschen zouder vieehaete en zonder schriftcliika rer guauing van den eig i Daax of reohtbeblxai le aa het vischwater D T L Tissoher wonende te Oonda tot eene boete Ttn Tgftien goldin tl geaang Tan nai dagen wegens blnnea de gemeente BoJUirtik Twsohen met achokeb onder tebriftelijke Terg unntiig Tta den eigenaar qt leektbe ude Tan het Titehwtler en dm 1 na biants de laaltla twaalf aMoaden wegena hettelfde oiwd jf ta i n teroordeeld P B vjssaber woiwoda te Beenwgk tol eenf boete v n drie gnhien ol gevang Tao Mil dag wegeui tonen do gemeente htSf Hwgeweide ris ohsiii mi iobakcit osdet AÓM iivnoiiig vau en igei i of leehthebbende van k l vieihwatet P Tap W herbergier wonepde te Ni eawerk rk het gemakk lg op telossen zgn te re leu zooals die aangaande dVmacht en de zetels der bis30 boppeu en het beletten der vaoanle pastoorsplaatsen Die oukettiën togdeo d ge ld v to ronder de deSuitieve onderhandeliijgen 9 er de and re aa igelegenheden te prejndioeeren LaiMlmi nUit N wi aai er etn Kabiaetiraad gebonden worden ten kniie Tan lord Btaeontidd Weegei ot In et Huis x u afgevaardigden heeft ue JÏini tf r van fiiiauc en bjj de beraad alagiug over het adret verkhiard dat graaf Andratsy op oonstimtioneele wgie tgne ilaatkuude toot de delegatiin zal rL ljaardigeu De Monarpliie streefde steeds uaar eene vredetpolitiek die iu hare rocpiug lag Maar dit ikiat eu kraebtdtdig optredp iet nil als de belai D of de iulwrileit van def Staat bedreigd wordeu De Oostersche quaestie staat met a d IJssel tot eene boete Tan drie golden of geTong onze belangeif ia b et uauwite verband De volks Tan Mn da wegens binnen de gemeente MUnwerkerk Tertegenwoordigiug erkende dit door W t toestaan Mi IJsd visseheu met ieti bengel ritAdsr tehrifieTan het erediet van 60 ujllioen Het do4 vi u de Igke rerganmng Tan den eiffaa lecfclhtUwade ttaati ade dei regeeriug strekte 9 te erhi derea J fi Jf T i l lll t lll l m A Dceqraptte gcboawM a btunlua rb ii iia toy Jinter nog maar alieeu in deii op an lekere Ueden Wat de Teiligheid Tan den veg Ulreft bet rewud pnbliek kan eker in dat lihaui d xegert ule eauu k a is i taat oin moedWflU gMaar Toor eea trem tt do ti ontstaan ook Ui niet $ e dea in hm MbooO lyk belaag met weMn liebbw liea tot aflnd Someiv id i f Door den nibiater Tan oorlog is bepaald dat het examen TOor Sdeii luit bg het waren der infanterie ia Ootober ie7 iu pl afc Ta il rll inlplaui hebben DU sttat ts tj Wd m4 tet idtslfl der opnohiing Ttul de toiUtirfï sAoOr Het boek dat sedert de nitTiudiug Tan ile boekdlukkuust met de kleinste lettersoort gedrukt werd IS du jaar door de gebroeders Solmiu te Padua naar de Kir cbe wereldteitoóastelEng glzobdeu Zg hebben duiirnd tieinplarcn getrokken Tau een boekje riBitOö blwlFVURi dtit tr OS meter bug 0 086 meter bree IS en de geheele BCommrdia diTina Tan Dunte berat De gloottte onder de uwer dan 400 b Siuaude drukken Tan dat werk is die welke in 1809 bg Itneai te Uiban Teneheen d te bestaat oit drie deelen Tan het groolsle folioformaiit welker afoeituge S8 hjü O jto meter flja De heeren Albregt Tan Ollefen Moor en Vellnun hebbea ii a reeni£d o Ie tinges naar de paeht viau dea Amslerdamsoheu schouwbarg Toor èat tyd ak 187 1892 Becda hebben tij met vela artiMea onderhaodeliagen aangeknoopt om aiqh 1IB hanjie medewerking te Teraakerea I e iitiing iejc staten deser proyiq io is Pinsdui doorjlén cofnmSssaris 3es leanings mr C foelc iu aaam des koniugs geopei d Na oadp oek huijqer gdoofsbrtsTefl eu het sfinxen der gevorderde eetleu jiamen de nienw bedoenide ïeden de heêren JCkl Scrt TOPr Vlaardjngen en Tan Dylt Tan Mateuetóe oor iediMn utfing tfet algemeene stemmen weiden ndtp U tix gemaehtlgd namens Ie staten Z Ji pea koning een adres Tnn gelukwcusching aiw te meden bg H p TO r$enomen huwelgk TersehiUende Onderwerpen werden in handen rau oommissiëu ge tetd en Toorts besloteu ilat op Donderdag li No rêmber tii worden overgegaan tot behandeling Tan eraahiUeade adtrwerpeo waaronder dat tot dili nt Terklaring tan gedep sUtea in take de seeharen te JBobeTealngen Onder deo IKél i Tenloensklling te Arahfm in ISTt bsTat de AM Iniuttrüa het TOl nlfè stmlt an den heer k H Eigemafl TOijraitter ift Vcr Mj lttg Tan ei T r Nbd indoatriéelëh en tere lid VWbm beMour der Arnhehisobe tentoonstelling ISTt Het beétirar dat it tiotoonstelliug In Arnhem Toor het tolkende jaai in he telaug Tap de Nédq Jandaoiie n JTi hlüd kiefV oniworplea en tM uÜTder wil brengen heeft in eeile Aan alle industriéelen l ap Nedet ld tdcxcEbi et ïrdalair met bfegélei Md brogmmio Set 1M ett dé waarde daarTan ntwikkeUl Öet nOodigt in het breeze allen ait om aan die o m it k tbT detlaéming door imeadingeo qp elk WW 8uto HQrerkeid gehoor te gsTen en is voomemeas aan die tentoobstelling leè ie voegen A ialeniationaleB wedstrijd leo einde door de n berorJMvn aene inspanning Tsn de beste kTaebten waarait blgken kan dat de Nederlandsehe ng erheid tüst aohtsdgk en slap is maar een trouw en wa dig ks d kan te aaasehoaweo gcTea dat ig kan wat tti wil als die iril niet ebondea wordt door oubillgke banden T B Tolk tMtjUiehcDcIs dat Toorneaieo Tan genoemd it ait aw ta iaateBmsn e met het Topige takle doel 0lm M ODdei at keBda de rdheifl eep beroep Mémt tf aUt indutrieelea loo in oua Tadei d A ik 4a t d üo inwoniBg om et tereeade fcHgÉNl Ufcinf W TCH aac die oproeping en aanm m t t HAfJMig en met aorg rerTaardigde itmiigiw i m la weeilegg a hewgeen te geaen 4 MWaOaad i aöae ce ontwikkeling op 4 ¥ i hl M i MtXlHi wil eB Toor it kao dOi vaat htt ii h Trq toA Tan allajiaadea die kanat 4 a WaipMW b cMoMfan Hat il ür a ea 4 da leoiooDatelUueap e tlkaadkt 4a aaUaHk op H t is waar ook Maat dil i BOg gaan ladeo om t hais ta blgvea an om aiet elke aangeboden gelegenheid aan te IfUltm 6a iedw op aga gkbiad igoa kraehica te Itarna a la ctatt lm door die telkens Toor liBBandr gdegcnhcdan aod da prikkel tot deelneming da ta sakaipar geToeld aa het motief I sterker Blidea B Bieb ta ootwikketea en om itbreiding ia geveD aan het Toortbrengend Termogen van den gtaal en de kaDdCD arbeid Bina toatooastelliDg p tigen ho em waar men T i ia beleekent meer dan eena op Trwmdao gipnd lir maa beicnmerd wordt dpor alle mgfelgke fBimalitaitaa ca niet kat Biaala dooi dcia tootr landen i lt9ST Wka m M Zi ende onter Toorbrêngseleu Tan ngrerheid onder bezwarende rejjbteu naar die laadeu ran waar de TrèelnilÓiug tot oi schade onder rrg wat minder drukkende omstaudl edeu de igne bg oua invoert en onf land als het wure er Tan doet yverstroo eu Daati m Nederlaedsche industriéelen u aWegprd m op db roepstem au het Arnhemsohe lenuur a tot den internationalen strijd op te maken l Aruham heeft u mser tot lulk een slfüd binnen hare Teste nitnnoodiitd Die oitnoodiging was uiet ll Tergeefsch bezorgde u nut ea TOordeeL No iAaals roept Q u op Om het goede n Troegw bereid eu nu op nieuw aangeboden dus onverdeeld deelgenomen en op onbekrompen wgie getoond dat de indttstrieele knnbteu Tan let op dat terrein lioh ontwikkelende Nederland waariyk ni t gering sg n te aohatten Art 21 Tan het programma egt Op francoaanrrage kan men sioh tot het bestuur wenden tothet bellmen ran inlichtingen prognMmqa s ivschrgTingslg n Uk De kosteloos toegsukelgke beeldhonwsch aol door de lieer Cugpcrs en Colinet bg het in aanbouw zgiide mutmm te Amsterdam opgelicht worjt thans door een Tgt n tiKi jgtal kireskclia betocbt Door de Amsteidi msche omuibut maatschappg tal I duen winter een teer Tiodiu rgk werktuig worden gebezigd uls sneeuwploeg voor de Ignen vap het ponrdalMpaar De ploeg wordt bespannen met twie paarden en bg tueeuwjacht of als het gselt op de Iguen Kebracbt Voor de wielen tgn sveeuwscheppert eu kegro mi e gieren borstels van gierdraad aangebracfat dis de rails sehaouregen als het voertuig wordt Toorlgetrokken terwgl Ttrder door twee buizen aan bei Je igdeu achter de wielei uitkomende langs de raiU een straal pekel wordt uitgeworpen om bet bcTrieten en sojneupakkeo Tan de sneeuw te tten Dete buiten lospen uit e tt vergodetbsk dia in den wagen is aangebracht waarin bet zout en h t water wordt gestort f our de pekelTormiug In de algemeene Tergadering Tan de Puitsel e Uüdtwiri h MKÜv herein gehouilen op 26 Oct jl w rd na faugdttrige beiaadslagiug het volgeude besluit vast es eUf De Vereeuigiiig verklaart dat de uitvoer van bol f liehaart tot d uoodzakelgke Toorwaardeu Tan eene Toordeelige ontwikkeling der Dnjische melkerg Öe e tal worden Tooruilgebracht als de produeeateo er me r dan tot nu iop werlc van zullen maken om een fi ne eu gelgkmatige waar Ie leveren welke beaqtwpordt aan den smaak en aan de behoeften Tan de vre inde markten l e taak van den Duilseben handel zal zgn ten aanzien van quaiileit bepaalde eiaehen te stollen ten JKde aan de Terbin c waar een u tp Vr debiet Ie Tersohaffen De Amerikaaiieehe dagbladen brengen thans de bijzonderheden van het tersohHkkelijk poorwegougtluk dat onlangs bg Wataston Massachusetts blasts had Er ras een botting sntataaa tistokea een pleizier Irein Vaarin 1600 persooen Ttn den te giWer Lal e gehouden roeiwedstrgd terugkeerden en een loasen goederenwagen De treiu bestond uit 19 wagens en werd door twee locomolieTe gei eégt Öe trein liep met een snelheid Tan 20 m n ui tuur en kou daarom niet spoedig genoeg tn zgn Taart worden gestuit De betdp moobiiies sprongen ifit de raiTs den dgk af de waj us werden rerraorseld en de brökstbkkec op elkander gestapeld te midden Tan blcgedend Tle h en gebroken liehaamadeelen Meer dan een kwartier gaans in den omtrek was nergens een huis een hnt of lelfs wat water te rindea Men saeed een telegraafdraad af en net behulp Tau een telegraafloestel dat eeoige pepsoneo die aan deo roeiwedstrgd hadden deelgeuomen bg jeb hai den seinde men naar Boston om i p Ani erh f uur jater waren de t Jry e bloeOTerwanten e i Jceonissêy Tan de rèitigert op liet terrein Wg besparen den leter de eabets Tan de hartveisohenreude tooneele n welke pkata Ton Sr waren 2S personen onmiddellijk gedood en meer dan ISO gekwetat De wagen waarin de joarnalisten taten was letterlgk Termorftld De winner Tail dèn ecrtlen prgs behoorde oadbt de doodea Twee ioona an generaal Bottler ioni men onder de gekwets ten Ü en Londenaar nam oi ogs t en hg de dub rerliet een rgtuig om fieb naar kw te laten brengen Onder we bemerkte hg di t lig tiju beurs in de lab had laten liggen Hoe na Tan den koetsier af te koipenP Gelukkig kwam hÜ pp ae idee een oogenblik alii teide bg tot den k tier geloof dat ik een sovereign in het stfog pp den Tan het rgtuig heb biten Tallen Ik zal iu dép eersten den boten wink d een kaart gaaf Tragen W t qg Toor de de r vaB dien Finj elr Hmweljjk cfkter stond ante itipai op itraat of de koettier op dete bolt belust legde ié Mim ur het paard en Terdween loo tpoedig n pg Dr A A Tan Bogen tcfargft aan de Jt CU D kleur a dét grond beeft meer Inrloedop dea pljfteogroei dan men oTfr het algemeiin wel denkt Het it een opmwkiai dje door Telen is gemaakt dot de iw tte klearjooi eelig is Ju deze omstandigheden loob lal de grond men warmte ubwrbeeren dan bg lichtere kleur Zooals taea weet heeft het roet w arje als mestst if en w rdl hft als t yij met ed gnolg gebruikt Zokder twgfel moet dit Toqr een groot deel wordeu toegesofareTen aan de toheikandige natuur Tan het roet doch dat bet roet ook physisohe werking had meende ik dat niet konde ontkend worden I ti t f Vfl ti n t S oabwgi mtffd mgn a ptjafht jre f op deie i g vestigd door bet lezen Tan een mededee mg omtrent het gebruik van roei In h QtUnd W tn npngj Mkt djt vdapppleu Opl een zwarten gronil gelMa minder kleden hadden van de zidpe dan die geteld op jBoad Tan lichter kleur Men uam toen proeren op een zelfden akjcfr ta bedekte de eeiie helft met roet dat door uiltrekking met water beroofd was Tan zgn oplosbare bestauddeelen eu dus tsheikundig onaferktaam geworden was De aardappelen geplant op dit met roet btdtkt gedeelte liepen spóeyliger uit en wares gmati De tempt laluur op eeuige duimen diepte onderzocht was gemiddeld twee tiende graad Cebiiu hooger in de met roet bedekte aarde terwgl hel zetmeelgvhalte der daarop geteelde aardappelen ge middeld 6 pCt hooger was Ik geloof dat het niet onbeUngrJijk zou tgn ai eens de proef Tau te nemen bg de hjraoiuiieuleeU Ëeu plant alt de hfacinth k o uiet auders dat voordeel hebbeu tbu een Teihuogde teipperstwv van den grond vooral in ons klimaat terwgl roet hier in geooegtome hoeteelhcid Ml igu te veikrgge L Dezer dagen ontstond te BotterdaA iea geTol0 Tan bet uitblazen Tan een brdudende petroleumlamp eeu begin van brand die gelukkig spoedig werd gebluicht Van de honderd keeren dat een petroleumlamp wordt uitgeblazen merkt de fieil Cl hierby up gcsehiwlt dit negen en negentig malen boTen bet glas even tooveel malen bestaat daardoor het iel d gevaar van brand Wanneer de oUehpuder p r UI t geheel it gevuld loopt jne gevaar dat ds ledige ruimte door de warmte der lie metgas wprjj gevuld dat volkomen gelgk is aan Uohlgiit Qebeurt h t nu dat de pit in den brander wat U tiu l it en de pgp dus niet geheel gevuld dan blaast met de vlam door de open ruimtf naar beneden het gat outvlaint en doet de peer spriugeu de heete oli vat Tttur Terspreidt tieb over kleeden meubelen w en wat verder de gevolgen zg i kan m n bgna dtgi Igks in de eouraoten leien Wil men e u petroleuitIhinp zonder gevaar Hitdaoven dan draaie men df pit gelgk met de pgp maar ook niet lager aadip loopt men gevaar dat de vlam tosh lo de peer slut en een ontploffing tengevolge heeft verTolj eps bUif men Tsn onderen door de luohtgaten de vlam uil De UoUtfrv amWrnt die in Uoact 181 to Berlgu zal plaats hebben onder uedewerkiog Tan df Fruisisehen minister van landbouw zal strekken lo om Terder op te we iken tot Te beteripg i an allc wat op de Duitacheinelkerg betrekking heeft io flffl na te gaan welke Torileriugep die tak Tan ngverkei ia Duitschland heeft gemaak t edert de tentaanitelr libg te HafubutK 89 om I9a eel mogelgk den yeif koop der betrokken prpdiie n r lep sn te ov tiqn ia e b te if tf oe d t fn 4aar Taif if Tooiii n io om de batte snaqbiues gereedaoh p ni ter d e dit nsnd te doen kenqet So oip door hfit samen brfiiigen Tap wei 9i bapp w Tan praetitehe deskundigen de taak kraohtfg jn 4 h ipd te wetkpn Het aaaUl loten ran de groote loterü te ftfkiA 12 müUoen bedragen nijt de l ii njtsduieiJdecUngen der lejntponttfiDjjij j4 nog Toor IMiPIN fret warden aangelookt Ufn egt dat de Wjbking den l n Dec tal hteginpen de prijljen vdleategen 5p oentii e te zien gn Van het orediet loeg tV an TO r de botOjd der w ifkliedev aa de tento nsteflii ud 01 T eer 1 mUlijOei oTerbtgven de minia r teisiereqe de Bjurt is van pUn dip som ie bee iden tot opriMi g T P een lli t i llpstiriel tgfitsole et sipjB uferoW De on Z M S m Tan fiLandle en ptfi Honggirtcb un re fajien Tai£ li i M gio9d r t fe eerste tisi de aandacht ook Tan pnns Wilhelm Deze liet den Tiolist Tragen hem Toor eeuige miiuUeii zgn Tiool af te willen staan Daarna begaf hg zich uaar de theetafel waar tiju moeder met de prinses Viw Meiningen in eeu druk gesprek w s gewikkeld Fijat iihflai spi e nu acbtercepsv lgens enige walsen Tan Strauss hg had zonder dat zijn iju lers bét jritteu terwijl hg te Bonn ttudeecde sioeltpelui g l rd i fi jt wsrd de Toritelgke yi Qp met weinig toegejuicht Inmiddels bad de tCrooopnns met den nkestdirecieur eeu gesprek aangeknoopt De orkestdireoteur meent dat gg een meester op de Tieel jt sprak bg Uaheud tot zgn zoon eu seherttend Tern gfle h tot den orketldireej a s Wauoeer prins Wnj lp typ stndie lal bebb Toltt id dan wordt h ooncirtmeester Bg en dpr j i te ttorpifii gei len weet het chip i re a op ttorpifii grraidF t too piize kust CA strandde ds twaalf mannen die zieh aan boord bcToodeu zgn allen Terdroal n daar geen Toldoeude reddingsmitatregelen konden worden genomen OTer dat trrurig feit is dezer dagen in sommigebladen gesebreven waarbij t Toor de rraag goU wie de uld moet dragen en f de Keddjtigmfatscl appg ho r materieel in gocjdcu ttoat houdt gereul Toor dadelijke Knip al dan niet Die Tcaag is idur belaagrgk Maar zg is toeh ondergeschikt aan eeu andere ui of de toeata i ook bg den besten wil der Beddingipaattchappg tii mag blijreu of de Nederlandsehe Regeenug nrantWiOopI it dopr bet enkel bestaan dier Maatschappij eu de schipbreukelingen verder aan bun lot mag overlaten of het niet driugend noodig is te achten dat zg zieh krachtig met de taak iulate ondenoeke hoe de toeataud is en zorge dat verbetering tot stand kopie De Artta strandde en ongeTcer twee kostbare uren gingen Toor de redding verloren omdat men eerst den Burgemeester moest aau opzoeken Kn foen bad de redding nog met zooveel beewaien van allerlei aard te kamoen dat de twaalf meusi hen dea dood iu de golven vonden Zal daar hel buiteuland oiet sobaude over roepen f £ n moet Nederland dan aiet met schaamte erkennen dat dit wraakgeschreeuw rechtvaardig is Éen reddingtoeslel heeft alleen din reden Tanbeslaan ala Met iu uitmuutsuden toesiaaa is de bemanuiiig vooral aangewezen wOrdt eu op bet eerstealarm onmiddellgk gereed staat eu weet wat zg moetdoen en aan wieu zg heeft te geboorxamen Kost dat geld wat nood Zon Nederland dat zulke onherbergzame kuiten tot zijn laat heeft opzien tegen de honderd of wat guldiens per jaar waardoor tientallen nwusoheuleTens kunnen behouden blijven Dat naK niet dat geld moet er zgn Wg vertronyep dan ook dat de lykep der bemauuiug van de Areta de Beddingzaak tot en urgent onderwerp van regeericgszorg zullen doeu worden dat er geen mgenblik langer tal wqrden gedraald om de e ztfik flink aan de orde te stellen Een ernstig en onpartgdig onderzoek is allereerit nootlig het raaet nu eens onneklaar blqkeo tot gemstatiJUing san dnizendea of de reddingdieust ep uitmuntende wgxe it ingerioht en tevens of leeds I het mogelgke wordt aangewend lelfa tot tMboad Tan Ha enkel mensobeoleTtu Het tegepoTergestelcle toch zoo een storm Ttn Terontwaardigiug en angst doen losbarsten £ nverbetering zou dan efen noodig als lietrekkelgk gemakkelgit zijn In de wintermaanden immers wanneer dit t meest noodig is kan VgT een flink personeelW Otden gerormd uit een gedeelte onter marinematirozeo die bg too mepig Toorral in t dagalgkwb IcTen dopwUwule benflj jSsKeren Tan doodTeraehting Kf m Da eorrespondeot t 4 Prof Dr ra Hl H te ZeTcnwouden V dt en egt Toor de waitrheid in Ie J ifapj dat h t bnrgerlgi arinbestunr iddaar Toor agi reKefiug e l otteo zou geva me hebben Toor f ootlneden Tap den du lb4 l r oin een toogtBaarade libkektte rroaw te geneten H et anMmtaur died 1 egt de orreapejodenl kotten Toor het behoeftig getin te twoar waren lltB zeMiaam gcral ran brutale oplichterjj heeft lioh deter dagen te Utreoht voorgedaan Vdtfr e pige maanden ipeldde ziol j e Haatlahappg tot exploitatie san dtaatstpborwrgeo aldaa tfi t ï aan ziqh u èni de van Ddrtel die iDorzieit wat t u jtitmuuteuae aanbev£liiigtbi Uiu ap baron D Tap H te s Grav nhage O a ook tcngeTolgo Tan deze aanheveliag werd hg bg genoemde maattohappg aangnteld en wist hg zich tcTens Tan deze aaattainag te btdienen on aiet alieen bg eeaige t