Goudsche Courant, vrijdag 8 november 1878

Adresboek voor de stad Gouda lift Bü het ter perse gaan der Jaargang 1879 van het ADRESBOEK VOOR DE STAD GOUDA wordt men verzocht VERANDERINGEN BIJVOEGINGEN als andersints v6ó 15 November e k in te zenden aan het Kantoor van G B van GOOR ZONEN 2 Ddag 1 Ntfvettber N 2217 1878 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenüeblaii voor Gonda en Omstreken WM COLFOHTEiJRS MNBESTEDms è ƒ 1 40 de Riem bij A BriAikman Lange Tiendeweg Goudh MABKTBEBIOHTBlI Goada 7 Norembet 1878 Tot obgefcer Torige prqten wu dt omiet klein Poldertarwe pnike 10 10 60 Mindere ƒ 9 i 9 75 Bogge pnike 7 i ƒ 7 0 Mindere 8 Ï5 i 6 75 Voer 4 75 k ƒ 6 20 Gerst puike ƒ 7 95 i ƒ 8 Minder ƒ 6 ÏB i 7 Harer iwtre 4 85 4 75 Ligte ƒ S ÏB i ƒ 3 75 Ter Kusuiarkt ran gisteren werden aangcToerd 152 partqen kaas eerste kwaliteit ran ƒ 27 ik ƒ ÏO tweede kwaliteit fan ƒ 20 i f 26 Dt feemarkt met goede aanfoer de beste soorten gingen slug ran de hand inferieure soorten traag te lerkoopen fette varkens ran 20 i 24 cents per half kila scbnpen alsmede magere varkeus en bi ggen t g te vaikoopen Goeboter ƒ 1 60 4 ƒ 1 60 Vfeiboter ƒ 1 25 i f 1 40 Burgerlijke Staad Oouda GEBOBBN 5 No Fnacüeu Hobrrln oaarrs F tl Se be D co C W KRrietiooni 6 Gemtije ouders J i Fraaier sa J C tllok Aotj Daders A TJi oa ca O JoDjleiisel QV J11J DEM i Na 1 L Hols 7 J 11 m GEHUVtD 5 Nov M i Kaogrs ea C H M Piping 0 L J PhiIip en J KoupmSDD J J Zuyilveld id A M i rdensvr J llso □ ea C A de Sireuw H Ver mr en k H Bgsman H GIsskeeli rn W Deer H A W Pbilips SB A Vecrmsn O Gent ea O M Keeruun Boi gerlgks Staiid van ondeistnaude gemeenten vnn SI Oct tol 8 No 18T8 Hoordreoht OVERLEDEN t 6i Vssteahouw cA f Tin F lan Dijli 69 j GEHUWD 0 Wtcrheym S7 n Zuieahaileu ea Vebaav Gouderak 6EH0REN Arie ondtrt H Mri en J fagerwssrd OtlRLFDEN J W tUsrt 60 j A 1 oeudersloot Juisvr an M Bayerae 71 J A peksuijder 6 m OlUUtti A Vink 23 j en T aa Lceuiren ii Stolwijk ORIÏOREK Annifïje Coroclia ouders F van Dam en A dn Toom WiltsBi oudlFS i t i eleD en V Hooui OVEiaESEM a Anker lU r li Mlltbui S j B ai Haastrecht GEBOREN MirrigJF ouders J do Ijitige en O Kuijf OVEJlLWENi i en Wyk 68j ecbl vsa C Vergeer Seeuwijk GEBOREN Adrisua eoderi A di Wit en C VermeaJ o Cornells Juhsuns Msrchje ooders F II BiiUcus Brack en C i 3air Jobsnos Msrgrieta ooders C Ves en S I de Bas Nicolaas ouders B vsa Uiuniogcn eu C Nieo enhiiiieD OVERLEIIEN C Verhoef d P vin der Sterre liiii ONDEBTUOUWtl H Verkleu 8j eu F A MonriUSIj GKUIWU K vsa Ecniren en A Verkaik Waddinxveen CEBOREV Mendnkus ooders A Uoere cu ea E Verder Dirk oudets H vso Dsin en L Muis OVtKLEDEN B Bos Sm ONOKKTROUWD G MorSal eu J C vsii Os GEHUWD W A Zieicnun en C P lan Heiningen ADVERTENTIEMs IZes en Zestig Jarige BCHTVEREENtlGOG TAN M J 6 VA RAVESTEIJN EK C J VAU LIDTH DB JKÜDE Gouda 7 No ember 1878 J W VAK ÜVEN KooaBVAA Qomia 7 November 1878 Voor de yel bewgzen van belangstelhnst l y han hawelgk oolroogen IjetuigcQ dé ODclet etettkendtin hunoen hartelyksteo dank E J KNOOiJS C H M KNOOKS Gouda 7 November 1878 Papino Het Antwoord I op den aanval van de plaatsel ke Gecond j heid oinmi3sie té CarUruhe viOTAi o franco I sunvntaf door RICUTlïR a Boekhandel U Houtrdam gratis en franco verzonden GEVRAAGD Tvoonachtig in Gouda om werkzaam te zyn met eenigeSOLIEDE UITGAVEN P r a n c o brieven te adresseeren aan W de BEÜS Hoofdagent N Leliestraat 72 Amttetdam DUIZEND Vlot en Slijpdeelen zullen op VRIJDAG den 8 NOVEMBER 1878 des voormiddafifs ten elf nre worden verkocht aan het Veerstal te Gouda ten overstaan van dan Deurwaarder H Vati Df WIRVE aldaar SPECIALITEIT VAN CHOCOLAAD nit de Fabriek r AIGLE In Tabletten van af 20 Cent Pastillerf 20 Pralines 30 Poeder 25 Drinkchocolaad 70 Chocolat de Santé a 20 a la Vanille a 25 verder Chocolaad croquets a la crème au liquear au Nougat etc etc Verkrflgbaar bjj W V Raaijinaakers Banketbakker HAVEN 17 EEN BUSBEIIJÜFFIIOUW van de F G middelbare leeftijd voorzien van de beste getuigen zag zich gaarne geplaatst tot waarnemiug eener bnisbonding of ter óppassing van eene ziekelpe Oameof Heer liefst in Gouda of omstreken Reflecteerenden gelieven zich te adresseeren met franco brieven letter W aan het Hj ppostksntoor te Oudthoorn bjj Alphen a d Rijn mim iTGAVE i bevattende circa 700 diverse Nummers is voor handen in den BINNEN en BUITENLANDSCHEN BOEKHANDEL van IBBINEMAN Lange Tiendeweg REGENTEN der beide GASTHUIZEN alhier zullen op MAANDAG den 18 NOVEMBER a s des avonds ten 8 ure ter kamer van Regenten AANBESTEDEN de Levering van KRUIDENIBRSWAREN en eenige LBVEN8MIDDBLEN voor het Jaar 1879 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van af 12 Nov voor gegadigden ter lezing in he Gasthuis alwaar ook de monsten ter bezichtiging zijn gesteld De inschrflTings biljetten worden aldaar ia eene gesloten bus ontvangen terwijl belanghebbenden bü de opening daarvan op dag uu en plaats bovengen kunnen tegenwoordig zya Regenten voornoemd W POST DROST Pre C O KNAAP Ic Stcrtt Gouda 7 November 1878 Om dadelgk in dienst te treden vraagt men een Dagmeisje niet beneden de 14 jaren Adres bg den Uitgever dezer Courant onder N 161 Voor Sl mhoest bg Kinderen geen bet f middel dan de overal bekende RIJNLANDSCHE DRlllVËN BORST OOHilG uit de FABRIEK vam W H ZICKENHEIMERteMainz Ridderkerk 3 Mei 1876 Mijnheer Het is mg een waar genoegen U te kunnen mededeelen dat mjjn twee jarig zoontje volkomen genezen is van een sljjmhoest en korte ademhaling na het gebruik van 4 flessch RIJNLANDSCHE DRDiVEN BOtlST HONIS volgens de daarbjj gevoegde gebrijiitsounwijzingt Zgue eetlust heeft bg daardoor direct weder teruggekregen J HOOGGEBOREN Alleen echt verkrijgbaar in flessehen voorzien van een tinnen capsule met nevenstaand ftibriek mpel fl 2 fl I en 65 cent Roijaal 2waar Goin A Dbvic van A Bkmnman Te Gouda bg F H A Wolff Boekoop bö J van Bergen Waddmxveen bg C van Eenwen IJaoêtrecht tg J D den Hartog Oudeieater bg F Jönker Idenbaig BUITENLAND Bultenlandscli Ov rzli lit In Fraukr k geeft het onderzoek naar de betwiate verkteuiigeu nog altyd ruime stof tot bewondering Tsu de moreele ortle waarran het Ministerie de Broglie FourtoB het geheim bezat De bewyzen ean reohlATerkrachting zijn bijna oogeloofelijk eu waren de nn bewezen feiten in vroeger dagen als beschuldigingen genit dan zou men de verepreiders ran de schandelijkste overdrijving hebben bescbuhligd Thans sa eenige maanden Liggen ze open eu bloot al die geheime orders eu telegrammen wuarlHj de Miuister aan den prefect schrijft Schors hen de burgemeesters die niet ntleewerkten jpzooder het aauioeren vau redenen Dat voorbeeld werd weder door den prefect gevolgd die aan iijn ouder preffCt schrijft geef aan het goede blad uwe geheime inlichtingen en vervolg de anderea ten stengste als ze iet openbaren Vooral het onderzoek naar de verkirtiiig van den heer Alfred Leroux is rijk geweest san de meest ondubbelzinnige bewijzen van de gruwelen ouder het voiig bewind ea bij de officieel esndidatnren Die onthnlliugen tgn belangrijker dan die van het diplomatiek dossier het 3ele Boek Het gemeht dat als de Ilnliaansohe regeering devoorgenomen groote uitbreiding van het kiesrecht tot tand kan brengen de pauaelyke stoel zich weder met de biunenlaodsohe politiek van Italië zou gaan bemoeien wint meer en meer veld üe Xötmucke Zeitung meent te weten dat het pater Curci is de bekende tegenstander der jezuïeten die den paus beeft aangeraden om van de democratische regeeriugsbegiiiseleii die onder bet tegeawoordig ministerie gehuldigdworden gebruik te maken om met behulp vau degroote massa dea volks de kerk weder te doeuzegevieren over dea staat D olerioale pers heeftreeds het sein gegeven duur aan de trouwe katholieken mede ta deeleu dat de oude lenze uè ctettori iti eltUi noch kiezers noch gekoietieo niet meer op verbeurte van zaligheid behoefde gevolgd te worden Ds OniUf Cattoliea verkondigt deze nieuwe leer enals de heer Cuiroli werkelyk een kiesregcling lotstand brengt zooals hij te Pavia in zijue bekende redevoering heeft beloofd dan zullen de plattelandspastoors aan het werk gezet worden om de clericile kiezelskudde naar de stembus te drijven en zoudende partijverhoudingen iu het Italiaausohe parlementwel eens geheel anders kunneu wordeu Slechts éenraad van Curci schyut de paus nog niet te willenvolgen uamelyk dien tot erkenning van het koninkrijk Italië Dat wil zeegen de formeele erkenning want iu zakelyken a n dwiugen de omstandigheden hem dagelgks eenige notitie te nemen van het bestaan van dien staat Op dien grond verzetten de verdedigers der isolemeiitspoliliek zich tegen de beginselen van Curci daar zg iu het dceluemen aan de verkiezingen eene iudireote erkenning lieu van den taat vau zaken die hun een doorn in het oog is Dat is volkomen wairj doch Leo schgnt over datbeswaar te zullen heenstappen daar hy overtuigd is dat de op ougezonden grondslag rustende politiekvan niet te willen zien wat ieder oogenblik enoveral in het uog springt vele van de beste krachtenvan het katholicisme van het pausdom vervreemdt die door het tot stand komen vaii een iKodtu vitendi met Italië kunnen herwonnen worden £ eae over eenkomst met de regeeriug over bet benoemen vande bisschoppen in Italië zon een onmisbaar bestanddeel i der gewyzigde rerhoudiuj moeten worden Om deie gewichtige verauderiug met den paus tebespreken is Curoi t Home gekomen Er wonitdus thiiiis op het Vaticaan een levendige strijd ge streden daar leker de me estichters van de politiekvau Pitts IX zich niet oybctuigd zullen laten Voorhen die van iederen kcrkelyken invloed op staatsgebied bëvrefsd zijn is er wel reden van ongerustheid uu de nieuwe paus die eene krachtigspersooulykheid aohyiit te zyn ook buiten zijn isolement kracht gaat zoeken eu buiten tnyfel in Iskersmat vinden sal Iu de Ooateurijksohe kamer van afgevaardigden is met eeue anrerderheid Vau 160 tCjpju 70 sleraraen het adres van antwoord aangenomen waarin betreurd wordt dat de bezetting van Bosnië werd onderuooien zonder voorafgaande toestemasing der vertegenwoordiging en Z U in kennis gesteld wordt met de groote bezorgdheid volgens de stellers vau het adres door deze beretting iu alle kringen der bevolking gewekt Dit zirt er bedenkelijk ait maar het ia niet m er dan schyu Gelyk de minister van financ eu verklaarde zal graaf Andrassy in ue delegatieu rekenschap geven vau zijne staatkunde en meu kan er tainelyk gerust op wezen tist daar het oordeel geheel anders luiden zal dan iu de Oostenrijksche kamer M h verzekert dat graaf Audrassy vooruemeus is aan zyne ophelderingen in de deleg atién zoo groot mogelijke opeiibaarfaeitl te geven Ze zullen dus moeten worden gediian niet iu de comités maar in de generale zittingen Qsa ook vertrouwt men zd de staalkundige toestand inn Oosteurijk Uougarije weer wat onbenevelder wocfleu dan ze nu is door de pogingen om de politiek van den heer Audrassy in reu valsch licht te stellen Du berichten over den uitslag der verkiezingen in de Vereenigde Staten v Amerika zijn zeer guuslig Iu 29 staten moeten l des voor het Congres worden gekozen In 18 hsddea verkiezingen plaats voor den Staat zelf De zoogeaanmde Grteubiiok partij voor uitbreiding van den onloop vau het papiereugeld bracht vry wat steiBineu uit maar slaagde nergens waar ze niet eeue toevallige verbintenis met de andere partijeu kon aangaan Op deze wijze werden door deze party tien leden in het congres gebracht z democraten eu vier republiekeiiien Maar reeds dat ze er slechts op deze wyZe konden komen bewyst hoe zeer de partij u u invloed verloor eu over bet geheel genomen ie dour de verkiezingen een antid leden dat deze geraarlgke stellingen voorstaat iu het oangres zeer vermiuderd De democraten hebben ongeveer de tegenwoordige meerderheid behouden BINNENLAND V GOUDA 9 November 1878 p Donderdag overleed alhier de heer J Broedclet oudste preilikiint b j de Nrd Herv Gemeente en Schoolopziener iu het zevende district van ZuidUolland Reeds gedurende langen tyd ongesteld en daariloor buiten staat zyne beroepsbezigheden ten volle waarte nemen was hy er i66t eenigen tijd toe moetenovergaan om zijn emeritaat aan te vragen hctwrikhem tegen den 15den dezer maand was verleenil Dien datum zou hg evenwel niet mogen biliveii Zyn toestand verergerde met den dag en eergisteren verwisselde hij het tijdcigke met bet eenwige Oiigetviyfeld zal de tyiling van zyn dood door velen met derlneiniiig worden vernomen en nog langen tijd zal hÜ als een geliefd prediker iu veler uagedaeïitenis blijven leven Het Bestuur der Vereenigiitg tot hnlphttoon vaneerlyke en tltjtigt armoede werd dezer diigeii verrast met eene keurige bydrage voor de dit jaar te houdenloterij Door de dames H N en N 5ï Ij BriAinaii werd nl dtr Vtreenigillg een icer net boWMltte sprei aaugcboden die met daiifc ontvangen en met waardeering aangenomco nerd en voorzeker een eerste plaats zal bekleeden onder de Ie verlaten voorwerpen Gisterenavond bad te AmsUriUni de inwijding pliats van de nieuw gebouwde Tooneelsohoal Toen de afgevaurdigdeu der afdeeliiigwi van hel Toone lverbond en de bestuursleden byreu waren werden zg door het lid van hrt Imofdbestupr mr G van Tienhoven welkom goheeteii Aan den stLOu vau t Nn en de sympathia van alle kunstvriendvR beval hg de school voor hit vervolg aan De afgeraariligdcu eu verdere a iAweeigeH zagen daarop de vleugeldeuren opengaan die het vertrek aar zij lyeiu waren scheidden van de drie kamers die Ie zinnen de toouceliaal vormden Toen allen gezeten wareu aam de diricteyr de b er Gouliug Tinois het woord Met welgekozen woorden leidde hy de voorstelling in en tevens zidizelf Oobëkivd eu niet opgeleid om als kunstenaar op te treden in Rennefelds plaats dit achtte fay geen kleiae taak Met enkele voorbeelden lichtte hij toe hoe noodig een tooueelschool is Aanleg alleen is niet meer voldoende om op hrt louneel te durven stappen Dooli africhten pasklaar makeo ion eene verkeerde voorbereiding zijn Daarom op de school geen nadoen geen leeren door voordoen maar zelfstandige studie en oefening in onmisbare zaken als luisteren sameuspreken enz De jeugd der tooueelschool valt samen met de nieuwe jeugd vau ons tooneel en daarom verbeidt hy voor de eerste eene goede opkomst Met het verzoek niet al te hooge eischen te stellen aan de leerlingen vooral der twee laagste klassen sloot hjj zyne rede Daarop haddeu verschillende voordrachten plaats van lerrliiigen der Tooueelschool Na afloop bood de afdeeling Amsterdam in het httel ffaekiciti een collation aan de afgevaardigden aan Ook de dames der bestuursleden woonden dit collation bg Met belangstelling verneemt men dat de commissie door den Burgemeester van Amsterdam uttgeooodigd om de regeling op zich te nemen der feestviering bij het lezoek van HU MM den Kaning en de Koningin aan de hoofdstad zich reeds ijverig bezig houdt met de vervulling van haar mandaat Uit den aard der zaak hoewel de commissie en de snbcoinmissiën die zich gevormd hebben eiken dag vergaderen zijn er nog geen bepaalde plannen vastgesteld D commissién verkeeren thans nog geheel iu het tijdperk der voorbereiding zij ontwerpen en onderzoeken en het zou voorbarig zgn en der goede zaak schaden iets mede te deelrn aangaande plauoeu die nog niet gerijpt zyn De Vereeuiging tot verspreiding van kennis asngaande s lands verdediging heeft haar zevende jaarversl ig het licht doen zieu Aan het einde van dit verslag lezen wij de volgende bemoedigende woorden De belangstelling in de zaken van s Uuds verdediging i loeuemend het gs is gebroken de stem van hen die tot waakzaamheid tot gepaste voorzorg aanmanen die voorbereiding eu toerusting weiischen en die het belang des vaderlands sien in een goed geregeld verdedigingsvezen dat aan onze krachten geevenredigd is eu voor onse behofficn past is niet meer de stem eens roependen iu de woestijn zij vindt belangstellend gehoor en zal weldra weerklank viudeu ook daar waar al die wcusctirii huu verwezenlijking kunnen vinden waar liet uoord tot daad kon worden bjj de Regeeriag des lauds eu de Vertegenwoordiging des volks Voor rekening van het plaatselyk nul had Woeatda te Za indam de aaubesteding plaats van het büu ven van tien arbeidrrs wouingeu Er waren 22 inschryrers waarvan aannemer werd J Nedcrhorst van Gouda voor 9889 De hoogste inschrijving bedroeg f 14 444 De begrootiug was ƒ 10 0 f In het vorslog van bet collegie voor da zeevisselicnjcu over IST wordt een overzicht gegeven rail de uitkomsten der faariiigvtssohery in de laatste 25 jarei verkregen Zij bewgztn dat in het bedoelde tydvak lie opbreugsteu van de visscherü met minstens 125 pCl zgn toegenomen de vongst klom an 2200 lust in 1853 tot 5100 last iu IK en de koop voarde vau die vangat vau ƒ 793 0 tot ƒ 1 870 000 Dit rcsulUat is te opmerkelgkrr zegt de cum nissie omdat het sleohts voor ecu kljiu gedeelte aan de uitbreiding van de viool verssboldigil is want deze in 18S3 93 schepen slcrit iHstond in 1877 uit niet meer dsn 113 vaartuigso Het is dus vooral d geniiddelJe opbrengst van rik schip wtlke in de laatste S5 joren sterk vermeerderde en iuderdnnd deze klom van 26 tot 46 last terwijl de gemiddelde besouiuiiig nog sitcht f 7iÖ0 iu 1853 in 1877 ongeveer het dubbele nl 147001 beliep De haringvangst aan de bust by Sebeveninge Katwijk eu Koonlwijk levert bikia eveiirefl op at de schepeji vsa d j roola visscher Ie zauKn Mint viu t