Goudsche Courant, zondag 10 november 1878

Weeasilag 13 Ntventer N 2218 1878 GOUDSCHE COURANT en AdverleDliebiad voor Gouda en Omstreken En nu de bevolking boze kustbewoners De directeur verklaart dat hg met de grootste moeite de boot bemand heeft gekregen dat één poging is aangewend maar dat men na teruggeslagen te zgn de poging niet herhaald heeft Wat zullen wg vyi deze dingen zeggen Het gaat zeker zeer gemakkelijk bg een warme kachel gezeten te klagen over de onmenscheiykheid om zoovele menschenlevens verloren te doen gaan maar hoe zouden 4ie menschenvrienden zelven gehandeld hebben wanneer zg de ruwe zee voor zich gehad hadden en nitgenoodigd waren in dikke duisternis een tocht te wagen Maar het is hun beroep op zee te zwerven zegt men Juist daarin ligt het groote bezwaw Onder de bevolking daar aan het strand vergaderd waren geen zeelieden de stuurman der reddingboot was een onderwijzer de bemanning bestond uit landlieden die hun leven waagden want zg misten geheel de kennis om zulke gevaren te trotseeren M g men het hun dan ten kwade duiden d t zg na een mislukte poping weigerden zich ten tweeden male aan zulke gevaren bloot te stelfen Ook die bevolking kan meu de ramp niet wijten Weder is gebleken dat het niet voldoende is voor redc ingbooien ea verdere reddingtoestellen te zorgen indien de bemanning ontbreekt om die middelen of een geschikte w s te gebruiken Is zulk een bemanning gemakkelijk te krijgen op stations als aan het Nieuwe Diep te Hellevoetgluis te IJmniden of te Vlisslngen is dat ook mogelgk op visschersdorpen zooals te Bchevemngen of Katwgk hoogst moeilijk is het op stations waar noch zeeiieden noch visschers gevestigd zgn Daar hangt men geheel van het toeval ai en loopt gevaar de reddingsmiddelen niet te kannen gebruiken Op ieder station moeyt dus een gei fende bemanning zijn die gehouden was de bevelen van hun chef te volgen Van tgd tot tjjd moesten oefeningen plaats hebben opdat men op elkander in oogenblikken van prevaar zoo leeren vertronwen en die bemanning moest geregeld bezoldigd worden Het moest een corps zgn onder flinke bevelhebbers die met de manschappen het gevaar duldtn Dan zon men niet meer verlegen behoeven te staan als bet oogenblik van gevaar daar w s en men zou meer zeker van de redding zgn en minder gevaar loopen dan wanneer men in zee moet met een ongeoefende bemanning die door menschenliefde tot roekeloosheid verleid wordt Maar de gelden De reddingmaatschappg doet wat zg kan van haar kan niet meer gevorderi worden maar is het dan noodig dat het d r particulieren geschiedt Zou het geheele volk niet verplicht zjjn te zorgen dat zulke rampen niet meer op de kust plaats hebben Zon het gouvernement geen gelden kunnen beschikbaar stellen om ie zaak in orde te brengen of liever moest het met zorgen dat alles in oide was wat de redding betrof ook al Inoest dit veel geld kosten Spoedig zal de begrooting behandeld worden Moge een der afgevaardigden het initiatief nemen om een post voor deze zoo hoogst gewichtige zaak op de begrooting te brengen indien de regeeriJrig mocht aaiwlen om de putte dempen voor nog neer rampen te betrearenzgn Venttrhend tpijnerlerend koortmertMJvmd Ott v i nhoudmtd ébkUer bevat alle h danigheden der 3 verschillende kinasporten vereenig Jf het Is zeer aani enaam en wordl teer door de geneesheeren aanbevolen tegen Bloedigebrtk gtbrth aan krachten ixghehjkebteehhei4 aandoeninoen can da maag bloedarmoede tan hel raambed aanhoudende howttan langzame herttelling enz fABniEKSUEHK asDEPosEEas n maiM ag MM t W M MAM SaiMWeTHHM Te Ooada bij Zeldeorijk rogisl iiuiteiilaiidsch Ovcii ldit I Sr lo6pt eeU Kerne t dat Rusland en Engeland tel i n tohiltkidy lyn gvkitnieii Bigebind uq en Afdeeling op ZQNIUG 17 November 1878 des T Qéi te onn in de Sociëteit On8 Genoeoesi tJolkötioorïrrarljt llffBEV4DËRLMDSCHE0ESCHlËDEPil8 te honden op DONDERÜAG U NOVEMBER 1878 des svonds ten ure in het Gebonir Ohin Nederland aan de Bogen Onderwerp GEUZENLIEDEREN Spnto de WelEerw Heer Os GERTH vak WMHC nit Hoge Namens het Bestaur A VmaERLINO Stcnlar Toegang Vrij I Met toestemming TBH de Diieetie der Kodarstoomboot d LTSSEL beh i de oadsrgeteekende zich met COMMISSIËNf t GOUDA BOTTji RDAM en TUSSCHENQELEGEN PMATSEN W VAN EIJSDEN Hofmeester Qimd a de Pont B N 113 lo dK UAAGSGllË WINKEL lÜQ ontraofpsn de Teriioes Vkti de ioies tiras roogde Noordiwigker en Versche Groenten jn blik Galid ioe de Veaa en da Volaille SG9iLDPAD EN10ND0P£RRY §0EF Amerikaaiische Vleesch en Tong alm Kreeften Sarduten Cafainel Pluni es Amandelpuddingen Wed P J MELKERT H t p IA Gfw yjg TEN SPOEDIGSTE een DIENSTBODE GEVRAAGD Adres bui het Bnreaa dezer Coaraoi and JSia 162 Alle degenen 1 j J J fc RheuiiaaUelc att door dfX jtiekten T r orzaakte verlam Wfi eH en lijde al htkben zij ook reeds atls ifigelijkfl kiimn xondcr fno I f gsvolg ondergaan en all hpop uoU hunne gexondheid volkumeo terug tft Tcrkrijgen opgFgevcn moeiten nadat ui rende xMytil hebbeo bepronfd lieh ook rpt h wpnden tot deil Uee t t ywottahner tefraafc twi aw M K Door dicue ge 1 warde n allyn hl a Helste ai iB aa W e iwadertfea eolkeaijB Yan hjalljienbewlj bb llaeff SlitcBHtngur geeft u dcr vriji eid vWr lid aanwendiitg T n z ui kuur die dit xij aaiHfenw k t f y 1 HWelIjk eH r jrar wt naar de uitwerkingeQ ta införawereR UB heeft on daarin tegemoet te komen da adrasHea an een groot aator genaaas par on n uit ane etunden In een gram fel IwAï aw rljgt r brodwra ter maage geateld D gssanawijia dvet aiAh all een Tohtnkt ra UoDceJo kennen lieer Hoeeelnger ver la nrat ndera van den xieke daii eau korte bciol njvinff ras het lUden es sijn it dluw an deelt dèa Hen patient da gepaste ToorseMffien eda Hen foeri dMitla IB bat H llaB4 eb9 Adresboek voor de stad Gouda lift Bij het ter perse gaan der Jaarg ang 1879 van het ADRESBOEK VOOR DE STAD GOUDA wordt men verzochtVERANDERINGEN BIJVOEGINGEN als andersints vóói15 November e k in te zenden aan het Kantoor van G B van GOOR ZONEN Gouda Crabethstraat 19 4 VEEZEEEEIHG MAATSCHAPPU VOOR DB evesliffd Ie s tAVE HAGE Hoofd Directeur den Heer J J Herens De deelneming tot het stellen van PLAATSVERVANGERS en NÜMMERVBRWISSELAARS aan bovengemelde Maatschappy is Toor belanghebbenden jan af HEDEN opengesteld ten Kantore van den Directeur Gouda Crabethstraat 194 Plaatsvervang ers en Nummerverwisselaars worden DAGELIJKSCH AANGENO ME N mm imim m mm wijm Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz te Gouda j Bizonder wordt aanbevolen de gerepnteerd BORDEAUXWUN van f 26 per Anker met aooijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessoben kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en flranko verzonden Alles wordt franko huis geleverd u m Het Kekeryte eii uangeuanniste roidcltl tegeu Borstkwalen op eiken leeftijd Den Heer W H ZICKENHEIMER Mainz Geruimeu tijil aan eone bevlgd Bon kwaaL lullende en ua rmchleloos nie middtlea dsarroor aangewend te hebbeu loo re klaar ik door het gebruik van ileohts i fleiohjes EUNLAIIDSCHE DBÏÏIVEN BOEST HOinS totaal genezen te gn ïOoifet ik even ils vroeger luuder hinder mijne gf woue bezigheden vtrrlohten kin Ngmegen 4 Mei 187 J KLEUN Om £ ich TOor de namaaksels van zekere Winkelfabrikanten te hoeden lette men op de geCutoriseerd depots en ook daarop dat elke flesdi van een wettig gedeponeerd vraarborgmerk Toorzien is en dat de capsule on de knrk het stempel der fabriek draagt Verkrügbaar 4 fl 2 fl 1 en 65 cents de fiesch Te Ilaaêtrecht bij J D den Hsrtog Oudtwater bg F Jonker Idenburg Te Gouda bg P H A Wolff Botkoop bfl J van Bergen Waddinmeen bg C Tan Eenwen NATIONALE BELOONINS Van fr 16 600 Gmi 60U0EN MÉDAILLE tcma Dg yie eenmaal Absbaubbins or Antir Buntatische Vatten goed gebruikt heeft erkent dcraelver onraUbaarheiü in rlit land van vooht en konde tegeiv alle RhumatiMlM aandoeningen of Zoogenaamde gevatte kocdt door Mett Sedert 25 jaren algemeen gebruikt en rkrijgbMr 80 ets per pakje bij C B Verlieal Oüdcvieter A Boi B rkel J na Dorp Zoelermeer A Kaaling Alphen J B B C Sehlittmen Bodlfnr K Ooeterlinj Huelrechl Wed 0 WiU Imoi Woerd T A O nu Dalb Goud Mej de Wed Bosmno GqiidaJ F W den Uil Sehooabufflo A Prinf Zevenhiiiiea H J Goiiilkade Boikoop cAi O Huofrendijk Ospclle S no der Knete Bleivrtjk Qewaanehawd ijegeu namaakael aovBA Dbto tan A Oïïtutuuf A BEEBTVELT Asi Delft ESN TBEUm BE7AL Komt men op onze zeedorpen dan valt het terstond in het oog dat het rotiwkleed daar dikwgls getuigenis geeft van geleden verliezen deze vronw beweent haar echtgenoot geaeeen zoon of broeder weer een andere betreurt een vader het trouwelooze element eischt zgne ofSen en wanneer de stormen woeden en de oceaan hooggericht hondt dan verkeeren velen onzer kustbewoiiers in bange verwachting en met vreeze ziet men nit naar berichten der geliefde betrekkingen die op zee een schraal sta e brood trachten te verdienen Hoe dikwgls moeten de bladen berichten mededeelen van het vergaan van een pink van het wegblgvea van een andere Welk een flinke bemanning ook aan boord moge zgn aan welke stevige hand ook het roer toevertrouwd is één onverwachte windvlaag maakt alle zeemanschap nutteloos één klein verzaim één enkele vergis sing heeft soratgds den dood eener geheele bemanning ten gevolge Is onze kust reeds gevaarlijk voor hen die aan het strand zijn opgegroeid die van kindsbeen af de zee als hun element hebben leeren beschoawen en reeds in de vroegste jeugd met vader of broeder ter vischvangst uitgingen hoe zal het dan zgn voor hen die minder bekend met de gevaarlijke kust door stormwind daarheen zgn geworpen of in noodweer en duisternis de dieigende gevaren moeten bekampen Bo oikwgis lezen wg niet van sebiplnwakeii op onze kost hoevele menschenlevëns hoerele kapitalen worden jaarlijks niet door de zee verslonden in weerwil van alle vooraorgsmaotregelen in weerwil der verbeterde lichten en der goede betonninsen afbakening van het vaarwater Kostbare ladingen gaan verloren nog kostbaarder menschenlxvens worden door de zee verzwolgen en de wetenschap moet buigen voor het noodlot Het is baar niet mogelgk die verliezen te voorkomen Het weder mogen zg enigszins kunnen voorspellen de najaars tormen voorkomen kan kg niet Zg kati raden z mag waarschuwen verder gaat haar macht met zg mag de gevaren die den zeeman bedreigen verminderen die geheel wegnemen kan zg nu venmin als vromer Zgn er dus verliezen die men betreuren moet zonder de macht te hebben om die te voorkomen erger is het wanOeer zeerampen S laats hebben die Anet eenigen goeden wil baden kunnen votirkomen worden erger is h wanneer de oorzaak van het ongeluk niet aaftT de zee of aai bet weder maar aan de menschen Jmoet geweten worden WAr heeft zulk een geval in de laatste dageir plaats gehad Ben scheepje is in de nabgheid onzer kuét gebleven en de bemanning is in tegenvvoordigheid der kustbewoners door de zee verzwolgen in weerwil dat de reddingtoestellen in goede orde aanwezig waren Een kreet van verontwaardiging is in de pers opgegaan én de vraag iti herhaaldelgk gedaan aan wie de schuld van de ramp die een schande is voor ons land wat moet de vreemdeling van een land danken waar zulke zal c gebeuren kunnen De reddingmaMtsehappg heeft zich verantwoord wat door haar geilaan kon worden wasgedaan de middelen tot redding waren aanwezig de ehef van het station heeft zich mede tegen oVer het publiek verantwoord Hoewelop geroimèn afstand van de plaats van hetongeluk wonende heeft hg zich op het eersteopontbdd derwaarts begeveü en al gedaan wi door hem gedaan kon word op de b n aflning te reaoM lich voldaan achten met eeue rectificatie van de grenzen in ludiê en Suiland zou rerklSard hebben ïolHrekt geen aleobte vooi oemen tegen het Bug Indisch rijk te koeateren Afghaniatan znu dan natuuriyk het kind van de rekening zijn ommigeo zoeken eeue bevestiging daarvan in de laatste rede van deu EugeUbbeu niiniBter president Aan den maallijil vau deu Lord uajor iu den Guildhall zeide lord Beaconsfield o s Ein inval in Indiè ia feitelijk onuitvoerbaar maar de vijand zon er niet te min groole moeieiykheden knunen berokkenen en daarom bealotea wü zoo mogelijk daaraan sèn einde te maken Wij namen daartoe maatregelen en zoodVa die volkomen zuUeu uitgevoerd ziju zal onze Indische grens ophouden een brou van voortdurende onrust te zijn Daa hopen wij in goede veraUndhoudiag te leven met onze naaste naburen en miaschieu ook met onze meer terwyderde Lord BeacDn 6eld verdedigde vervolgen de conventie omtrent Cypïu en het verbond met Turkije De pfalitiek zeiile hij welke wjj volgen zal het noodlottige overwicht van ééa enkelen staat in t Oosten beletten De premier weerlegde de beweringen dat het traetast van Berlijn niet ten uitvoer gelegd werd aan alle belangrijke bepalingen vaa dit tractaat was een begin van uitvoering gegeven Uy verwierp de beachnldtging dat eenige Mogendheid trachtte zicG aan de volledige tennitvékrlegging van het tractaat te onttrekken Doch hoe t zij de Engelsche Kegeeriug was v at besloten de uitvoering Tan het tractaat volgens de letter te eiuhen en indien t noodig mocht wezen zou zij eed beroep doen op het Engelaehe volk om het tractaat met al zijne kracht en met al zi ne hulpmiddeleu te helpen handhaven araaf Schoowaloff din livtdia geweest is omdengBuanaehea kcizrr te spreken is op fu terugreis naar Londen Allerlei gemohten sjju in omloop oatrent het doel dezer reis doch met zekerheid isniets bekend Waarschijnlijk heeft óe graaf zijnmeester ingelicht omtrent de ttemmin iu Engelanden zal hij de Engelsche regeering moeten mede deelen welke bedoelingen de Bossen hebben Men voegt er bjj dat hij teraggerogpeo zal worden om GortschakoS als kanselier op te volgen doch dit spreken anderen tegen De Franaehe regeertng zou aangaande den staat van ZJiken iu Griekenland eeue circulaire tot de mogendheden hebben gericht houdende dat het tijd was om door gemeeuschappelijke vertoogen Turkjjs te bewegen tot naleving zijner belofte aangaande verbetering der grenzen Italië Oostenrijk Duitsohl ind en Ruslnud zouden reeds hunne medewerking hebbeu beloofd Donderdag is gelijk de telegraaf reeds nieldds het Oostenrijkscbe budget voor 1879 bg de delegatie ingediend De uitgaven liJn daarin op 109 860 297 fl geniamd en wel bnitenlandsohe zaken 4 1S9 490 fl oorlog 94 384 089 fl marine 10 280 230 rijksuiinisierie van fiuaiicieu 1 900 821 fl en rekenkamer 126 727 fl De gemeenschappelijke aotiva zgn op S 2S7 SS4 ft geschat loodut door beide deelen der Monarchie in verhouding hunner bijdragen tot degemeeiischappelgke uitgaven eeue som van 106 592 718 fl gedekt moet worden Met eiudoijfer der uitgavedis 1 271 366 fl Uger dan dat op de begrooting vanhet leopende jaar doch voor de besetting en hetbestuur van Bosnië en de Herzegowina is op de begrooting niets uitgetrokken Men meldt wit Oeuève de volgende bvjzonderhedeB betreffende wijlen den beer James Vetj die gedurende een zoo laufe reeks van jaren een belangrijke rol op het staatkundig tooiieel te Genere hevft gespeeld De op 6 dezer overleden bankier en revolutionaire staals nan had bij tiju overlvdco 4eu ouderdom vait 81 jaren bereikt i het jam 183 was hji nit Fraukrijk zijn vaderland naar ifmi e veftrokken Iwan bij idnh in d jaarroelterwoon had gevestigd Hij riohtts in datzelfde jaar het fekfiul ie Got e op ten gevolge waarvan kg bet hoofd de leider de radicale partq w rd Ten jai 1848 nnm hij eta leer wertsaam sfadecJ in da nvolotiooaire biiwegiug Men benoemds bwu riU der piaviaisntel n hMr tet lid i ei wer éh