Goudsche Courant, woensdag 13 november 1878

f maoht aldaar door lekere beroorreoli familien uu Algemeen geacht en dooT t elen oemind c fualt hy M Rg rii n U den fegeeringirMul hehidd ii uiiiuf lil iu 1843 Pe remluiionaire bewegiugen welke in het Tolgeude j ui plaats hadden blid hy houfdiakel Mnge tooki m vnUea bedwongen en d Btad Jeaève bleef gedureu Ie eeuigeu lyd door bonUstroepeu bétet Qcduifude de lautale j ren ui rws h aan de ijdtt éar uUnmontanen Jnt t QenèTe is hem Teel Tersohutdigd aan synsj moeiiugeu moet het worden toegeschreven dat a geoefend voor goed is wbro ea 4 hel jMiins lann gelijke staatknndige rMt il lolr aU4 iif to passing gebracht De tetiiardebestelliug T n het stoSPjk over Ishot ui op kusten der Regeering plaats hebben Dit geschiedt uit erkeutelqkheid voor de Vele en I gewichtige dieasten door hem aan he kanton Geneve heweien Uit Philadelphia wordt gemeld dat de uitslag der verkieiingeu ïeer te gunste is van de plannen der regecring lot hervatting der betaling in specie Te Washington wordt verzekerd dut de regeering wanneer lij iu J maari de betaling in Specie hervat in goud ï il betalen en slechts tot zilver de toevlucht nemen 2 1I wduueer de gumUuorrnad te zeer vermindert Verder dat het kabinet den President heeft aangeraden in sijne boodschap bij de opening van het Coagna in Deeember hetC ügre8 aan te bevelen het zilvergehalte in den dollard Vnn Bland te verhoogfu en hel btdr ig dat gcinuiit inag te verlagen üit de laatste opgilven blijkt dut hel aau lnaiide Huis der Vertegenwoordigers zal bestaan uil 1 3 republikeinen 148 democraten en 11 leden der i Green baok partij Door latere rapporten lou echter de deraooratisehe meerderheid knunen toenemen BINNENLAND GOUDA 12 November 1878 Fan fenekUleHole lijden heeft de Redactie betaigw en twit let di ztii ouhangen oter de sluiting tanlet debat i take ie Nieutce School Dil is eventeel uimnter de bedoelina geweest Alleen is meilejedeeld iUi het lid der Redactie J f D den strijdniet uenschte wort te lellen in dit blad Zijn er ahoo andere personen die hunne gedachten orer datmderwerf Killen openbaar maken dan m de Redactietolgaame bereid onder de gewone voorvaarden daaraan plaats te verleene Hes i Gisteren avond hield de Mnatschappy van Landbouw afdeeling Gouda en Orttstrekeii hare gewone vergadering waarin verslag werd uitgebracht door Vg de afgevaardigden ter algemeene vergaderuig iu Scptember jl te Delft gehouUen Vooris werden tot Basluunledeu period aftreding herkozen de bh dr P de WiUe en C Dogterom daarna werd tot candidaat gesteld als lid van het Moofdbcstuut in plaats van den heer J P Brodius overleden de heer J van 4 Breggen A te Waddiu veeji Voor de aote Tan hoofdonderwyzere slaagden Zaterdag van de 16 candidalcn er 9 waaronder K de dames E J Emmerik uit Capelle a d IJssel C M A Gabiy nit Boskoop en VV M van Loon uit Gouda De Commissie van oppertoezicht en beheer der Kweekschool voor zeevaart te Leideu heeft bekend gemaakt dat op Maaudag 25 dezer s morgens 10 uur in Tooriioemde inrichting eene keuring zal plaats hebben van juiigeus die eene verbintcBia in s rgks leedienat weusohen aan te gaan 1 Omstreeks ten 11 ure had zich gisterenmorgen een anzieolijke schare belangstellenden op de begraafplaats alhier vereenigd om de laatste eer te bewijzen aan een man die gedurende zoo langen t jd iu onze gemeente geleefd en gewerkt bad den heer Jan Broedelet predikant bg de Ned Herv Gemeente en aoboolopziener in het zevende disiriel van ZuidUollaud Beeds lang vóiir den tgd voor de teraardebestelling bestemd was een groote menigte Tan allerlei stand en rang op deu doodenakker te mmengevloeid om den pleohtigen stoet af te wachten Ouder de Muwetigen waren op te merken de Bury eqietster dezer gemeente verscheidene leden van den raad de plaatselijke schoolcommissie het coUegie Tan kerkvoogden dat Tan notabelen en Tan oppertoezicht voorts de onderwijzeressen en andere dames belangstellende gemeenteleden verder een groot aantal jangens u meisjes cateehisauten van den overledene enz enz enz Ongeveer kwart v 5tfr t aalf uur Iwam de lijkkoet aan die gevolgd werd door de onderwijzers uit het RTen s distriet en door acht Tolgkoetsen waarin de riaaste betrekkingen en vrienden van den overledene de predikanten uit deze uneeate tu de laden vau dan kukeraad het ato£felyk omhulael bevattende door de diakenen der Herv Gemeente grafwaarts gedragen waarop door twee ondeTwijsetessst immoftellenkrausen op ds kist wo enM elegd Toe deie iu de geopende groeve wd nlrgelaleii uaW de heer i VI Ha rkamp B mSu vndie p dikautderNed Hel v Qemeénte tmer W wom en heriIsaH d verdieustea tbu lijn oTerleden ambtgenoot die gidureude 32 jaar a evangelieprediker albier werkzaam was geweest Kutc spr inhet graf en mii 4ieae i weemoed iien fiden van o hc D u Spreker scbetatfc dkarop den overledene in zijn leven en werken den man roet zijn helder verstand zijn juist oordeel en Z jn scherpen blik wieu zulke uitnemende gaven wafen verleend hij herdacht jiju aaugeuamea omgang zgn welwiUenden aard zgn elsptckeudheid pp den kansel Wat bij geweest is eu hoe hij geleefd heeft zeide spr dut getuigen de vclen door hem gesticht de leerlingen door hem ondBrfffzen de Ijedroefden door hem getroost de armen foor bem met raad eti daad bijgestahu I Hier bij de geopende groeve die ons allen toeroept Stofiijtgg en tot slof ziilt gg wederkeeren wil spr herinneren aan het woord door den overledene zoo menigmaal z gii gemeente toegevoegd van den kansel sel Werkt zoo lang als hit dag is want ernmaUl komt de nacht dat niemaud werken kan Dit woord moge ous bgblgTen hoopt spr en het Toorbeeld van den overledene moge ons opwekken om te doen als bg deed wat schoon goed e edel isl Nnuwelgks had spr geëindigd of de onderwijzers hieven op plechtige wgze het laatste vers van gezang 182 aan Vrome vroeg gestorven vrinden I Slechts zgt gg mg wat vooruit k Zal u allen wedervinden Als ons J ezus t graf ontsluit Eerlang zal ik met IJ rusten I k Rgp al vast voor d eeuwfgheid k Staar vast op die blijde kusten Daar mg t hoogst geluk verbeidt Daarop nam de beer G B Lalleman hoofdonder gzer te Moordrecht het wuord Voor HieA ook aldus ongeveer ving spr iker aau de tocht hierheen een droeve tocht mocht heeten niet het minst voor de onderwijzers uit ilit dislriot die in den overledene een schoolopziener verloren die dit steeds was geweest in deu volsten zin des woords Veel was er tot stand gekomen onder het achoolopzicnerschap vaii den overledene zeide spreker en hulile en dank kwam hem toe voor al wat hg op onderwijsgebied had gedaan maar niet minder moest in herinnering gebracht de uitnemende wgze waarop hij zich èn op de vergaderingen èn in Ie scholen kweet van zijn voorzeker niet gemakkelgke tauk Vele onderwijzers had hg bggestnau met raad en daad en hg verstond de kunst big te zijn niet de blijden en te Igden met be i die smart ondervonden De overledene wiis in een woord een humaan man eu ofschoon zelf zeer vast van beginselen wist hij het gevoelen van anderen te dragen te dulden en tot op zekere hoogte te wnardeeren Met zgn rjjpe ervaring eu veeljarige ondervinding wist hg veelal raad waar anderen die noodig hadden en de onderwijzers hadden in hun moeil ke betrekking in deu overledene steeds een trouw en Welwillend vriend Met diepe smart staardeh zy bem dan ook na en niet spoedig zou hj door hen vergeten worden Een plechtige stille i olgde op deze woorden die werd afgebroken door den beer L Akkerhugs JEz hoofdonderwijzer te Sohoonhoven die de volgende regelen voordroeg Nooit kon aan ous District een slag zoo loodzwaar treffen Als die waardoor wg thans om dezen graf kuil staaiil Zoo ooit dat kunnen wg t iu dezen stond beseffen Wat ous het dierbaarst is moft vaak het eerst vergaan 2g zwggt voor immer stil die stem zoo vriendlijk teder Hg leeft niet meer die blik die tot de ziele sprak Maar voor ous geestesoor klinkt sleeds die stemm weder En voor ons zielsoog spreekt ook nog bet oog dat brak Ja Hg leeft met ons voort die altgd ons won schragen Onsterilgk is de geest dien Uij hier heeft gekweekt En steeds zal ons gemoed hem als ecu Vader vragen BIgf ous een Gids en Steun tot ook omoog eens breekt W Zoo zal de band dan nimmer breken Die ous aan dezen Brave bond En zelfs dit graf nog tot ons spreken Van t goede dat men bij Hem vond Haar dan ook spreke zijn gebeente Van H geen zgn Geest was voor t gemoed En melden wi hier in gesteente Hu WAS zoo BBAAP AU WIJS XN SOED De heer W f Barbier voorzitter vntf 3le pli selijke schoolcommissie nam daarop het wboni tta ving ongeveer aldus aan terwijl hij eeu weemoedigen blik in de groeve wierp 1 Er is rouw in ons hart niet omU maar om ons Gij toch hebt gewonnen maar wg hebben Na t werken de ruste I De ruste van t graf Na t lüdei en strijden in t leven Heeft God die U vriendelijke leidsman ons gaf Te vroeg voor ous hart n egeven I Maar U is t zoo beter bij God oniea Heer Wg wensohen U hier of t ook zwaar vaU niet wctfi Bü t kruis was het kruis des Verlossers uw kraoht Sursum oorda I het hart dan naar boren I God schonk n de kroon die ons allen eens wacht Die met U in Christus gelooven Eens zien we U dan wéér in het lichtkle d getooid Dan leidsman en broeder dan scheiden wQ nooit I Nanwlijks had spreker geëindigd of de ben M Salverda de Grave uit i GVavenhage nUl het woord Als evangeliedienaar was de overl dcse reeds herdacht zeide spr ook zgne verdiensM als schoolopziener waren in herinnering gebraehl hij wilde namens de vele vrienden een woord spreken over dm vriend die in deu overledene heengegaan Was Wel waren er velen die hem laagst hadden gekend als spr sommigen die hem 30 40 o meer jaren hadden gewaardeerd maar tooh ook spreker had hem leeren kennen in zgn volle waarde iu het onderlgke huis had bg hem herhaalde malen ontmoet en aan het graf van zijn vader en moeder was spr door den overledene trouw ter zijde gestasn die voorts de vriendschap voor zijn ontlere op hem en zgne kinderen had overgedragen roet welk laatst hij zoo dikwgls en zoo gaarne plaaht te sfjelen Op treffende wijze wgdde hij voorts een woord van httlde aan het trouw vriendeiihart en de vele edele eigen schappen van den afgestorvene De heer Dr M A O Vorstman emeritus predi kant alhier voegde aan al het voorafgegane nog eriiige hartelgka woorden toe eu sprak op de hem eigen gevoelvolle wgze over den gestorven ambtsbroeder die zoo lang der gemeente éen voorganger was geweest en die met recht het hart zijner gemeente had b ten Spr wist hoeveel de overledene vooral in de laatste jaren geleden had en dikwgls onbekommerd schijnende Voor de meuscben was innerlijk zjjii hart bloedende van smart De overledene had voorzeker beböefte aan rust hij had deze gevraagd Tan de mensohen maar haar verkregen van God Het was de wensch van den overledene geweest v 5 $r hg zgne betrekking nederlegde eenige woorden van afsoheid tot de gemeeute te sprtiKeo en naar bij spr had gezegd ion de laatste avond van het joai hem daarvoor uiterst welkom zgn geweest doch hst heeft niet zoo mogen zijn Hg vertrok naar eea beter vaderland Wij staren hem met weemoed s en eeren hem ook na zijn dood door beharligiof der door hem tot ous gesproken woorden De heer Barkeg schoonzoon van den overledene burgemeester van Órnteli sprak ten slotte een woora van dank tot alle aanwezigen voor hunne belangstelling en voor dr eer den overledene bewezen Daarop toog ieder huiswaarts velen met eek hart vol weemoed om nog lang onder den indruk te blijven van de hartdgke vriendenwoordeu die waren gesproken en van ds treurig pleohtigheii die was bijgewoond Omtrent het vreeselgke ongeluk te Nieuwveen waa van wg reeds meldiug maakten deelt de Dorir Cl de volgende nadere b zonderhedeu mede Mevrouw Van S had zich terwgl baar echtnnoot voor zaken afwezig Was des avonds tedN acht ure van huis begeven nshr hare aldaar wonende ouders ViWr haar vertrek had zg hare vier kinderen te bed gelegd eu de in de slaaapkamer aanwezige kachel van koleu voorzien Ongeveer een uur later terngkecrende bemerkte zij bij het openen van de deur van ban woning dat deze geheel met rosk was gevuld en onderzoek doende naar de oortoak daarvan bemarkte men dat die rook kwam nit de kamer waar de kinderen lagen te sUpen Onmiddellijk spoedde men zioh naar de bedjes van ds kinderen ten einde ze nit de kamer te brengen maar vond slechts de Igken De kachel soböut te bard gebrand te hebbeu tangsvolgs waarvan hst bsfubp ocfciéf p fVn liMt itell nn fAili iin het papiérffli plafond heeft medegedeeld Ten volge van de daardoor ontstane dikke rook zgn de kinderen gestikt zij lagen alle vier nog op dezelfde plaats in hunne bedjes Van 6 Qet tot 2 Nov 1878 zjn blijkens ingekomen ambtlberiohUti 4901 Unutjekte Mugetast Jt Ofeldeiland i V V 7 runderen Z ld HoBand fj f U Totaal t h ideren In bel longe tijdperk van vier weken waren £ 2 modeMn iiKt dia ziekte aangetast Vrijdagavond Meld de Vrije Gemeente te Amsteidan hare jaarlijksobe bgeenkomst in het lokaal OSio De vergadering werd door 900 personen bijgewoond Het bestuur deelde mede dat de school voor golbdieustonderwijs den Isten October was geopend met 151 leerlingen en de cursus over de bninselen van zeueleer door 70 dames wordt bezocbt Dtior 22 peraotten was een sbn v n 80 000 Injeengebraoht töt aankoop Van eèa eigen gebouw voor godsdienstoefening en onderwijs Van de esmeente Amsterdam was op de Weteringschans een terrein gekocht van 820 vierk meter Het Bestuur had ouder zes architecten eene prgsvraag uitgeschreven voor het bedoeld gebouw de plau u worden tegen het einde van dit jaac ingewacht Met algeineene stenimeu besloot de vergadering lo Goed t keureu al wat het Bestuur ter voorbereiding dezer belangrijke zaak bad gidaan io Machtiging te verleeuen tot aanvaarding van het gekochte terrein So Aan het Bestuur vrg heid te geven in de geldel ke behoefte welke later zal blijken te bestaan op die w te voorzien als het BeMnnr het meest geschikt zal oordeelen lo Bouw en inriefating aan ds leden van het Bestunr over te Uten Eene commissie van officieren nit het leger bestaande uit de hh baroa Schimnielpenninck van der Oge majoor der geuie Berends majoor van den generalen staf dr Krol officier van grz 1ste kl Helmus eu Musohart kapiteins der infanterie van Erp Taalman K ip kapit kwartierm Wilbrenuinck ritmeester Kaiser kaplt der genie van der StraSten 1ste luit der artillerie heeft zich gevormd om namens de officieren van het leger aan den oppertjevelhehber den koning bQ gelegenheid Vab zju hnwelgk eeu huldeblijk aan te bieden De Tele ongelukken die bg het schieten naar de schijf in ons Tsderland zijn ToorgekOmen verwcktenindertijd ds beiorgdlieid ook van onze Volksvertegenwoordiging De mitiister de Boo van Alderwerelt beweerde oenroaals in strijd met het gevoelec van sommige Kamerleden dat er wel degetgk middelen zouden te vinden zijn om bg het schgfschieten de veiligheid voor de waarnemen te verzekeren Thans reeds schijnt de heer De Soo door de uitkomstin het gelijk te xulleu worden gesteld Immers in de November aflevering vau den Nieuwen Militaire Spectator wordt door den Isten luitenant Pb X Olivier in garnizoen te Geertruidenberg een voonlel gedaan tot eene wgze van waarneming der treffers bij de sobi toeteniugen op de schijf waarbij de waarnemirs volkomen veilig ziju Uit de besckrÓving m t ti keiiiftg van de door den lieer O gewduschte inrichting blijKt dal deze aan den eersten eisch te voorkomen dat pertooulgke ongelukken plaats hebben beantwoordt want niemand behoeft zich gedurende de oefening oirgedekt te bewegen iu den omtrek van de scbietschgf Zij levert bovendien groote voordeden op Zoo kan h j die belast is met het onderwijs in het schieten zioh gedurende het schieten zonder onrust aau het onderwijs wijden hetgeen nu volstrekt bet geval niet is De onderwnzer is tot dusver gedwongen meer naar de aohgf dan naar den schutter te zien Tevens kan de ijihobting doAr weihijt bekwame werklieden worden ve Vaaidigd Zjj is bestand tiïgen minder n tte behandeling tmwijl van het materieel niets op de schietbaan behoeft achter te blijven De kosten iHr geheele inrichting zullen p m 65 bedragen Ons komt het voor dat de heer O de oplossingvan deze quaestie veel gemakkeljjliir heéfl gemaakten dat zijn voorstel aUezius de aandacht verdient van ons krijgsbestuur M R Ct Onder de giften voor den bouw eener kerk in de nieuwe wijken van Amsterdam is er een van vgftigduizend gulden door een inwoner der hoofdstt Nekltje Bol de 8Sjarig badvrouiV van Slhjveniugen die meer dan een halre eeuw de daifes bü het baden in zee behulpzaaih wM is jl Vr dag jammerlgk om het leven gekomen Het een stoof met vnur onder de voeten was het oude moedertje op baai Blosl in slaap gevallea Baair k eedei i bebW toen was zg uiet iu S aat zich zelve te helpen zoodat zij levend verbrand is Men vond op de brandlucht opmerkzaam geworden haar bijna verkoold lijk inde stulp die zg het grootste gedeelte van haar leven bewoond heeft Zatsrdag bod te Amsterdam de Achtste Al eMe ne Tergadering Tan het Nederbindsch ïooneelTabond plaats Professor Stokris heette de afgsTaardigdea welkom Het dankbaarheid eu weemoed deed hiJ 91t Met dankbaarheid omdat bg t Toorreofat had afgeraardigden zoo talrijk tegenwoordig te zien en Vrgdag avond het gebouw der tooneelschool ii ingewijd Hoe men over deze denke ieder stemt toe dat zij zal strekken tot Terheffiug ran toouejlspelen en kunst Door welwillende medewerking rau Het Ned Tooneei is ae der leerlingen dezer dageu op het groote ooneel opgetreden Dat zij eene beschaafde tooneelspeSlster bleek is te danken aan de school Doch dit herinnert hem dat hij staat in de plaats Tan den man die met recht aau t hoofd stond Tan t verbond Schimmel meende dat het voorziltersehap van het Verbond ourereenigbaar was met zikie betrekking tot de Vereeniging Het Ned Toonvel en nam daarom zijn ontslag Kennefeld werd het verbond en de school door den d od ontnomen Mei warmte herdacht de Voorzittter wat deze verdienstelijke man voor het Tooneei en het Verbond had gedaan Zou het niet lot weemoed summeu dat de een vosr altyd Terioreajs en de andere het bestunr rerliet al ia deze h uii oog sleeils werkzaam Toordr kunst Nog een derde reden is er Toor wemoed Drie afdeeliugen zijb ingeslapen en dit slaap dunrt zoolang dat ze wel Toorgoed schijnen te zijn afgetreden £ 11 al zijn de redenen tot dankbaarheid grooter dan die tol weemoed toeh is er nog geen redeu tot voldaanheid In alle opzichten blijken telkens leemten en tekortkomingea te bestaan Deze Vergadering is geroepen ze op te heffen of te verminderen Zg bchandeW alle belaugrgke zaken welke aan de orde ziju gesteld buiten persoonlijke consideratien of kkingeestigen naijver Met dezen wensch opent hg de vergadering De secretaris mr J N van Hall deelde nu het verslag nede Daaraan ontleeiien wij het volgende Twee der afdeeliugeu van het Verbond Deventer en Gorinchem die sinds lang een kwüiiend leven leiden zgn geheel te uiet gegaan Dal desuieltemin het ledeuul is toegenomen m van 1060 tot 1088 steeg dankt men san de fdeeliugeu Botterdam Amsterdam eu Utrecht De verschillende afdeelingen waren ook dit jaar in meerdere of mindere mate werkzaam in den geeStr an de Maatschappij Het Hoofdbestuur Jfpffn in de gestadige toeneming van het aantal M w het bewijs te zien dat de richting in welkeMlf Maatschappij zich beweegt wordt begrepen en g aardeerd Vertegenwoordigd zijn 8 afdeelingen door 19 afgevaardigden ongeveer 15 leden van verschillende afdeelingen de vergadereng bgwoouden De rekeuiug vai het Verbond wijst aant Ontvangsten ƒ 6188 20 uitgaven ƒ 4203 44 saldo 1934 76 Do rekening van de Tooneelsahool bedraagt ann ontvangsten en uitgaven ƒ 8ü53 83 Op de rekening vab hst bauwen der Tooneelschool moeten nog worded gebracht de kosten der inrichting en dan is ƒ 22 525 73 besteed Die onkosten zgu bestreden uil de bgdrage van t Nut i f 10 000 en voóir t overige is de hulp der Onxliet vereeniging ingeroepen voor 15 000 Het Bestuur wensoht voor de schuld een hypotheek van ƒ 11 000 a 14 000 Ie nemen op de school Dat bij gteo leening hulp gezocht werd is omdat men eerst meende dat een grooter som noodig was en omdat t plaatsen van zoo n leening zeer omslachtig is Door aflossing bij termijnen van de bypolheek z il de school lang liamerhand geheel eigetidogi vaa bet y bond worden Daarop was aan de Orde hel voontel van bet Hoofdbestuur bij wijze van proef aan de üommisaie van toezicht en beheer over de Tooneelschool toe te voegen eene adrisecreude commissie Het Hoofdbestuur weuscht deze commissie te doen bestaan uit eeu lid van dan Raad van beheer van de Vettseniging Het Nederlaisdiek Tooneei een lid van de direotie der Rotterdamsche Schouwbnrgverreniging en 4 leden een van Welke aan te wijzen door elke afdeeling die meer dan 100 leden telt Die commissie zal in vereeniging met de bestaande Commissie van toezicht minstens 4 maal s jaan in het gebouw der Tooneelschool vergaderen Dit wordt na een uitvoerige disonssie en nadat namens de afdeeling Gouda voorgesteld itns de adviseercnds commissie te doen benoemen op de algameeue ve gaijeriii g uit alle afdeelingen daar andt Ai de kleinere afdeelingen niet verteftM woordi éiUdt zijn TU de oomiidsitóe wat echter naar de opfhle van enkele spreKMf de nBiUsn ts ftoó zon naken la beginsel an ganomen net nlgevieeM liemmaa De wijse vaniiitvoiriog wordt overgelaten aan bet HeofUbeatuur Aan de orde kwam nu het voorstel offl te ontbinden de Commissie die oude stukken zou onderzoeken De heer A 0 Loffelt brengt alsnog rapport namens die Commissie uit Ofschoon er vele stukken zijn iji ons oud Nederlandsjfa tooneei die groote letterkundige en historische waarde beM eo zijn ei geen die in onzen tijd ongewijzigd fooi opvoering geschikt zijn Het vooretel tot ontbinding der Commissie wordt aangenomen het rapport aal worden gedrukt en over de daarin voorkomende voorstellen zal in de volgende vergadering worden beslist In plaats van de hh H I Sohimmel en mr G vau Tienhoven die bedankten voor het lidmaatschap van bet Hoofdbestuur worden gekozen de heeren Joseph Jacobson uit Rotterdam eu prof Pierson uil Rotterdam De periodiek aftredende heeren dr B J Slük i6 en mr A Bloembergen werden herkuzeu De vaststelling van de phiats waar de volgende vergadering zal worden gehouden blijft in overleg met de afileelingen aan ile prudentie van het Hoofdbestuur voor ditmaal overgelaten Uit een officieel verelag over den arb datoestand in Engeland gedurende het jaar 1877 blijkt dat werkstakingen in geen enkel belangrijk geval geleid heblien tot hel beoogde doel Sle zgn de werkstakers moeten eindigen met huu onbillijke eischen te laten varen na aan hun patroons aan de maatschappij i bel algemeen en aau henzelveu allermeeet geducht nade l te hebben toegebracht De Londensohe metselaars vorloren by hun strike 840 000 de schrijn erkers te Manchester ƒ 202 500 de wevers en spinners in Lancashire uiet minder dan ƒ 12 000 000 aan loon Door de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank is aan de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst de vraag gericht of sterke drank vergift is Zg heeft daarop hel volgende antwoord bekomen Het Hoofdbestuurder Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst heeft de eer u zijn dank te betuigen voor de toezending van twee exempUiteu van uw jaarverslag over 1877 Het Hoofdbestuur voegt bierby gaarne de verzekering dat het levendig belang stelt in de pogingen uwer Vereeniging lot bestr ing van een gewiektig maatschappelijk kwaad Omtrent de vraag intnsscben door uwe Vereeniging gesteld of het gedistilleerd moet gerekend worden tol de vergiften en wel tot die sooit welke allereerst smensobeB verstandeiyke vermogens OBdcvmijniB en daarna by voortgezet gebruik het gansche gestel meent het Hoofdbestuur onzer Uaatsohappjj geen nitsprtiak te mogen doen Er is een officieel onderzoek ingesteld naar de duurzaamheid van de asphaltbestrating te Londen en te Pargs waar die bestrating sedert vele jaren bastaat Volgens het Londeüsch rapport ut emt het asphalt zeer weinig af door de wrgviug vau de ryiuigeu De dikte neemt meer af dour druk Eeu gevolg daarvau is dat hoewel de laag asphalt iu dikte is afgenomen de zwaarte bgna de zelfde is gebleven In een der drukste straten van tjouden was in vier jaren tgds de dikte met verminderd Te Parijs deed men dezelfde ondervinding op Een der hoofdstraten voor het verkeer de rue Belgère is gedeeltelgk opgenomen In vgflien jarcii was de dikte g afgenomen In gewicht bedroeg bet verlies slechts 5 pCt Vergelijkende proeven roet graniet bestrating waren zeer in het nadeel vau het laatste Het werd geconstateerd dat asphalt duurzamer is dan het hardste graniet De zwaarste karrevrachten dikwerf met zes paarden bespannen leverden niet het minste betwaar op da paarden loopen er gemakkelgk op De nieuwigheid heeft als ahyd met veel vooroordeelen te kampen Te Amsterdam b v zou het paardenbeslag er niet voor deugen Moge men spoedig algemeen doordrongen cgn van het groote voordeel zooWel voor de voetgangers ahvoor rgtuigeii en paarden if asphaltbestrating gelesten Wat overal elders deugdzaam blgkt zal hethier ook wel zgn N v d D lemaud die oAlangs in JCouingsbergen geweest i verhaalt de volgende buitengewone knostverriehtin die bij io een eaü hantant alJanr bi waoode Ben zangeres trad dp die het pobliek verbaasde door haar buitengewoon ha en bont kapsel c $ tong oonpletten waarvan tfejfens hel refrein W4è1iartHgk taóbbut moest voétsteHen Ttfer zü aan het eind voa ket seNte eou et giïl e i l aar