Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1878

Vrljdas 15 Mavenber 1878 p W 2S19 i f i GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda eo Omstreken Gouda CMBtbaven B ix 14 beveelt zich beleeffl aan tot het rerTaardigen ran Zeer T qd UlTGB f OEttDE LEVENSGE00TE ZlTONDE iC0üDVOLLING£N ENZ Dentiate 5 Aleianderstrtot B T Ml f o 1 H 0 m I f Brug waéhte Won jog beöevens devifflch btpwl lidi uK en g mtn tm ptrpiifrui die met t oe meesteres een duet laobte Het beest was nitstekend r nsseerd viel ceker en correct in en sloeg telkens den jnsten toon aan Dezer dagen heeft in bet gehuoht Z ibrae OpperSlletiê en vrcesehjke gebeurtenis plaats gehad welke herinnert aan de hcische machine van Thomas Ia den Uten vond van 31 Oot bemerkte iemand dat er nit een brieveubos e n brief tak Hg nam desen er uit De brief was gericht aan een ambtenaar den heer Felka te Zabne en moest persoonlijk aan dien heer worden afgegeven De persoon deed den brief in de bos terug en den volgenden dag wtrd deie door de besteller gelicht Den daarypvolgendea dag na tweemalen den heer Pelka misgeloopen te s n gaf de besteller den brief tVelke 15 oM lang 12 cM breed en 1 oM dik was aan de vrouw Ttn den heer P af Nauwelijks het huis uit hoorde hg een vreeselijken slag en vlogen de ramen van het huis naar buieen De besteller sudderde woning binnen en sag de vrouw de huizes vreesel k verwond eu bloedend Up zijn vraag wat er gebeurd was Werd hem Wuid dat het schot uit den brief gekomen was Uit bet terstond ingesteld onderzoek is geblejien dat de brief o n bevatte twee bladen bordpapier 2 kliiue geweerhaneu 1 tlnghoedje en een draad koord welke aan de hanen bevestigd was lu den I hrief heeft zich verder moeten bevinden eeu veer welke d i hanen deed neergaan een dynamiet of nitroglycerine De draad was zoodanig ingericht dat by het openen der brief de vingers kze moesten medetrckken De ongelukkige vrouw is in het geheele gdaatdeerlijk gebrand en gewond De lage misdadiger die dezen brief heeft afgezonden heeft echter zijnplan nog niet opgegeven Toen het ougevol bfkfudwerd ontving den heer Pelka een tweetien ditmaal een gewonen brief waarin met dure eeden gezworen werd dat hij doodgeschoten en zijn huis door dynamiet verpletterd zon worden indien hij zgu betrekking niet binnen een zekeren termijn nederle e Broodnijd schijnt dus ds beweegreden van d n itiaaanslag te zgu fv Door middel vou dezen brief hoopt men den misdadiger op het spoor te komen Als prijs + por de aanwgzing van den schurk is een faelooning van SOO mark uitgeloofd Oevonden en san het Bureau van Politie gede poueerd Ëen Bril gevonden op de Zeugstraat en een dames Parapluie die is blgveu staan aan t postkantoor Laatste Berichten Weenen ll No De PolU Corr deelt den tekst mede van de proclamatie waarin eeue dgemeene amnestie voor Bosni eu Herzegowiua wordt afgekondigd In de termen der amntstie vallen diegenen welke zich naar aanleiding der bezetting van het grondgebied hebben gecompromitteerd doch zich weder rustig gedragen of zich binnen veertien dagen vrijwillig aanmelden en gehoortaamheid beloven voorts ook zg tegen wsike een onderzoek is ingealild of die veroordeeld zgn Diiarentegen is de amnestie wel niet toepasselijk op de voornaamste oproerige hoofden die Teeds in hechtenis zgn genomen maar ook voor dezulken sal ingeval er reden voor bijzondere consideratie bestaat gratie kunnen worden aangevraagd Fera ll No Midhat pacha is benoemd tot gouverneur van Syrië De Uiidstcrraad houdt zich bezig met het onderzoek der Griiksche quaestis Mftdrid lï Nov De conclusie van den proDurenr generaal tegen Moncasi aanslag op het leven des Konings luidt veroordeeling tot de doodstraf Weenen ll Nor Graaf SchouwaloS is heden naar Pest vertrokken alwaar hg lich drie dagen zal ophouden Burgerlijke Stand GEaOREN Nov igitje ouden P H Duntelmin ra A vas dcD Berg Q Ahds Johanua ouden i fiulk eo J fan dcD Heavvl lana Murgarelha ondera M van OiH aa W C Oawel B iita Curnelin andera P O SeboatcB en W B Booaelioten Allegooda Maria as Johanoea Petroa ondara h Bruiknian en J A Pottara Oilinm oodera P vbd Leaat eo C de Broia 10 Johani Fetfoaella oodera M vfeD loon en £ J aD BuureD UeDija Adriaoa oodera H Verberoe eo N Sparaaag OVEBI EDKN 9 Kov M 0 erbeen hniavr van A vaa Breakelaa SO j ADVERTËNTIËN BevaUeu van en Zoon F M MBRTEN8 Qojfdih 12 Not 878 MoLaMAAa De onderg a t eok encba bettüges knunen dank voor de belangatelling bg hun XV j jarig huwel k oodeiTanden j D J VEENENDAAL A E VEENENDAALGouda 12 Ndy 1878 Kleu Er biedt zich aan een DIENSTBODE voor NOODHULP of VAST Adres onder N 163 aan het Barea i dezer Üoarant Jufvrouw BHFi BAART vraagt eene erkster Mevrouw 1 SCHONE VELD t aagt met F bruari EENE I W4ll ii fi a £ voOH een vaste dag aan Baia bekMdmé COS TUMËS maken Briev franco tA m rsoon Katilensin el Q 1 9 il mmi s GRAVENHAGB zal eiken DONDERDAG Vaa 9 tot 12 uur te Gouda Ilotel cTivoli Spoorstraat te cOnsulteeren of sehriftelgk te ontbieden zgn sJ é jtegen H I g LoOI Eb wordt GWRi AGD iÈN j j c m mmii Doctor in de Geneeskunde zal aanstaanden DONDERDAG en geregeld lEDEREN DONDERDAG van 9 tot 2 uur over MOND en TANDZIEKTEN tevens het PLAATSEN van KüNSTTANDEN in CELLÜLOïD TE COirSULTEEEEN ïtjn ten hnize van de Gez R U K E N op de Markt 154 te Gouda Met toestemming van de Directie der Baderstoomboot d IJSSEL belast de ondergeteekende zich met y COMMISSZËN te GOUDA ROTTERDAM en TÜSSCHENGELEGEN PLAATSEN W VAN EIJSDEN Hofmeester Gouda aan de Punt B N 113 voor iederen VRIJDAG of meerdere dagen eene ZINDELIJKE WERKVROUW tegen hoog loon Adres aan het Advertentie Bureau van A KOK COMP Boek en Kantoorh odel Kleiweg alhier O VER NBARE CHTING DUKGRAAF ijjflEEMRADBNivan den iuiDPLAöPOLQwB in Sehieland zjjn Voornemens Op nmentdag 27 November 1878 des voominlng te 9 uren te MooaDkicHT in het Postlwis by de Wed C dbn BsABik in het opeijp ar te Verpachten Het heften d doorvaartrecht van de hierna genoemde Bruglraii Iver df I gvaart en de Schutsluizen ddmutnilgelegen ds 1 1 V n de ayidtslnis in den Tiendeleg en de Valbrug SllWrbö gelegen met hefrecht van beWQnilutlf dei dariiibn staande Mni wachters W f j W Jj Vanjde VillNfctf nabB i oj 4 ioiitó Van le Séhdtolds in d fi fvli4tlond r f Moordrkht Wjhet recht van l bv oi iigdto da i fbij Btaaude jÉluWachtirs W nlpffl i jVan fi Vatyugjnabfl wtêikl rK op dtn yyeAimet hetbïchtivan befwómng leriaaTM fiMflBruè aht 8Wonii f 7 f W Vanj de Valhèug ian den ZevenhuizeilHoll aaiie y Ui ichwn van onge veej 4u Aren Ringdgk om tte Wb ning gelegeh i 6 Van de Valbmgj nabg Zeoenhuken met het recht van bewoning der daarbg staande Brugwaohters Woning 7 van de Valbrug nabg MoereapelU me het recht vaQ bewoning der daarbg staande Brugwachters Woning En zulks voor deu tgd van Vijf Jaren io t aande den In Januari 1879 en eindigendeen laatsten December 1883 De Voorwaarden waarop deze Verpachting zal plaats hebben liggen tien dagen te voienter lezing in de Hvrbergen der Gemeenten MOORDRECHT NIEUWERKERK aam dm IJSShL ZEVENHUIZEN MOERCAPELLE en WADDINXVEEN terwgl bg het Bestuurdes Polders iaformatiëu te bekomen zgn Dgkgraaf en Heémi aden voomiemd De Secretarie De Dijkgraaf van de Fabriek L AIGLE verkrggbaar bg W N RAAUMAAKJEBS A Ckb SNEL J V D BBKüGEN Az Openbare Verkooping door het ministerie van den Notaris SPEBNA WEILAND te Bodegraven VAS SOmREIEFENBQOUEN allen genommerd staande te groeien op den berm van den Goudschen Weg tasschen BODEGRAVEN en SPOKERSBRLG OP Dinsdag den 19 Xovember 1878 des voorm ten 10 30 ure ter plaatse waar de boomen staan te gro eien OÜB Ditnt VAN A BhRKMAN BUITE NL AND BuiteDlaDdscli Uvcrildil De door lord Beaconsfield voorgeatane ataatkuude van bedriegen en sliuksche strekeu vindt geen algèmeene goedkeuring in Engeland Verre van diiar Than hi ft weder lord Northbrook de vroegere onderko6ing van Indie o t weUprekendeu toon zgue afkeuring van de regeeringspuliliek iu Indie te kenueu gegeven Het alot r n Northbroolca belangrijke redevoering luidde alduai Indien lUt tot een oorlog kuinl lal die iteer koatbaar zijn t de laattle oorlog met Afghai istan kot t i 17 nfiUtben pd al en de koaten zallen door Eiigelaud gedragen n i eten vordeu Vporol att den jougjlen hjljigeraiiood ft Indiê daartoe niet bij machte Hel geMchtig t i de ïra ig of de opriog rechtvaardig H nuudzakriijk ia eu het pgt me hierop geen poai iief antwoord te kuuoeu hoifiraloff had eergiateren te Pesth een laogduKg osderlioud met Andltaaay De positie van Audrastjr begint reeda te verbeteren npg vóór de eigenlijke ala in dr Delegatiea il geellgen vooral gjldt dit ten Opzichte van het lloiigajrache parlement j de verzoenende taal van den Keizer hjj de ontvaiigat der Delegaties waarin echter vrg duidelijk kou warden gelezen dat de politiek van Aiidra ay een noodzakelgkheid iraa en daarom ook de sympathie bezit van den Keizer heeft de gemoe leren ku mer gemaakt Het trnciaat van Berlijn en de voor OoatenrgkHongarije laaruit voortvloeiende gevolgen moeten ook eeu van de voornaamste punten zgn geweeat die door d a preaident der Uongaaraohe delegatie iu zijn rede tnt Irn Kiizer zijn ter aprake gebracht Met lof maakle hg mtlcling van den moed vau hel leger hel in Boanic bi haalde auccea en verklaarde dat de dt legatie bereid is bet noodige te doen tot liandhaviiig der poaitie Van de groote mogendheid in overeeualemniiog met de materieele kMcbteu van het land maar hij drong er op aan dat de vertegenwoordiging volledig met alle bgzouderheden der bezetting zal worden bekend gemaakt alamede met het doel waarnaar men airiifl Vi rvolgeiia beschouwde hij lie znnk uit een financieel oogpunt en eindigde niet vcrtekeriugcu vau gehechtheid en trouw jegeua den Keizer De budgetoommiasie der Ooateiirijkachc delegatie heeft do discussie ovir de begrootiiig van financiën geëindigd waarbij de miniatir verklaarde dat de uilgifle voii papierengeld aanstaande ia zij acht nog slechts op de bealiasing omtrent het op de stukken te plaatsen tempel Het budget van oorlog ia in behumieling genomen ouder ui drukkelijk voorbehoud van de rechten van de vertegenwoordiging om het oorlogaconliugent van recrnteu vaat te aielkn Uit een en ander mag men dus opmaken dat van de zijde der delegatiea geen verzet legen de bezetting van Boanie zal worden gevoerd eu dua de uitvoering van het tractaat van Bcrlgu iu dat opzicht geen vertraging zal ondervinden Ook uit Konstantinopel wordt thans gemeld dat er hoegenaamd geen grond is voor de bewering dat de Hussische troepen teruggekeerd zijn op plaatsen die ze re ds hadden verlaten Er ia niets van aan Het geruolit dat zij Tchataldja weder zouden hebbeu bezet is verinocdelg k ontstaan door verwarring met Tcliatal Boergaa Over de redenen van het staken van den aftocht ia ecuige verwarring niet alleen in de openbare meeniiig maar ook in de Russische stukken De correspondent nlthaua beweert dat de Porte eerst de oilioiecio kennisgeving krieg dat de Bussische troepen nietjijj grenzen van Bulgarije zouden terugtrekken voordat het suppletoir tractaat was geteekrud Tien dagen later zei de Russische gezant dat de aftocht werd gestaakt wegens de vluohtelingent Sedert werd nog op onderteekening van het trnotan aaAgedroiigen maar het argument van het blijven der troepen werd niet meer gebezigd Do corrispondent verzekert voor het overige dat ook de Porie wel de uooditkelgkhsid inziet vsi dete over eenkomst maar enkele bezwaren ma ikt en vooral tegen schadevergoeding te geven aan Bulgaren die uit eigen beweging hunne woonplaatsen verlaten De Ruwen beweren dat er 100 000 zijn Maar anderen zeggen 5000 zoodat de cijfers nog al uiteen loopeir Verder nprdt gezegd dat de Turksche regeering meer eu inftr overhelt tot eeue schikking met Griekenland ds dit tevreden wezen wilde met eene rectificatie der grenzen Mair dun zouden hit andere moeten wezen dan die van het Congres omdat beweert di Porte anders Turkije geen goede strategischr grens hebbeu zou L jrd Beacmefltld zul dat nu in orde moetttn maken Htj zei immers dat geen der onderteek naars ich aan zgue verplichtingen zal of mag onttrekken Inmiddels maafte de Porte toebereidselen om zich gewapenderhand te kunnen verzetten indien de Gritksche regeering soms geweld mocht willen gebruiken Met Weenen wordt door de Porte ook onderhandeld en gelijk wij reeds vroeger hebben aangeduid het staken van den aftocht der Russische troepen kan nu wel trn gievolge hebben dat ook Oostenrijk zioh gemakkeUjIier laat vindenen derhalve ook wat dit betVefl het traelaat van Berlijn juister eu spoediger zal worden ten uitvoer gebracht De Belgische Kamers zijn Dinsdag duor drn koning geopend met eene rede waariu wordt medegedeeld dat de betrekkingen van België met het buileulaud nog nimmer door lUeer achting en vertrouwen werden gekenmerkt dan thans Verder wordt verklaard dat het op kosten van den Staat gegeven ouder ga onder het uitsluitend beheer der burgerlijke overheid moet geplaatst zijn met de taak om der jrugd eerbied voor Belgies vrije instellingen in te boezemen VcrBchillende voordrachttn met dit onderwerp in verband staande zullen aaugeh6 ii worden De militaire organisatie ia otiafgedsan geblevm De vorming eener nationale reserve is noodig De burger acht zal vac doeltreffende wapenen moeten voorzien worden De koning hoopt dat het einde der crisis waarin de nijverheid verkeert zal lenikt zijn De regeering beraamt middelen om de gevolgen van die crisia te verzachten De openbare werken worden met krnoht voortgezet Het evenwicht op de begrooting is niet roeer verzekerd en het tegenwoordig budget verkeert iu geen gunstiger verhouding De schatkist heeft bovendien aanzienigke verplichtingen op zich genomen waarin moet voorzien worden De Regeering zal binnenkort voorstellen aanbieden tot verdere verb tering van de kieswet BINNENLAND GOUDA H Kovembcr 1878 Onder de toonetltpelers VuU naam in ons land komt etn eerste plaats toe aan den heer J H Albregt en ouk in onze gemeeute heeft men de aangenaamste herinm ringen aan licm Werd hel dan ook door velen betreurd dat ij hem iu zoo langen tgd hier niet mochten zieu optreden het zal onze stadgenootei aangenaam zgn te veruemrn dat ons thans dat genoegen wacht Donderdag 21 November e k heeft nl de 2e abonneinenlsvoorslclling plaats door de Vereenigiug Het Kedrrlandsci Toomel dan zal worden opgevoerd PrelUj e Sc ioonoudert Blgspcl in vier bedrijven van Th B irricre en L Thiboust Behalve deii heer Albregt treden iu dit stuk nog op Mevr Albregt Engelman de hh Veltraan Moor en Tonrniaire de dames Püolraap Valois en iiuden n Het komt ons voor dat eene vereeuigilig vau zulke naineu eeu hoogst geiiotvuUcu avond btlooft In de dezer dagen gehouden vergaderlul van de afdreliiig Gouda en Omstreken van de Nederlandache Maatschnppj van Lanilbonw is o a ook een voorstel bebanileld van het Bestuut Om in het volgenJe jaar eene Afdecliiigs lenloonstclling te houden Dit vo irstel ia echter na enige discussie verworpui daar men hgt weneohelykër aohlita i i in en in het werk te atelleu d algemene Tentoonstelling in 1880 binuen deze gemeente te doen plaats bebbeo Dinsdag werd voor het gerechtshof te a Hage behandeld het hooger beroep van den officier van justitie te Rotterdam app ca A R alhier geïnt ter zake van beleediging van een magiatraatspersoon waarvan bnklaagde duor de Rotterdamsche rechtbank was vrijgesproken Uit het op nieuw gehoorde getuigenverhoor bleek dat beklaagde den lln Aug aangifte had gedaan van het vinden van een bloedkoralen armband Den 13n daaraanvolgende s avonds ten zeven ure virscbeen ten zijnen huize een agent van politie met de aanzegging dat het gevoudeu voorwerp binnen een uur aan het commissariaat moest worden bezorgd De heer B die zioh op dat oogenblik met een ziek kind alléén thuis bevond verzocht den agent de bracelet meê te nemen deze weigerde dit zeggende dat hij daardoor in moeilgkheden zou komen met ziju chef en vertoonde hem het politiereglement Op de vraag van den heer R wie die chef was gaf de agent ten antwoord de heer Wieckcrt waarop zooals bekl verklaarde hg zich in drift de woorden had laten ontvallen wij hebben hier alleen met den commissaris van politie te doen de heer Wieckert kan stikken Adv gen mr van der Hoeven leide dat hier misschien aauleiding bestond voor de vra 4g of het niet beter en politieker ware geweest althans van meer kracht had getuigd als de heer W deze vervolging niet op het touw had gelet Nu ze evenwil met zooveel outratce door genoemden heer was doorgedreven wa het de taak van het O M om de roagistraatspersonen de hand boven het hoofd te houden ZBd Achtb outkende niet geheel dat bier tegenover deu bekl provocatie had bestaan maar de gebnigile wtiordea bUves oiettemin ia het oog van het O M strafbaar eu dat ze gesproken waren was door bekl bekend en door de verklaring van den lu getuige gealaafd ZE I Achtb meende evenwel dat de iu deze zaak aanwezige veriiichteuile omsiaudigheden tot het eiaohen van een minium van straf aanleiding gaven en reqnireerde derhalve 1 dag cell gevangenisstraf Adv mr Jao van Gigh die als verdediger voot den beklaagden optrad noemde de zaak flauw eu kiuder ichtig en gi loofde dat mocht het prestige van den betrokkru rechterlijken ambtenaar weikelgk iets te beteekeneu hebben gehad hg dit door zijn houding in dezer iii groot gevaar had gebracht Hg was het niet alleen daarom vulkoineu met het O H eens dat het beter ware geweest de zsak in den doofpot te doen maar vooral omdat daardoor een volgens de verklaring vau den burgemeester van Gouda hooggeacht eu verdienstelijk inwouer dier gemeente dan niet zoo in opspraak zou zgu gekomen en dat om reuig woorden welke bekl lu zgn studeervertrek builen getuigen had laten ontvallen Waarlijk zoo zeide pleiter het was alsof geheel Ni derland door die vreest Igke beleediging genoemden ma Mfeat aangedaan te grodile zon gaan Spr beriep zich daarna op de jurisprudentie n concludeerile lot bevestiging van het vonnis van de Rotterdamsche rechtbank tot vrijspraak Maandag a s dea ochtenda tep 10 ure zal de uitspraak plaala hebl eu Dbc blttd In de zitting der Rotterdnma he Arr Beehtbank van Dinsdag morgen werd o a veroordeeld nc W de H wonende te Gouda besoh van beletdigiiig tot ƒ 10 boete Door slemgenchligde lidmaten der Hervormde Gemeeute te Uaaatrecht is Dinsdag jl herbenoemd tot notabele de heer A ïulk en els zooilaiwg benoemd V d beer Q Dogterom in plaats van deu heer J Leeuwenhoek die verzocht heeft niet meer is sAiunerkiug te umf £ u iloor het ooilegie van notsbebin t met slgemeeae steuineB hetbenosmd al karkvoo de Iwtr l O MuUer Mav hei FaiefUmê ftiuftaH beiA de geaeenlorpad van a Hage besloteo e n der residentie waar iC t s uk ia till er aan Z M ilea iqatng oaa 4 i