Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1878

I deM IMMKil i autri x penfan rg iuÉ kt Yoot dat hij bet publiek in deze zaak mengde heeft spr eerst afgewacht dat hij zijn ontslag als lid der commissie tub ryks adviseurs had bekomen Dat ontslag ontving hy iu de maand Tuni doch hij vond eerst heden gelegenheid de memorie van antwoord der rijks adviaeurs i r sprake te brengen Hetgeen hem daarta bovenal hindert is di grote mitkeuning van hetgeen door Nederlaudsche geleerden op het terrein der Nederlaudsche oudheden is verricht Men deuke aan de opzravingen te Voorburg Nijmegen Maastricht VVjjk by Duurstede en Hilversum Spreker herdacht daarbij de nerktaamheid van Eeuvens en Jansen en ook zgn eigen arbeid op dit gebied De heer Hooft van Iddekinge had beweerd dat men bg Duilscbera moeat gaan vragen naar deu aard onzer terpen en wieren Hieruit blijkt alleen dat deze geleerde onbekend is met hetgeen hem niet onbekend mocht cijn namelgk met de studiën van Aolcer Stratiugh en Kethoau Macaré u m Volgens de jongste berichten uil de Kaapstad is men in de Transvaal weder niin het vechten Een Brilsch delaoheraent 600 man sterk is door eene overmacht van Kaifera tot deu terugtocht gedwongen Later sloeg het den vijand krachtig eu gevoelig af I De bekende verdiensIrUjke letterkunilige Aart Artaiiraal i Dinsdag te Schoonhoven overleden De Kamer van Koophandel te Haarlem heeft een adres bn deu minister van Waterstaat ingediend waarin za verklaart in te stemmen met hot verzoek van het lGemeentebcstuur vBU Uithoorn betreffende de aangevraagde couci ssie voor AfH naideg en de exploitatie van eeu spoorweg van Auisierdam naar Hotterdam Ie Alphen aansluitende uan den spoorweg Leiden Woerden en den Eliyuspoonveg snydende nabij Zevenhuizen en waarin door gezegd Bestuur eeu veranderde richting voor de geprojecteerde lyn wordt voorgesteld door danriu niet alleen Uithoorn en audere plaatsen maar ook Haarlem en Haarlemmermeer op te nemen De Nederlaudsche maatschappij ter bevordering vau ugverheid stelt zich voor iu 1879 wederom een i wedstryd ie openen waarin eenige ambachtsvokkeu kunueu mededingen Zg noa ligt daartoe uit lo leeriiugen op burgeravoud en bouwkundige teekenseholen of l iarmede gelijkstaauden mode te dingen in het boetseeren iu gips of geb ikken narde van a een friis liiiliaausche renaissance uaur ecoe scheisteekeuing aarvau het model op bet museum van kunstnyverhei aanwezig is Pry s zilveren premiebronzen mejiaille b en fries in reiwiissancestijlnaar eigen vinding Prijs zilveren premie bronzenmedaille 2o PlateeUcbüders mede te dijigen in het schilderen van a een schotel of bord na ir schelsteekrning Prijs zilveren premie broiizin medaille b eene voorstelling besla indc uit rainslins zes tegels iu deu trant vifu het Delftsoh narden erk uit de laatste helft der 17e eeuw De voorslelllng mag beslaan zoowel uit eeu landschap als uil figiiren ornjmeuteu enz Prys zilveren premie bronzen medaille 3o Meubelmokers en bceldhouners mede te dingen in het vervaardigen van eeu kisije of kasije in renais sancestijl voor sigare kleinoodtn of dergelyken Prijs zilveren premie bronzen medaille 4o Boekbinders a een lederen band uit de 16e eeuw Prys zilveren premie bronzen medaille b een lederen band van eigen lindiug Prijs zilveren premie bronzen medaille De voorwerpen moeten vrachtvrij en met de nomen der vervaardigers worden ingezonden vóór l Juli 1879 door tusschenkorast van hel departement in of nabij de woonplaats van den inzender aan den Heer H L Wolterson secretaris van het dep Arnhem Het antwoord der regeering op het voorloopig verslag der kamer omtrent hoofdstuk 1 der staatsbegrooting is verschenen Zy betreurt dat er verdeeldheid omtrent het lager oiulerwys bigft heersehen maar acht het niet doelirtffend thans het pleit over de inrichting daarvan te heropenen Het voorstel tot I kiesrecht hervormilig verdient rype overweging ook met het oog op de vraag of grondwetsherziening I dient vooraf te gaan ook nopens andere brpuliugen Zg neemt de aanbeveling tot overweging daaromtrent ernstig ter harte Voor alles wil de regeering het financieel evenwicht herstellen Het tekort op deze begrooting na de aanbieding vnu het definitief oorlogsbndget weoseht zij uit de leeniug te dekken Voor 1879 ign andere beduidende uitgaven niet ooodtakelyk De ministervan financiën verdedigt roorls de cijfers der begroeiing na vaststelling waarvan de minister de herziening ran de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen aau de orde zal stellen Geen reden bésltat er de rastgeslelde werken te laten raren bf te VerOagcn pa ophcSug ra een o twee rijks I I j j b9 k4 i I eM vaji zija aaoitnxnd hanelijk B t vervBiirdijinj daarvau opgedragen aan de hh J M vnu K eio ieu eu Zonen te Yoorschoteu De out erp u tat iuvmrinf van nieuwe telastiugeu belasting p de Jtamtaleii iu portefeuille euop de goederen in de doofle Iwud hibbeu het Departement van fiiiauot i verlateu Tk m niasie die zioh i aderlijd te Utrcoht heeft gevormd om Z K ti Fiiiis H udrik een huldeblyk 10 soheuteu bij dieuh hunilijfc beeft ilch UB Z M deu Koning een gt nojinmueerd oni ook geschenk aan te bieden Maden wordt bericht dat Sanyer en Man octrooi nieuwe uitvinding op erliohtiug Hunne larap I moet eer doelmatig xich eene waalsdiappy uitvinding Door de New Torksohe twee personen te Ne York verkregen faebbeu voor eent het ji ebied van eleotriache v tot Itai l jk gebruik besti nid en eeuvoudijc lijnr Er heefi gevormd tut outginuiug dei lu deze weck wordi n te Londen iu het openbaar verkocht de ineubeluu on vocrwerpen van kunst welke de woning versierden v iu Ühurles Dickens en zyn Reeds bgaa si het r ndvo is iu den Krimpener aard opgestald moeten worlen wegens hei ougun lige we ler eu deu uatten staat der weilanden Mdt men dat te Doovour de tweede maal Als eene b j onderheid iura een gouden regen thaujs in rollen bloei slaat De heer Johau Gram lieeft een nieuw tooneelspel vervaardigd dat opgevoerd zal worden by de galavoorstelliug ter eure van h t iiu eLyk van Z M deu Koning Te Amsterdam i by het in bouw zgndestoomfCemoal te Z t burg een steiger ingestort waardoor 18 werklieden van een hoog e van ongeveer 1 § meter Uirtten Zeven hunner weiden gekwetst aarvan vier lichte beleedigiugeu eu d de miu of meer ernstige treiwondingea bekwamen De proeven door de Maaisehappg iot Nut van t Igemeen op voorstel van het departement Nieuwveen genomen om ook Nederlaudsche werklieden naar de l arijsehe nereldleatooustelUng te zenden mogen aittte kend geslaagd eeteu Nadat met de bescheiden nïddeleii waarover de oommiseie te beschikken hac IQOO een 16 al werklieden waaraan een i7ta zich voor eigen kosten insloot de teulooastelling bezocht hadden besloot g zich zelfstandig te orgauiseereu en eeu beroep te doen op de medewerking ha er Uudgenooten Dat beroep bleek niet te Ven eefs De commissie o tving rijke bydragcn uit Amsterdam ƒ 467 50 Oroniiigeu ƒ 72 59 Diepenveen 100 Leeu warden 94 M4a triolii ƒ 35 50 Bolsward ySS 8 Bosoh f 140 Hoorn 140 Tiel jT 70 Gravenhage 100 Zwolle 75 Delft ƒ 26 Zeist ƒ 10 Harliugen 30 uit andere pldatsen 32 50 Dit bedrag was voldoende om opnieuw 20 werklieden naar Ettrye te zenden Ouder die werklieden kwam zoosds wy reeds meldden ook een uit Gouda voor nl A Grendel metselaar De reizigen die den 298 en October jl van Am terdam vertrokken zgn er den 4den November daaraanvolgende teruggekeerd allen uitermate vold ian De verslagen der eerste nilzendiug zijn reeds bij de eonmissie ingekomen die der tweede warden weldra ingewacht De eonmissie telt zich voor deze vertlagen gezamenlijk in handen eeiier jury te tellen tvenlag dier jury openbiiar te maken eu de bekrooniugcu op nader é bepalen tijdstip uit te reiken Ia de Maandag te Amsterdam gehonden vergadering van de lettefkuudi e afdeeliog der kon aoademie van wctenschappeii deelde de heer dr Leeman het volgende mede Iu het vorige jaar bg gelegenheid van het afgraven van eenige terpen te Saxumhuizeu was spreker door den minister ran biunml zaken geraadpleegd over de vraag door welke maatregelen het doellreffeudat kon warden gesorgd dat hetgeen by deze o dergelijke gelegeabeden voor den dag moehl komen voor de Ök v nielingeB bewaard bleef Sprekem nois wat ia handen gesteld ran de rflka adriseurs roor de mouomenten van geschiedenis en knaat waarop taa door deu seoretaris J E H Hooft ran IddeIriogr gestelde beastwoordiag als behelzende het gevoelen der oommissie aau den mii ster waa ingezonden Beide tokken zyn gepubliceerd ia de StattltcoHrant j van jM April jl Ier wederlegging dier beautwoor rV i I na zich aoowel tot den mSulél aU tot ae lyka advisÈors géWelid maiii universiteiten eau geringer beapariift t terai du men zich voorstelt De regeering tl de wel op bel hooger onderwys getrouw uitvoeren De ontwerpen lot het uitvoeren ran nieuwe belastingen hebben het departement rerlaten en lullei eerlang de kamer bereiken Daarna zal de grondbe lasting ter hand genomen en de herziening van ndere directe belastiugen voorbereid worden Voorloopig wordt de Indische bijdrage van 4 mil lioen vervangen door de machtiging tot uitgifte ran sohatkistbilletten tot na het totstandkomen der fiuancicele regeiiig met ludië De minister van finauGlIg zou niet kunnen berusten iu eene begrooting loader Indische bydrage De commis ie die saamgesteld is lot het doen der noodige stappen ter bijeenbrenging van een album met bijdragearan Nederlandsohe knnsteoaars op het gebied van kunstuyrerheid fraaie letteren en weteusehsp als geschenk aan onze aanauande Koningin besiasi uit de heeren F C Tromp voorzitter prof C A J A Oudemans vice voorzitter P H Witkai ip es N Hedeker Bisdom secretarissen P J W H Sctimitz peiHiiugmeestef en voorts uit de heereo A J de Buil A CirampUi P Cslaiid N Miokelii J 1 Eberson J Tegelberg mr Henri Viotl dr O F VVesierman prof Siraoké ds J P Hasehroek prof N Beets J W Hekking ds J J L ten Kiie tn waarsohynlyk nit nog eenige andere heeren die daartoe zgn uitgenoodigd Omtrent de zeeramp op de punt ran deu Bsnj mrd worden de volgende byzooderheden uit Brouwershaven medegedeeld Zaterdag voormiddag ten ongeveer elf ure went aldaar van den vuurtoren van Westerschau en bericht ontvangen dat een groot schip voor dit zeegat zeilde met twee vlaggen aan ihii grooten top hetgeen eeu sein is dat het schip eene sleepboot verlangde te hebben Eenige minuten later wareo de sleepbootcu ZuidhoUttüd en Sliedrtcki reeds uasr buiten vertrokken Inmiddels kwam een tweede sein van deu vuurtoren meldende dat het gerappurteerde schip op de punt van den Banjaard oud deu grond zat en dringende hulp noo liakely k was Door den storm van den afgeloopeii nacht slood de zee hemelhoog zoodot op het schaar in dit zeegat de zee over de pgp der Zuidhollani been sloeg Beu half uur later meldde men weder van den toren dat de gjoote beioansmasl over boord vielen esyiel schip op zgde begon te vallen terwyl do zee er over heen sloeg Hoewel men vsa hier de ramp niet kon aausohouweu vervuldeo it mededeelingen van den opzichter der kusIverlichtioK i an Weslerschouwen een ieiler met innige derrais omtrent het lot h r schipbreukelingen Hy zag he worstelen tegen de baren en zich zoolang mogelijk aan het wrak vastklemmen als het schip overslingerde klom de bemanning gedurig naar het hoogste punt toldat eindelyk de zee het schip geheel omverwierp en allen jammerlijk verdrenkeii De Zuidïwlland wus juist in zee toen de laatste mast over boord viel eu de zee kort dunrop het sqliip bedekte zoodat alle hulp welke nog te verleeiicn ware geweest te laat was K het bier medegedeelde geschiedde binnen een igdsverloop na drie uren De opzichter der kustverlichliug houdt zich afgaande op het uiterlyk aanzien van het schip overtuigd dat het een Hollaudsch schip was Het had zooals men dat noemt een witten gang ea de bemanning van le Zuidiollani deelde mede dat de laatste mast welke zij zag wit geverfd wss Voort berichtte men van Burghsluis dat van daar de Hüllandscbe vlag was gezien I Onder opschrift Verhoogeriug in de kinderkamer vestigt het bekende medicinale ïydschrift de Lanat de aandacht op hel volgende hetgeen het zegt by dagelijkscbe ervaring Ie zgn geconstateerd dat een I groot aantal personen zelfs in welhebbende kringen der maatschappij systematisch hun kinderen latea verhongeren uamelyk door gemis van dat voedingsmiddel wat het meest esseutieele tot hun levensonderhoud en groei is Zelfs aan zeer jonge en snel groeiende kinderen geven zij oapao met water en zelfs geen wolkje melk broodatoffeu en nojt vele andere soms ja met een beetje melk maar deze slechts als vehikel in eene niet noemenswaardige hoeveelheid Het gevolg dezer handelwyze is dat er duizenden gezinnen gevonden worden waar de kinderen zijn bleek tenger om niet te zeggen mager uitgete jrd ongezond van uitzicht en zoo als de ouders het believen te noemen op een toon als of zy bet verwgt richtten aan den Schepper maar al te delikaat van gestel Onkunde is gewis dikwerf de oorzaak vau die verschijnselen De ouders weten niet dat andere redenen er buiten gelaten hun meest wyts gedragslijn zon wezen hun in den groei zynde kindertjes het volle hun toekomende bedrag melk te geven ala mocht ook de rekening van deo melk böir eten 1ióc TtóbJ e n da tie ran dm nkoóper voor papa en mama De vergulde haan der torenspits van de NotreDame te Parijs is door den wind afgerukt Is hy niet in de Seine gevallen dan heeft de vinder een mooi voordeel de vogel is gevuld met muntstukken Als herinnering aan onzen tijd had men in het lichaam Fransche munt gelegd in goud zilver en koper van de centimes tot het honderd francsstuk en daarby waren gevoegd goudstukken inet het Borstbeeld van alle sourereinen in Europa Al dat geld onbedekt in de holte van den haan oedergclegd klonk telken keere als de wind hem deed draaien Die gedachtenis voorwerpen beslemd voor de nakomelingschap zijn misschien reeds gekaapt door een tydgeuoot Over t geheel is de Pargsche Wereldtentoonstelling door ongeveer 16 millioen personen bezocht geworden Jl Zondagavond trad Wieniawski iu het Kroll sche Theater Ie Bi rlijii op in een coucrrl t welk hij met medewerking van eenige voorname artislen gaf Nauwelijks was hij teu tooneele verschenen onder het daverend applaus vau het publiek of men bemerkte dat hij leed aan hevige pijnen veroorzaakt door eeu chronische hartziekte die zich nu en dan zeer verheft De eerste solo kon hg ni t geheel afspelen want hy zag zich gedrongen zich van hel tooneel te verwijderen Nadat een der medewerkende kunstenaars een nummer had uitgevoerd verscheen Wieniawski andermaal op het tooneel verzoekende zittende zijn slokken ten gehoore te mogen brengen Doch ook die poging mislukte hy kon niet voleindigen zoodat onizetling het publiek beving Onder de toehoorders bevond zich ook de beroemde Joachim Deze begaf zich achter het tooneel en liet rich liefdevol aan den lijdenden kunstbroeder gelegen liggen Straks daarop trad Joachim voor het voetlicht met Wieuiawski s instrument en r elle geheel onvoorlierf id het concert voort Deze daad werkte elcclrisch op het publiek eu op de maziek kapel die den grooten artist met aanhoudende toejuiching begroette Joachim sprak errsl de aanwezigen toe eu gaf omtrent den toestand van Wieniawski gerusulelleude verzekeringen waarna hy een werk van Bach meesterlijk uitvoerde op het instrument van Wieniawski Een ware storm van applaus brak toen los en duurde vourt tot Wieniawski zelf nogmaals verscheen en z n vrieudelgken pfaatsrerraiiger rooi het publiek diep getroffen omarmde Aao ilU Lmrpool PmI worden nit Londen de rolgende inliohiinireii geschreven over den aard van Edison s elecirisch licht De toestel bcttaat uit een prop van platinndraad geplaatst boven plalina metaaldrnad dat verhit wordt door den eleclrischen troom De platina prop is dus de bron van het licht daar de stroom krachtig genoeg is om de platina wil gloeiend eu elfliehteiKl Ie maken Toen Edison zoo ver met zijn vinding gekomen as deed tieh echter de groole moeielijkheid voor om het platiinigaas het smeken te beletten Edison meent daartoe een zeer eenvoudig middel gevonden te hebben Op het oogenblik dut het gaas het sineltpunt van platina bereikt heeft een staaljc juist zooveel uitzetling verkregen dat het den eleolrisohen stroom sluit om dien by inkrimping zoodra de hitte ieu verminderd is weer te openen Deze automatische inrichting zou naar men wil eeu geIfjkmatigen stroom van electriciteit door de platinaprop en dientengevolge een gesudige uitstrooming ran het zuiverste lieht verzekeren Op de aanstaande algemeene vergadering van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond 25 en 26 December zullen de statuten van het bond orden gewyzigd en zal een volledig programma aan de goedkeuring der afgeraardigden onderworpen worden In dat programma wordt op den voorgrond gesteld dat het A N W verband het bijr nder eigendomsrecht erkent en tevens het recht van den Staat om de uitoefening va dat recht door belastingen en andere wettelyke maatregelen te wijzigen terwijl vervolgens als middelen door welke het bond zijn doel tracht te bereiken de volgende worden opgegeven a fde verkrgging van het recht voor alle burgers die volgeus de wet mondig zyn om deel te kunnen nemen aan de verkiezing v n leden der Volksvertegenwoordiging der Provinciale Staten en van den Gemeenteraad f i door invloed uit te oefenen op s laiids bestuur of vertegenwoordiging door middel van adressen en potitionuemenlen c dat het recht van oorlog te verklaren en vrede te sluiten van het Hoofd van den Staat op de Volksrertegenwoordiging overga d vafschaffliig van de militie en verplichte oefening ia den w ipeuhaadel door alle burgen wier liohuiimskoBw ea krachten dit toelaUa e herziening van het l linitMMÏ pheiSng van op den arbeid en de levensbehoeften drukkende belastingen en de invoering van belastingen naar het inkomen en de uitoefming van dea arbeid en ter besahcrming van het leven en de veiligheid der arbeiders lo toezicht op de arbeiderswoningen de fabrieken de werkplaatsen en de huisindustrie 2o beperking van den arbeidsdog voor volwassenen afschaffing van Zondagsarbeid 8o verbod van arbeid op werkplaatsen of fabrieken voor gehuwde vrouwen eu voor meisjes beneden 18 jaar 4o beperking en regeling van den arbeid van jongen beneden dienzelfden leeflijd g het toezicht op de uitvoering dier wetten op te dragen aan rijksinspecteurs A het van staal wege in t leren roepen van Kamers van den arbeid die door en uil patroons en werklieden beiden gekozen uitspraak doen in geschillen die op het gebied van den arbeid tusschen ondernemers en werklieden zich voordoen alsmede die elke de uitvoering der arbeidswetten mochten opleveren bevordering van liet openbaar onderwijs lo het lager onderw gs worde kosteloos en vooralle ver I plicht op de dagschool tot de leefiyd van 4 ja cn I en voor diegenen uie geen middelbire school be zoeken des avonds tol 16 j irigen leeflij i 2o hel middelbaar onderwijs worde eveneens toegankelijk en kosulaos voor allen die er van willen profileeren I eu aau de eisclien van een loelatingspiaraen kunueu voldoen 3o vanwege den Slaat worde landbouw en amb icht8 of indusiriouder ijs gegeven aan allen die het verlangen Het Verhoud is Nederlandsch zal zich b wegen binnen de perken der Ned wet eu zal ouafgibroken yveren voor het bevorderen van goede zeden onder de werklieden Voordat inen overgaat tot het vaststellen van het programma zal de volgende resolutie aan de goedkeuring der vergadering worden outverpen De Algemeene Vergadering van het Algemeen Nederlaudseh Wi rklieden Verboiid overwegende dal in de lualsle honderd jiren de voortbrenging gruotelyks is toegeaomen ten gevolge van een reeks uitvindingen en in bijzonder door de toepassing der stoomkracht eu de aanwending vau machinerieën dat met dtze nieuwe wijze van voortbrenging hoe langer boe meer de vrije mededinging iu de plaats is getreden der vroeger instellingen en voorsohrifteu welke voor een groot deel teu doel hadden de zwakken tegenover de sterken te beschermen dat zij die in den strijd der vrije inededinKing alleen over hunne arbeidskiaoht krbbcn te beeohikken een onevenredig gering aandeel ontvangen uit de voorraadsehuur der maalschappg welken zij met hunnen arbeid zoo kracfaljg helpen vullen dat het loon wat zy ontvaiigcu ulet voldoende is om hen behoorlijk eu gezond te doen leven eu om gedekt te iija tegen de nadeeleci verbonden uau Jedwoiigeu Werkeloosheid die nit ziek te ongeval ouderdom of ugverheidscrisis ontstaat dat daarentegen de prgzeo der levensmiddelen en de huishuren klimmende zijn dat zy niet in staat zgude hunne stoffelijke behoeften voldoende te bevredigen ook ten aanzien van hunne verstandilyke en zedelyke ontwikkeling niet dat peil kunnen bereiken waarnaar zy streven dat deze toestand waarin de groole meerderheid van het Nederi volk verkeert een op haar beschaving en menschlievendheid bogende maalschappy onwaardig is en haar belangen benadeelt dat zij tevens niet i in het belang vsn den Staat omdat het goede tusschen de rerschdiende elementen der maalschappy er onder lijdt en er gevaren voor de openbare rust uit kunnen voortspruiten dat het besef van den ongunsligeii toestand hoe langer hoe levendiger wordt onder de duizenden en duizenden die zich daarover hebban te beklagen en dat dit besef wordt aangewakkerd door de tegenstelling welke de maatschappelijke toestand vormt met de door den Staat gehuldigde gelijkheid der burgers voor de wet en met de hooge beteckenis welke in de theorie nan den arbeid als bestanddeel der voorlbrengiiig wordt toegekend dat dientengevolge pogingen in t werk moeten worden gesteld om den slolfelijken verslandelijken en zedelijken toestand der arbeidende klasse iu Nederland te verbeteren verklaart dat het Verbontl zich téa dbel telt in dren zin te arbeiden door 1 naast liet begrip viïn zelfstandigheid en oi4 afhunktlgkheid het gemeenschapsgevoel aan te kweeken by de werklieden eu tusschen deze en de overige groepen der maatschappij 2 te streven naar betere rerdeeling ran de rijkdommen der maatscboppij en ran de rruchteo die de arbeid afwerpt inzonderheid door het bevofdfreii van terreiiigingen en verbonden van werklieden in hetzelfde vak en door bevordering rnn ooöperaii en associatie ondtjr alle rormen zoowel ter ondersttaulng in ziekle fn angeval ah lot besparing en rêiffjjging fin bezit én iet getWeBtUhaf f ke uitoefening Tan het bedrijf 8 het besef te verlevendigen dat het Ujjfonder belang slechts in zooverre mag strekken dat het niet met hel algemeen belang in botsing domt 4 het inroepen der tussehenkomst van Slaat en Gemeente roor zoorerre dit noodig wordt geacht in gevallen waar ter regeling van een of andere aangelegenheid particuliere krachten tekort schieten Eene bmtale aanranding had Maandag avond te Utrecht plaats Zekere H klerk bij de werkplaats van den Nederlaudscheu Ehynspoorweg had de gewoonte het geld dat onder zijne berusting was mede naar zijn woning op den Daalechen dyk te nemen Iu deze druk bevolkte bunrt op slechts weinige schreden van zyne woning en vlak onder eene gastanlaarn werd hem ten half negen ure door een onbekend manspersoon een kolenzsk over het hoofd geworpen Hij viel op den grond ontving eenige hevige slagen op het hoofd doch liet den geldzak dien men hem trachtte te ontrukken niet lüs Op zijn geroep van moord scholen onmiddellijk eeu aantal buren toe doch de aanrander maakte van de verwarring gebruik om te ontsnappen Zijn kuleiizak liet hij echter achter en men hoopt dat deze daar hy eenige merken draagt nog tot de ontdekking van den brululen schurk zal leiden La atste Berichten Parijs 13 Nov Het manifest van de rechterzijde aan het kiescollege voor den Senaat ia openbaar gemaakt Het wij t op de richting der radicalen die hunne bedoelingen verbergen achter een opportunisme maar die den Senaat willen opruimen en de Inagistraiuur en het leger aanvallen Brussel 13 Nov De Kamer ftn afaevoardigden heeft haar bureau gekozen Zij heeft den heer Guillery progressist tot voorzitter benoemd en de Leeren De Wael burgemeester van Antwerpen en Descamps tot vice presidenten Pest 13 Nov De redacteur ran de Pester CorreapoHdenA is door graaf Schuwaloff ten gehoore ontvangen deze heeft in den loop van het gesprek den riaepur verzocht te berichten dat hij Schuwaloff lifel de overbrenger is van eenig nieuw voorstel V heeft zich enkel op verlangen ran den Czaar Xiiur Pest begeven om eenige kleine aangelegenhmlen te helpen regelen DjbylTiberale partij in het Lagerhuis heeft zich met het ares van de meerderheid vereeoigd oohtenilbladen beheÜKn eeue kennisgeriag van deiJ minister van financiën over de intrekking van dejHongaarsche schitkistbiljelten eerste serie fSB i millioen De inlrekning is reds begonnen te Pes Weenen Landen Parijs Birlijii en Frankfort KantoHs er cltt it Oouda Terechlzilliug van Dinsdag 12 Nov 1878 Kantonrichler Mr J H tan MIEKOP Ambtenaar v an het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te llotlerdam YEROOUDEELD M B weduwe van J M land oouwer wonende Ie Wttdiüiiiveen tot eene boete van ƒ 10 of gevang van twee da eu wegens binnen de gmneeute VVaddinxveen op hare werf tijdelijk in werking hebben van een aan een ander toebehoorende locomobile zonder daartoe eeue schriflelyke vergunning te hebben van den burgemeester van VVaddinxveen namens den minister van biiinenlandsche zaken af te geven J de B baggerman wonende te Gouda tot eeue boete van ƒ 10 of gevang van drie dagen weg in den Hoïl uidsohen IJsel onder de gemeente Gouda in de nabijheid van de Mallegatsluis baggeren binnen een afstand van 20 metera ran de oeverwerken zonder vergunning van Gedeputeerde Staten van ZuidHoUoml F W B slochler P B arbeider J B zonder beroep allen oueiiile te Bleiswijk ieder lot Èette boete vah ƒ 6 of gevang van twee dagen wegens binnen de gemeente Bluiswijk te zamen en in vereeniging maken van nachtgeruoht verstorende de rust der inwoners W V d S limmerma i A M timmerman J H arbeider A U arbeider allen wonende te Zevenhuizen ieder tot eene boete van ƒ G of gevang van twee dagen wegens binnen de gemeente Zevenhuizen mnken van nachtgerucht verstorende de rust der inwoners A B koopman woueude te Uoertapelle tot eene boete van ƒ 6 of gevang van twee dagen wegens biiuien de gemeeate Moeroapelle maken ran naditgeryobl verstorende de rust der inwoners A de J kleedermaker wanende te Peieakmntr tot eene van ƒ 6 of gevang van twe dagen wegens binnen de gemeente venhuizen maken ran nacbtgerncht vrrstorcnda do ttiit der ihWDScrs