Goudsche Courant, zondag 17 november 1878

r r frTnTr TTrf f Zondag 17 NovenlM r 1878 N 2220 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken Dé inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 9 K jaaw r oncude te fiouda tot eene boete M 6 u gerang au tvee dagen ifegeiis biiueo de geineeote Oonda maken van naohtgeruoht Trrstareude de rust der iuwunera B S sjouwer woneude te Guuda tot eene geTaogruisatruf vau twee dugen eu eene boete vau ƒ 6 of gevang vnu twte ddgen wegens binnen de gemeente Gouda mukeu van miclilgeruchti ver torende de rust der luwuncrs W e H huisvrouw im J T T tnpsler wonende te Crouda tot eene boete vau ƒ 5 of gevang van twee dageu wegeus in hare tapper te Gouda des nachts m 12 uur helj n van bi zoekers MAR KT B K rITcH T fi 1 7 Gouda H November 1878 Tot ongeveer vorige prijien wns de omiet klein Poldertarwe puike ƒ 10 a 10 60 Mindere ƒ 9 il a n Rogge puike ƒ 7 a ƒ 7 30 Mindere ƒ 6 Ï5 a ƒ 6 75 Voer 4 80 a ƒ 6 20 Gerst puike ƒ 7 25 a ƒ 8 80 Minders ƒ 6 25 a J 7 Hitvor ïware ƒ 3 75 a ƒ 4 40 Ligle ƒ 3 a ƒ 3 B0 De veemarkt met froede aanvoer de beste soorte gingen tot hooge prijzen Aangevoerd 85 partijen kaas eciste kwaliteit van ƒ 26 a ƒ 30 tweede kwaliteit van 20 tt ƒ 26 Goeboter ƒ 1 46 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 16 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand 3ouda OEHOREN 11 Na Cunuliii Elmabrlh ouder C van KhyD en K an Lsiuwen l Jacoboi Gersrdiu ooders il MerteiM en 1 M MuUniiar nihdrina WiUumiua oi dera I de Kutte en H lao Ee Mana Uoiuthea ouders M Ptiaaelie en M D tan der Noot Sirk ouders I IJaseUtein en N van der Kuit JCIaaa Gerardus ouders J Toat en J W na der lieg 13 Wilhtlmii n Mnr taretha ouders J Lodder en C de Ngs Tbeodoru Hendrica udera T H Pnuseuberg en E Jansen OVtRLEUEN U Noï O Bloed wed M Lena 80 j W J Brokaar 15 d 14 M Zur ij 10 m GBIiUVtD 13 No P I Mirre en W P J Beajel L J Liothoratcn G E an der Kleijii W Vcrblauw en £ M Wout C van LeeuHeQ en J de Peer Burgerlyke Stand van onderstaande gemeeuten van 7 tot It Nov 1878 Moordreolit BEHOREN Cornelia ouders h Steenbeek ec l C Ver meer Martfaa Ma aleoa oudtrs J Vogdaar en C Ment Pietrr ouders A 6pruit en A da Krugu ONIIE£TKUUVM J O Vtarus 56 J wedu tan H klaas acD kao Gouda eu B van der S arrt U7 J Gouderak OEBOREN Ferdinaudua ouders C an Tllet en A den Hoed Gerrit MartiDUS oudera M Slingerland tn W Jt Hall Cornells ouders C an der Hee en A Hulk GEHUWD P Kreuk 25 j te Ouderkerk a d IJasel en K de Jong iS j Stolwijk GEBOREN Adrians ouders T de Borst en F SchoutCD Maria ouders B Oskam eu K Buitelaar GEUUttD W Baas en N Veiburg U Stigter eu M OOUBB ONUERTHOÜvtD X lau Baren en M Vunk Haastrecht i OVERLEDEN N Slooljcs 7 ONDERlKOL VtD H Kemp S7 j CD A Slolugk 23j H eeuwijk G£ 10REN Johauus J aobua ouders A Verkliij en M id iors Adrianns NicoUaa oudiTs A Oakatn en A ian dir Pal ftrittje oi ders P van Zijll en R an Huk Geertrurda oudera A Heg en L Max M l u iHTueoluius oudtrs M Moons tn M C Veikluj Man WilnLlmina ouders J a i L euMen eu W btolnijk VERIBUKN L Ilotre 7 1 J W den O iden 3 m ONDDHTKOLWU I Staiihoral 18 J en k Dries 28 j J Bom 80 j en J Verburg 24 j G Slreng 32 j en 6 de Kegzer 26 J Waddinxveen VEBOREN WllheluKis Adnanus oud ra J Katelnnd en J Hofman Teuuta ouders T t tn d n Berg en G EgkelsDstam Theodora lltlena oudere H Tb Perdaan eu C Droog OVERIEDEN W A Sluis 17 J C Sleenland 13 j H Boere 11 d W P Broer 6 m ONBERÏROLWD l Oortehot eu W van Sign A Bolacber en P Grobben A Pool en W van Uain A van Helulugeu en G vau Offeren P Ulteubroek en A E Xemeg GEHUWD G Moraal m 3 C van Os ADVERTEWTIÉiff Heden overleed te Am terdam m a hartelijk geliefde Broeder JAN ANTON £ D A U W Dz v in den oaderdom van raim 61 jaren diep betrenrd door zijne nagelaten betrekkingen H C EDAÜW Gouda 13 November 1878 QetrOQwd i LAMBERT JAN LINTHORST Kir GEERTRUID A ELISABETH van dee KLEUN die ook namens wederzijdsche betrekkingen bannen hartelijken dank betuigen voor de talrjjke blijken van belangstelling vóór en bij de voltrekking van hun Huwelijk ondervonden Gouda 13 November 1878 Zij die iets te vorderen hebben van of verI schaldigd zijn aan den Heer PIETER de I WAAL gewoond hebbende te ou a en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór 1 December 1878 opgaaf of betaling te doen ten Kantoi van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Mejnfvrouw BRAEEL op de Kamemelksloot vraagt met 1 FEBRUARI eene EENE FATSOENLIJKE BÜEUBIIJIJFPROÜW E 0 biedt zich DADELIJK aan voor KINDERJLFFROUW of tot ADSISTENTIE in de HUISHOUDING Adres met franco brieven onder No 164 Bureau dezer Courant Schroefstoombootdieiist STAD LEIDEIT o 1 en 2 Oiiüerncnier P 1 Plaiijcr Afvaart van Gouda 3IAANDAG en DOJVDERDAG des müig ens ten 9 ure Commissaris N E WIEZER P VM m WAXT 6 CZ00H Grossier in ZOÜÏ Kantoor en Pakhuis Nonnenwater O No 2 Het Antwoord op den aanval van de plaatselijke jezondheids commissie te Cor ruA wordt op ronco aanvraag door RICHTEB ti Boekhandel te I Rotterdam gratig en franco verzonden Openbare Verhuring voor ZES jaren aanvangende 1 Januari en 1 Mei 1879 van de BQIIWIIIANSWONING met 3 Hectaren 97 Aren 90 Centiaren WEI HOOI en BOUWLAND onder Snelrewaard zeer nabij Oudewater m de Akker Bouwland groot 36 Aren 23 Centiaren aan den Singel te Oudewater OP VRIJDAG 13 DECEMBER 1878 des morgens elf nur in de tROOS bjj Gebr KONINGS te Oudewater ten overstaan van den Notari J G BROUWER NIJHOFF te Utrecht ten wiens kantore Rnnnebaan F No 2 47 de voorwaarden ter lezing liggen ttocBi DtuK VAN A Brinkhah UIT HET MAGAZIJN VAN DEN PONT NEUF RoeduPontNeul D i n èi n e n S nMO irueBouther n den gehoelPü voll di rcn CATALOQDS met de Ijmvuron van de iii le iiiüdPs voor i 7 i 79 alsookde modelli n 1 ulilc iri idk beiieveiHaiiiiwih zing om nif de maat tt nemen van alle Heeren Kinderkleederen Uittrdsel uit den Catalogus dePont Neuf vssnéK de EIbeuf OTerJaattiïiie iIiOBi iy lf m Kompleet lakon cfc Uriaii H oord JUL V l met i iitê G 9 50 I SIg 14 50 de Ulster g f de Siberiër KiDiler urerjAR luhpel M V f rit n eboor4 G 4 ZwPir süirl lu T l kMi pil niie met Ijiii I ti r tuk G 14 50 Bc telliiii vn Ti f 12 80 af worden franco vracht i m revhttn verzonden heliij tegen ri mbouis luU j na oiiU in it van een poswissel Van elk Ueedmgsluk dat bij onto mgslmel mocht iem le ti ind hetge doMitiidelijkterugi eilUiiri ALLE BKSTFUIVCER TK KICtrrE N KKH LE DmeCTFUR DE U laison du PONT NEÜP Men rorrnpondttrt r In h t HoDan iteh fiifiit± ±titttiX ik ifA ± X ± ÈJi ± KIEZERSVEREENIGING li Ter voldoening aan den inhond van art 13 van het Reglement worden zjj die Kiezers zijn voor Leden van de Tweede Kamer der SlatenGeneraal en alsnog leden van voormelde Kie7 zeravereeniging wenschen te worden uitgeDoodigd zich vóór IHntdag 26 November e Tt ter btdlot e bjj het Bestuur aan te melden Namens het Bestuur H JAGER Gouda 14 November 1878 Secreta Kciterljjk Kouiiikigk j rpriviligcerd eu ixftt AmerikaaDscb eu EiigeUch gcputenteerd aMrAiialticrlii Vlondwater lü flacons tegen fl 1 75 en fl 120 en 60 oenl M dr J O POP f k k HoJtandarU van Z M den Keizer van Oostenrijk en H etnen i het voortreffelijkste middel tegen rhuinatiiche tauc HJn bij ouiairking zwellen en Eweereii vnn het tandvleesch het luat den aanwezigen taiidsteeu op en voorkomt de nieuwe vorming daarvan niaukt losstuaude tanden weder vast door versterking vau het tandvicesch en daar bet van alle sch delijke stoffen reinigt geeft het den mond een uangeuanien frissohen reuk 1 1 111 het den onaangenamen reuk weldra doet rerdwijneo dr Popp s Anatlierin Tandpasta tot rcinigiug versterking en behoud der taaueu tot verwijdering van ecu onaangenamen reuk eu van kalk dr Popp s aromatische Tandzeep Zij mnakt de landen zuiver wit zonder het raail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke aaDdoeniiigen en houdt den mond frisch Het kost 40 Ctt en is toe reikende voor eeu half ja jr Attentie sj v p Ter voorkoming van vervalsohiug wordt het geachte publiek opmerkzaam gemaakt dat ieder lificb behalve het handelswerk rma Hygea vnd AnatkermPraparale nog met eeu omhulsel omgeven i hetwelk in duidclyken waudruk den RIjkaadelaar ea de firma bevat Dr J G POPP k k Hof Tandartsen Uitvinder der AuatherinPre paraten te Weenen ïe verkrijgen te Gonda bg L Schenk winkelier op Je Hoogstraat A 123j te Rotterdam bij P K vnu Santen Kolff apoth eu A Sohippereijn Go blauwe poroeleinwiiikel te s Hage by J L F Snabilié poth i te Delft bg A J van Hijn en J K Kauwenhovenj ta Schiedam b j G Malta Oz te Leiden bg K Noordgke te Utrecht bij F Altena en Krnau te Ametcrdani bg F T Wiudhcira Go en H H U16th b Ct apotheek te Oudewatur by T J van Vi anipgen e Scioonho Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG Li de Stad geschiedt de uitgfive in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Uy deze Courant behoort een Uijvoeirsel Kennisgeving BURGEMKBSTERen WETHOUDEBSvan Gouds breugen Ier algemeeue keuuis dat van de in December 1874 len behoive der gemeente aangegane geldjbeniug groot ƒ 20 000 rentende 6 pCt de obligatiên nnmcro a 1 2 4 6 9 II U 18 20 21 28 30 iS 34 36 39 en 40 ieder groot ƒ 500 bij uitloting ter aflossing zijn aangewezen en dat bet befirag dier obltgatii n waarvan na 1 December 1878 geene rente meer wordt ie gded gedlan tegen utrekkiiig van dezelven en overgiftc van de niet verschenen cjupons opdien dag ten kantore ran den gemeenteontvanger z il morden betaald Oouda den 12n November 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN De SeoreMria BROUWER BUITENLAND ilulleiilaiiilM h Vverik lii Oraaf Scborwaloff is van Pest waar hij met An sy en de audere ministers langdurige oonferentiëu n id en bij den Keizer gegeten tieeft naar Weenen Vertrokken Nog steeds kan men slechts gissen wat d iar verhandeld ii iels zekers is niet bekend niet rechiniatige zelfvoldoening spreken de liberale Bilgi cbe bladen over de door uen koning uitgesproken troonrede waarvan g in ons vorig nummer lea résuii c gaven De rede is niet in den drogen stgl vervat die in dergelgke stukken veelal den angst verraad om maar een woord te zeggen dat voor dubbele uillegging vatbaar is Het Belgische kabiuef heeft getoond die klip te kunnen vermgden en een stuk gi leverd waarin de vorm niet uit het oog ia verloren eu aan welks bedoelingen toch allerminst kan getwgfeld warden Vooral de paragraaf over het onderwijs verdient de nandiicht onzer lezers Tegen de verwachting van eominige bladen is in deze rede het vonnis niet geveld over de Bilgtsche legatie bg den paos De Ind penJance meent echter thans dat dit eene détailquaestie is die in een politiek programma zooals deze troonrede ia wefkeigkheid bevat niet thuis behoort Van eene andere weglating echter maakt dat blad hèt ministerie eene grief Zeer ongaarne miste het de belofte van eene herziening der wetgeving op het begraven van Igkeu eu op de kerkhoven Voortdurend geeft deze zaak aanleiding tot botsing tutschen de burgemeesters en de pastoors zoodat eeu regeling van staatswege hoog noodig is waarbg iedere autoriteit teruggSwezen wordt binnen vast afgebalfende grenzen Doch al is deze zaak thans niet nildrukkelgk aan de orde gesteld zg kan niet anders dsn zich opdringen aan de waarneming der ministers aan wier gezindheid om de macht der priesters tot de kerk te beperken niet kan worden getwgfeld eu wier werkkracht België ook niet licht in den steek zal laten In eene bgeenkomst dadelgk na de openingszitting door de Hberale kamermeerderheid gehouden verklaarde de heer Rogier dat hij wegeni tgn hoogen leeftijd de betrekking van president der kamer zo neerleggen die hg in de buitengewone zilthig vi r dezen zomer op zich nam om eeu einde t maken auu den twist over de candidatuur welke toen in den boezem der liberale parlij dreigde te ontstaan De heer xuillery reeds taen de bedoelde man der geavancetrden werd tot caudidaat gekozen terugl ds beer De Wael Antwerpeus wakkere burgemeester eu de beer Descainp de beide ondervoorzilterspUataen zullen bekleedeu De vergadering der liukerzgde heeft ook nog in haar midden eene nieuwe betrekking geschapen die onmisbaar scbgnt voor eens goed georganiseerde politieke parig in een talrgk parlement Zij heeft den heer Washer afgevaardigde voor Brnssel aangewezen om de fnuotiën waar te nemen van wat men in Ëugelaiid een ikip noemt het lid dat de leden der partij bijeenzoekt ruor gewichtige stemmingen en dikwgis moeite genoeg heeft in Engeland waar de meeste zittingen s avonds gehouden worden om de leden e n diner of een H onwburffbezoek voyr hun burgerplicht te doen opofferen OuUngs werd gatgi lUliaaMbea de Fruitiwhe regeering en den hertog van Guiubsrisnd ouderbaudtiiiiïeu gaande waren over het sougenaamde Welfenfonds Dit wordt nu tegeugesprokiu door den Montleiir die met den Hertog in eeuige betrekking staal en floor officieuse mededeelini en der Pruisische regeeriirg Van de z iak werd bet eerst door groote Éngelsche dagbladeu gewaagd en naar het schgiit is er ook iels van aan geweest Door derden zouden deze pogingen zijn gedaan maar ze hebben tot niets geleid Volgens de Tailetleê d m Spectateur zou de heer Cïnmbetta overeenkomstig de belofte aau den Maarschalk van welke reeds vroeger is gesproken in overweging hebben gegeveu zich door een gemotiveerde orde van den dag af te maken van het in staat van beschuldigiug stellen der ministers van 10 Mei Dienovereenkomstig zou op een vergadering der verschillende partggroepen zgn besloten Aan vier leden zou zgn opgedragen bedoeld voorstel te ontwerpen Het voorstel zou de volgende hoofdpunten moeten bevatten lo Zou aau Frankrgk de eer worden gegeven vau niettegenstaande administratieve pressie gebeld en kuiperg der beambten vau 16 Mei getrouw te zijn gebleven aan de urpubliek 2o Plechtige verklaring tegen de ministers van 16 Mei geschandvlekt door de openbare meening en door allen verlaten plechti e verklaring dal elke misdadige poging voortaan onmogelgk is wegens den ouverbreekbaren band tusseben alle openbare machten 3o Aan den Maarschalk wordt de eer gegeven datj hg niettegenstaande de aaumoedigiug van verderfelgke lieden den wil der natie heeft doen zege ii reii ge Igk die door de vrrkieziiigcn dnidelgk was uiigrdrukt 4o Betuiging van vertrouwen in den president der republiek ten eiude de laatste sporen van wanorde te doen verdwijnen en den conservatieven te bewijzen dat door welbegrepen vergevensgezindheid de republiex gelijkluidend is met genade en recht Bedoeld voorstel luu door deh beer Gambetta zelf wordeu ingedieud en verdedigd Voor Frankrgk zon het inderdaad een geluk weten als men de herinnering van IS Mei maar op deze wgze begroef Aangaande de plannen der Fransohe begrootingacommissie hoort men dat sfsehafBng zal worden voorgesteld van de reohlen op snikerij en vermindering van het zegelrecht op wissels De begioottug van uitgaven is met 2S milliaen franken vermin ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN derd maar er zal toch eeu saldo blijven tot verboo iiig van de trakiementen der onderoflioieren Enkele leden o a de heer Jules Ferry waren niet voor afschaffing van belastiug maar oor verhooging der uitgaven voor openbare werken en ouderwgs Ue regeering chler heeft zich met de voorstellen der meerderheid vereenigd Uit de bfgrl j li K an oorlog blijkt dat het effectief op Voet v n vrede thans nagenoeg is bereikt Het is 469 3 idVmsu en 110 799 paarden ongerekeud de gendarmCt ie Het totaal der begrooting van uitgaven voor 1879 is 549 156 000 zijnde ongeveer 8 500 000 franken meer dan in 1878 Maiica i de man die de poging tot moord op den koning van Spanje pleegde is ter dood veroordeeld Een Hav is tele iram meldt dat hj van het voiiuis in appel is gekomen Naar aanleiding dezer zaak bericht een correspondent van de Temp een paar curieuse bijzonderheden aangaaude de strafrechtspleging in Spanje Bg de openbare behandeling eener strafzaak eischt het wetboek van strnfrordcriug noch de tegenwoonligheid van den beschuldigde nocli bet hooren van getuigen De verklaringen van deze laatsteo in de instructie afgelegd behoeven niet in het openbaar herhaald te wordi n Drnzi ffdeu dag waarop de rechterlijke macht over den moordenaar het doodvonnis velde werd in de Cortes de leveusdraaH afsneden van het algemeen steinricnl en werd iu plaats daarvan eeu census ingevoerd Dejjonslitutiuneele partg had nog getracht eeu dael der veroorderlde kiezers Ie redden door voor te stellen het stemrecht te geven aau ieder die zjjn diensttijd van vier jaar btj het leger heeft volbracht en aan eiken Spanjaatïl die kan lezen eu scbrgven Die laatste voomaarde sluit iu Spimje reeds eene aanmerkelijke beperking in Het as ecbler vergeefs de Cauovas del Castillo zette zgn ceiisuüplan door Iu bet congres verklaarde de minister van binnenlandsche z ikeu dat het wetsontwerp tol herziening der kieswet len doel heeft eene transactie tusseben de partijen in het leven te roepen Hg verzekerde tevens dat de conservatief liberale partij bet algemeeue steuiricht verwerpt omdat het de ontwikkeling van hare beginselen iu den weg staat eu met hare overtuiging in strijd i De onderhandelingen tusseben de Duitsche regeering en het Vaticaan aebgneo werkelgk eenig resaltaat te hebben eeuige dagen geleden schreven de Berlijnsche offieieuseu heel gebeimciunig van een eersten stap deze zou daarin bestaan dat de Patia heeft toegesteinrl dat overeenkomstig de Mei wetten door de geestelijken van bun benoeiiiing wordt kepnis gegeven au de burgerlijke overheid Op dit oogenblik zou nog worden onderhandeld over de benoeming der bisschoppen de Paus sou voortaan benoemen uit een hem door de regeering voorgesteld drietal De Koning van Wurtemburg bracht een bezoek aaa den Duitschen Keizer te Wiesbaden Bismarck keert niet voor bet laatst van Deeember naar Berlgu terug BINNENLAND GOUDA 16 Novemlicr 1678 Op de teratvolgende vergadering van hei hier gevesiigde Departement der Maatachappy tot nut van t Algemeen die Dinsdag 3 IKoembrr uL ge hsttüea worden zal als spreker optreden dalieet