Goudsche Courant, zondag 17 november 1878

If T Ohappois die nU ohrt er tan Teiaaheideiie ofUlQu rfeeda eea gunstige bekeudlieid verwierf Kaar wij rcrnemeD is door den heer L C von Sterubcioli met goedeii uitslag het exameu afgelegd voor Coui nies b j de poslcrjjeii Door den Hurgemeester van Amsterdam g tti de bnrgemeoters der prutiiiciale ho fdstfdf n alsmede die vau Kuttrrilam uitgenoudigd ora lieden te Amsterdam bij Ikauder le kumen oraJiUiet bet nog op het aanstaande huwelyk van $ M den ivumng over het aanbledeu lau een ua t uanl huldiulyk te Deraudslugeu V In do sitting der JotterdnrascfiK Arr Ei clilbauk van Donderdagmorttisn werd o a véroordeel l H Vi woneutUflte Reeuwyk besch van verwonding lot 5 niaauuéh gev clII en ƒ 5 boete Vervolgens stond tert eht P N H arbfidéil brkl vam diefstal van een poriefeuiUe itiet dicnfiueerpbilen te Gjiid gepleegd Eisch V ja if gf c l ji 3 In dw z iak ourjS dagen uftspraak J j VBRf i ERI G VAN 1 KN GE VIElixmHlAD DiiWdag deu 1 9 N JVeinber 1878 des iaidKldag t n 11 ure ten eijide ICi beh nideli n S JJen itdres van de heereui J i e Vric8 Iloblié enA I Klaptgn houdende verzoek Ln drie ikiaaudeu uitstel voor het aanvanrdeb d r tpucessie IM aanleg e ijer nalcrleidingi Whier i i I Hflt verzoek vaM B Zawl om verfoedii g vak scha le d or hem geleden teug volge v ddn an leg ér poorliju Xfeideu V oerd ii J JHet ierzock van G Toaruvlie tot nk p ran bouwlerr ii aan de Crabethstraat J I f I Men iobldt ous uit Waddinxvetji ï e redMkerskRLuer Nut en verpoo ing ll ialhief ergaatte Dare leden en geinHoi uceerden Woeilsilag avoud irtM de opvoering eeuer dramatische eobets V andauefde en Vriendetttrouw afkomstig ran de baud des heeren C C Eegt hoofdonderwijzer werI kend lid Ider kamer De opvoering liep flink van itta pel enkele rollen werden zelfs sew verdieustelyk gespeeld Tot slot gaf men Liberaal en Conservatief of i Vcrkiezingsrage van A A v d Stempel Jr e U in alle opziobteu geestig stukje dat met reel actie werd opgevoerd Be tweede spreekbeurt in de Vereeniging Winterlezingen te Berg Ainbachl werd Doudeidag jl vervuld door den voorzitter den heer J G Bettink die eene novelle voordroeg getiteld De verhorgeuhedeu der m juen Met onverdeeld genoegen werd deze novelle door het talr k publiek aangeboord even als daarna de bijdragen vau den spreker n de heeren D Oskam T B van Dam en T JB Brusaaert Op de Sevrije najaarsveemarkt te Berg Ambacht gifmeren gebonden werden aangevoerd 23 koeien en 4 kalveren Nagenoeg alles ruimde tot hooge prgcenop Kalfkoeien van 190 tot ƒ 220 kalveren ran ƒ 60 tot 70 Bynlaud heeft nog meer door zijne voorlreffelgke iniddeleu om water af te voeren dan daartoe door een gunstigen wind geholpen ondanks den zwellendeu boezem dezen op een peil knniieu houden waardoor den poldermolens gelegenheid werd ver ohaft onverpoosd liet uitmalen van het overtollige water voort te zetten Hierdoor is reeds v el gewonnen voor bouw en weiland en als de regen an niet meer zoo naar de overmacht dingt zullen poedig de klachten over te veel water ophouden Door de aleepboot JmMieriam is te Nieuwe Diep binnengesleept de in zee gevonden Scheveniugsche Iwnucliait ÓerariHt Martinui met de lykeu der bemanning er in Veie mensehen vooral die welke veel met detanden in water moeten z jn zooals dienstboden Wasohvronwcn ui hebben dikwqls den gansehea winter door last van openspringende handen Het volgend middel daartegen wordt als het beste en aroroadigste aanbevolen Wie met loog wasehwater BZ t doen heeft wasache de handen terstond daarna ia ichooii water drooge ze af en wrjjredan op de nog eenigeins vochtige huid fïfn gepoederde gewone sigisel in De werking moet teer snelen b JMiider weldadig zijn daar de rauwe pijnlijkeplaatsen op de huid daardoor worden afgekoeld en 10 korten tijd genezen Het ia echter noodig dehuid daarna geroimen tyd bedekt te houden Sialkevrptiwen die den gebeden dïg genoodzaakt zijn debanden telkens weder in water te hebben zullendaarom het best doen de avonds v66t het naar W gaan de operatie te bewerkstelligen en dun eenjpur glae lederen of bet best zeemlederen liand M qeven aan te tnkken tJiuuvr J ui i Ui tl De ministei ran finanoliiu iieeft nau de tweede kamer zjjne memorie van antwoord ingezonden naar aanleiding van het voorloopig versl ig omtrent het begrooliugshoofdstuk van zijn deparlCLnent Hij deelt mede dat de commissie by küii besluit V4t i 30 Jauuari jl benoemd met haren arbeid nog niet gereed is zoodat afsohalfing van de legKt zonder den uitslag van het onderzoek der comiuifsie af te achten zooals sommige leden wenschtdu z i kwalijk zou zijn overeen te brengen met het doel vvajtrmede de commissie is in het leven geroepen De minister betwgfelt of inuntbiljetttn vim ƒ 5 xoo gewild zouden zijn dat zg eene blijvende plaatein het verkeer iniirmen De vraag of nieuive muntbiljetten van ƒ 50 zullen vervaardiSjjd worclen wensoht hij aan te houden tot dat luj zal hebbenkunnen oordeelen over het onthaal dat de eerlanguit te goven stukken van ƒ 10 vinden De ministerdeelt mede dat de omvang der bromen stukken van 3 cent alcchls weinig verschilt van die derkoperen centen en verklaart dat maatregelen om hetiq omloop brengen der nieuwe opnten te verhaastenei oin die stukkeu gemakkelijker onder het berejk v ii jhet publiek te brengen spuedia in werking zullen tieiien Ook met de uitgifte d 2 cent itukken zll jiniet zeer lang meer gew icltt btihoeven te worden Zloira het dep van financiën vtijneemt dat ergens stmmifsohheid van pasmun wordt wanrge iiomen wjumt daaraan door hieuwè uitgifte tegeujo t gC kMWu j f Eoov e de m De itiMiistet geeft gfiarnc de vè zekering dw de gegronde klachten 4n win1 eliers jovcr het jmhet klein i rkoopen lyan benaderde goeijeren steeds zulleu wurdeir oiidrr Clit Irn elk milt nogelijk zal wordenf ti geilbegaan D i 1 jJuli ip78 ingevoerde liet up het lüssic in de reclite Mn eene fuut uu n die tot roucielijkhmen ia du nilvoerilig nitt gebleken Voor d nlinvulliiig ler r administratieve voorscbriff in met het oog I inige fout zou de minimier i efi wel wachten S vraag of hetgeen rae u de loeneniende verin de hervoi lnde kerk npenit vroeger of later we mnatregèlen zal moiflen leiden wenscht de minister niet vo6rnit te luotoii o6ri In de zitting van de provinciab stalen dezer provincie van Dcniderdag is op voorstel van ed staten besloten o oin de kosten der illumuiatie yaii het gebouw van het provinciaal bestuur te vul en uil den post voor onvoorziene uitgaven i tot wijziging der begrooling Tan enkel prov uitgaven voor 1879 c nog ene dergelijke wgziging d tot dillgent verkl iring van Ged taten met het uitbrengen van een aetvies omtrent hel adres van P Ornns c s om eene subsidie uit de prov fondsen voor deu aanleg van een haven te Scheveningeu en een kanaal van Scheveniiigen naar Vlaardiiigen e gelijke diligent verklaniig betreifcnde een aangevraagde subsidie tol rerbi tering van den grindweg tussoben Brielle en NiruwBeijer land en diligent vcrklaring der commissie ad hoc betreffende de bezwaarschriften tegen het reglement van het waterschap der Liugt tiitwatering Na langdurige discussie is aan het Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam in afwijking van het advies van Ged staten met 36 tegen 33 stemmen een lAsidie van ƒ 1000 verleend Het voorstel tot wijziging van het reglemeut op de wegen en voetpaden in Zuid Holland zoomede de gewgzigde polderreglementen van Nieuwkoop en ook van Bcliiebroek zgn uitgdsteld Ut de zomer vergadering Afwijzend werd beschikt op het verzoek van Heerjansdani om toepassing van art 36 der wet op het lager onderwgs De aanvrage van de gemeente Monster om eeu snbsidie van ƒ 2000 werd met 64 legen 8 stemmen toegestaan Aan de gemeente Zwgudreoht werd eene tegemoetkoming verleend in den bouw van twee scholen Ged staten wilden die slechts verleenen voor céue school Voor Giessendam is het aandeel in de kosten voor de gemeente bepaald gebUven op 10000 terwgl de commissie bad voorgesteld ƒ 16000 Do vergadering is vervolgens in naam dea konings gesloten De tgdingen uit Marokko omtrent den hongersnood luiden nog steeds hoogst bedroevend Dagelijks komen er ouder de behoeftige klassen mensehen van honger om Te Mogador ontrangen 2600 armen eiken dag een portie spgs Uit het binnenbind komen telkens eene menigte uitgehongerden te dier plaatse om zoo mogelyk wat voedsel te vinden Al wat eleohte eetbaar is wordt naar binnengeslagen het wordt zelfs uit de goten opgeraapt Djrssenterie ii er bet ge alg van De heer J P Lissone te Amsterd m ia voornemens aldaar in het volgend jaar een Nederlandsch touristenbureaa te openen en te Parijs een hotel Er zullen reizen worden georganiseerd niet slechts naar Fargs en omstreken en naar Londen maar ook naar den Jlgn paar Zwitserland naar ót Sobotsche Hooglanden naar Zir den naar het Zuiden van Prankryk naar Italië Voorts zal er ook gegeleganheid zijn om buiten gezelschap met zooge uaamde couponboekjes le réizen Bij de voltooiing der aardebaan van den straat weg Koevorden 8choonebeek badden jl Vrijdag ë Schoonebeek vrij wat ongeregeldjieden plaats en ging het er zeer barbaarsoh toe üb arbeiders aan den weg vMea bg die gelegenheid getraoieerd door deaannemers en deden zich t Schiedainraervocht wèl smaken 46 zegge zes en veèrtig flesoh jenever zoo oirgevei r 37 liter rerd dojor pi in en 60 tal p rsoiien naar binnen geslagen i t Laat e N g loedden gers zoo er bijna verbaal De luidruchtige vroolijkheid maakte Wehlra plaats voor ergerlijke tooneelen De Ikistelein eiTde zijnea waren gedn baas meer in huii eigen Hiis tweehunner kwamen zelfs onder d ivoeten ei t kosttevrg wilt moeite ze uit de hatodeu dier ioestnard te bevrijden D huisvrouw eh haar 0ein kindvluc itteii door eén opgeschoven ra im i r buiten GlaJ eij ja geheele rarnen werden verbrgzi zichj begrijpen zegt een berichtgever C l dat de kerels er vreeselijk uitzagen j als wnrkens een er van moeten iwm goeif als afgeslagen zijn terwijl een an een oog bij Vtrloreu beeft Er is pnoplemaakt pp 29 Jpotober zijn in het publiek troeven genomen tCdNeuYork ten kantore van de pas gevesjligde ItJ lectro Dynamic Light Cürap niv Het gold liicr proeven met de Sawyer lnrap lie uitJvinding van dqj heeren W E Sawysr en Al o r Man Het heet thntis dat alle moeilijkheden orllrwoniien ztj i en dat electrisoh licht overAl kan toegepast i fflfdeu De laipp beslaat uit een glazejj ballon evuld met zuiver slikslofg is In dfu b dlai bevindt Itsh naar de llohtslerkte die men vepjingt rine grootere f kleinere naald van houtskool die dbor een electraseheii stfoom tol 30 000 fa 60 000 Ifk Fahr wordt verhit Deze naald verieert nicl e heeft geen yejrbrahding plaats der houtskool omdat ik zuurstof ttsheil ontbreekt De verhitte houtskool dus straalt Rcbt uil dat zeer itflijk moet wezen aan daglicht zoolang de cleclrisohe stroom blgft oircilleereii De uitvinder beweren dat eene stoommachine van 1000 pk lichti leveren kan voor 30 000 branders tegen den prg van 10 dollar per uur terwgl bet voor gelgke hoeveelheid licht benoodigde gas 150 000 kub vt minstens 412 50 dollar kost Men kan de lieliislcrkte naar willekeur rcgelea zelfs tot zwakke 8chemerin r brengen en ook ksD men eene lichtsterkte verkrijgen van 30 gasvlammen D heeren Hugh Mo Culloch Wm H Hny James P Kernóchau Lawrence Myers J iciib I iy Wm E Sawyer en Albon Man zijn de opziohlerj der bovenüenoemde maatschappij die dit licht ia den handel zal brengen Een vreeselijk ongeval h id Woensdagavond oinsirecks 6 uur in de Oraiijt kazerne in Den Haag plaats De vronw van een der gehuwde militairen wilde zich een oogenblik van haar kamer verwijderen en zette haar ééajnrig kind op een slr el bij de l ifel In haar afwezigheid tr ik hel kiiid de brandende lairip omver zoodat de p troleu n vlammend op hel wicht terechtkwam het kindje bekwam daarbij zó 5 hevige brandwonden dat het r a drie uren m smnrtclgk lijden te hebbeu doorgebracht overleed Er was ook een begin ran brand loor het ongeral reroorzaakt doch deze werd spoedig gcbluscht Te Oss waar reeds drie kunstbolerfabrieken gevestigd zijn die anu honderden werklieden arbeid verschaffen zal nog een vierde worden opgericht Laatstleden Zondag Icreeg een dertigtal vrouwen in het werkhuis te Berlgn tgdeiis de godsdienstoefening een aanval als van vallende ziekte Den volgenden middag was bet aantal dezer gevallen reeds tot 80 geklommen Woenselag waren allen reeds aan de beteiehand of hersteld Het onverwacht verschgnsel is nog niet opgehelderd In de msu nenafdeeling hi d zich geen enkel geval van ongesteldheid voorgedaan De macbinejcainer van de Timet wordt sedert eenige weken verlicht met 6 elcctrisohe lampen naar hst stelsel van deii Bussisohen ingenieur Bspieff het llohl is aangeniaam en rustig en men is van plan y k de zetterij van de Tuiea op die wgze te verlichten Bapieff beweert dat eeu dynamo eleolriacbe machine ran I psardekraoht voldoende is een licht te voeden dat gelgk ataAt met 100 gaspitten elk eqiiivnieerende met 12 kaarsen van de hioutskoOl wordt roor elk licbt 8 Eng duim per uur verbrvikb Bg een der Rechters in Londen werd een melkr verkooper aangeklaagd jegens het veckoopen van T fïalsoh e ellc die T9or A pOt m l Wfljet Wf fWimeleBRd V dg M ds iret moei bet feit om alraf baar te zijn bedreven zgn teii naileele van den kooper Daar hier de koopcr de inepeoleur van de vervalschiiig van levensmiddelen was beweerde de aangeklaagde dat het feit liiet ten iiadeele van den klager had plaats gehad en werd bg vrggesproken Terwijl men sinds jaar ei dsg zich overstelpt zag net sehlifturen in welke door geneeskundigen en leeken werd betoogd dat zelfs de matigste minnaar van een glas wijn bier of sterken drank niet veel beter was dan een vergiftiger van zijn eigen lichaam en van zfa nageslacht vinden wij thans door eeu van iageland s eerste medici Sir Jumes Paget in deu Contemporary Jltmeic een pleidooi geleverd teil gunste van alcohol dal wil zeggen ten gunste van een miilig gebruik gCfSlrijke dranken boven geheele onthouding Over misbruik is natuurlijk des schrijvers oordeel uiet minder streng dau dat van één zijner collega s En wat misbruik is H ar matigheid ophoudt en onmatigheid begint dit voelt iedfir voor zichzelf het bssl Sir James ziet iu den tocsü d van het menschdom het liewgs dat matige drinlcers in levensduur gezondheid en nrbeidsvermopten het winnen van unthaiidcrs Lnat ons zegt hij over ecu tijdperk van duizend jaren terugzien Wg welen hoe reeds binnen een drietal geal tëhten de jammerlijk verbasterende gevolgen van aanhoudend erfdijk drank misbruik zich onmiskenbaar opeiibar ii Indien nu een eveneens aanhoudend en erfelijk doch matig gebruik van nloobol mede nadeeltge gevolgen had op s mensehen llohamdijken en giesiclijken toesland dan zouden na dul7end jaren dat is na jlerlig i eslachtrn die gevolgen do vr ijd en erfelijkheid geaccumuleerd evtneens onnviskenbaar raoeleji zijn althans bij vergelijking van een drinke id met een niet driokend ras Wat echter zien wijP Juist hel oinxekeerde Wij zien mineer wij Weet bij Oost Noord bg Znid vergelijken ttat overal het nageslacht der matige drinkers krachtiger van lichaHm en vpn geest is ri iii hel iiagesldcht der onlhonders Ja in het Oosten zelf in Hindustan indien de drinkende Engelsohman zich terugtrok zon zijn opvolger als overheerscher van de niei drinkende Hindons onvermgdelijk niemand anders zgn dun de éénige inboorling van Indiè die u èl drinkt de Sikh Het argument is krachtig en schijnt ons nieuw Alleen zonden wij de s raag er nevens willen stellen of de dispositie lie den niensch iu alcoholische dranken smaak doet vinden niet een onderdeel is van liet temperamr nt dat hem bij den strgd om het bes niu den pilra doet winnen Is hel gebruik van nlcihol eene oorzaak van kracht in de driiikei de rassen Of is de trek naar spiritualiën slechts een nevenverschijipsel ran de kracht die dezen rassen aangibinn is In hit laatste geval zou heieene open quaeatle kunnen geacht worden of de bedoelde rassen niet nog sterker nog meer uilmuntend boven de anilere giwiest zouden zijn indien zg van den beginne zich van alcohol geheel hadden weten te spell n Hoe dit zij Sir J imes PiiRei heeft aangetoond niet op groi d van theorieën maar uit de ervaring die eeuwen en millioenen aan de hand dorn dat kracht van geest en lichaam met bet matig gebruik van nlcoholisc ie dranken kan snmenga in Die ervaring trouwens doet elk matig gebruiker van gei strijke dranken voor zichzelf persoonlijk op Hg voelt ondan KS zijn dngelijksch glas wijn bier of jenever zgn leden sterk en zijn brein helder En nu mag t wezen dl t nog hersens noch spieren bij hem het maximum van helderheid en Iwacht bereiken waarmede geheele onthouding vw alcohol ze toerusten zou Doch tegenover dit mogelgke volstrekt niet geslaafde verlies staat een veel belangrijker voordeel het levensgenot de opgewekte stemming de neiging tot gezelligheid die het drinken van een geestrijk glas in 999 van de 1000 mensehen wekt Het is juist deze zijde van de qnneslie de werking van een matig alcohol gebruik als factor tot buiselgke rn maalschiippelgke gezelligheid die door de drijvers der onthoudingeleer volslagen wordt voorbij gezien Naar wij met genoegen vernemen beeft de Inspecteur van onderwgs van bet Japansch Gouvernement die Me wereldtentoonstelling te Parijs bezocht zich tot het beslnnr der Ambnohlssohool te Amsterdam gewend met hel verzoek de inzending dvzer inrichting op de wereldtentoonstelling te mogen koopen ten dienste van het ambachtionderwgs in zijn Rgk Die iulending bestaat in handteekeningen van de leerlingen van alle klseaen naar het voorbeeld het ornament en naar de natuur j in practisohe werk tukken le kleine houtverbandeii beeldhouwwerk drnaiwork gzer en smeedwerk alles op kleine schaal door de leerlingen vervaardigd en al hetwelk de degelijke opleiding en het onderwgs der Amaterdamsohe Arabiichlsacbool aanschouwelijk voorstelt Het bestuur dier school moet besloten hebben deze Jbelangwpkkende verzanwlinj leakeningen en work ttnkken bet JapaBSobe doaveraement ies franbenke i te geven A t d O Donderdagavond had te Arnhem eeue vergadering plaats van de aandeelhouders der Ttutooiistelliugsvereeniging Nadat door den president kennis w s gegeven ilat de heeren Pels Rijckm de Vogel en Heutelink voor hunne benoeming nis bestuursleden hadden bedankt werd door hen de leden ia overweging gegeven om in plaats van 3 vijf nieuwe leden te benoemen en alzoo het minimum van 17 op 19 te brengen waardoor de nioeihjke laak van sommigen eenigszins kon worden verlicht Na goedkeuring van dit voorstel werden ulstoeo benoemd de heeren H G Knoops J Rouffaer J J M Everts Westerunwen vau M eteren en mr A J Van liussum Tevens werd medegedeeld dat prins Hi ndrik voor het eere voorzitterschap had bedankt dat men th ius aan den Koning had aangeboden Mede werd kennis gegeven dat men na vele ouderbandelingen met de pachters van MmU Sacrum eene overeenkomst had gesloten waarvan het coiiireict de verg idering ter ge edkeuriiig were aangeboden en met algemeene stemmen bekrjohligd Ten slotte gaf de roorzïtter eenige inlichtingen omtrent het plan door de architect G J van Gendi en Nieraad ontworpen hetgeen bij acclamatie werd aangenomen Het gedeeehe van Mmit Sacrum met bijbehoorende zalen wordt door eeue 10 meter breeeie overbrugiting verbonden met het Velperplein dat vereenigel met de gedempte Jiinsgr ichi het tenlouiistelljngs terreiu vormt Mocht door eene groole inze iiding meerde re raimte noodz ikelijk zijn zoo bestaat het plan aan het gemeentebesluur aanvrage te doen om door het in gebruik nemen vaneen gede elte van het nieuwe plein de oppervlakte te vrt gretonii Te Parijs heeft dezer dagen een zonderling geval van zelfmoord plaats gehad Men verhaalt De heer P die reeds seilert j iren aan wanhoop tüu prooi was besluot aan zgn leven dat hem een voorlelurende bron van kwelling was eeu einde te maken Hg liet zich eenige vijgen geven vergifligde eene daarvan met c ene phosphor oplossing en de hoop goed dooreen geschud zgnde zoodat hij uiet meer wist waar de noodlullige vijg lag begon hij ir eiken dag een van te nuliigeii Jl Vrijdag at hij er weer een en eenige oogenblikkeu later waarschuwden hem de vreeselgke pijnen dat eindelijk de vergifligde vijg nau de beurt gekomen w as Spoedig ingeroepen geneeskniidige hulp mocht niet baten reeeis deu anderen dag was df ongelukkige een lijk Dezer dagen stonden voor hel Dpucldorfsolie perron van het Hersjisch Maiki chc station omstreeks 9 uur des avonds twee treinen klaar om schier gelgklijdig te vertrekken de passagiers baelilen reeds plaats ge noinen Een heer was weer uitgestapt om den conducteur een inlichting te vragen w iarbg hem bleek dat hij in den verkeerden trein was geraakt zijn wederhelft Anna zat er nog in en liep dus gevaar met een verkeerd biljet na ir Alberfeld en Holzminden in plaat van nniir Essen te rijelen De man was hieriloor zuo in de war dat hij den waggon uiet kon terugvinden aarin zijn vrouw zaten ging dus lauüs den trein draven uit alle macht sohrceuwenile Anua raus De passagiers dachten dat een ambtenaar Alle raus riep en strflindeu hnls over kop lie wagïoue uit uit vre es v or een of ander gevaar De stations chef k am met opgestreken zeil aansnellen om te vragen wal dit bednidde de trein moest neg Hel misverstand was nu spoedig opgchelderil de vermiste Anna rond baat echtgenoot weder en ieder stapte weer in In een der jongste in Europa ontvaegen nummers van de lll atralet utlralian Nart wordt een beschrgviiig en een af beeliling gevonden van een Eucalylus amygdalina door ile Auslralièrs beschouwd als de groolele boom ter wereld Hg slnat te Fanshaw in het district Dandenang van den irrond tot aan de onderste tukken heeft de stam een lengte van 380 Engelscbe voet en tot aan den top meet hg 430 voet of met andere woorden respectievelijk 116 8 en 131 06 meter Stond deze reus onder de woudbooineu nevens den Slephnnnsloren te Weeneii dan zou diens spits slechts 5 meter hoogcr rgzen dan ile top van den boom de Stranisburger Dom zou den boom uiet meer dan 11 meter ej vertreffen Aan het bureau van politie kunnen inliehtijigen worden verstrekt omtrent eene le s Gravenbage gevonden portemanna met eenig geld en een retoorkaart 2e kl Gouda den Haag PÓSTElë IJ Blsr STAAT VAN BEIKVEN geadresseerd aan onbekenden iu de le helft der maand October uit Gonila rcrzondert en nnn liet póatkanloor dtdaaf terug te bekomen Sieenvvinkel Ainslerdam Mej W Monleban idem A van Leeuwin idem W van Steel idem Weel Knip elein HoogeTWerf Nieuwerkerk a d IJssel Gelderblo n Iluinpent G Veermar Uithoorn van Grieken Wnddingsveen H de Neef niet vermeld Gouda den 16n November 1878 De Directeur v h Postkantoor te Gouda VAN KRUIJNE KUJVSTIVIEUWS ÜonderHüj ovoml had het le ier wintfr conoertPU rail Ie GondKhe O reheat F ereeniging plaats Het tiilfjjk o if k oin Il pubht k was een bewijs van de fjrojte bfl uifjetflliuff waarmede deze oitvoeriog Werd It fiiijet gf zieii hft prifïriULina beloofde dan ook waar kuiiölffeiiot Vóór alles een woord van harteUiken dank tot allen die dit coi cert arrangeerden oraoor hunne medewerking ningelijk nmakten Niet het minst mogen nii vr A M H geb V van hier benevens de hh K nst Vollnur van a ilaife en v G candidaat in de rechten uit Leiden die als solisten optraden zt lf üldoening hebben over t geen zij ten gchoore briichien E rsigcnoemde dctd zich kennen alleen uilslrkcnd pi mis e Ml rlc 2c Polonaine v ui Ch jpïn a scAw ï V U Schumann en een Jmprompta van Jjfizari Haar optredtn w is niet gemakkelijk doordien hel bezoek van de piano virtuuae mej Becker uit Mannheim nog versch in hel geheugen Lig doch zeer bevredigend doorstond mevr H m i de vergelijking die voorzeker menigeen met mij onwiUekeurig Tus cheu beider spel ma ikte Ik genojpt recht THn haar fijnen elaslischen aanslag flink ontwikkelde techniek en gekulschte opvatting en beschouw het als een eer voor Gouda zulk eeu kuuatenarca binnea wy en hare wallen te mogen huisvcalen Bij een ze r gewenacht volgend optreden hoop ik dat HEd een pianino ejnder hinderlijke gebreken en die zingt zal wachten Met genoegen merkte ik op dat overigens voor behoorlijke stemming van het instrument na eens gezorgd was Mede met ingenomenhfid getuig ik van het viool pel van den heer Ernst Vollmar l e talrijke technische moeielijkheden in het Concert Militaire vau Itipinsky en de GuUlaume TeU fantiiait van Bériot en Osborne scheen hij niet te tellen Met brefde treek en meesterlijke zekerheid ïn het grijpen van dnbbeltonen brneht hij beide stukken ten gehoore hoogst bescheiden en keurig begeleid door mevr H In een extra nummer kreeg de heer v G gelegenheid van zijn vaardigheid in het bespelen der violoncel le doen b gken Het schoone Air van Bach zoo zangrijk en bij uitnemendheid geschikt voor zgn instrument droeg hij op vaanlige wijze voor en voldeed daarmede blijkbaar Ik breng een btzdudere hulde aan den talentvollcn jongman die bij moeielijke studiën nog tijd wist te TÏnden om zich op eeu oo la ig instrument degelijk te oefenen Nog werd het publielc verrast met een 2e extranummer de twee eerste SStte van het D moll trio van Mendelssohn waarin de drie genoemde olisten wederom yich op hun voordeeligst deden kennen Ub proef Wiis stout daar sl ch éénmaal op den d ig der uitvoerintc gerepeteerd was z staagde echter zoo goed dat ik bijna vergat dat deze 3 personen voor het éérst samenspeeldeu Het was een zeer dankbare lofgift En jiu over hei Orchest Ook dit wil ik eenif n l f nirt onlhouden daar er merkbaar vooruitgang is door ijverige oefening Een weldaad voor het publiek IS dat het afflchuwelijke langdurige stenrmen vóór den iuinvang van ieder nummer geheel is afgeschaft sinds de reorganisnlie Wat stemming noodig dan geschie l le dit met de meest mogelijke kieschbeid Ëuki le kopTen instrumenten mogen zich wel terdege toeleggen om zuivere klanken voort te brenBen bij afwezigheid waarvan het geheel nu en dau leed Meermalr n echter tlonk het rnêembU rr i zeer goed en dat kan nog winaen door aanschaffing van enkele betere iustrumenlen in de 4 orchtstiiumraers Sinfonie no 4 van Oaóc March futtèffie van Chopin Jlbiimhiait van Wagner en Priestermarsch ausu iJtidie van Mendtlss hn ïk twyfel er niet aan dat onder de bezielende leiding van den Heer van Milligen het kl ipwicken Mnueu betrekkelijk kort tydsrcrioopyerandereu zaX in krachtige flengeWagen er g n By wcm a v i Jeno natm wittea w d gt r he nïft UUn ratirb j can m ou leedweMH e a ten dst 01 verilHfcgevfr door bgro dt e oin tandifl e4 B crhindnj Jfir itrnolvoMfn nond WMiop dr dan liior t itede ytriid UI oui blad uitbetprttkeu lint Die STond ilioopst genot o Mej BerVtt spocU rperiil na df pniiEf orerhffrlyk pb echt peninal en et speLvAiT tfp hept Hdp rt wm m aU rven preachrveerd en menterli Htt H i8 rvw niid tul vianrActitifc knnstgrnot Vij di ut o thuus uiet de e t tv lV regelen te volttann tt BmirriK