Goudsche Courant, zondag 17 november 1878

ZOlsTJOJLd 17 l rCD TEns EHBrR 1878 Vj rzekeriiig s Maai schappij Eendracht Bindt Firma WULF Az gevestigd te s GRAVENHAGE Heerenstraat No 15 Deze MAATSCHAPPIJ die zich belast met het stellen van bg de NATIONALE MILITIE bericht aan OUDERS en VOOGDEN dat de deelnemiiw Toor de ligting 1879 is opengesteld De Directie geeft belanghellbenden den ZEKERSTEN WAARBORG ïwven Commi sionaics of aUéén werkende personen door dat de betaling geheel naar verkiezing kan woi den geregeld en desverkiezende hoegenaamd geene betaling gevorderd wordt dan NA VUF JAREN als gebleken is dat aan alle verplichtingen tot vrgmaking van opvo nde Broeder en Broeders zal zgn Voldaan Deze erkende aoliditeit en groote vertrouwen in dit vak MEER DAN 40 JARENmet steeds toenemende begunstiging ondervonden nuMikt verdere aanbeveling overbodig MMT Inlichtingen en Reglementen GRATIS De Hoofd Diiectenr En kan men deelnemen J WüLF te Gouda bjj den lieer G O VER EIJNDEB Jr op de Markt No 148 MRVOBIDE 1ÉMËNÉH6 knt te üraore uavnif waaronder biconder gotdt ea de nou iïi ltt l uuibrtrkt eTeuium biervtut Ketuigde de oilvi nii Ik i clouf uict ant de weaaob too na eu dun up de programinu s iets ran de baud des Ueeieo vau Milligeu te moffen viitdeD als oubesobeiden unKemcrkt tou kuiioeu werden I e luide toejuicbingen van de toehoorders Reven Ue reebt dit euncert als nelgeslaagd aau te merken E Socletett ONS GEVOEGE V Zaal KUNSTMIN DooE DB Veeeïnimng HET MBERLMBSCH ÏOQIEL Donderdag 21 November 1878 SI Bljjspel in vier bedrjjven naar het Fransch van Th Bareièjiis en L Thiboust voor het Neder landsch tooneel bewerkt door Teunis Aanvang ten HALF ACHT ure PRIJZEN DKB PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 1 10 per persoon jMB Voor de loting van HH Inteekenaren enz en bespreken van plaatsen zie men de programma s De Groote Magazijnen van den Frin temps htbbtii de rcr Ier ktuuis hunner Clientèlete breuken dat de eillnetretrde caLilojfos der arti kelen voor bet St NICOLAASFEËST onlangs Tersobeuec is Deie ealdliRos die niet minder dan 48 blndz met opgave vaii Speelgoed bijouterie Marokijnen Parijsche artikelen bevat aal gratis en franco t ezo ltu woideu aan een ie lcr die hem aanvraagt aau de Groote Magnz IJnen van den Printempa 70 Boulevard Hausrnanti Parijs Llcdcrtafel APOLLO en Afdeeling CITËRLUKË WELSPREKODnEiD Burgerlijke Stand GEhOREN 14 Nov Corneljs oQilera F C Bik ca B Rookfanixea neriinns ouders f vtn Lreiinen en H Bpfluklander Cumelis opders H N Bit Vtiet en Vl W d en üedel Ih MtiarteD ouders J van TiggclcD n P van der Marren 0 EHIl nEN 15 No O san üunen 17 d op ZONDAG 17 November 1878 des avonds te 7 uren in de Sociëteit Ons Genoegen ADVERTENTIËItf ECHTVEfiEENIGING 1 JOHANNES VAN BAALJiN EN UI JOHANNA DORTLAND g Gouda 16 November 1878 gjg ONliBKTU UWD 15 No i 1 25 per busje voor ledige busjes 50 et terug BREDASCHE ONTBIJTKOEK 25 si en 55 cent Breda che Tafel Succadekoek 30 60 80 cent en 1 Gulden in het Depot van M BALLINTIJN S D BOON Tan Gouda 1 E BRAAM die ook namens hunne wederzijdsche familie bannen hartel ken dank betuigen voor de vele belangstelling bg hun huwelijk ondervonden Anna Jaeoba Polder l j vj o a Gem St rbilip landy ® Lange Tiendeweg D 27 Schroefstoombootdiciist STAD LEIDEN o len2 Ondernemer V J banjer Bevallen van een Zoon B ROOK flüIZEN geliefde Echtgenoote van F C BIK Gouda 15 November 1878 Bevallen van een Zoon H J TAN DIE SANDEN Skellshak Gouda 16 November 1878 Afvaart van Gouda MAANDAG en DONDERDAG des morg ens ten 9 ure Commissaris N E WIEZER Bij zjjn vertrek naar Ned Indië roept ondergeteekende HARTELIJK VAARWEL toe aan Ue Vrienden en Bekenden T KROMHOÖT b der Prinses Amalia Nieuaediep 16 Nov 1878 HEDEN voor 25 jaren Irsd Zeker is t dat men van alle Hnarverfmiddelen het zoo gunstig bekende Eau Cbromatiqué de voorkeur geeft omdat er geen schadelgk bestanddeel in voorkomt Met dit vocht woiïdt het witte haar blond bruin ot zwart Rood haar wordt bruin of zwart naar gelang men verkiest en zoo NATUURLIJK dat een ander het niet BEMERKT Het groote debiet gedurende 10 jarerv Öo verfmiddel te beurt gevallen maakt verdere aanbeveling overbodig 2 de flacon OVtUÏOLUG AAR PKX bg ons in dienst en moebt zich onze achting n genegenheid verwerven door yver en tronne plichtsbetrachting B J WES8ELS Studa IS NoremW 1878 mes is schadelijk voor hare schoonheid Menkan zich door mjjn onsebadelgk middel eigenhandig voor altjjd bevrflden van dien wezenlekenlast y 5 de flacon daarmede heeft men voldoendeFranco aanvraag gemakshalve blauwe postzegels of postwissel alsook op rembours bijTUEOPHILB Haarkundige Frtdenktplein iBegts N 32 Amsterdw I De ondergeteekende beveelt zich beleefd bg hare geëerde Begunstigers aan tot het leveren van onderstaande ARTIKELEN en wat verder tot het Vak van Coiiiesllbles en Rruldciil rswaren behoort als PALING in GELEI ZALM KREEP TEN SARDINES SCHILDPAD en LOn DONDERRYSOEP Verschillende soorten Patés Galatine de Veau en de Volaille Gecondenseerde Melk Kindermeel van ËENRI NESTLE enz Wed P J MÈLKERT Paven 14 Gouda Een JONGMENSCH vraagt ten spoedigste EOST EIT IFWOiraTG CHOCOLA AD van de Fabriek L AIGLE verkrijgbaar bjj W N RAAIJMAAKERS H met gebruik van VRIJE KAMER Adres met franco brieven onder No 165 aan het Bureau dezer Courant OPENBARE AAMJESTEDIXO BURGEMEESTER en WETHOUDERSvan Lekhrkerk zjjn voornemens op ZATURDAO den 30n NOVEMBER 1878 des middags ten 12 ure ten Raadhnize dier Gemeente in bet openbaar bg enkele inschrgving aan te bestedeo Het bouwen van een Post en Teldgraafkantoor Woning van den Directeur en Raadhuis Het bestek is op franco aanvraag tegen b taling van 1 van af 21 November 1878 verkrijgbaar bg de Boekhandelaren J vav BBNTUM tN ZOÜN te öouc a zoomede ter Secretarie der Gemeente Lekkerkerk De teekeningen worden van af 21 November 1878 ter inzage en overneming gedeponeerd ten Gemeentehuize aldaar Aanwijzing in loco op MAANDAG den 25a NOVEMBER 1878 des voormiddag van 10 tot 12 ure terwgl inlichtingen zijn te bekomen bij den Burgemeester van Likkerkerk LEKKERKERK den 16 November 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretarie De BurgemeeiUr A STREEFLAVD B BLOK Wethouder Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is nitgegeven ei alom te bekomen BE OOUHSDHE QLASEN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd epn afzonderlük levensbericht der beroemde Glastehilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie vau Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Centen ÖOÜDA DbM T H A BiJNKlUIf Advertentien QEMEUEILEE DE EAUEB TB HUUR Te bezichtigen LANGE TIElf BEWEG D 27 alhier Mevrouw BIJLEVELD CBABETHSTRAAT vraagt TERSTOND e UEIE OF NOOEHiriiF Mevrouw SAUERBIER Bleekerssingel VERLANGT met 1 FEBRUARI a s eene DIENSTBODE goed kunnende Koken en Werken benevens en MEISJE beneden de 15 jaren geschikt om enig Huiswerk te verrichten Jniverseel Zuiveriniïszout Het echte algemeen gunstig bekende ÜNIVEBSEEL ZüIVERINGSZOUT een zeker middel tegen maagkwalen zuur braking hartwater enz is thans echt verkiggbaar in 1 4 Mkie 15 Cent 1 2 pakjes a 277 Cent en heele pakjes 50 Cent te Gouda bg J H BOERS Apotheker en Sotkoop bg A J VAM TWOÜT H W IW STEEVERS BANKETBAKKER Hoogstraat Depot van Theëen uit het Magazijn van VAN VEEN iC AMSTERDAM Beveelt zich aan tot het leveren van GEURIGE en goed WATERHOÜDENDE THEE in pakjes van 1 2 i en 5 ons tot rschillende pri zen J E I BERT HARET l Oin A Fhotograpbisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DONDERDAG en ZONDAG 7 Portretten k fi P VAN DER WANT l Czoon Grossier in ZOUT Kantoob SN Pakhois fiosnenwater O No 2 Het DEPOT der THEËEN uit het Magazgn van JAN tan REES ZOON te Zwolle is gevestigd voor Gouda bg de Wed P J BERKHOUT LANGE TIENDEWEG D 44 alwaar gbatis prgscouranten zgn te bekomen Deze Theëen oitmnntende door kracht geur en icaterhoudendheid worden afgeleverd in pakjes van 5 27 1 en Yi on verzegeld en Tooraien van tlemp l prij nomnur OfiANJE EN NEBEBLm Uuilcugcwouc Vergaiki lAg op MAANDAG 18 NOVEMBER 1878 des avonds ten 7 nre lokaal cNÜT lU VERMAAK Oosthaven Onderwerp Toi hiertoe heeft mm de Heer geholpen Spreker de Heer G Arhettbtmt TOEGANG VRU Hw BESTUUR ZAÏÜRDAG yERSCU boterle tïers appelboLlen en DIVERS ANDER GEBAK Voor Hoesteji Verkoudheid Borstaandoening en enz is geen aaogenamer en zekerder middel als de alom bekende RIJNLANDSCHE DRUIVEN BORST HONIG van W H ZICKENHEIMER te MAINZ Geertje Krol van Tjalleberd prov Friesland verklaart dat de RU N LAN DSC HE DRÜIVKN BOBSr HONIG door haar bg N Dorngeiffen te Heereveen gehaald haar steeds g bg hare borstaandoeningen de grootste dienst heeft bewezen Bjj ongesteldheden waar geen ander middel baat zal men dit eenvoudig en natuurlijk huismiddel nooit zonder gunstig gevolg aanrenden Elke flesch is door een metalen capsule gesloten waar neVënstaand fabriekitempel moet zgn ingedrukt Verkrggbaar ikfl 2 en 65 Cents de flesch Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Waddin vveen hy C van Eeuwen Haaetrecht bj J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenboig ftiJINA LAROCHE val KRAEPEU CB HOIÜ Jpoihekert U Zeitt Ae Mirig raiTA LAROCHE weDte door de Red van de greneesk Cow aan HH ieueeskandiiwn is gaubevolen trgen algemeene swakle gebrek aan eetlust slrclite spysverteriog zennirziekte in het tydperk der herstelling na zwHFe liekte of kraambed koorta en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzucht teriugachtigheid groote Ewakte bloedarmoede eto Prija ƒ 1 90 prr flacon bq den Heer Apotheker C Thim te Uittreksel uit een brief van den heer W ijigtbelm depotbonder te Voorborg Wat de Haarolie aangaat zoo heb ik daar van ook goede uitkomst gezien Ik had er teenen vriend een fieschje van cadean gemaakt en na korten tgd gebruikt te zijn kan men reeds zien dat op een kale plek van het hoofd die sedert 3 jaar na eene ziekte daarop ont staan was nieuwe haren ontstaan enz Oud Cartagena s BergplantenOliey is een zeker onfeilbaar middel tot behond vn het hoofdhaar het fi aaiste sieraad hetwelk ons gegeven is het conserveert de klenr en verlevendigt de haarwortels zoodat de gebmiken gewaarborgd zgn tegen ontgdige grgsbaid en laalhoofdigheid Alle schadelgke bestanddeelen zooals de Metaal en Kwikzonten zgn er met zorg uit verwijderd gehouden zoodat het aan allen die hun hooftUiaat op prgs stellen met vertrouwen aanbevolen wordt De prgs is 60 ets per fleschje A BREETVELT Az Hoofd Depothonder te Delft en verder te bekomen bg u Wed W 1 J A E Mej lie Wed BOSMAN OMdo A Prini Zereahiini Wed 6 Wilhelm WMrdea Gouda Dbto va 4 Bacnou Wed N f Saiam I UM I iltbelin Voolbalg Bo B rktl