Goudsche Courant, zondag 17 november 1878

1878 Woensdtt 20 N veiitber N 2221 BESCHERMING Hoe rooskleurig de laatste troonrede den tptstand moge geschilderd hebben het valt niet te ontkennen dat in vele opzichten niet alles tn de gestelde verwachtingcA voldoet Zoowel Uer als in andere landen heerscht in vele takken van ny verheid een malaise die tot vermindering van productie leidt en vele werklieden zeer in ban inkomsten benadeelt Lagere klonen zyn noodig geworden om aan de concnrrentie het hoofd te kannen bieden en zelts loonsverlaging is nog niet voldoende vele fid riekanten hebben het getal hunner werklieden moeten verminderen Hoevelen zjjn thans bijv in Amsterdam zonder werk en is het te verwonderen dat de scbeepstimmerwerven ledig staan nu de schepen voor 25 il 30 vracht huiswaarts varen en zich nog gelukkig moeten rekenen indien zg in Indië voof dit cgfer vracht kannen sluiten Hoe dikwgls fallen nn door de reeders de tjjden opgehaald worden dat die vrachten ƒ 200 waren en die goede oude tijd toen het nog mode was om de industriêelen de kooplieden de landlieden en wie niet meer te steunen uit de schatkist Is het dan te verwonderen dat niet slechts in andere landen maar ook hier van tyd tot tijd stemmen opgaan om dien vroegeren tgd terng te kragen en weder bescherming in te voeren voor alle takken van bestaan die door de tegenwoordige vrijgevigheid tooala men vermoedt in kwijnenden toestand verkeeren Duitschland heeft zyn wet tegen de socialisten de bladen der werklieden worden geschorst dè ïereenigingen ontbonden alle maatregelen zjjn genomen om het groote maatschappelijke kwaad te verbergen en nu nu wil men ook iets doen om het te verminderen Men wil in Duitschland niet slechts de werklieden gedwee maken men wil hen ook helpen door de andere torgers in hun behoeften te doen voorzien Zooals het meer gaat in tijden van malaise is ID ook bescherming weder het wachtwoord geworden Verbieden wjj den invoer van vreemde artikelen of belasten wjj die zóó dat de inge etetten goedkooper de iiilandsche producten kunnen koopen dan die der vreemden en uuze nijverheid is gered Een hoogst eenvoudig middel dus het eenige bezwnar is slechts dat men dan alle burgers die die artikelen gebruiken een belasting oplegt ten betineve vaa enkele fabriekanten want of nu juist de werklieden de Vüordeelen zullen trekken door bescherming verkregen is te betwijfelen Maar waartoe nog over het dwaze van de loogenaainde beschermende maatregelen van vroeger gesproken waarlijk in Amerika is het hoogst nadeelige der inkomende rechten in het licht getreden men heeft den handel benadeeld de burgers alles duur doen betalen en de fabrieken kwgnen evenzeer als in die lauden waar de nijverheid niet beschermd wordt Vanwaar dan die dwaasheid om te veronderstellen dat de bescbeuiing in het oude Kuropa andere resultaten zal hebben Vanwaar de hoop dat alles in orde zal komen als slechts een belasting op het tizer de flzerwaren in pr s verhoogt Is uien ten einde raad en wil men nu een middel toepassen dat overal onvoldoende gebleken is alleen omdat men niets anders weet n zich toch verplicht acht om iets te doen om de gemoederen tevreden te stellen Is dit het geval dau zal het middel erger dan de kwaal zjjni meu zal d n toestand der werklieden niet verbeteren en dien van het algemeen no bngtïnsti er maken Men zul den handel m et het buitenland vernietigeu of Mth an 5e r vèjri inSei ep door éii tak ya uti imi f A t TA 1 s t 1 h 1 £ t u H A 1 IJ iï f I I r r4 ♦ 5 ö WBWr V7 w i 1 i J t 4 1 II tl 1 H r J l i Ij S f Jro T l i A S u o ï j i I Hl 4 cS s i f il t T il ua J 1 r i 1 Ü Al I S I t 1 4 s i v i jr Wï u r 1 Ji jb s VI i i II f GOUDSCHE COURAKT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken nüverheid te helpen vele andere een nadeel toebrengen dat Zfl eerst na vtrioop van jaren kunnen te boven komen M i moet dus wel vragen hoe het mogelgk is dat weder zoovelen naar het oude terug willen de ondervinding heeft waariyk de voordeelen vtn vrgen handel genoeg in het licht gesteld daaraan kan de tegenwoordige malaise niet geweten worden Veelmeer is die aan overproductie te wgten Er is in de laatste jaren jieer gefabriceerd dan noodig was daardoor zg de markten in vele artikelen overvoerd de Vraas is verminderd men is verplicht geworden de prgzen te verlagen en den aanmaak te barken Hierin kunnen beschermende rechten geen verbetering brengen De ngverheid moet voor zichzelve zorgen en slechts zooveel voortbrengen als zg meent met een voldoende winst te kunnen verkoopen Maar dan de werklieden dia daardoor gemist kunnen worden Wat moeten deze beginnen hoe moeten die in hun behoeften voorzien is het niet onraenschelgk om op hen het doctrinaire laissez aller laissez faire toe te passendZouden er waarlijk goede gesch kte werklieden te veel zgn Wel worden velen bedankt maar zgn dat niet veel meer mannen die eerst op lateren leeftijd uitgelokt door meerdere verdiensten naar de fabrieken gegaan zijn zijn het geen werklieden die uit andere deelen des lands naar de steden of fabrieksdistricten getrokken zgn om daardoor hun positie zooals zij meenden te verbeteren Keeren dez n weder naar het platteland terug gaan zy vüed i aan den veldarbeid dan zullen zeker slechts weinigen over gebrek aan werk behoeven te klagen In vele deelen van Duit whland is er volslagen gebrek aan arbeiders ten platten lande en dit is ook hier in vele streken het geval Hoe zou hot anders te verklaren zjjn dat de dagloonen der boerenarbeiders in de laatste jaren met 30 a 40 pCt verhoogd zijn Vanwaar anders dat gebrek aan handen wanneer er veldarbeid moet verricht worden Keeren zoovelen die bij de industrie geen werk meer kunnen krijgen naar het land terug ziJ zullen daar in hun behoeften kannen voorzien en tevens krachtig medewerken om den nationalen rgkdom te vermeerderen Hoevele gronden liggen op handen te wachten om rgke vruchten op te leveren mits de zaak slechts met oordeel en kennis wordt aangevat Hoevele plassen wachten op stoomgemalen om in vruchtbaar land herschapen te worden Zoo kan de algeraeeue welvaart vermeerderd worden zoo kunnen allen in hun behoeften voorzien zonder dat kunstmiddelen behneven gebruikt te worden die ten iia leele strekken van velen om slechts enkelen te beVoordeelen Ook op het gebied van nijverheid en handelligt de weg vooruit niet achteruit Geenkunstmiddelen van vroeger kunnen genezingvan kwalen brengen die veroorzaakt zijn doorhet inbreukmaken op den geregelden gang derzaken geen bcsclicrming kan de nijverheidhelpen omdat alle bescherming een afwijkingis van den regel dat ieder het best zyn eigenzaken kan in orde honden omdat de een doorden ctaat niet mag bevoordeeld worden tenkoste van een ander Lb tractoat van Berlqa eerlgk te zullen nitvoeren In dien fteeat laten zich althana de Pester bladen ait Morgen is de termyn vervuld die den emir van Kaboel gegeven is om te antwoordeD op het ultimatum der Ëugelsch Iudische regeering Hoe meer die ilag niidert boe meer raett gaat vreezen dat het antwoord ouvoliloeude lal zijn en dat de oorlog oufermijdelijk zal blijken Deze vree heelt bij de oppositie het denkbeeld doen ontstaan om middelen aan te wenden om het parlement te doen bijeenroepen De morgeubladen bevatten Vrijdair de medcdraling dat ef lioh onder voorsittersoüap van lord liiiwrence den voorganger van lord Lyttou als onderkoning een comité gevormd heeft om eene uiling Ier publieke opinie iu het leircn te rofpeu waardoor de wenschelijkheid van eene bgeenroèping der vertegenwoordiging ter kennis van de koningin zon gebracht worden De graaf van Westminster en graaf Grey de voornaamslc libtrale leden van t Hoogerhnis hebbeu dit verzoek reeds mede geteekend In den Frausoheu senaat hebben de vereenigde groepen van de rtchlerzijde de zege behaald Di drie open plaatsen van levenslang senator werden door tegensuinders der republiek vervuld De Vallée d Hiiu8so ville en Numa Baragnoii waren de uitverkorenen die met UI 138 en 137 atemmen benoemd werden terwijl de volstrekte meerderheid 136 bedroeg Al zgn die zetels voor de republiek verloren ligt er iets troostends ia de cijfers deze bewijtea dat de verkiezingen van 6 Januari slechts weinige stemmen naar de Uukerzgde behoeven te brengen ora haar de meerderheid te bezorgen Aan dit resultaat twijfelt meu dau ook niet Inmiddels zet men iu de kamer het zuireringsprocea voort door de offioieele candidatea van 14 October van hel vorig jaar die door aÜerlei geknoei e misbrnik van macht eene meerderheid wisten te verkrijgen na l ehoorlüken vorm vau proces hun mandaat te ontnemen Behalve Cas ngnac zijn de la Rochejaquelciu en de Mun reeds weggezonden en gisteren was de ondminister l ourtou aan de beurt Z ju lot is niet twijfelachtig De redevoering waarmede de heer Tisia iu den Hongnarscheu landdag de staatkunde der regeertug verdedigde heeft naar men meldt een zeer ganstigen indruk gemankt Het zon ook nog al moeilyk wezen aan te loonen hoe de regeeriug iu de gegeven omsiaudigheden anders bad mouten handelen De Hamburgiach 5ó i bespreekt he DuilschOoslenrijksche handelsverdrag en zege dat de wtigeriug der Ojsleurijksohe regi ering om htl Duiisob OiMlrurijkielie haiidelsverdrög nogmaals Ie veiiiituwcn de haud lsbrlrekkingen tussch n Duiisclilaud en Oostenrijk op zeer losse schroeven beeft gtsteld Met lo Januari e k eindigt derhalve voorgoed het tweemalen verlengde en sedert 1863 tusschen de beide rijken bestaande handelsverdrag De Ooslenrijksche regeeriug heeft ter kennis gebracht Van de rijksrcgeering dat tij niet bg machte is af Ie tien van de invoering met lo Januari a s van het aotonomiitisoh tarief n thaofde het een integreerend deel uitmaakt van de overeenkomst tussohen Oosteurgk eu Höugarijo gesloten Na de invoering van gemeld tarief kan het thans nog tot ultimo December van kracht tqnde Duitseh Gisten rijksohe handelsverdrag bq geeu mogelykheid blyven beslaan althuofde het met bedoeld tarief uiet iu overeenstemming kan worden gebracht Er is een aanslag gedasD op het Wveii van din koning van Iinlië BINNENLAND Uuiteniaiidsch üverziciit Het ecliijnt den heer SckoewaloS gelukt te tgu nan de Ousleuryksoh HoDgnarsche slaaulledeu vieder meer vertrouwen iu te boezemen op de oprtohttieid dei Ruiiiehe regceriii wauiiMr ie vereel rt bet SOUDA 1 Nove ito 187 Het vonnis door de Sotterdamsche nohlbank tegen den heer A E alhier wegen btlccdigiug van een magislraatspersoou gewezen waarvan de o6So van jutt dier rechtbank heeft geappelleerd welk hooger beroep 18 Kovember voor liet gereohtshof te Hag is behandl ld werd gistevea door gemeld Hof wegens de qualifioatin vernietigd terwijl daarop de b ld Rgde Hf rond dat d Ixdoe