Goudsche Courant, woensdag 20 november 1878

M geld B i Mnpl 4oot4é tjUBieiÜ tii a besteed wordt wordt volgens spr ten gevolge der geieine zittingen niet hekend De voorzitter heriunert er aan dat iodertgd door de Qoitdaeke Kie vereeniging eeu adres was ingediend met verzoek de zittingen der Kamer openbaar te doen zijn waarop afwend was beschikt Weldra zal de Kampr zeide spr wellisbt uit andere leden bestaan en dan zou een nieuwe proef kunnen warden genomen thans is dat minder gewenaoht Daar er verder niets aan de orde waa weid de vergadering door den voorzitter gesloten Aan het examen voor onderofficieren ter opleiding tot 2n luitenant bij het 4e regiment infanterie te Leiden hebben deel genomen lU caudidaten van welken o a zgn geslaagd de beeren 0 A B Chimaer van Oudendorp en H K de Oraaff beiden van het garnizoen te Gouda s Lands middelen over de tien eerste maanden dezes josra hebben opgebracht 79 359 966 02 zgnde 1 433 227 28 meer dan in hetzelfde tijdvak van 1877 De raming b ilroeg 7 8 657 368 20 De tramway door Utrecht zal deze week gereed komen es de geheele paardenspoorweg naar Zeist in het midden van December De Staattcouraitt bevat de gewgzigde statnten v D den Nederlandsoheu militairen bond Daartoe oitgenoodigd door den burgem ester van Amsterdam kwamen Zaterdag ten randhuize aldaar de burgemeesters der provinciale hoofdsteden benevens bet hoofd der gemein e Kotlerduin bijeen om zich te oiistitateren als commiasif tot bet inzamelen van gelden ten eind H M onze aaa staande Koningin een nationaal gisclieuk aan te bieden daar Z M de Koning te keiuirn heeft gegeven toen hem hel De burgemeesters zullen in elke boofilpl iais süb ommiasiin vormen waarvan zij het voorziifer cb ip zullen aan aardeu Qezameniyk maken zy de huofdcomniissie nit met den burif lueenter van Amsterdam als voorzitter dien van Kotterdam als sicrctaris en dien van Den Haag als penningmeester Zij zullen hunne ambtgeuooten in de overige gemeenten verzoeken oqk aldaar hunne onderateuuing te verleenen De 3Jle buitengewone nlgeineene vergadering der Hollandsche maatschappij van I nidbouw zul worden geboudeu op Woensdag 18 December a s des midilags te lï uren in het hotel Funkier te Haarlem Van de onderwerpen op die vergadering te behandelen verdienen vooral vermeliling de medcdeelingen omtrent de voorgenomen internationale tentoonstelling van paarden het verslag lun hetgeen verrlofat is tot het oprichten van Imdbouwcursussen het voorstel der afdeeling Schoonhoven en Omstreken Dat door de Hollandsche maatschappy van landbouw in onderhandeling worde getreden met andere tustermaaisehappyen in Nederland om voor gezamenlijke rekening in 1879 desnoods in 1880 iu den ruimsten ziu een internationale tentoonstelling vanzuiveleu watdaaropbetrekkingheeftinNederland te houden in den geest zooals dat te Hamburg isgesohied en ei ielyk de benoeming van een lid van t hoofdbntnur uit Zuid Holland in de plaats van wijlen den heer J P Bredius waartoe door de meeste afdeelingen wordt voorgedragen de heer J van der Breggen Az te Waddiuiveen en verder door enkele andere afdelingen de heereo H P d Kat Tan Hnrdiniveld te Dordrecht 8 de Clercq te Leiden jhr J T van Vredenburoli te Rgzwijk mr J D Vimly te Voorburg en D Zaager Sr te Goedereede Bet comité dat zich te Amsterdam gevormd heeft Ier voorbereiding van de feesten die daar Ier gelegenheid van sKonings huwelglc gegeven zullen worden heeft zich o a tot de verschillende schouwburg directiën in de hoofdstad gewend om opgave van kosten voor het doen plaats hebben van gratistooneelvoorstellingen Van al de directeuren is thans antwoord ontvangen Behalve de Vereeniging het Nederlaudseh looneel die met het oog op de Koninkigke pro te aie beeft aangeboden gekeel gratie volksvoorstellingen te geven zijn door de overige ondernemers hoogere ol lagere eyfers opgegeven Het bestuur der Vereeniging voor de statistiek in Nederland heeft van den minister van binnenlandsche zaken antwoord ontvangen op het odres namens de Vereeniging aan den Koning gericht I over de wenschelykheid om een centraal bureau voor t statistitk ia kat l ve te rospea iü4 fv k eügt aiet roldoeuda gebleken h went vr geaprolcen Dr JF Hooykaas te Rotterdam beboort leker tot lit dfgi lgksle sprekers rao ons land Zyne roordrich eii fija rgk aau inbond en keurig van vorm ZJu pablie i weet hij te boeien en meê te sleepen Hg be oliikt oin een groolo mate Tan kennis oïer eiu goetlcu stg ca J 0 4 leldwine gaaf nn mcdedeeling Ou ii siadgenoofe is dit bekend en daarom tal het bun leker buogst nuugeuaam iijn te Te uenieu dut genaemde heer Maaud ig 26 Notember e k in dese gemeente al optreUeu en wel in eeue vergadering van de nfdeeting Gouda en Omitreken im t Nederlandsob Proteatantenbond Oek ty die gee lid xijn vau het Protestantenbond kanneu dese vounlraoht bywouen tegca betaiiugeeuer kleine cntr Zondag namiddag is uit het water van de Turfsiugelgracht siugelgrachtopgoviaoht het lyk van een aohipperskuecht Ünitsohir va geboorlr Ka gissing 37 jaren oud die vermmlilijk Vrijdagavond in het water i geraakt d ur de i liippir iii wiens dieast hij waa toen vergeefs op hem wachtte Ouze stadgenooten die reeds van Tersohillende igden Eooveel van Kdison s laatste nitvindiug De fkwograaf vernamen eulleu eerstdaags in de gelegenheid worden gesteld daarmede persooulyk kenuts te maken Se beer Majn uit Amsterdam eal nl Zaterdag e k in do zaal tfut en Fermaak de phonograuf doen zien en hoeren in h ire verrassende werking Velen zullen naar wij vermoeden van deze gelegenheid gaarne gebruik maken om van deze merkwaardige uilvindiug kennis te nemen Gisteren avond had ceiie vergadering plaats der fttniecht KUstereeiitgitig naarannleidingdcraanstaande verkiezing voor ledcu van de kamer van koopbanidel alhier De voorzitter At keer W G S de Keizer stelde nadat de notulen der vorige vergadering door den Secretaris gtlczcn waren de vraag of er ditmaal eandidateu voor de Kamer van Koophandel door de SouiKht Kienmeenigng zullen gesteld worden welke vraag door den beer M 8 Cats ontJtenoend werd beantHOord Spr wilde vooralsnog geeu enndidattn stellen Hij wilde afwaehten wat nii andere zijden geschiedt op dit oogenblik oandidaten te stellen zou t i verkeerd zyn en ten uadeele werken van de vereeniging De voorzitter vereenigde zich Riet het gevoelen Tan den heer Cats Bij een vorige verkiezing zegt pr stond éit beginsel op den voorgrond dat de andidaten dezer vereeniging voor openbaarheid der vergaderiDg van de Kamer van Kuopliaiidel waren n thans uu er tenen plaatsen te vervullen zyu in geuocmd college raeereudeela veroorzaakt door het ontslag nemen van leden de reden waarvan niet openbaard ie en waardoor de overtnigiog veld wiut dat de Kamer van Koophandel bier al zeer weinig beteekent lou het volgens spr zeer moeilgk zijn zeven personen te vinden die bereid waren zich ene bcnocmiug te laten trelgevallt n en die levens Toor openbaarheid der zittingen gezind waren Spr was er dns eveneens voor ditmaal geen ciudidaten te stellen alhoe iel hij gemeend had deze vergadering te moeten bijeenroepen om het gevoelen der leden te Ternemen De heer J h LmVborst stelde daarop voor om in aanmerking genomen de weinige belangstelling die er bestaat voor de Kamer van Koiphaudel en de weinige kracht die er van uitgaat om tot den gemeenteraad een verzoek te doen richten door de Gouebcie Kitmerteriiging om de Kamer van Koophandel op te heffen Dit is ook elders geschiedt zegt spr ei z i zou de som op de gemeenlebegrooling voor de kantfr uitgetrokken kuuueu beopaard worden Nadat de voorzitter den vorigen spr er op had gewezen dat een dergelijk verzoek aan den gemeenteraad niel door de kieavereeniging kon geschieden als hebbende geen rechtspersooriUjkheid maar zou moeten worden gedaan door de leden der vereeniging als p irliotiütre personen waarbij spr echter opmerkte dat hg voor zich niet voor een dergelijk verzuek was wirrt btt voorstel ora ditmaal gee oandidaien te alellen voor de verkiezing voor de kamer van koophandel in stemming gebracht Daarbij verklaarden rich 15 stemmen voor het voorstel 1 tegen trwiil i éii lid bnitett stemming bleef Het was iiW 1 H ihgenoinen N rf irti door een der ledeu nog eca buisbondelgk oi clcrwerp was ter sprake gebracht besprak de heer M S Ctits nog met een enkel woord oe wensehelijkheid der cpeiibanrbeid van de zittiugen der kamer v in knopivHu iL 1 alhier Spr verklaarde zich voor b h iniiil iie der voorkomende zakeo ia die kamer mrl opea ikvrn even goed als bg den gemeenteraad I ri de ïwB de K mir het geïal Op welke wqu Het antwoord laidt eenvondig da nA bet verzoek niet kan worden voldaan Uit Amerika wordt bericht dat Edison een nieuwen ontvanger voor de telepboon heeft uitgevonden daarmede kan men zelfs wanneer men op 15 voet afstand van de telepboon bigfi een zwak gemompel waarnemen een gewoon gesprek wordt met onverminderde klankaterkte overgebracht De fabriek van margarine of kunstbeter ten Torigen jare te Haarlem opgeiioht door de beeren Ooben h Van der Laan is niet langer by machte aan de vele aanvragen te voldoen uiettegeustaande daarin wekelgks gemiddeld 20 000 kilo van dit product wordt gemaakt Genoemde beeren hebben dan ook besloten tot den bouw vaneen tweede dergelgke fabriek op een terrein grenzende aan dat waarop men reeds eeu aanvang heeft gemaakt De boter wordt voor een groot gedeelte naar Sageland gtèxporteerd Dezer dagen verloor de makelaar Lobo te Amsterdam bundelende iu diamanten in een der gangen vai het hotel des Pays Bas iu de Doelenstraat eene portefeuille met diamanten en bankpitpier ter waarde van ƒ 12 000 De meid die de portefeuille vond overhandigde baur onmiddellijk aan deu heer Culliu igenaar van bet hotel die eenige oogenblikken later baar kon ter band stellen aan den eigenaar De eerlyke dieoitmaagd Anna Lentz werd vereerd met een ryksdaalder en een gurfden riugetje met een juweelen steentje Zoo b est men in verschillende bladen Pe paatjes in bet bericht doen vermoe den dat de berichigcver een hoogere belooiiing billijk zob bebix n gi aeht Oiis dunkt dat anneer een dienstbode in een hotel een portefeuille van een dtr logéi vindt het niet meer dan haar plicht is om die aan den eigenmir terug te geven of er niets of een millioen in zit komt volkomen op hetzelfde neder De I rijksdaalder en bet ringetje is eene voldoende beI boning voor iemand die nalaat een diVfstul te plegen Uit het bericht zou men bijna gaan afleiden dathet een vinder vrystaat te benouden of terug tegeven wat bij gevonden beeft Jrnh Cl Men meldt nat ook de Vereeniging van ofBcieren der eebutlerg in Nederland voornemens is HH MM by gelegenheid van Hdd huwelijk een geschenk aan te bieden waarvoor ieder lid ƒ 5 zai bijdragen Uit Ijoenen a d Veluwe wordt geschreven Met de papierfabricage op de Veiuwe gaat het bijzonder slecht Enkele fabrikanten in naburige plaatsen hebben geheel opitehouden te werken terwijl andere fabrikanten hier en elders hunne werkzaamheden zooveel raugelgk inkrimpen De ongehoorde massa baringscholen die zich ten voiigen jare op de westkusten van Zweden vertoonden Eyii weder in aantocht De visscliers makeu groote toebereidselen om de gewenschte gasten te ontvangen en er beerscbt aan de kuiten een koortsachtige liedrijvigbeid Reeds zijn in Lysekil en Strorastadi kleine hoeveelheden aangevoerd De visoli is groot van Hok en zeer vet De profeet Jesaia en de Euphraat ipoorwig Het bericht dat door de Porte aan een Ëngelsohe maatschappij de concessie is verleend voor een spoorweg langs den Eopliraat eii aan eene Fransche voor een spoorweg Jaffa Jeruzalem heeft in laatstgenoemde stad groote sensatie gemaakt minder wellicht methet oog op het belang der zaak voor die streken dan wel omdat men er daar in zag de vijrvullio van de profetie Je It vs 23 daar niet alleen stations zullen komen naby het voormalige Babyloiv Niviv enz maar hel plan bestaat later de Euphraatbaan met de J ptieche te verbinden De profeet zegt nl Te dien dage zal er een gebaande weg zyn van Egypte naar Assyria dat de Assyrienf ia Egypte en Ie Ëgyptenaren in Assyrió komen zullen t en de Egyptenaren zullen met de Assyriërs deu Heer dienen Vrgdag vergaderde te Utrecht dé onlangs npgeriehte Vereeniging voor godgeleerd hooger onderwga in overeonstemmiiig met de belijdenis der Ned Herr kerk De statuten werden vastgesteld en een voorloopig bestuur benoemd bestantide uit de bh Brons veld te Haarlem Buytendgk te Kralingeu Gronemeger te Ajicldoorn Uogoiizeil te Amsterdam Mereiit te Utrecht Segeis te Leiden Van Tooreneiibergen te Rotterdam Trip van Zoaflandt te Hittem en Verhoeff Ie Utrecht De Vereenigin wil trachten haar doel voorloopig te bereiken door b j de universiteiten te beginnen met die Ie Utrecht aan bevoegde personen het onderwga op te dragen iu dia ieervaUcsB waaria dit njet in aTere aaleouniaf net e 6e eni itt N S kerfc gegevsD word l Wanneer daartoe de omstandigheden dringen wil lij maatregelen beramen tot stichting van eeue vrge godgeleerde faculiteit Eerlang zulleu belangstellenden lot toetreding worden uitgcnoodigd Men sohryft dd 1 September uit s Hoge aan de im Ci Er wordt weer gesproken over bet plan om Sumatra s Westkust lot eu met Atjeh tot een gouvernement te vereeuigeu ouder de genwaul officier sis civiel en militair gouverneur Generaal van 8 wielen fiens advies gevraagd is moet er evenwel tegen lyu en iu overweging hebben gegeven om gtkeel Sumatra tot een gouvernement te makeu ouder eeu zooveel mogelyk zellstandig luitenautgourerneur geoeraal Per volgende mail nader hierover Deu 9u dezer is te Rozendaal aan bet douanenkantoor en handvalies bevattende een waarde aan kostbaarheden van p m 2000 en toebebooreudeaan mej B eigenares van het HStel 1 Europe Ie s Hage spoorloos verdwenen De déaae bad baarvalies slechts eeu oogenblik neergezet doch blykbaar lang genoeg voor den dief om met den schat inde duisternis t was avond te verdwijnen Tol beden zyn alle uasporingcn vruchteloos geweest Amit Ct Te New York is op klaarlichten dag eene som van drie millioen dollars aan papier uit eene bankinstelling in Broadway de Maubatten Saviiige lustitulion gestolen Deu 27Bteu October s voorluiddugs teu 9 ure zag de opp isser of hulsbewaarder tot zyue verbazing verscheidene personen voor zich slaan Hoe zg in huis uuren gekomen waar zij ten volle bekend schenen is eeu raadsel Nieyiand dan de oppasser en zijne vrouw tn achoeumoeder waren thuis Het was een Zondag De beeren met baiiue familie wareu naar bullen De sleutels van de geldkist I voegden de dieven den oppasser toe en zij lieten er op volgen Verder hebbeu wg u niel noodig het geheim om het slot te doen springen kennen wij Twee gemaskerde pr rsoueu bleven als wacht staan bg den oppasser wien zg handboeien hadden aangelegd eu dien zg een pistool op de borst zetten om bem bg de minste beweging voor altijd het zwijgen op te leggen Hierna ging n de audeie bg de geldkist aan t werk De vrouw rn de scbooninoed r van den oppasser lagen nog te bed maar ook deze werden bewaakt Toen de dieven vertrokken waren vond men brrekgzers enz Maar die stomme getuigen klappen met Bg onderzoek is gebleken dat de som waarvan de dieven zich meester gemaakt hadden voor 2 i millioen bestond nil papier op naam der baukiusiclliug dat tbans niet uubetaald wordt De oveiige 500 000 dolUra zija als gereed geM te besebonwcu Gelukkig dut de bank het verlies lyden kan zoodal de depositogevers geen verlies zullen lyden De politie heeft ondanks bare gverige nasporiugen de dieven nog met ontdekt Aan bet Mail overzicht van bet Jllg DagU va Ned Indie ontleeiien niy het volgende Evenuls de vorige week is een brief in de Sumatra Cl van 23 Sipteiribtr de berichten komen aanvullen nitt lij liugen die hoewel niet officieel tueh bet voorkomen van geloofwaardigheid hebben Daarin werd bericht dut de onderhandelingen mei Ilabib Abdoel Bachman niet ernstig voortgezet werden dat dit parlyhoofd tegelyk met zyn succj zyn populanuit in Atjeb bad verlureu eu wel weg wilile Het is ons gebleken dat eenige dagen laler op A jeh b t gerucht liep dal den 23u dezer maand de beruchte Habib op gonveruemei tskosteu toch naar Mekka zou gebracht worden met een aantal zyuer volgeliugen Wg kunnen slechts medcdeeleu dat dit gerucht op Atjeh liep De briefschrgver der S m Ct beweert en beeft er waarscbgnlyk gelgk san dat meii aan dien Habib veel te veel waarde gehecht heeft iu den laataten tyd By de weinige namen die het pnbUek vau den vgaud kende kneg allengs H ibib alles op zgn rekening Gnal Habib weg de weerstand der Atjehneezen zal daarmee niet ophouden Zyn heeugaan bewijat alleen dat de ratten het schip verlaten en dit dus voor zinkende gehouden mag worden ook weel de correspondent een paar namen te noemen vau Atjehsche hoofden uit de XXII Moekims die roet onderwerpingspUnnen omgiiaii Waarsobijnlgk moet met dit alles de werkeloosheid der kolunnrs iu de XXII Moekinia iu verbanil staan De verbindingen met onze oude posten begifiuen gereed te komen maar eeuig vaster goed weder mag aFgewucht worden Is er kuns gelgk bet sehijnt dat de VII Moekims de aan BJoel Atoah aansluitende hoek der XXII Moekims zich schikken willen in hnu nieuwen toestand van door ons bezet terrein waartoe de onderwerping van den Toekoe Iman van Scbreb een eerste schrede is dan kan een weinig afwachten geen kwaad 06k êk tAKtpin eullt Ba A adgMlAIkU Tik t rf natte terrein eea weinig op verbaal moeten komen Doch dau houden wij ons verzekerd dat van de nieuwe posities uit weder eeu liiuke beweging voorwaarts zal geschieden Iu eeu der berichten werd gesproken van een driehonderdtal Beanmontgeweren die den Saltan van Pedir zulleu gegeven worden De berichtgever keurde dit teu sterkste af Wy hebben daarover miiuu jjk geen oordeel maar kunnen de opmerking niet weerhouden dat zoo wij ooit zoover zullen komen van actieve boudgeuooten op Atjeh te vinden dit zouder de kans te wagen van eenige Beumnout geweren in verkeerde handen te zien liomeu nooit mogelyk zijn zal Konden wg ile vorige maal de Nederjnndache schatkist felieiteereu met goede koBii prezen te Padang heden met de opbrengst van de verp ichting der kleine middelen in Deli Langkat St rdang ongeveer 6 maal zoo groot als verleden jaar en tevens een goed voorteekeu voor de over veel grooler bedragen loopende opiumpachl aldaar Dezer dagen ia in het aangrenzende Tomiansche de stoombevaren politie uitgebreid TEI P A K ICrS De Groote Magazijnen van den Prin tempS hebbrii de eer ter kennis hunner Clientèle Ie brengen dat de geïllustreerde catalogus der artikelen voor het St N1CX LAASF£ËST onlangs verschenen ia Deze catalogos die nitt minder dan 48 blodz met opgave va i Speelgoed liijouterie Marokijnen Parijsehe artikelen bevat z il gratis en franco gezonden worden aan een ieder die kem aanvraagt aan de Groote Magazijnen vanden Prlntemp 70 Boulevard Jfautimann Parijn Laatste Berichten VerSailleB 18 Nor in de Kamer van afg vaardigden heeft de Fourtou bij het debat over rijné verkiezing met beroep op de Krantwoordelijkbcid teu opzichte van 16 Mei zyu bedwezeii er over te kennen gegeven dat hy niet after voor hel heil des lands beeft kunnen doen Nadat Floquet de verkiezing had bestreden en Dufaure den aanval van Fourtou op bet Gonvernement bad gereleveerd werd I de verkiezing vernietigd Berlijn I8 Nov De Reieht Ameiger z gti Eenige Fransche bladen melden dat de Duitsche Regeering een der Samoo eilanden in bezit heeft j genomen met het voornemen eene Duilsclie kolonie er van te maken Mitsdien wordt andermaal authen i liek verklaard dat Duitschland niet voornemens is overzeesohe koloniën te verwerven of te vestigen Rome 18 Nov Het hStel der Oostenryksehe ambassade heeft gisteren avond wegens het mi slukken van deu lUüordaaiislag op deu koning geillaiiiiueerd De menigte juichte hierover De Koning IS licht gekwetst aan den linker schouder In vrrscluidtiia sted n hebben enthoo i istische deinousiratiën ten gontte des Konings plaats gehad Pome 18 Nnv Bg den persoon die zich heeft fichul iii gemaakt iun dt ii aanslag op het It ven der Konings zijn ttu a iutil brieven v in voorstandersder Pest 18 Nov Teu gevolge eenef interpellatie van gr aaf Apponyi over de houding der Oostenryksche gi delegei rden by fit zoiijjeiiriiimde Rhodopr notnmissie hiift graaf Alidr y bilftofd de daaronitmit bestaaude stukken in te dienen aornit alsdan zal blijken dal de Kegeering aan de Oosteliryksohp gedtlegeirdrn bij die üuuiiulsaie guenetlei iniirnctièu heeft gegeven Burgerlijke Stand GEHOREN li Nav WdtirliniaB onden O van Eijk rn J C Hou 4 1 2 t 18 Ltonardus Adrisnoi ntonitii ondtrs A J tan der S uiden ei M J Snelleioao Trijuljr ondera J W tan drr Beul m A van Uaanra JaWnnn Ournelia oudnra P aii Klavtr eld en 6 J Saellemau Juhanna Anttionia oadira W Krtoi tn C A S nila Willriniua undira S J Ouma en W van Zot al 17 Ttieodorna Fndriliua Antunlua oudera C i Koot n C vaa VVlfrinffeD OVBKI EDIlK 16 No E boiiffr Ij 4 m 17 t Gasten 97 18 U tan Kertea huiivr ttn L Mi ir Ij N Hogeadeori A ds lotg huitir tn U lierlinf j Heden overleed tot myne en m ner Kinderen diepe droef beid myae geliefde Echt genoote MAGUALENA van KEUSEN in den oaderdom rao zestig jaren L VISSEE Gouda 18 November 1878 j Voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden bjj de geboorte van onzen Zoon betuigen wg bartelgken dank B OVERBOSCH O OVEBBOSCH OosTHOKK De Heer en Mevrouw SWAAN Bastebt betuigen bannen bartelgken dank voor de vele bewgzen van deelneming bg het overlgden van han Broeder en Behawdbroeder ondervonden Gouda IC November 1878 De ondergeteekende betnigt door deze ziinen hartelijken dank voor het FRAAIE GESCHENK hem door zijnen patroon den heer B J WES SELS aangeboden bg zgn 25 JAEIGE AMBTSBETREKKING C VERBEU Gouda 18 November 1878 Soclclclt 0 S GE OEGE Gommissaritsen der Sociëteit One Genoegen brengen ter ketfuisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den21n NOVEMBER 1878 de SOCIËTEIT van af des avond ZES UURxal GESLOTEN ijn Namens QommiEsarissen Mr P J SNEL Preeident H JAGER Secretaris i Gouda 19 November 1878 VERSCH BOTERLBTrERS APPELBOLLEN divbrs andeb GEBAK bij W N RAAIJMAAKERS Banketbakker Haven 17 Eene Beschaafde Jufvrouw van de P G zag zich gaarne alhier GEPLAATST als fi rn wi m of ter ADSISTENTIE iu de huishouding in een niet al te groot gezin De beste getnig scbritteu kunnen overlegd worden Bnëven franco letter C bg den Boekhandelaar U C EDAüW Jtt OostbavBU 4i Gouda Er wordt in deze gemeente TER OVERNAME GEVRAAGD EENE SoUede AFFAIRE die door eene JUFFROUW kan worden waargenomPD tegen billgke overeenkomst Brieven frnnco ondier No 167 aan het Bureaa deMr Courant i EeaZINDELUKE WERK VROUW worft voor TWEE dagen in de week vast govraogd Zich te vervoegen bn den Boekhandelaar A BUINÜMAN onder No 166 ZÜÏGTANDËN dOOBVUUIMEN ENZ aitsnacifkB Dentiste 5 Alexanderstmai èiDliÉUyilf s GRAVENHAGE zal eiken DONDERDAG vaa 9 tot 12 uur te Gouda Hotel iTivoLU Sjeorstraat te consslteersD of scbiiftalijk te ontbiedeB i fa