Goudsche Courant, vrijdag 22 november 1878

Vrgdas ii Nnveater 1878 N 2222 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda enlOmstreken Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN TwttodeVoorsteUing i bet JLbonnemeBf DOOH DE Vbreeniginq OET EDËRL Ai DSCH Ï OOlüEEL Donderdag 21 November 1878 I © Blgspel in vier bedrjjren naar het Fransch van Ta BABEiÈajs en L Thiboüst voor het Neder landsch tooueel bewerkt door Teunis Aanvang ten HALF ACHT ure PRIJZEN DE PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kin teren ƒ l IO per persoon Mp Voor de loting van HH Inteekenaren enz en bespreken van plaatsen zie men de programma s Lokaal NUT en VERMAAK Oosthaven Gouda op ZATERDAG 23 NOVEMBER 1878 de ayoads ten é j fe precies DE a E OOTE PHONOGRAAF niet de Kleine welke in den handel voorkomt Spreekt Zingt doet onderscheiden Stemmen en Moziek Instrumeuten hooren Duo s Trio s enz Entree 75 Cents MAJU IDOOTOI J J G VAN WOERDEN GENEES en VERLOSKUNDIGE zal aanstaanden DONDERDAG en geregeld lEDEREN DONDERDAG van 9 tot 2uHrover MONDen TANDZIEKTEN tevens het plaatsen van Knnsttanden in Celliiluïd te CONSULTEEREN zyn iten huize van de Gtz RIJKEN op de Markt 154 ie Gouda Openbare Verkoopingf TE GOUDA op MAANDAG 2 DECEMBER 1878 de3 voormiddags ten elf ure in het KoflBjhiiis de HiUioMiE aldaar van een goed onderhouden HVIS en ERF aan de Spoorwegstraat t Gouda Wijk Q Nr 154 I Te aanvaarden 20 DECEMBER 1878 i Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN ÜROOGLEEVER te Gourfa NATIONALE BELOOKING van ff 16 600 tst3 60UDE K MEDAau Spij r erterér d versterhend on l onrtmerdrijvend een ri iil met yzer ran he h tït ru e l em y C rAWiniEK tnK ƒ 2 V oi i Ft u n Hn Tl ni i aa nUE üftOUOT CN in alle ao pc AfOTHCMlN T Ooada bij Zaldenrijk drogist PK KCHTE Schroefstoombootdienst STAD LEIDEN o 1 en 2 Ondernemer P J PlanJer Afvaart van Gouda MAANDAG en DONDERDAG des morgens ten 9 ure Commissaris N E WIEZER STEEt l40LEi Binnen eenige dagen wordt verwacht eene Lading RUHR KACHELKOLEN waaruit wö tot 577a r PEE HL kontant londer korting afleveren Vrjj aan huis bezorgd mits bjj 2 of meer H L geljjk genomen JAN PRINCE Co Gouda 19 November 1878 Jr y s iP vi OPENBARE VERPACHTING DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den ZÜIDPLASPOLDER in Sdtietand zijn voornemens op Woentdag 27 November 1878 des voormiddag8 te 9 uren te Moordeecht in het Posthuis bij de Wed C den Buabeii in het openbaar te Verpachten Het heften der doorvaartrechten van de hierna genoemde Bruggen ver de Ringvaart en de Schutsluizen daaraan gelegen als 1 Van de Schutsluis in den Tiemleweg en de Valbrug daarby gelegen met het recht van bewoning der daarbij staande Sluiswachters Woning 2 Van de Valbrug nabij Moordredü zonder Woning 3 Van de Schutsluis in den Hoefvliet onder Moordreehl met het recht van bewoning der daarbij staande Sluiswachters Woning 4 Van de Valbrug nabü Nieuwerkerk op den Yssel met het recht van bewoning der daarbg staande BrugwachtersWoning 5 Van de Valbrug aan den Zevenhuizer Hoek met het recht van bewoning der daarbjj staande Brugwachters Woning benevens de vruchten van ongeveer 40 Aren Ringdijk om die Woning gelegen C Van de Valbrug naby Zenenhuizen met het recht van bewoning der daarby staande Brugwachters Woning 7 Van de Vulbrug nabfl MoercapelU met het recht van bewoning der daarbg staande Brugwachters Woning En zulks voor den tfld van Vijf Jaren ingaande den In Januari 1879 en eindigende den laaUlen December 1883 De Voorwaarden waarop deze Verpachtingzal plaats hebben liggen ti n dagen te vorenter lezing in de Herbergen der GemeentenMOORDRECHT NIEUWERÈERK aan d n IJSSEL ZEVENHUIZEN MOERCAPELLEen WADDINXVEEN terwijl bjj het Bestuurdes Polders informatiën te bekomen zijn Dijkgraaf en Heemraden voormem d De Secretarit De Dijkgraaf A Okb snel J y d BBEGQEN Aa b lï jRTiisro Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandisaemeuts et de Portraits emaillés MIJZIËK UIKAVE bevattende circa 700 diverse Nummers is voorhanden in den BINNEN en BUITENLANDSCHEN BOEKHANDEL van A BBmiMAIT Lange Tiende weg P VAK DER WMT G Czoon Grossier in ZOUT Kantoor en Pakhuis Monnenwater O No 2 Speciale wrerking van bet Dr POPP s echt A AT EUI MO l VVATER geneesmiddel voor i Rheniiiatisclic Tandpijnen en 3 Tandsleenvormhig Talrijke geneesmiddelen waren niet in staat om mfln steeds bloedend tandvleesch rhenmatische tandpijnen te heelen en het aangroeien van de kalk aan de tanden te voorkomen totdat ik het aangeprezen ANATHERINMÜNDWA TER beproefde dat niet alleen bovengenoemde kwalen verhielp maar mijne tanden nieuwe levenskrachten schonk en den Tabaksrenk verwijderde Hiermede geef ik openlijk aan dit water den welverdienden lof aan den K K HofT nd meester Dr J G POPP te Weeneu den warinsten dank Weenen Vrijheer v BLUMAÜ m p Te verkrijgen te Gouda b j L Soticiik winkcliir op ile Hoogsir mt A 123 Ie Uotterd im bij F E vnn Siriirn Kolff apolh en A Scliippereijn Oo blimwe po celeiniïinkil te t Hage bij J h V Snnbili pnh Ie Di lfl bij A J vim Rijn en J E Knuwcnhovcii lo Schiedam by C Malia iz ie Ijiden by K N uordyke Ie Utricht bij F Allcifh en Kniiin Ie Ainsierdani by P V VViudheim Co en H H Ululh Cl apoibeek Ie G udcwHler bjjT J van Vreumiiig cii Ie Schoonhoven Tej jirTlClFF ex Ehümatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman BONBllNS30ZfEP25CT Alphen L Varossiad ft Zn fV Bodegraven P Vïesi oot fcËZONDHFIIISKLE EIliüH Soikoop 3 Goodkadi a aI Harmeien W O Kdrvkes S jAUtllCflA BS Hazerswoude 3 Gaarkeuken Monifoorl 3 A Jacobi Montfoort Wed Rijnenbeiio Oiuhwater 3 Liefland Scltoonh oii n Wed Wolfï ftZl Waarder Bouthoorn Woerden Gebr Pfenning UouoA PauH VAN A üaiMKKAN Zegwaard den Oodisn BUITENLAND Ilnltenlaiidscli Uverdcbl De verkiezing van de Fuurtoa is door de kamer te Vereailles vernietigd nadat de oud miniater zelf lich in eene onbeschaamde rede verdedigd bad en Dafaure in antwoord daardp eene krachtige eu zeer toegejuichte rede had gi houden Üe dader van den moordaanslag op den koning van Italié heeft met de lutenmtioualeu in betrekking gntaan eu veraeheideue personen zijn ia heohteuis genomen De dader had een ponjaard bevestigd aan het uiteinde van een vlaggestok waannede hg liep te zwaaien Piotseling liet hg het vaandel zakken en stak naar den koning dien hij licht aan den arm kwetste Deze had zyn degen getrokken en er den moordenaar mede op het hoofd getroffen De minister Cairoli die bij den Koning in het rytuig fat sprong er uit en greep den man Hq kreeg toen eene wonde aan de dy £ en kapitein van de kurasSiera kwam te hulp hcesch dcu gevangene op tyn paard en reed uit de menigte om hem in verzekerde bewaring te brengen Te Bome was op het vernemen van det tijding de opgewondenheid algemeen Alle stratrn waren vol menschen die leve koning Humbert I en dood aan de moordenaars schreeuwden s Avonds was het geheele Corso schaterend verlicht Berichten uit Pest omtrent het doel der reis van graaf Schoenaloff bevestigen hetgeen dienaangaande reed vroeger ia medegedeeld De graaf ton in nitdmkkelykcD last hebben het vaats voornamea van den Ozaar te kennen te geven om ae bepaliugen van het tractaat van Berlyn sliplelyk na te leven Daartoe werd hij in staat gesteld te bewijcen dat de Knssische regeeriug niet alleen de bewegingen in OostHumelië en Bnigarye niet heeft silgelokt of aangemoedigd maar ze ten stelligste afkeurt Tevens echter heeft graaf Schoewaluff de aandacht er op gevestigd dat de Russische regeering eenige reden had tot bezorgdheid wegens de plauuenjjvan Turkije dat zich aan zijne yrpliehtingen scheen te willen onttrekken Daarbij komen vooral in aanmerking de regeling van hrlgeen in het Iractaat van San Stefano uiet door bet Berlijnsche tractaat ia gewijzigd of opgeheven de afstand van grondgebied aan Montenegro en de verbetering der Uricksohe grenzen Wat het eerste punt betreft zijn de groote moeilqkhe leo de schadeloosstelling en de ontruiming van Turseh gebied Nn is wel bepaald dat de verdere crediteuren van Turkije gein schudt zouden moeten lijden door de Russische vorderingen maar dit neemt niit weg dat de Purie toch verplicht is met Rusland tot eene nadere schikking te komen net vraagstuk der oatruiiniog echter staat op zichzelven daar Rusland daartoe door de bepalingen van het verdrag van Berlijn is gehouden De Oostenryksohe regeeriug heeft onmiddellyk aan de andere mogendheden roededeeling gedaan van de inliohtingen van graaf Schoewaloff Natuurlek Aehler wensóht zij uok mondelinge ophelderingen te g veo vfcoral aan de Engelache regeeriug De nieef e geunteii met name sir Henri Elliot zullen oui van Weeuen naar Pest gaan ten einde daar dcie zaken te bespreken Men meent te Pest d t het nn voornamelijk de Sultan is op wien de pogingen tot schikking afstuiten Hy moet even sttrlc tegen afstand van gebied aan Montenegro wezen als tegen de overeenkomst met Oostenrijk betreffende Bosnië Sn van bet brslnit van d n tnintslerraad om een oommisinris te benoemen lot regeling der Grieksohe grenzen voordat hej tot eene gemeenschappelijke handeling der mogeiidh den komt schynt hij ook nog niet te willen weten De Pruisisehe troonrede voorgelezen door den vicepresident graaf Stolberg Wernigerode ia een Ijjvig stuk breed opgi t vindt men eenige bijzonderheden die in het telegrafisch uittreksel vtrmeld hftdden kunnen worden De nadruk wordt zoonla reads bakeni is gelegd op de fiuanoieele zaken de rijksuitgaven verslinden het saldo der Pruisische begrooting en voorloopig is daar niets aan te durn als te leenen Over de voortzetting der hervorming van het binnenlandsch bestuur zullen in dezeziiiing geen voorstellen worden gedaan de voorbereidende werkzaamheden zoo heet het zyn vertraagd door andere zaken van meer g wicht de Begeering verliest echter de zaak volstltkt niet uit het oog De onderwijswet is neg lang niet klaar en wanneer zij gereed is zal er eerat raad geachaft moeten worden vour de aanzienlijke uitgaven welke de invoering der wet na zich moet slepen men schudt ook in Pruisen het geld niet van een boompje intusscbeu zal het kunstindustrie onderwijs verbeterd worden waardoor naar de regeeriug hoopt de nijverheid zal orden gebaat De zitting was bij de opening zeer schaars bezocht inzonderheid wat de leden van den Lnuddag betreft de diepe stille die bij de voorlezing heerschle werd geen oageiiblik afgebroken In de eerste gewone zitting van den Landdag werd door den vroegeren president Benniugsen een toespraak gehouden waarin gewezen werd op den aanslag op bet leven van den Koning van Italië in verband met de aanalagen op den Keizer en op grond daarvan de uitnoudiging aan de afgevaardigden gericht om te vaster zich te scharen om de monarchie Ken aantal wetsontwerpen lag reeds ter beschikking zoadat de heeren terstond aan het werkgingen BINNENLAND y OOUDA 21 November 187 Wederom ontviel der ftiaaioeate een barer ingezetenen die zich in zijn nuttigen werkkring bij velen geacht had gemaakt Dr G P Buchner nl overleed gisteren in den ouderdom van 73 jaar Reeds gedureiiden eeiiigen tijd gevoelde hij zyne krachten verminderen doch zoolang bet hem mogelijk was bleef hy werkzaam ea bezocht zelfs tuen hem dit blykbaar nspaniiiug kostte nog lang zijne pHlieiilrii totdat het hem ten laatate nu eenige weken geleden onmogelijk werd De overledene was lid van den geneeskundigen raad van Zuid Holland en vervulde ook de betrekking van stadsdoclor Hij nam ook gelurende langen tijd een werkzaam aandeel in het bestour dezer gemeente in zyii betrekking van lid van den gemeenteraad waartoe hy door de ingezetenen herhaaldelyk werd benoemd totdat hij meende zijn plaats aan andereu te moeten afstaan Gedarende langen lijd werd de overledene door velen gewaardeerd en in menig huisgezin z ll hij in tijd van ziekte slechts noode worden gemist Wy herinneren aan de dezer dagen in ons blad voorkomende advertentie van het Bestuur der Kies veieeuiging Burgerpluht waarin zij die als lid willen toetreden worden tenooht zich op te geven voor dtn 26 November BurgerplicU is hier Ier stede de ee i li oemlekiesvereeniging voor verkiezingen van de Provinciale Staten eu de Tweede Kamer en het ligt voor de hand dat aaneeiisluiliug der kitzers in alle opzichten gewenscht is Etist 6ia kan men kracht uitoefenen eerst din met kans op succes den strijd bij de stembus aangaan w inneer zooveel mogelijk de gelijkgezinden zich vereenigen leder kiezer die belangstelt in de openbare zsak wordt derhalve op de thans bestaande gelegenheid geweien om lid van Bur erpluH te worden In de zitting der Rotlerdamsche arr rechtbank van Dinsdag stonden terecht t M V d B en D de V onende te Gouda van beroep venters be h van dUfsUl van roode kool Siseh Ie bekl 3 weken gev eell en voor den 2e bekl 14 dagen gev cell Hedenmiddag is in den Bleekerssingel alhier zekere Kloppers baggcrman van afzijn schuil terwjjl hü bezig was mist tt ladm in het water gevallen met bet ongelukkig gevolg dut hy is verdronken Meu schrijft ons uit Moordrecht dd 20 Nov Was het kerkgeh uw der Hervormde Gemeente alhier tot nog toe bq de winteravondgodsdieustoefe ni gen met ka ir8tii verlicht door de goede zorgen den yver der Kerkvoogden is die verlichting vervangen door pelruleumlieht waarvan hedenavond voor het eerst gebruik werd gemaakt Op doeltreffende wijze zija de bestaande koperen krouoen daartoe dienstbaar gemaakt en aan de wanden nette en eenvoudige armen aangebracht Be verlichting zelve voldeed zeer goe l eu de uilvoering van het werk strekt den heeren Bisschop k Co te Rotterdam aan wie ili was opgedragen ongetwijfeld tot aanbeveling Volgens bericht uit A eh hadden de voornaamste hoofden der IX en het hoofd der III moekim zich onderwiirpen en wordt er onderhandeld over de voorwaarden van onderwerping der XXVI moekim Paiiglima Poelim en Toeankoe Haschim maakten toebereidselen tot voortzetting vac den oorlog Sedert 18 dezer is aan het Ministerie van oorlog werkzaam gesteld een commiesie van 6 leden de heeren Den Beer Poortugael waarn hoofd intendant raajoorinlendant Koster majoor der artillerie Egler kapit kwartierm v Erp Taalman Kip en luit Van der Meer de beide laatsten van het reg grenadiers en jagers tot het samenstellen van een nieuw reglement van administratie voor het leger ter vervanging van bet s dert 1819 nog steeds van kracht zy nde provisioneele reglement dat behalve zijn voorloopig karakter bovendien door de cardinale wijzigingen in de legervorraing eu de wyie van oorlogvoeren sedert de laatste 60 jaren geen deagdelyke waarborgen meer levert voor een goede legerverpleging Staten Oeneraal Twxede Kah Zittingen van 19 en 20 November 1878 De kamer heeft Dinsdag hare werkzaamheden hervat De geloofsbrieven van de nieuwbenoemde leden voor Rotterdam en Dordrecht de heeren mrs J van Gennep en G M van der Linden zijn goedgei keurd Eerstgeimlde heeft na eedsaflegging zitting I genomen Mededeeliug werd gedoan van de sedert de laatste bijeenkomst bij de kamer ingekomen wetsontwerpen Ëen adres van curatoren van het gymnasium te Leiden betrekkelijk het wels ontwerp tot wijziging der wet op het hooger onderwys is als niet schriftelijk getetkend ter zijde gelegd Ten gevolge van de hernieuwing der afdeelingen iijn benoemd tot hare voorzitters de heeren Idzerda van de Putte Wintg lis van üelden en Cremers In de zittinü van gisteren heeft het nieuwgekozen lid m het hoofdkiesiliilrict Dordrecht de heer Mr G M van der Linileii uu beeediginsf zitting genomen M trgen Ini 11 ute is de behandeling van eenige Wetsontwerpen van geringen omvang gesteld Ue beraadslaging over de Indische begrooting voor 187 zal aauat Maandag ten 1 tire aanvaoges Het hoofdoomité der Ned Vereeniging tot bet verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgeliedtn ia tijd van oorlog heeft tinns het laatsts gedeeba vim bet veralag omireui da verrichtingen van d HDlIandaehe ambolaiiM in den Kafekni on lrr leiding van dr Tilling medegcdnld aan de comités en currespondeuten hier te lande daarbü is gevoegd een schrijven van den voorziller van Hollaud ich coinijé te 8l I etertburg ds GiUot die aan t Ned hoofdcomité hetwelk behalve een groote hoeveelheid materieel bgna IIOOO roebels zond of meer dan eeu vierde van de aon die in t geheel werd nitgegeven uitboodigeii lof toetswaait Ds Oillot deelt ook een brief mede vaa den vovrtitter van t Roode Kruis fd Xankosm den geueranlluitenant Vorst Orbelrani waarin drts wed met den hoogtlen lof ver de werkzaamheden van het Ked Rnssisch teld lazaret onder de leiding van Dr Tilling uitlaat Door zijn in elk opzicht voortrefftlyke en voorbeeldige inrichting dor de bijzondere nauwgezetheid de couscientieuie eu trouwe plicKtsbelrachting zoowel van Dr Tilling als vaa bet gaheale personaal