Goudsche Courant, vrijdag 22 november 1878

dit U ieti kost g vindt daarin de gmvufea van alle mode haar prgs en alle mogelijke byzonder heden daarenboven de manier om zelf nauwkeurig de maat te nemen zonder buip van iemand Voor 9 gid 60 bekomt gij eeu zeer fraaie Ulster kapotjas i voor denzelfden prijs een netten Winteroverjas Voor 14 gld 60 een keurig fantaisie kostuum en Ulster Overjasjes en kostnme voor kinderen voor 4 geld 50 6 gld en 7 gld 60 Het Magazijn du Pont Neuf verzendt franco aan huis vrg van vracht eu rechten iedere bestelling bOVOn de 12 gld 60 en al het bestelde niet bevalt bekomt gij bij teiugzeuding Vw geld per postwistel terug Geloof ons waarde lezers en om den proef op de som te zetten probeer het eu adresieer Uwe brieven aan Den Di cteur de la MaiSOn dU FOnt NeUf te Paijs littn l n vooRiad Tan Amerikaanaehfr en C aiiada berij en 1 rauHihmaD die nooit een proae heeft laas zien gehad is eene uitzondering iu ons land is men Liverpool bad op 30 September II 170 000 groote verstandiger en laat uien zoo lang mogelgk derech Ameriknausche kazen iu de pakhuizen in voorraad lerlyke macht er buiten Het ligt in onzen aard De hertog van Westminster heeft onlangs het liever te schikken eu des noods de beslissing Van koasmakeu tot een ouder etp van eene redevoering mcdebiMgers in te roepen vóór men den breeden L 1 I 1 1 n jjaat der dagvaardingen en at daarop volgt de orkeur geeft aau de dagbladen en te den is wanneer de beleediger openlgk verklaart dat hg den man dien hg bêleedigde thans voor een braaf en fatsoenlijk man houdt eu de woorden die hij iu onbezouneuheid of op grond van verkeerde inlichtingen heeft gebezigd berouwvol terugneemt Daarniedi is dan de bêleedigde voldaan eu de rechters kunnen bun tijd geven aan rustiger zaken Nn weten wij wel dat de commissaris van politie in quaestie niet voldaan had kunnen zijn wanneer de leeraar die zeide dat zijn persoon afgescheiden van tgne waardigheid stikken kon iu de courant verklaarde dat hg niet kou stikken maar zoo dergelgke verklaring hem niet kou baten de uitdrukking zelve kan hem ook niet schaden De tijd is gelukkig voorbij dat het publiek met zekere niiiioohting neerzag op al wat met politie in betrekking stond men rekent de coinmissarissen van politicals nuttige en onmisbare ambtenaren en zij die tot deze betrekking worden beuoenid bebooreu ook voor het mcerendeel tot hetgeeu aien noemt ilen fatsoenlijken stand terwijl een onberispelijk verleden eene voorwa ir de voor hunne beuoemiui is Maar juist omdat zij gekozen worden uit de beschaafde kringen der maatschappij mag meu ook ver t achten dut zij met teritand hunne taak Haarneinen ei een woord van wrevel jegens hun persoon nut zullen opvatten als eene opzettelgke beleediging van bun ambt en op grond daarvan onze geheele rechterlijke ntucht in beweging zullen brengen om dit beweerd vergrijp te doen straffen Aangenomen echlir dat in het hier bedoelde geval ook de rechter da triu eene beletdigiiig zag eu een veroordeeleud Vüunis uitsprak de achting die men aau de commi sansst u van poliiie vtrschuldigd ia zou er niet door verhooird of verminderd worden De Groote Magazijnen van den Prin tempS bebbtn de eer ter keouis hunner Clienttile tt brengen dat de ffeiliuslreerde catalojfua der artikelen vour Ket St NICOLAASFËËST oülangs versfheneu is Dl ze cataljgus die niet minder dan 48 bladz met opgave vau Speelgoed Bijouterie Marokijnen Parijsche artikelen bevat zal gratis en franco gezuudeu worden aan een ieder die hem Utnvr iagt aau de Gfoote Wflf a yn n van deii Printetnpa to f Boulevard Hausniann Farijs Vergadering van den Qemeenteraad DIXsOAG 19 November TegCDwoordig de beer van Bergea IJnadooro voors en it de leden De notalrn der rorige vergidering worden geleneD en D d C viD dtfn heer KUt om bet Baobo Tin de Deze toch bffURt op uehf l aodtre gruiulen dan op eene opmerlong de wetenschap dat de etue of andere triviale uil 0 ƒ 10 000 toor eene brug o er do MiDDebroederiiteeg door deti heer G Prince gedaan dtarin drukking die tegfnover elk mdtr strafftlooa kan wurden gebezigd tegenover heit uiet inaK worden gebruikt Allerminst zal bij den beklaagde zeUen de achting voor den persoon of het ambt van den oommissaris verhoogd orden WHUueer hq wegens die uitdrukking een dag iw de gevaogttus moet doorbrengen of eeue kleiner of grooier sum als bu te moet betalen Ëtne andere straf iutusschen kan door den rechter niet worden opgelegd wg leven ntet meer in de dagen van Eacine Üuar wij üieus Plaidi r nu toch uit de boekeukust namen zg het ons veroorloofd de straf af te schnjveu die de deurwaarder tsohte dat in een soortgelijk gevttl als het hier be up te nemen d eeuige discutsie werd goodgektard zgn diieWe gpirreftb rd Dd Voorzitter oeelt mede dat door becrco Gedeputeerde Suten U goedgekeurd d gemeente rekening over 1877 Not if lapikomeo x q eene miiBire van den beer G G vaader Menten te Amsterdam mededeeleade zijae aaavraag om eoocessie voor den aauli g an eeonomiscbe lokaal Spoorwegen waarran er twee oit Gooda zullen loopeo verzoekende bet plan te ondenteooen wordt voor kennisgeving aaufieaomen en adrri van eenige ingezetcnro dexer gemeente bezwoiir makende tegen bet besluit lot opricbtiog vib eene tweede Barger chuol oor jooKeai lo duor te boog voorgeateld achoolgeld dat volgeoitadrcsMuteo met hooger mont zgn dan ƒ 20 i 25 co So om de bestiiaodt kani om de Hoogere Hi rgeracbool vaq ene met S m eene met jan en eunua te doen verandert geen Voouitter stelt oor dit ter uie te sprokene aan den beleediger van zgue cliënte zou i Oireuk te dw u de Voouitter stelt oor dit 1 worden op ele d Die cliënte was de hoog edele dame Yolaude Cu daane gravin dePimbêohe Orbêche euz De beleediger Hierooymus Chioaiieau had haar den raad gegeven 10 den rechter te zeïgen Bind mij Meer had hy niet kunnen ieggeii want de gratiu bad hem belet verder te sprektn maarzij leidt er uit af dat Ohicaueau Bet ft bedoeld datïij krankziuuig was t verhuoneu n te brennen da Burgertcbool too joofieai eo iiRiKjcfl belde op ƒ i 50 io ds muod eo ds Joage Juffrouweuschool op 4I pcf jaar het rapport tso B en W ratdt in oor de beiite eerste sebolen te telleo 125 per mftsnd voor liialst crtioeiDde 85 per jsir beide stukken nordeo ter vine gelejfd een sdres lo P BoeniiD en snduren versoekende io gebrulk genolecrden grond aso de tloelesteeg bet rapport an B en W getft aaii hoeveel centiaren aan ieder op de jft wone coudiUeo UI buur zal wordtn gegeven ter viaie een toorsttl vaa U eu W tot wn ginic der begrootiug over 1878 Wordt ter vuie gelfgd een adres van J Mulder en andere bewooera of eigenaars der kirnemflkaloot klagende over de alecbte wegen daisternis voor aau de Zuidxgde de heer Kraneuburg dringt ó Spofd aan de Voorxitter deelt mede dat er reeds lang over gecorrespondeerd ia ea dat het nu bg Oedepntttrdo Staten aahaagij it B rn W doen in overkg o diatriet Sehoolopiicaor en HoofdonderVrgzer der BnrjierMho i loor meisjea cna voordracht lol huIjwnderiïiliereB waarop urphdtat liJD do damer C J van Nei te Zivoltt C H broekbof t Sonk efe U tl K li i eniaa te Middelburgi ter viaie eo bouocmiDg iu ene lolgvnde vergadering üeiM taiaaue van lvn heer Ca ThiBS eea paar opinerVin ca ma kende B r bet laatlts raa v f lsg aidlt door din Vouriittrr wai ntdi gederU dat het Verslag door dien heer blgLbaar unt goed gdesea w a ia dess mitiive loar ksmisgiving tangemraeii Aan de trds is hel sdrts vaa lo heefea J dt Vries kobb ea k Ksptfja hoïdoado veniKk dns naaniea aitatel nor hrt auvaardea dei eoasMsia IM tnlte snel waterleiding alhier wordt op voamtel vaa B au W ilgsmeni goedgekeurd Ibl verzoek vaa R Zasl om vergoeding vu aebade door Vat gsledco lengevolga tn den unleg der Spoot ijll leiden Woerden het rapport vsa B en W loidl lot aflljiliug ua korte dlacoaaie wordt hiertoe bealoteo Hierna gaat de vergadering over lo eeoe soet gesloten daurea at htropuutg tMt d VterüRec vOMr hl vwbaad na korte discussie wordt besloti o het teV viaK te Irg es e o adrea van Botuordera der Stoombout Usaiscbaftpij de Vulbardt te Viden verzoekende op recognitie een itok Gemeenti grond tut opricbtiBg van eeue wact tkamer oor paaaagiera en eene goederenlooda wordt geateld in banden van B en W Ier 6ue van bericht en raad een adrta van deu heer mr Kist ondersteund door twee andtre Udeu van deo raad om de scboolgrlden io deze Gemeente eu zij laat thans bij deurwaaritera exploit vau hem eiaeheu dat hij haar versohooniug zal vragen Die eiioh formuleert de deurwaarder in Baoines oomedie Idot Sixième Janvier Foor avoir fausseraent dit qn il fallait lier Etaut a oe porlé par espril de chicane irHaute et Fuissaiite dame Yohuide Cudaane Com tease de l mibêche Orbêche etcaetera hW soit dit que aur l heore il se traiisportera Au logis de la dame et la d une voii olaire Deiant i uatre témoini assisté d uu notaire Seste Ie dit Hièrorae avo era bautemeol Qu il ta tient pout ensAs et fle bon jugeraent Waarlgk t is janïmer dat in Nederlaitd Gerechtahof of Hooge Raad dit middel niet tot iljii dienstheeft en den leeraiir kan gelasten om aan den bêleedigde Huut et puissant seigneur oommissaire in tegenwoordigheid van vier getiigeo bijgestaandoor een HoUrit kide te vcHilMrM dat h nietkao stikken Def Uth Cl 1 hTpdTr n achi kunnen ing r p I EgN OOEBE RAAD AAN OMB UIERS worden en inderdaad als men de processen leest j i i r ji i die voor Frausohe rechtbanken soms worden gevoerd I Wilt gg volgenl den laaUten ParljSChen SDMaken dan al tene ardigheid in de dagbladen worden g Bf goedkoopet dan by demeegedeeld dan treft men daaronder verscheidene kleermaker dan hebt gij ileefata onzen i M KH H Pranaohen i teen En wel dewn ohr jf aan Kot adret I van den Directeur van de Magazt nen dU Pont Neuf te Parijs om eeu Album van de winterkostnmes voor Heeren en Kinderen Dit A lbuia wordt U p i port toejjiMoiiden ondar d t w 0Staag ttel Miier geniabl i de whu le t boieuol door de hartelijke ïorgTolle en liafder jke wijia waarop de hjrleudeu werden o nomen en Toortdureud verpleegd heeft h laiaret wgl de oor litter tioh een naam verworven die in de geleden der Kaukasisohe armee in o Tergctel4k aandenken lal Uyven Het lazaret was 9 maanden en 26 dagea voor de swaarst gekwetsten geopeu l eerst te Adrianopel later bij Tillis en eindelijk te Kutaïs Het getal besehikbuni bedden klam langziimerhand van 12 tot 40 de uitkomsten der brhaifdeling waren zeelr bevredigend slechts 8 pCt v u de gekwetsten iqu overleden Dr Tiliu zelf door de typhus aangetast herstelde spoedig I e l ontvangsten van het ïoaiilé te St Fetersbarg hebben 88000 i de uitgaven ruim 37000 r Mrng n Het Ne l MoofdeoMité Muit ïyn mededeeling omtrent hetgeeu het HoUiindjeh Comité Ie St Petersburg gedaan heeft voor de handhaving van de eer der Nederlandsche lUg en van het Nederlandsche Rüode Kruis mjit de bijvoeging dat H K H Ie Grooivorsim OIgH die nan hoofd stond vau de iMuliii Vuu t Roode Kruis en zeer dikwijls ons huspitiul bezocht aan den heer Gillot op een audicutie in de meest hartel jke en vereerenJe bewoordingen h inr daiik en dien der gewonden betuigde niet Heen voor de uitrusting van ons hospitaal maar ook daarvoor dat het Comité juist dr Tilling had gezondin De gemeenteraad van Aarlauderveeo heeft niet eenparige stemmen tot geraeeute seoretaris beuoenid den heet G F J Tjrdeman van Rotterdam Dinsdag is de gewone jaörhjksohe algemeene verigadering gehouden van de leden der Nieuwe Rotterdamsehe Schouwburgvcrceiiiging Uit de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1 77 78 bleek dat de uilgaveu liet iiaiaienlijk Cijfer van ƒ 115 203 06 hebben bedragen De trnctempnten eu toelagen hebben eeue uitgaaf van jneer dai ƒ 79 000 gevorderd met inbegrip van orcbest oudtTrgeschikt personeel eu figuranten A n decoratief ameublement tooucelbenoodigdhedeu coslumcs railnusoripten boekwerken enz is besteed eene som min ongeveer ƒ 10 000 Aan droits d nuteur is betaald ƒ 935 Aan huur van de beide schouwburgen ƒ 13 250 enz Een aantal voorstellingen werden door de heeren hs Gras van Zuylcn Hlispels gegeven Ie Delft den Haag Dordrecht Gduda Leiden Arnhem Deventer Leeuwarden ZwolleiUtrecht s Bosch Zulfen Sueek Amsterdam Groninge i Harliugen Amersfoort Breda Haarlem Alkmaar en Middelburg De netto opbrengst bedroeg ƒ 32 312 91 De voorstellingen in den Grooten Schonwbuitg te Rotterdam hebben ƒ 41 983 80 en die in ddn Kleinen Schouwburg ƒ 18 716 30 opgebraeht terwijl bovendien de kermisïoorstellingen aldaar eene recette van ƒ 11 771 76 hebben afgeworpen Bijeei genotnen bedroegen de ontvangsten met inbegrip an de subsidie der Vereeniging ten bedrage van I ruim ƒ 6000 het aanzienlijk cijfer van 114 098 64 zoodat er een tekort i vitti ƒ U04 62 In spijt van dit nadeflig saldo is er dus vooruitgang aangezien het vorige dienstjaar met een nodeelig s ildO sloot v in ƒ 7413 95 Zonder ernsligen tegenspoed l mag men derhalve hopen het financieel evenwicht nal verloop van eeuigeu tijd hersteld te zien De ook hier bekende aolricf mevr S de Vries is dodr de Vereeniging het Nederlandsob Tooneel gceugj getiJ en zal na afloop van dit seizoen Rotterdam Torlaten Tegen eea onderling def Herv gemeente te Giethoorn die den Zondag loutheiligde door in een herberg pelten te verkoopiu is procts verbaal opl nwiilbt tetk een ma id vol petteq ik slag wetd genomen Bg de aanstaande oproepiiig van gegadigden naar dén paaht van StadsscBOuwborg te Amsterdam zullen alrasbgnrqk het Nederlandsch Tooneel en de nieuiveeombinttie Albregt Van OUefen Moor en Vellman ernstig tegenover elkander staan Bg laatstgenoemden zonden zich natuarlgk mevr Albregt benevens de damse Hlenberger Verwo rt en De Vries van het Batterdamseh gezelschap hebben aangesloten Zoo A het gerucht ook dat if Neétrlatidtk Tooneel in onderliandeling is met len beer L Bouwmeester a dat de aanvrager om d pacht lie voor den andere het onderspit delft fa l Grand Theatre ui gaan Kspelen waar men dus het volgende seizoen in idle Rtvallsn en HoUandaoh gezeUehap lal hebben UU Zekere H C W een paa nit de gevaq euis ntolagen persoon nam jl Zaterdagavond sgn intnk in eene der kleine logementen in Leiden en begaf rich reed vroeg naar bed Den volgenden morgen ongeveer ten 6 ure bemerkten eenige mede loge m flf ii ka MÜmiT teo tet I ig Ueek dat IL C W reeds het logement verlaten had en volgen de sohildwaoht bij ie artillerie kazerne de Wittepoort aa uitgegaan De bestolenen beslotendaarop den dief te achtervolgen en ouder de gemeente Toorsohoteu riepen zg de hulp in van den veldwachteropziener der jacht eu visscberg H v K Het mocht hitu gelukken H C W die zioh intvasoben door het afsoheeren van ziju ba trd onkenbaar had trachten te maken te achterhalen en aan te houden waarna hij naar Leiden werd teruggebracht Dinsdag is hij naar de gevangenis te Gravenhage overgebracht teidtckt Ct Te Katwyk aan Zee zgn in de afgeloopen week van de hariag visscherg 35 schuiten aangekomen of in de noodhaven binnengekomen meestal met sohade aan de netten of zelfs verlies van de geheele vleet Van 12 schuiten was upg geeu bericht waarover men nn in ongerustheid verkeert Er werd aangevoerd 263 000 stuks steur en 380 kantjes pekelharing besteed voor volle pekelharing 16 ƒ 26 per 1000 pekelharing ƒ 15 a 16 60 per ton De Bohuiteu zijn nog weer op de visscherg uitgegaan Volgen berichten uit de Kaapstad van 22 Oct had men in den Transvaal een felle droogte en bijkans ondragelijke hitte gehad waardoor alles verdorde en verschroeide Naar de jongste berichten Was iu dien stuat van zaken echter verandering gekomen en had men eenigen regen gehud Als een der gevolgen van de aanhoudende droogte had het blad de VolknUm zijne uitgifte moeteu schorsen ook door het gebrek aan papier dat tot verren afstand niet te krijgen was Van Portchefstroora tot de diamaotveldeu was er geen gras voor het vee Een belangrijk juridisch conflict in Duitschland betreffende de melkrervalschings ttaestie De Ie afd van den crimineel senaat van het Kammrrgeriobt in Pruisen wees onlangs in appèl een arrest in een quaestie van meUvervalschiiig dat lijnrecht stond tegenover de beslissing van den eersten rechter en in Duiscbland veel aandacht trekt zoowel van den kant der rechtskundigen als vooral der inelkcousumeuteu De zaak is deze een melkverkooper had aan een ander zgn zaak verkocht met de bepaling dat hij dezen zou inwijden iii de geheimen van den melkbandel De verkooper werd nog tijdens dien leertijd door rfe politie gicalaiigeerd uegenS het bijmengcn van water bij de melk onder de reis van het dorp naur de stad BërlgiiJ Bg dat prüoes nu bg onderzoek was geblekeif dat de melk met 27 pet water wil verdund besliste de eerste rechter dat de dotui m eatu niet bewezen nas aangezien eu zij bevordert voor alle standen het familieleven de hulselgkheid en de zedelgkheid De wetenschap leen dat de rust vooral dan de krachten onderhoudt wanneer zg zooveel mogelijk met regelmatigheid wederkeert Bovendien vooruitgang in kennis verliohtiug beschaving en Evaiigeliebetraohting beveiliging tegen dat rusteloos zwoegen schier uitsUiitend voor stoffulgke belangen hetwelk veredeling onbekrompenheid en wakkeren levensmoed tegenwerkt ook reeds die weldaden worden geschonken wanneer een welbestede rustdag de soms drukkende kluisters van het dagwerk opheft en de gelegenheid tot het kalm overdenken en het doeltrelfend behartigen van nog andere dan loutsr nardsohe belangen wekelgks doet terugkeereu Vóór of na den zesdaagschen arbeid kan dan de Zondag het besef verlevendigen dat geenszins tot dien arbeid alleen de menschelgke bestemming beperkt mag blgven maar uat ook bovendien de dringend noodige de onmisbare voorbereiding voor het toekomend leven onvermoeide behartiging verdient Het is juist deze behartiging welke tot toenemende plichlbetrochting en waardering opwekt ondetf lijden vertroost uit de slaveuketenen van verlagend zingenot bevrijdt en de droomerijen zoowei van hersenschimmige utopién als van te sombere leven be ehonwingen meer en meer verdrgft De desertie hg het bataljon mineurs te Utrecht in garnizoen neemt iu den laatsteu tgd in die mate toe dat de koramandaut van dat korps het noodig geacht heeft hnjtengewone maatregeUn te neme tot verijdeliug der daartoe aangewende pogingen Sisi men mededeelt moden o m de spoorwegmoatsehappgen door hem zqn nilgenoodigd canwItearig te doen opletten of de manschappen die zicb valt dritt spoorweg l edienen iu het bezit zgn tan behoorlgke met hun reisplan overeenatemmeude verlofpassen Van den Sgnkant aohrgft men De recbt milde en veelvuldige regens roepen iu it boorden van den Rgu thans langzamerhand zonderlinge en vroeger nooit gekende toestanden in t leven Men kan tegenwoordig het ougelooflgk ver lohgnael waarnemen dat sommige hoDg tceleg n gedeelten van polders drassig zgn of ot der water staan terwgl de laagstgelegen deelen dier polders gehetl althans voor zoover men dit van h iudgemaal mag en kan verwachten van water zgn bevrgd De oorzaak daarvan is het volgende Door den loop van de spoorbaan Leiden Woerden dwars door enkele polders zijn deze iu tweeën verdeeld n is voor er ontbrak de voorspiegeling van valsohe en het verzwijgen van ware feiten Melk blijft melk ook als zooals in caiu bij 3 deelen 1 deel water wordt gevoegd Ook i de verkooper Vau zulke melk ai hij niet uitdrukkelgk gevraagd wordt of de melk zuiver ia niet verplicht den kooper van de verdniining bericht te geven Het Gerechtshof nu veroordeelde den melkverkooper in quaestie tot eeoe week gevangenisstraf wegens bedrog Het overwoog nl onder anderen dat wie melk koopt voor 12 cent de liter van zelfs vertrouwt dat hg niet slecht voor 9 cent ontvangt en dat wie met 2 pet water verdunde melk verkoopt dat toch doet om er den prgs van zuivere melk uit te maken Te Krems Oostenrgk is op eene plek die eenweu geleden door de Israëlitische gemeente jddoar als begraafplaats gebruikt werd een groote schat van oude belangrijke munten opgegraven De Ann Freie Preue geeft eene korte beschrijving van de gevonden stukken Zg dagteekeneu meest alle uit de veertiende eeuw Aan de spoorwegbrug te Buggenum Limburg waren dezer dagen vier personen iu een roeiboot bezig met het ophalen van een anker toen plotseling de boot omsloeg en alle vier te water geraakten Slechts twee der opvarenden witten zich te redden terwgl de beide anderen met name Jan Richel en Jacobiis Simon schipperkneohts verdronken De laatste laat een weduwe met kinderen achter Het Genootschap tot bevordering der Christelijke heiliging van den Zondag de heer J W Gefken veorsilter de heer L C Quarle van üfford secretaris heeft lie welwillende medewerking der Nederlandscbe das bladpers ingeroepen ten einde de bereiking der bedoeliugeu van dat Geuoolsobap te bevorderen Om aan het verlangen van het Geuootoohap te voldoen uemeii wg uit die circulaire het volgende over dut onze geheele iostemmiug vindt De Zondagsviering door het Genootschap bedoeld en in zgn geschriften van tgd tot tgd toegelicht sterkt de ziels n lichaamskrachten waarschuwt tegen vadsigheid sohgnlieiligheid eu gdele vormeiykheid behoorlijke natcr door en afvoer zoovtnl gezorgd als mogelgk is De Spoorwegmaatschappg echter zou in den aanleg hurer werken wel met wat meer nauwgezetbeid hebben kunnen te werk gaan Indien immers bail gezorgd voor deugdelgkheid ran de door hinir gem iakle dubbele overwegen waarmee enkele bijcreu niet Iu overeenstemming met de gemaakte orereenkohst zgu opgescheept eu waardoor sommige soorten in strijd met alle mogelgke polderreglementen op t oogenblik van alle wateraommuuioatie zgu verstaken zouden de bovenbedoelde zonderlinge toestanden zijn achterwege gebleven en daardoor zeer zeker veel schade den bruiker of huurder nu toegebracht zgn voorkomen Pulderbekeuringen zg uu te wachten eu het Igdt geeu twgfel of nieuwe proadunres met de Spoorwegmaattofaappjj zullen worden op touw gezet indien zg niet met spoed zorg en ern t de leemten hentelt Het Beatunr der Vereeniging voor Suriname heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met een adres waarin het betuigt met de meeste belangstelling kennis genomen te hebben van het ingediende weU ontwerp tot bevordering van den aanvoer van vrge arbeiders iu de kolonie Suriname Met die voordracht heeft de Regeeriog een weg ingeslagen die zegt het Bestuur het zekerst en snelst lal leiden tot het doel door de Vereeiiiging beoogd de opheffing naraelgk vau de Ifolonie Suriname uit dien gedrukten en kwgneuden toestand waarin zij ondank alle tot do verre aangerende maatregelen bleef lerkeeren Gedaehtig aan de vele en uiterst gewichtige onderwerpen welke de Tweede Kamer bg de aanstaande hervatting barer werkzaamheden zullen bezighouden acht het Bestuur het niet overbodig de aandacht der amir te vestigen op de faooge weuschelgkheid dat bet genoemde wets ontwerp zoudra doeulgk in de eotUn behandeld in staat van iryzen gtbraeht es tot wet verheven worde Aan een buU ruland eb fikJ z n de volgendetia nedeu ontleend Wjj behoeven onze fezers geen statistieke ogfen meer mede te deelen omtrent d steeds vermeerderende productie en invoer ven de zuivelproducten van Amerika en Canada want iedere winkel in ouK steden ja zelf de meeste winket in enie dorfe gemaakt eu Joseph Alton heeft aangedrongen op de i weg noodzakelijkheid van zuivelscholen Wg hebbeu tot In g val van beleeitiging ziet men niet celden dat mg toe de hoop gekoesterd dat de Britieh Dairi jïtnuri Aêumation ten miuste dia luivelschool in j ageland tot atand zon hebben kunnen brengen waar jongelieden iugewijd konden worden in de kunst van kaasen van boter maken Zulk eeue school is dringend noodig zoowel om voor de boerderijen als voor de kaas eu boterfabrieken een waarlgk bekwaam personeel te vormen Bg deze aanhaling van een Èngelsob oordeel over Engelsche toestanden mag wel vermeld worden dat volgens ontvangen inliobtiugeu van de 0 000 voor de zuivelsehool iu de Beemster beuoodigt nog maar ƒ 20 000 bgeengebracht i door particuliere krachten en dat de Siautsbegrooting van 1879 iiog geen enbsidie voor die school aanwijst Onze buren de Westphaler zgu ons weder vóórgeweest Ie Huis Ggst bg Oeide een station auii de liju Hamm Minden wordt dezer dagen eene Ideiereuchvle geopend waar de melk van 120 koeienvolgen verschillende systeemen tot boter en kaasverwerkt zal worden en waar de on Nederlander reed bekeude Elise Dorgeist practisch ouder gs tal geven Een proces uit het jaar des Heeren aobiiien hondei d acht en zeventig PuTrr Jkan Nutre ehiea lieDl li bai niltifccr uu chipon LEAHaoK vUuo VqiU pour u oii pèri uue cauie UAaulM Miii Je teus Isire uu luuiiik a clioK svee éeltt W tsutdepart el d autre vulr uu avocut euz enz Wg schrgveu voor het oogenblik niet verder af de lezer die er meer an verlangt te weten of liever nog eens wil herlezen wat hg weet tnl den weg daartoe wel kennen Rucine s Plaideuf behoort niet tot de onbekende werken De geheele beschaafde werihl heeft zich vrolgk gemaakt met deze parodie op de processen waarbij de deftige ernst van den rechter met de onbeduidendheid van het onderwerpib geschil zulkecu o iwederstaanbaarkomisch effect maakt Aristophanes i och Raoine konden echter gissen dat zij hun bigspel tohrgveude een profetie schreven op processen die eenweu ua hen in eeu ander land zouden worden gtvoerd Terwgl nog de Hooge Su id der Nederlanden de gewichtige vraag overweegt of leelijke mof tot iemand van Duitsche af komst gericht al dan niet roet 50 cents boete zal worden gestraft is aan het Gerechtshof te sGroveuhage de niet minder gewichtige vraag onderworpen of de uitdrukking mgn heer W kan stikken voor mgn part eene uitdrukking is waarvoor hg die te bezigde eeu dag in de gevangenis moest doorbrengen of op eenigerlci andere wgze moet boeten J Misschien zal wanneer de raadsheeren iu den Hove van s Gravenhage uit praak hebben gcdiuin o er de strafbaarheid der gein erimineerde woorden ook duurovcr de Hooge Raad der Nederlanden worden gehoord eu zullen de jaarboeken die de arresten van dit hoogste reehucoU legie bevatten en gezag hebben iu de juriaprudeutie vau on land de toekomstige beoefenaar van het Nederlandsche recht daarin kuniieu lezen wat de Hooge Raad al overwogen heeft om tot de lol üra te komen dat men al of niet van irmiAid mag zeggen dat hij stikken kan zeil in het concreet geval dat die iemand de betrekking van eommiasaris van politie vervult Itet is te hopen dat het arrest eeuigstins algemeen zal zijn want wanneer een volgend jaar een ander landgenoot tot een deurwaarder bijvoorbeeld de woorden richt dat deze kan opvliegen zouden ederom de Rechtbank het Gerechtshof eu de Hooge Baad Kunnen geroepeu worden om de strafbaarheid van deze nitdrukking te overwegen en te beslissea Misschien zo deze miuder strafbaar zijn omdat de functieu van een deurwaarder verschillen met die van eeu eommissaris van politie maar misiohien ook weder strafbaarder omdat iedereen atikken kan maar niemand kan opvliegen Iu die betohouwingen tullen wij ons evenwel niet verdiepen Alleen lal men moeten toestemmen dat voor zulke futiliteiten geen reohtscollegien ijn ingesteld eveumta als om vonui te vellen over den hond die een kapoen heeft gesnoept Ta k ToorlKeldeu kiervan aan Maar by de Fraude i il ket Toerep Tan processen eene nationale llefheb Hel hor li ft iea hUia e xials nu wMt trgjcVfntm loa ook tegen dexeu of liever tegen tijn aigetaaar