Goudsche Courant, zondag 24 november 1878

A f Zdtrdafi U November 1878 N 2223 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken MR le urilv i jud adrtt aa 6 Tooruvliet mede a a te houden wxanw acaloun huidi 8Micbti £Ui i oiD un dt geDomcD brslnitcn oitToeriDg te geven louder reeumptte emdigt de vergadering Oevoaden voorwerpen eu aau het Bureau van Politie gedeponeerd Vier SItuteU aau n riempje drie Sleutels aan een kettiii e eeu paar Laarseu die gepasseerde Donderdag ia het Bull rhui s ziju bigveu slaan een Porlemonuaie niet eenig geld dames portret eu manchet knoopjeser in eu een gouden at hangende Ketting net dito Kruis JHARKTBBBI C ËTtËn Ooada 21 November 1878 Bg kleinen omzet was de stemming flauw Poldertwwe puike ƒ 9 76 ƒ 10 25 Mindere ƒ 9 a 9 6ü Kogge puike ƒ 6 75 a 7 20 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 50 Voer ƒ 4 76 a ƒ 6 20 Gerst puike ƒ 7 35 ƒ S Mindere ƒ 6 15 a 7 Havir zware ƒ 8 75 a ƒ 4 50 Ligte ƒ 3 20 B ƒ 3 G0 De veemarkt met goede aanvoer beste vaarkoeien vlug verkocht het jonge vee ging traag van de hand vette var keus van 22 a 26 cents per half kilo mageie varkeus en biggen alsmede schapen traag te verkoopen Aangevoerd 85 partgen kaas eerste kwaliteit van ƒ 26 s ƒ 30 tweede kwaliteit van ƒ i Goeboter ƒ 1 40 ü ƒ 1 50 Weiboter ƒ I IO a ƒ 1 25 burgerlijke Stand Gouda GEBOREN IS Nuv Cornells Fister oders C P Steinwinkil ta J V8U der blois Willennna Petrooejla Jacobs uuilers P J Siiel eo W Buskes Mathilda Mar Itaretha ouders J C de Riet en O lan GeDE 20 Hendrik Melehior Diudenk oiidera H M D Tbeaiogh eo D J de firnifi Herta Jobauoa oudcra N Buer eo J p vau Vnjk OVEELEUtNi 19 o J F de Vrie 48 j 20 S 1 Leeflaag 1 j GEHUWD 20 Nor S a der Veen e S Cat S Lioiera eo J H ten Bukum M vm Zanon en Z M van VfeQ J H vaa Klettf eu C J Kwakefiitdt Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 14 tot 20 Njv 1878 Koordreobt nSHOREN Jannslje oodiri A de Wilde en M Verhoef llarmuB ouder G Volvers en G Marcleaae Johannes TfaeodoniB ouder C koes en W Schrader OVERI EDKN X Uonihoorn hnisir van J Olllira 30 j ONDKRTKOCADi L Pielerman van blrgeo 28 j en J van der Laan 26 j Oouderak GEBOREN Baren ouden J Kalkman en N Swieb OVEKLEUEN N Borger 23 j boiiar ean C e Kloiien Stolwijk GEBOREN Naeltje onders G Stoppelenborg en K van Dam Dirk Jan ondera A van Rek en M de Vreogt OVERLEDEN W lan Dam 78 j Haastrecht OVERLEDEN K Steehouwer 2 m A J Knoora 23 j eebtg an A tan den Ituodel C Vergeer 69 j W Kool uk 2 o ONDBHTHOUWD C van Roogeo 87 ao H an Vliet 28j Reeuwijk GEBOREN 1 Willemunlje ouders B Kotter SRz en M Xoater Jaeoba oudera J Ilti en E Kraau Alida adcra I Tromp en J Wesseta Aart ouders C Broer eo I vao Kt OVERLEüEV M Blonk bniatr van A Kru t 28 j i£TROU D H Verkleu 28 j en F A HoDvita 27 j Waddinxveen GEBOREN I Fieter ooders L van Klaveren en C Boer Jubanoa oaders deo Hollander en M vau Klafereo OVERLEDEN i de Boer lm eEUUtVD A Pool ea W van Dam P Uilenbroek ta A tt Verwet A van Heiningen eo 6 van Offeren ADVÉRTENTIËM ♦ ♦ Getrouwd MABTINUS ZANEN van t Gravenhaffe n ZWAANTJE MARIA vak VEEN £ e ook namens wederzijdsche betrekkingen hannen hurtelgken dank betuigen voor de talrgke blaken van belangstelling vóór en bg de Toltrekking van hon Unweiyk ondervonden Gouda 2 0 November 1878 Bevallen van een Meisje WILLEMINA BÜ8KES Eehtgenoote van Mr P J 8NEL Gouda 19 Nov 78 Etnigt ktnitügteina Hetteii overleed in den oudetdom ran 73 jaren onze waarde Vader en fiehuwdvader G P BüCHNEE Med Doctor en Lid van den Geneeskundigen Raad van Zuid Holland Uit aller naam Mk M BflCHNER Gouda 20 November 1878 Voor de vele en hartelijke bewezen van belangstelling ons ten deel gevallen bij gele I genheid onier 25 JARIGE ECHTVEREENI GING betuigen wij ook namens onze Kinderen onzen iunigen dank G J ENGELBREGT H ENGELBREGT HoEKMA Men verlangt om dadelijk in dienst te treden eene Dienstbode van de P G tegen zeer hoog loon op een klein plaatsje in Noord Braband Adres onder N 168 aan het Bureau dezer Courant CBAEETMMT i 183 Dames worden beleefdeljjk nitgenoodigd tot een bezoek HAAK en BREIWERK HAAKen BREIPAÏRONEN te Huur Depot van GLYGERINE ZEEP AnWHES GEVBAAGD Voor den verkoop van een Courant Artikel worden tegen hooge provisie AGENTEN GEZOCHT Franco brieven onder N 2057 aan SEYFFARDT S Centraal Annoncen Bureau Amsterdam Voor f 40 te koop een zeer soliede HONDENKAR op veren met regenkleed pas een jaar gebruikt geschikt voor alle affaires en een GROOTBN STERKEN met compleet TUIG Franco te bevragen onder letter W a h Hulppostkantoor te Waddinxveen Openbare Verkoopiiig van eene zeer groote partjj Verlakte en Porceleinen JAPANSCHE en CHINEESCHE GOEDEREN allen door de Handelmaatschappij nieuw aangevoerd on zeer geschikt voor Sr NICOLAAy UADEAUX als VERLAKTE Schrijfcassettes Boekenhangers Byouteriekaetjes Dames werken UaDdschoenendoozeD Tüee ea Sigarenkisties Sigarenkokers vau Paauwenveerties wiaaijer s Bladen in verschillende soorten en grootte enz enz PORCELEINEN Vazen in verschillende grootte en afmetingen enz enz eene prachtige collectie Zyden DEKENS enz enz Alles ten overstaan van Notaris Me KIST te Gouda in het lokaal cNirr en Verhaak aldaar Oosthaven B No 38 op WOENSDAG 27 NOVEMBER 1878 des avonds ten O ure en te zien iSondag tot Woensdag e k telkens van 12 4 unr STËËi KOLEi Aangekomen en in lossing de Lading RUHR GROVE KACHELKOLEN waaruit wfl lot 57 3 CT PEE Hl kobtant zonder koH ng afleveren Vry aan hnis bezorgd mits byi 2 of meer fl L gel k genomen JAN PRINCE Co Geudo 21 Novamtter 1878 Lokaal NUT en VERMAAK Oosthaven Gouda op ZATERDAG 23 NOVEMBER 1878 de avonds ten 8 nre precies IDID a IS OOTB PHONOGRAAF niet de Kleine v7elke in den handel voorkomt Spreekt Zingt doet onderscheiden Stemmen en Muziek Instrumenten hooren Duo s Triors enz Entree 75 Cents MAJU STOOMBOOT i zal voortaan MAANDAG en DINSDAG ten 6 ure varen Openbare Verhuring voor 25ES jaren aanvangende 1 Januari en 1 Mei 1879 van de BODWHANSWONIHG met 3 Hectaren 97 Aren 90 Centiaren WEI HOOI en BOUWLAND onder Snelrewaard zeer nabg Oudewater cn de Akker Bouwland groot 36 Aren 23 Centiaren aan den Singel te Oudewater OP VRIJDAG 13 DECEHfiER 1878 des morgens elf uur in de tROOS t bjj Gebr KONINGS te Oudewater ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Utrecht ten wiens kantore Rnnnebaan F No 247 de voorwaarden ter lezing liggen Slijm en Maagplllen Vete PILLEN ilir ainrls vele jaren met het beste gevuU te eii de Slljm en nU maagverSterkend elirmlit worden door bare erdiii de spijsverteriag zeer bevorderen g under doed tegei de gal e zeer zacht laXOreUd zijn zgu tegen S j oeiit bet duoaje met berigl viin het gebiuik veikrggbaar bg de nsvolfendt llceren te Amsterdam M Cléliaub C Dtyog Heilige weg D 821 BleiKwijk S V d Kraats Brnniel Zalt J v d Vegte De ft K VVilsohul Delfshnven J B Westerhoff Deventer Gebroed Tinixn Dordrecbt H J Giltny üouila h Sohenli op de Hoogatraat s Gravenhage J Visser Zoon in de Spniitmat Oorineliem B B Bosoh firoa I P Laaonder Haastrecht K Oosterling Legden J T Terburiih Haarlemmeratrut Lekkerkerk A den Oudsten Linsoboten B Kruithof Uotterdan Santen Kollf korte Hoofdalarg Stoiwgk Wed A Zijderlaan Sohiedam Wed A U Kombouti Tiel A J Faaasen Utrecht Altena i Xroon Steenweg over dt Dod kerstr 372 Zeveiibuiten A Prins De SLIJM en MAAOPILLEN bereid volgent bet echte recept Ego door mji te Oerndt allee en uitituiteni terkrggbaar gesteld bg deo heer L SCUBNK op de Hoogatra t LET WEL f Om elk duoaje der echte en aints oiilieugeiyka jaren gebruikte SLUM eu MAAGPILLëN iaeea biljet voorzien met de bandteekening van J iSCHBËUUISB apotheker welko handteekeningiich ook bevindt op het zegellak waarmede bel doosje verzegeld ia Men gelieve daar e attent op Ie t ja en tich te waohten voor het gebruik van een oamtsksel dat men traoht in omloop t breugei floDiu DaoK vxN BaitfKKM BU deze Coiu ant behoort een BlJvoegseL BÜITEiNTLAND Uuilenlaodsch Overzlchl In parlementaire kringen wordt de laatste redevoering vau den Heer Uufaure en hare beuurdeehiig door de lin cer ijde besch uuwd als een bewija dut de meerderheid vau de Kamer der Afgevaardigden bealoten heeft om het kabinet zoowel na ala vóór de aenaatsverkiezingeu te ondersteunen Pe emir van Afghaiiistnu heeft het ultimatum van Engeland oiibeuutwuor l gelaten Het Kabinet heeft besloten om per teleiirnin naar Indie bevel tot oprukken te zenden De Times noemt als eerste opcratiéu het bezetten van de Khybcr cn Kiiroein passeu en het oprukken uit Quelia lu eeu lelegrani van lord Cimbrook aan lord Lytioii wordt berinnerd aan de iiislruotiën welke lurd Lytton bij zgu vertrek uuur ludie ontving ten opziohte van Afghuuistun Onder anderen kwam daarin voor dal den Emir mat rieele hulp zon worden aangeboden bg eeu aniirul van buiten In bet ovirige dtel der dépéclie worden slechts bekeude ziiken gemeld Het bevestigt zich dat indien op dezen geen bevri dijeend antwoord wordt outvaugeu le Emir ala vijand zal behandeld worifen Behalve het zoogenaamde Boode Boek zullen nog veraobeidene stukken betreffende de quaestie van NoviBiizar aan de delegatiën worden voorgelegd Kr worden loebereiilselen geiuaakt voor het vertrek der Keizerin naar Ierland waar zij een groot ge lielie vau den winter zal daurbreug n De begrootiugiicummissie uit de Oostenrgkacbe delegatie heeft de gewone uitgaven voor bet departement van oorlog goedgekeurd meestal naar de voorstellen der Kegeeriiig Zij heift verder verklaard dat aau de welgeveuile macht het recht toekomt om de alerkte van het leger en het aantal recrnten voor de lichung van 1879 vast Ie aielleu eu op dit richt geen inbreuk mag gemankt worden Volgeus bericht uit Bucharest is de Regcering voornemens een krediet van 7656 p st te vragen voor ilen aanleg vnn telegr inflijnen iii de Dobrudsoha Wnt het binnentrekken der Kumerusche troepen in de Dobrndaclin betreft dit blijft bedeu bepaald Hun iviiohl daar een hartelijke ontvangst Uit lil wat bekend wordt van Giovanni Passaiieuli die den mourilaanslag op koning Humbert deed blgkt dat hij een gevaarlgk soort van misdadiger i foiii lie rechter die hem ondervroeg op levendige wijze zijn afschuw te kennen gaf van zgn aiihshig ziide hij het schijnt mij dat gij u een weinig te veel opwindt Het was mijne bedoeling den koning af te maken Indien ik slechts geld had gehad om eeu revolver te koopeii zou dit mg niet mislukt zgn Ik wilde den Kouing dooden niet uit bnat maar om dus de nniverseele republiek te helpen Op de hrnde vlag welke hij droeg in wier plooien hij den dolk had verborgen stond yim la JtefUilica Universale Viva Orsini t Zelden ndverleeren adspirant moordenanrs hun oveituiging eu plannen op deze wgze BINNENLAND V GOUDA 28 November 1878 Hedeumorgui ongeveer ten half twaalf ure had opde begraafplaats alhier ren stille plechtigheid plaats Het stoffelijk overachot van Dr G P Büchner werd toen ter aarde bestild in tegenwoordigheid van eeu aantal belangstellenden wanlMuder de burgemeester dezer gemeente verscheidene raadsleden en vele gelieeakundigen ambtgenooten vnn den overledene naren op te merken Toeu de kist in de groeve was neergelaten nam de heer Dr A Bomegu het woord eu wgdde een warm woord van hulde anii de uagedaehteuis van zgu mbtgenoot met wion h 85 jaar lang vriendpolmp pelgk had omgegaan 8pr sobetatc den overledene als eeu man die eerlijk Vm in handel en wandel die oprecht was en braaf en die zich steeds een vriend der waarheid toonde en hMr hulde deed ook daar waar zg liever niet gehoon wilde worden Op inaatachappelgk zoowel als op wetenschappelijk gebied bad spr meuigen nnttigeu weuk aan den overledene te d inkeu eu in veler oog zou op dit oogeublik eeu tr ia i getuigenis afltg en van erkeutelg klieid voor wat de overledene deed Gedurende eeu tijdperk van 52 jaar had de overledene de kunst waaraan hg zich wgdde beoefend was eertgds als lid vau de plaatselijke geueeskuudige commissie eo ia het lamst van zgn leveu £ l8 liJ van deu geneeskaadigen raad van Zui lHoUaud iu het algemeen bidang werkzaam geweest eu was gedurende al dies tijd velen tot hulp eu troost tot steun en zegeu geweest Zgu nuged icbteuis zul dan ook nog Uingeu tgd in eere blijven Daarop trad de heer ds W R B irl iefs aan de groeve eu zeide ook aan dit j af een woord te wiUeu spreken ter nagedachtenis vau een dierbaren overledene Dit graf waarbij wg ataau zeide spr omsluit reeds zojrecl waaraan de heniiueriMg ous tut weemoed etemt Vooreerst rgst voor ous oog hel beeld vuu dien uchtbareu grgsaard dien zou berueindeu geneesheer wieus uagediichtenis nog steeds hoe langhij ook reeds vau ons is wcggeiiuun in veterdierbare heriuneriug blgft leven dan dat vau dielieve zachtzinnige tecdere gude die j trtu lang liefen leed met deu overledene deelde eu hein steedseen trouwe hulpe was eu eiiidelgk rust ook bier zijnlieve kleinzoon die reeds zoo vroeg vau de aardewerd weggeuomeu i Eu thans zeide spr ia hier ook bet atoSdök overachot vau hem dien wg achtten en waardeer Jen als vriend en als genei sheer Keeds lang had hg gevoeld dat zijn einde nabij was eu zelfs geweuachl dit niet meer mocht uitblgveu en uu was t ij hen ontnomen die hrm zoo gaarue nog eeuigeu tgd bg zich hadden gehouden Ook voor spr s huis w is de uverledene eeu tronwe steun geweest zijn scherpe blik en groote kenuis deed beiii eeu zeer gewaardeerd geneesheer zgu voor velen en net ligt zon hg vergeten worden Spr eindigde met er op te i ijzen d it dit graf ons heriuuerde aan den weg dien wij allen eens af te leggen hebben eu hg hoopte dat wij daii een leven achter ons zouden hebbeu als bij dezen ovcriedeue het ge al was dat niet te verge fs was geleefd 1 Daarop sprak de zoon van den overletlene de heer Mr M Buohuer een kort woord van dank Op deze plaats zou men van hciu gcciie welsprekende noorden verwachten hg wilde dan uok slechts erkeutelg kheid betuigen voor het gesprokene en voor de eer zgu braven v ider bewezen Daarmede nus de droeve plechtigheid geëindigd ANaar wij vernemen zal in deze gemeente Vrgdag 6 December een groot circus arriveeren ouder directie van deu heer Sanger dat thans nog in Louden is om hier een of mei r voorstellingen te geve Dit circus bevat niet alleen eeu groot aan id paarden rgders clowns enz manr ook verachudeue gedresseerde leeuwen oliphanten kangerots enz enz Tfnar wg vernemen zijn door het bestuur der AfU Gouda vau het NederlaHihck Tootteelaerèond de noodige stappen geda ui o ii ook bier ter stede een avond te wgdeu aan dramatische voordrachlen van de meest gevorderde lei rlingeu der Tooueelschool Bg de iuwgdiiig vim het nieuwe geboutr dier school t welk dezer dagen te Aiusterdnra plaats had hebben die voordrachten aau de genoodigdeu zeer ved geniegeii gegeven De leden van het Tooneelverbobd Ut dezer stede zullen zeker gaarne kennis neineu van de aauvaiikelgke resultaten die het onderwijs aan de Tooueelschool oplevert In de ziiiiug der Botterdaraaobe A rr Efchlbauk van Donderdag werd o a veroordeeld P N H arbeider btsoh van diefstal ï a een por tofeuille uict dcuuliiucerplalcu te Oouds tol ii uiaauden gev cell Naar ineu verneemt zal het huwelijk van Z M den Koning deu 7dcH f u ii vollfokklMl irotdeu en zal het hooge Echtpaar don lOden daaropvolgende op t Ljo aaukomen om er vgf dagen te vertijeven I De commissie te Leiden beeft tot arts bevprderd I den beer A Mijnlieff doctorandus Naar men verneemt is bij de commissie voor de kerkgebouwen enz der Nederlaudsche Hervormde gemeente te Amsterdam van de commissie voor de te houden feestviering bg gelegenheid v in het aai staande huwelijk vtfn Z M deu Koning het Verzoek in4 ekoI men om de Nieuwe Kerk aldaar voor eene te houden plechtige samenkomst bij die gelegenheid af te staan aau welk verzoek zal worden voldaan Naar bet Fad verneemt heeft de beer mr S van Houleu een der leden vdu de bekende commissie van vijf aau den leider van de liberale partg iu de Tweede Kanirr te kennen gegeven dat hg geen deel meer weuscht uit te maken van bedoeld partgverbond De Gemeenteraad van Leiden heeft de concessie tot exploitatie van een trauiwaydienst verleend aan de Haagsche Tramway maatschappij die voor t hoogste bedrag had ingeschreven Het hoofdbestuur van het Nederlandscb Tooned V rbond heeft uit zijn midden benoemd tot voorzitter prof dr A Piersou tot onder voorzitter prof dr B J Stokvis en tot penuiugtneeater de heer Joseph Jacobsou Mr J N vau Hall blijft met het secretariaat belast Da toeslnnd van deu Minister ran Oorlog wordf steeds ongunstiger Staten Qeneraal Tweeoi S t Hn Zitting van M Noiember 1878 In d ze zitting ziju aangenomen de begrootingtnvoor den arbeid in de gevangenissen eu de gestichten te Oaiinerschans enz De minister van ju iitie weerspr ik de bi wering dat er een ongeoorloofi e concurrentie beslaat met fabrikanten door het werken tour hel biiileiilaiid hij conatuteerde vooruitgang en verinmdering vau het getal verpleegden Naar iiaultiiliiig vnn de provinciale bel isling dealdede minister mede dat een wijziging en aanvullingder gemeenteen provinciale wet aanhangig is Meerdere oprichting van waterschappen iu casuin Friesl iiid wcnocht hij aan de Provinciale Stalenover te laten hierover oulstoud eeuige discussie De verhoogiiig van oorlog over 1Ö77 lokte eeuiga bedeukiugen uit De wgze waarop met de uitgaven door dat departement geleefd werd werd afgekeurd door de iirereu Siindberg Wasseiuer eu van der Schrifck Lintstgenuuude is voornemens later degevolgen a ili te toouiu die uit den abuorraalentoestand van hit btheer van het departement door s ministers ziekte voorlvloeieu De heer mn Wa seuner Catwijck tvees bovendien op het bcdenkelgke eeuer vasistelling van het aan staande oorlogsbudget zouder vcrantwoordelgkeniministtr De miiiialir van marine kon geen meerder iuxi licbtiiigeii grvtu op de posten daii in de mcinotie van aiitwojnl A fslemniing vau het ontwerp zou tot nieuwe ii oeu Ig klieden 1 ideii De zaak door de beereft van der Selirieck en Wasseuiier besproken stond niet in verband met het ontwerp huaiie opinerkipgeu zouih n echter ter harte worden genoiueu Onder art 2 werd de verliooging der traktementen van het persoueil met ƒ 63i verworpen met 35 tegen 27 st niineii en het Wetsontwerp uaugeuomau met 34 togen 20 stemmen ISindtlgk is met 55 tegen 9 stemmeu nangcuoiiMitia het oiilwirp tot k ijtaoheldiug vaa den titaëeaaao komende vonleringeii 1 A j De Vereeuigiiig Beé Metalf frms afdmliiwl aGmyei hige hfeft ecrgvtircu h iar vijf en ti i nl iji f jarig lieslnau gmcrd Kv wi rd iu liM Gclxni r oii t Kunsten en Wuteuaohappfu ctTi kaia r ad ibti1i yi4 diner gehouden b j welke gelegenheid niii fijr1inij BBiil hoUdroulcu werden iiigesteïd op Koning en Viiflcr