Goudsche Courant, zondag 24 november 1878

Und op t K H Prina SrederiV eerelid der Ver eei iijfi itif r t Hu Uittit wird bijgewoond door ongeveer 80 leden £ eu ware suiniTiiadsohuppiigke geest hefrschte daarbij De Vireenigiu is ihaus nog een stüial leden sterk Sedert hare opriohtiug lijn daaronder begrepen de etreledeu ongeveer 120 kauieraden bcïweken De ex sarator van het Bommelsclie gymnasium i Éoudhuizeu herft het raadslid eu Ouden Bilge l igd leie heeft geweigerd op grond van i tgu hojife jaren en omdat een tweegeveobt in d vorige eeuwen thuis behoort Ill de G8e algemeene vergadering der Vereenigiug van en voor Nederlaudsobe Industriëlen die den i IVoeiubir eerstkomende te sGravenhagelal wurdeu geboudru lullen o a de oouoept statuteu behandeld rordeu vi ar een Nederlandsch Verbond vau gebraikeis vaa stoomtoestellen Art 1 dier oon ptstïtotisB laidt als volgt Het Terbanil heeft ten doel nevens het bestaande aatsioeiiohi dal lieh alleen tot du stoomketels btfiudi lo oairale Ie voei eu op alle bij zijne leden ju jjebrnik zij e st rainwerktuigcn voedingstoestellen tB siüOinkiliis io hun alle mogelijke uliohtingen te ïersoh iffeii tol hu eerkrijgen van besparing in te voorlbreiiaiiig en bet gcüruik van atoom 3o itüu Ie buiorging te lergemakkelijkeu van bekwame tokers en 4a hen eventueel op min kostbare wijie te vrywaren tegen de schade en verliezen door het pringen van luomketeU veroorzaakt £ en taaltje van overdrijving In de Londenwhe Sci leest meu De Btrekea van Friesland en Overijsel zijn overstroomd en vertoouen een bare zee De schade is hoogst belangryk Het schoutvspel is zeer interessant en kan alleen in Holland gezien worden Zoover het oog reikt breidt zieh een ontzettende watermassa uit hier en daar verrijzen boomtakken daken van huilen en spitsen van kerktorens boven de oppervlakte Verleden jaar is er o a een stad van 30000 inwoners s Hertogeiib isoh jjeheel door het water overdekt geweest üe inwoners hadden nauwelijks lyd zieh op de daken te bergen toetiand die hun in hun huiagczioneu g en eer uindoet Oi ttju dit juist geeu iiuiplappeu loouls men ze pleegt te noemen schoon op weg om hot te worden iifjeu er zgn er nog onder die tot de aaniieulgkste en geachiste mannen willen behooreu Daar nu alle bidden en smeekeu der vrouwei niets helpt en er ouder zgn die hun vrouwen nog ruw bejegenden toen sg waagden bun lieve tehtgeuoolen aau hun plichten te herinneren zoo veroorloven we ons eerbiedig dezen eobt enooten en kroegbouders te doen opmerken dat het eiudelgk tgd zou worden aan dezen wunstand een einde te maken anders iullen de oueenigheid en de ellende die er uit voortkomen betreifeucle huishoudens toor goed ten gronde richten Het is wel treurig als vrouwen op deze wgs hun mannen aan bun plichten moeten herinneren Daar coliter alle andere middelen niet gebaat hebbeu schaadt liet ten minste uiet dit te beproeven De beroemde Dom Ie KcuIeJr ien der schoonste meesterstukken van Gothisohen bouwtraut is volgeus deu hoogleeroar Hein te Zurich bestemd om na verloop van tijd iu te storten De legende zegt dat de teekeliingen van het gebouw door den duivel zgn geleverd en dat het daarom nooit voltooid kan worden De geloovigen brengen daarmede ook de teleurstelling met de groote klok in verband Prof Hein is op meer weteiischoppelijk terrein de ongeinksprofeet voor het monumentaal gebouw Wanneer vraagt hij zal de Keulscte Dom instorten Hij is wel is wa ir nog niet gereed en het zal nog wel eeuige jaren duren eer het kruis op deu laatsten torenspils wordt geplaatst maar dit belet niet dat deze vraag reeds uu ernstig door den genoemden geleerde wordt behandeld De bouw van uen Dom werd in het jaar 1248 aangevangen Het materiaal werd geleverd uit de steengroeven van het Zeveiigebergte vournamelijk uit een groef van de Dracheufels Uit deze traehyt is het grootste gedeelte van het gebonw opgetrokken en ook bij de restauratie heeft men deie steensoort gebezigd Hoe fraai en duurzaam de Dracheufels slecn er op het oog ook uitziet tegen de inwerking van den daupkring is hg uiet bestand Aan de outlste deelen van den Dom voorul lan den voet van deu zuidelijken toren zijn de verticale lijsten reeds verwoest I zoo zelfs dat op vele plaatsen de prufileii niet meer te herkennen zgn Bg levcuagroote beelden is het hoofd gelgk uaii een hoekige knol geworden men kuil er de voor of achter iijdu niet meer van oudersohtiJen De groote hocksiceiien welke men er uilgenomen beeft vallen uiteen na eeuige slagen met een gewonen hamer Ue kleur is dan van binnen groenachiig wit inet witte vlekken Uit deu steeu is lil den loop der tijden iloor de inwerking vau vocht en koolzuur vau de lucht aarde gewordeu Dat deze verwering zich niet tot de oppervlaktebepaalt maar diep in de blokken is doorgedrongen is hel gevaarlijke van dit versohgusel De buiten sluKkeii welke hi t meest geleden hebbeu worden er nu uitgenomen en door een in kleur goed over I eenkomenden zandsteen vervangen Maar hoe diep het kwaad is doorgedrongen iu de kolossale steun i pilaren in de fundamenten welke den geweldigen ilast van de nog niet voltooide torens te dragen hebben is naar t schijut nog niet genoegzaam onder zocht omdat men terugdeinst voor de mogelgkeonkosten welke uit herstel zouden voortvloeien j De verweriug heeft hoofdzakelgk plaats door koolzuur en daaraan ontbreekt het in den budem waarin de fuiidainei trn rusten niet Hel slot van het betoog van prof llein is collier voor het tegenwoordig geslacht althans bemoedigend Hg l eaulwüordt ui de bovenstaande vraag niet de woorden Het is te nachten dat het ongeluk t welk 1 ingZiinm wordt voorbereid binnen duizend jaar zal plaats grgpen ABITERTENTIÊW TOONEELNIEÜWS Werd ons bij de eerste tooneelvoors elliiig van dit jaar een ituk te ziru gegeven dat met inspanning en aandacht moest gevolgd worden om er het schoone van te genieten Dondi rdagarond werd er door het Nederlandsch Tooneel een stuk opgevoerd waarbij minder inspanning des gtestcs noodig was Ditmaal werd gegeven het blijspel Pbettiob Schoohoümbs bewerkt naar t Frausoh vau Barrière en Thiüousl Op gezag van errelgenoemden auteur die menig wetkelgk itardig onderhondend stuk schreef op den gdedea klank der uameo der aotenra en actrices die medespeelden hadden wg verwacht iels anders iets beters te zullen zien Geenszins dat wg steeds aan tragédies of eomAlies de voorkeur zouden geven of die liefst bij uitsluiting op ons tooneel zouden lien opvoeWn verte van daar ook blijspelen hebben voor een keer reobt p ons tooneel doch dan liefst van een gehalte dal zg inderdaad een genotvolleu avond waarborgea En waarlijk geiiotvol kon de avond TIM Pooderdiig niet genoeatd worden u Ja een er breedvoerige memorie beantwoordt de Minister van Binuenl Z iken de opmerkiugea D beschouwingen gemaakt ten aanzien van bet wetfontwerp tot nijcii ing van sommige bepalingen der wet op het Hooger Onderwijs Na verdedigd te hebben de Qze waarop de voordracht is geschied verklaart de Minister dat het indienen van verdere ToorsteUen tot wyeiging der organieke wet niet in liet lnD ligt der Begeeriug Deze toch is ten telligste overtuigd dat op de beslissingen bij de rastste ling der organ eke wet gegeven niet behoort te worden teruggekomen De vroeger en thans voorgestelde wijzigingen betreffen uitsluitend punten van ondergeschikt belang waardoor de oecouoinie 4ler wet niet gesehandeu wordt en zij moesten worden voorgedragen zoo de Begeering met de uitvoering der wet belast zou kunnen verrichten wat door de Kamer van haar was begeerd Ter voldoening aan den wei ach der afdeelingen if bg nota van wijziging nu ook voorgesteld tiea dootor iu de geschiedenis bevoegdheid te verleenen onderwijs te geven in de aardrgkskunde OverigciB handhaaft de Minister de door hem voorgestelde termgnen voor het atleggen der examens olgens de nieuwe nel De bezwaren vrg algemeen daartegen geopperd hebbeu geleid tot een nader overleg dat echter geen ander resultaat beeft opgeleverd Ter behoorlgke voorbereiding van de reorganisatie der gjmuasia acht de Regeeriiig het wuischelijk het ontwerp nog op een tweetal punten aan te vullen Het eerste betreft art 114 der organieke wet Daarna stelt zg voor als tweede lid de bepaling toe te voegen dat latgnsche scholen en gymnasia in gemeenten beneden 20000 zielen uiterlijk op 1 Sept 1379 volgens dr voorschriften der wet worden iagericht en b j gebreke daarvan van f 1 Juli 1870 geen nieuwe leerlingen mogen worden toegelaten Ten tweede stelt de Begeering nu voor tot ktt geven van onderwgs iu de wiskunde aau een lymnuiam ook bevoegd ie verklaren beu die in Ml beiit zgn der fitouderlijke akte voor de hoogut wiskunde bedoeld ir art 76 op t Midd Oud T lobgeutbal kanton Bern hebben de vrouwen iu de Oitnarfnr de volgende kennisgeving gfplaalst Daar de politie alhier veel liever in de vetren knapt dan m iwkalveii t nachts in de kroegen Ie Itua HM uf de iNt ooi woWt overtreden wat haar iekar lii t kwatp il te nemen voelen we oi s dtODgwi de kroeghoDders door dit blad aan hnn pItaMM Ie herinneren lïet kolnt Bametijk dikwHU TOO ksófdukelijk id deu tuatsteu tijd dat bms i0t itn Morjai na midderuaoht thuis komen M M iet M né en dan wat elkeen kan geIWWt Mi mmm dt treek en ia e n Hi moet erl end er fcomea in frtUif Stic iniikn wel eeuige aardige lettcu voor er zgn zelfs hier en duur enkele geestighedeu op te merken doch zij zgn al zeer schaar en worden in menigte verre overtroffen door een massa flauwiteiten laffe grappen en onzinnige kwinkslagen Wus onze verw ohting vrij hoou gespannen toen wij dn schouwburgzaal betraden was het begin van het stuk ui de t buiskomst van het jonge paartje en het bezoek Ier schoonoaders tAó dat er nog I iets te hopen viel van bet vervolg iu het tweede I bedlijf werd die hoop al vrij spoedig deu bodem ingeslagen toen de verwachte verheffing uitbleef en de toon en handeling al even laag bg den grond bleef als te voren en die teleurstelling was het gelieele stuk door van bigvenden aard De stof waaruil het bigspel gevormd ii kon inderdaad aanleiding geven tot een geestige hshandeling doch het is zoo overdreven opgevat t is zoo overladen met grove scherts en ongenietbare aardigheden dat nen niet weet waarover zich meer te verwonderen over de mogelgkbeid dat twee gunstig bekende literaire personen zoo iets maken of over het feit dat de keus der directie van het Nederlandsch Tooneel hierop viel Is het soms moeilijk een stuk te bcoordeelen naar de opvoering daar bet goede of minder goede spel der acteurs zooveel tot den indruk medewerkt thans kon dat spel het stuk niet bederven vooreerst daar er aan het stuk niet veel te bederven viil en voorts omdat dat spel van tgd tot tgd goed wal en zoo kou dit het stuk niet anders duu ten goede komen De tooneelspelers toch die in Prettige Sciotttouder optraden kweteu zich vrg goed van hunne niet benijdenswaardige taak en gaven bg de vertolking hunner grootendeels onbeduidende rollen nog zooveel blgk van talent dut men het den geheeleu avond door moest betreuren hen niet in een beter stuk te zien optreden De heer en mevr Albregt gaven de prettige schoonouders wéér en zij maakten daarvan wat er b j mogelijkheid van te maken was Hun eiitr e de ckambre in het eerste bedrgf was echt karakteristiek en met ééa oogopslag wist men deze triviale uitdrukking zij ons geoorloofd wal voor vleesch men iu de kuip had Het karakter dier rollen werd uitnemend Wéér gegeven en goed volgehoadeu De heer Moor was de schoonzoon Hg deed deu aangenamcn toestand waarin bg verkeerde goed uitkomen en speelde ten minste iu de eerste bedrijnen los en net Soms sprak hg wat Ie veel binnensmonds waardoor hij niet zelden onverstaanbaar werd doch overigens vervulde bg zgn rol naar behooreu In de laatste bedrijven echter gaf hij weder aau zijn oude nouchalaiicc toe wat bij zulk eensiuk niet te verwonderen maar toch geenszins goed te keuren is Den heer Veltman weder te zien was zeker velen die een zoo aangename herinnering aau dien talentvollen acteur met zich omdragen zeker hoogst aangenaam Hg was ook tliuiis zeer goed met zgn snijdende antwoorden en uitdrukkiugsvolle gebaren Zijn rol brimht vooral door de wyze waarop hg haar vervulde nog eeuige kleur aan het stuk dut voorzeker wel een kleurtje veleu kou De heer Bigot Gabriel Schap ngal de amusante zoon van een braven vader verdient niet minder een woord van lof voor de eigenaordige vervulling van zijn niet gemakkelijke rol eo de heer Tourniaire voldccil niet minder dan men van hem gewoon is De dames Valois en Poolman ten slotte werkten op verdiensteiyke wgze mede Een zeer talrijk publiek was opgekomen om de voorstelling bij te wonen van tijd to tijd gafdat een kort applaudissemeiit aan het goede spelder acteurs doch verliet ten slotte grootendeels teleurgesteld de zaal bij zich zelf den wensoh uitend dat de volgende voorstellingen ynnbeANederlamhei Tooneel eeuig meerder kunstgenot znlleu doen smaken Wg vereenigeu ons met dien we nsoh JAArTIjKSCIT VERSLAG van de Vereeuiging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkiugeu vsn verongelukte vissoberi der ilreder jcn te Katwgk aau Zee en Noordwijk ann Zee Iu het afgeloopen boekjaar ZQn ontvangen aan oontributiéii van de reeders die zulks gedeelteij van ds inkomsten der vissohers afhouden van 56 boiosohi iten te Kalwgk 4 8 188 van 13 bomsehniten te NoorJwgk a ƒ 3 39 807 aan jaarlijksehe bgdragen van 6U cents of hooger it 747 61 aan renten 1150 25 gift by Mr 8 I P 10 2114 91 IMi jaar zgrt oadrrsteund te Noordwgk aau zee i weduoen 7 weezeit 1 bejaarde te KÜlwijk aan lee 22 weduwen 16 weezen zijnde de nagelaten betrekkingen van de verongelukte bemanning der bomschuiten de ludustrie de drie Gebroeders Zorg en Vlgt Vrouw Neelije Katwijks Welvaren de lier Gezusters de drie Gebroeders Victor Jacob Vrouw Jacob de hopende Visseher Vrouw Johanna Vrouw Catharina Iu dit boekjaar il uitgekeerd 2177 80 gedurende de zomermaanden ƒ 1 26 voor elke weduwe 0 87 voor elke bejaarfe en ƒ 0 25 voor elk kiud gedurende de wintermaanden 1 50 voor elke weduwe 1 10 voor elke bejaarde en ƒ O 36 Toor elk kind per week Het kapitaal bedraagt eene luschrgvisg op het Grootboek der Nationale Werkelijke Sehuld 2 ƒ 37000 uomiunul belegd tu de I eidsohe spaitrBank ƒ 2900 belegd a deposito ƒ 4170 12 en in coutanteu 739 2 Door nu wijlen den heer Jacobus van der Feltz in leven wonende te Arnhem is gelegateerd de belangrgke som van 5000 vr van successierechten welk bedrag zal worden uitbetaald zoodra de guedkeuriug van Z M den Koning tot aanvaarding van dit legaat is ingekomen De Vereeuiging betuigl hare erkentelijkheid aan allen die hare pogingen hebben onderslruud en weiiBcht dat men bigve medexerkcu om het fonds dONar jaarlijksehe bgdragen giften en legaten te steunen De Vereeiiiiting voornoemd SAMUEL LE POOLB Foorzitter A TAH DBIËL SecrelarU LWDEJI 12 Juni 1878 De Goudsche subcommissie van bovengenoemde verrciiiüing zal binnenkort per kwitantie over de gewone jaarlijksehe coutributieu beschikken eu bericht tevens ondtr daukteggiag de ontvangst bij den eerslondergeleekende vuu eene gift van N N ad ƒ 3 Eene voortdurende onderstenniiig der goede zaak meent de cjmmissie bgzonder te mogen aanbevelen M A G VORSTMAN A SGHONEVBLD v D CLOET H IJSSEL DE SCHEPPEB Gouda November 1878 BB im iTi i r 1 in n Li iuvjv uimu tii De Groote Magazijnen van den Prlp tempS htbUn de ter ter kennis hunner Clientèle te brengen dat de geïllustreerde catalogus der artikelen voor het St MICOLAASFEËST onlangs verschenen is Deze catalottn die niet minder dan 48 bladz roet opgave van Speelgoed Bijouterie Maroliijnen Parijsehe artikelen bevat zal gratis m franco gezonden worilen aan een ieder die hem aanvraagt flaii de Groote Magn ijnen ran den Printemps 70 Boulevard Hauamann Partja Vau allen ziekten die dagelgks de sterflijst vernieerileren is de longleriug zeker de meest wanhopende voor de buisiieziunen Tol heden heeft de wetenschap nog geen rker niiddil lot herstel kuuiien vinden en moest slj baar ta ik 1 1 perken om het lijden der teriiigzieken te vrrlielui u en t leven met de grootste zorg eenigen tgd tü verlengen t Is eéu ieder bekend dat men den borsilijders aanraadt een warnier klimaat op te zoeken om er den winter door te brengeu zoo mogelijk iu Te nabijhi id van deniiebosschen waarvan de uitwaseming een weldadigen invloed op de longen uitoefent Ongelukkig kunnen vele zieken zich niet verplaatsen eu t is voornainelgk toi dezulken dat wg onze woorden richten De ondervinding heeft eerst te Brussel en later bijna overal geleerd dut de teer die een hartsachtig product is van de dennen een zeer merkwnardigcn en gelukkigen iiiiloed heeft op de zieken die aan tering of bronchitis Igden Dit is reeds genoeg om de aandacht der zieken op dit geneesmiddel te vestigen Men moet er dus vooral op letten dat men iu het begin der ziekte dit geneesmiddel aanwendt De geringste verkoudheid kan in eene bronflhitis ontaarden t Ia derhalve natuurlijk dat men om het meeste voordeel van dit geneesmiddel te hebben zich er vau bediene zoodra men aanvangt te hoesten Deze aanbeveling il daarom zoo nuttig omdat vele borsllgders geheel onbewust lyu van huuue krankheid en aleolits mefenen dut K een znare verkoudheid of lichte bronchitis hebben als de beginselen der lering reeds werkelgk aanwezig zgn De teer wordt gebruikt in den vorm van Icerwaler Vroeger deed uen wat leer in erge karaf en vold die roet water die men tweemaal per dag eolfudde gedurende een week voordat men het gebruikte Men verkreeg dan een weinig werkende oplossing waarvan de uitwerksels zeer verschillend naren en van ecu zeer scherpen en onaang namen smaak Tegenwoordig vindt men bg de beste opothekcrs onder den naam an 6 fluf roff e u ci een zeer geconcentreerde teerlikeur die u m slaat stelt om oumiddelijk op een j gegeven oogenblik eu zeer helder eu nromatiek teerwater te bereiden van niet ouaangenaineu smoak Men doel een of twee theelepilijes van genoemde teerlikeur in een glus water en men verkrgjtl terstond een teerwater meer of raiuder met de aromatieke be tanddeelen der teer bezwangerd en vau zoo gcringen prijs dat een flacon van twee francs voldoende is om I tien k twaalf liten teerwater te bereiden I Om deze bereiding juist te bewtrksielligen heeft men slechts de wijze van bereiding in te zien die bij elke ilac m gevoegd is Het is met de genoemde Ireriikeur Ooudron de Ouyot dat men met den besten uitslag proeven genomeu heeft in zeven hospitalen en gasthuizen te Parijs alsook te Weeuen eu Lissabon De heer Oayot heeft teveus kleine kapsule ter grootte van een ge oiie pil vervaardigd die ouder een enveloppe van gaUtine zuivere Noorweegsche leer bevinden Deze vorm is bizonder aan te bevelen voor hen die een afkeer van teerwater hebben of veel op reis moeten zijn Twee of drie teerkapsules genomen oo t oogenblik dat men gaat eleu vcrvaugin gemakkelijk deteerlikeur Ieder flacon van twee francs vijfiiv centimes bevat zestii k ipsules Dit is voldoende om te bewijzen hoe goedkoop hel gebruik is der kapsules vau ioudron de Ouyai Vijf tol zeven en een halvecents daags Waiuuer eene verkoudheid verouü rdis of wanneer men het effiot wil bespoedig u k m men de teerkapsules gelijktijdig gebruiken met de teerlikeur die men dan bij t eten en t naar bed gaan inneemt Deze dubbjle aanwending ontstaat van het gebruik van afkooksels pStcs en siropen en dik ijls reeds gevoelt men na t eerste gebruik de gezegende werking De teerkapsules van Ovytl zijn verkrijgbaar in de meeste apotheken POLITIE Ofonden eu a in u t Uurfttu r iu Politte geileponeerd Evn Qoudia Medailtou mut Portrat nu een Zweep LaatsteBerichten Rome 22 Nov Men verzekert dat de Paus een encycliek tegeu hel socialisme zal uitvaardigen naar a tnleiding van de aauslagen op het leven van den keizer van Duiischtand eu de koniiii eu vau Spanje eu Italic Hg zou iu dien encycliek k flaudachl der legeeringeu vestigen op de misdadige pogiugea om de mtuilschappij omver te werpen Londen 22 Nov De fall Mall V axelle meldt dal het Kabiuel heden beeft besloleu hel pailement in de volgende week bijeen te roepen om het de diplomatieke stukkeu betreff ude de Afghaansche quaestie voor te leggen Burgerlij e Stand GEBOREN 211 No Ilirkje onilert C via Reede eo M de Oraaf Pieler tMld rs J Hooimeijrr i n A Lerfliinf 21 Ailnanfi JoliaqM onders D Mcgtr en D A Everliag Tbtudoms Wilbelmm ouder M J Oostirling en H M A Klare Cathsrius SuMnna oudrrs B an VSjn gerdro en i E IVekeiis Cent oadera P de Haao eo D Hakker ii Hriidnkua oudera J A MeenrieD en i LeoveDittk Pieter oadera H J Ltijfthart eo A L van Dam OVERLEDEN 0 Nov 15 P Bttobner JSj 81 M K lonido 4 j F Swaoenbarg 4m T R et eld 4 ra K Klopper 41 J 11 ni 22 W A Ilaok 4m O tDEarROl Wü tl No Rfooleadorat Sa j en J M vau dir l md n 27 j T Polei 21j en J Slolk 18j BEKENOMAKINQ Bl BGEMBESTEB en WETHOUDERS van Gouda doet te welen dat het Ie aanvultiuga Collier voor de plaatselijke direoie belasting dezer tiemeente oor het dienstjaar 1878 door hen voorloopig vastgesteld gedurende vif rtieH dagin van dks voormiddag ten tie tot dis namiddags teu m eu van drie tot i iif ure ter Secretarie der gtuneente voor een iedsi ter lezing is ucdergelegd biuneu weikeu tgd eik aangeslagene tegen zgiien aanslag bü den Óaod beswaren kan inbrengeu bg verzoekschrift op ongezegeld papier gtschnsveu Goada den Ï2n November 187 $ But nf p rr e i Wethouders voornoemd luiU VAN BBHW8 N UZENDOORM De Secretarie BROUWER ♦ ♦ Getrouwd ï Mr I MOLENAAR EN H J M VERBOOM 80ÜMAIN Leiden 22 Nov 187Ö Heden overleed na eene langdurige on jC gesteldheid mijn geliefde Echtgenoot MAGIENIS RENARDÜS LONDO inden ouderdom van 34 jaren in leven Agentvan Politie alhier C GOOR wed M R iobdo Gouda 21 November 1878 Heden overleed te Utrecht onze bartnlijk gelielde Zu tter en Behuwdzuster Mevronv J G MOENS Saüehbier J SADERBIER E SAÜERBIERKEinss Gouda 21 Nov 1878 Eenige kennisgemng Betoeken v u r uitbeklag kimneii ii t worden afgewacht 4J i De onderEfeteekenden betuigen ook namens hunne Kinderen hunnen hartelljken dank voor de vele blijken vau belangstelling bij gelegenheid hunner VI JP en TWINTIQ JARIGE ECHTVEREENIG1XG ondervonden I VAU BAALEN J VAN BAALEN DoRTLAUD Gouda 23 November 1878 V De Heer eu Mevrouw MOLENAAR ViRBOou SouMiiN betuigen bij deze hunnen hartelljken dank voor de vele bewgzen van belang stelling bij hun Huwelflk ondervonden Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het verlies van onzen geliefden K Vader B BOERS te Brielle betuigen wij ook namens onze familie hartelijken dank J B BOE lis S M E BOERB Lafebeb 23 Nov 87 De onJergeteekende betuigt door dezeharen hartelijken dank aan den WelEd ZeerGel Heer Dr F H G van ITERSON voorde goede en liefderijke hnlp aan mijnen overleden echtgenoot tijdens zgne langdurige ziektebewezen C GOOR Wed M R Londo Gouda 23 Nov 1878 Voorhanden biJ A KOK Comp Boek Kantoor tooren Muziekhandel Kleiweg alhier A FS CHEID8BEDE uitgesproken te Breda door I s B J S WAAN AAKI APPELG beste kwaliteit tegen billgken prgs bg P V D NEUT KARNEMELKSLOOT GOUDA STEEi KOLE Voortdurend in Ibssing de Ladmg RUHR GROVE KACHELKOLEN waarait wg lot 57 Cr PEE HL kon nli iKWdti Jcoriing nfienren Vq aan buil bezorgd jotts bü 2 of jnecr H L geiyic genomen JAN PRINCE Co Gtuia 28 November 1878