Goudsche Courant, zondag 24 november 1878

ZOISTJDJ O 24 IsTOVEJV ieiIJrE 187S Nederlandscli Prüteslantenbond AfdMiiDg Qouda en Omstreken met Dames in het Locaal Nut e Vebuaak opdeOosthmfia alhier op MAANDAG 25 NOVEMBER 1878 des avonds te 7 ure Spreker Dr J HOOIJKAAS BemoBstr Predikant te Hotterdam Onderwerp cHet licht der Weteld Vrye Toegang roor de Leden met tiree Hnii Dooten Entree toot Niet Leden 0 50 per persoon Namens het Bestuur der Afdeeling C THIM Secretarii Heden Voorhanden eene Sohoone Collectie Vestkcttiniscn Medaillons CHARIVARIES EÜGENIES HEEBEN en DAMES EINGEN MANCHKTKNOOPEN SIGAREN KOKERS PORTEMONNAIES FLACONS en eene zeer nette Keuze ZILVEREN WERKEN EN HORLOGIEN Ook een Fraaie Sorteering JUVVEKLEiX enz enz bgzonder igeschikt Toor St N I C O L A A SCADEAUX Mg minzaamst aanbevelende tot het vervaardigen van KÜNSTHAARWfiKKEN en alles wat tot bovengenoemd vak behoort J VAN DE PAVOORDT Dnbbele Buurt Gouda Boterlettcrs Appelbollen Eoninginuel ood Heerebanket Princessenhrood euz versch bö W N KAAIJMAAKERS Banketbakker Haven A KOK A Comp Kleiweg alhier hebben voorhaoden TcD Kate ScbeuTkilenJer t do Géuvitct do Diekms do Q Leoncp do Ijaorillard do U ti Chii teluke Scheorlalwler Nieuwe Cbriiteluks do Dichlerlgke Schearkaleodtr RoUmdMlie do HuMionttiKbe do S h ilrki ender De Trinid nr lei Baift Seheorkaleiider oor de HaitTroow Ma umiifkc bchJ iTkalender Sehearkjleader van de Katboltekf Illoitratie Sohcarkaleuder oor hel£aBt orea de Hoiakamer Benevens Binnen en JBtUtenlandaehe JPracMieerken AUmms enz ent g van ZEVEN LEDEN voor de KAMER VAN KOOPHANnu EN FABRIEKEN alhier welke zal plaats hebben op MAANDAG den 25NOVEMBPR 11 tot 1 ure op het Stadhuis worden aanbevolen = OVEMBEB yan n idÉy or het witte briefje e Heereii C JÜvan der HIelJii O Laiigeraar C G van der Posl H § ira¥er eu H IJssel de Schepper voor het blaauwe briefje de lleereu H Jager en € § B Il inelt EENIGE KIEZERS imi m zmmii m ummT Ter benoeming van ZEVEN LEDEN op MAANDAG 25 NOVEMBER 1878 de voormiddags 11 uur tot des namiddags 1 uur worden DRINGEND aanbevolen de heeren WIT STEMBRIEFJE G LAfVGERAAR G C VA V DER POST C C II PIIIXCE fl MSSEL DE SCHEPPEU C l fSSELSTIJ BLAUW STEMBRIEFJE II JK EK J W SCHOlITE EEISIGE KIE ZERS Op jelrig l in dcii fare IJÏ07 Ie Amsterdam KAPITAAL EESI9ILLI0EN GOLDEN v ig r uniecrd Directeur Jhr Mr lIAUiSEA Jbsz Tweede Directeur Mr J P POBTIEUE Kantoor Reguliersdwarsstraat bjj het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE en TIJUELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVERZEKERING VAN BETAALDE PREMIEN OF STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LUFRENTEN GËlRAAL AGEn DE QËËR T DR4IJER U S GRÜVË DAGË OËËRË GRACHT 3 Correspondenten in de Provincie ZuidHolland Te Gouda de Heer W J Fortuiin Droogleever Notaris Heeren de Knntéf Veegens Heer Mr O E Overgaauw Pennis H Vriesendorp Heeren C de öflselaar Co Brielle Delft Dordrecht Gorinchem t Oravenhage Heer P J Landry Leiden Oudeaater Hotterdam Schiedam Vlaardingen Woerden Heeren Lezw jn Eigeman Heer B W Haentjens Dekker Burgemeester Heeren Jan van der Hoop Zoon P Loopngt Co Heer Paulus Kikkert G Groeneveld mm immi m mm wijnen Alle soorten van B O R D E A ü X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jzv te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAÜXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen kwart en half ankera Prijscouranten worden gratis en firauko verzonden Alles wor dt fra nko huis gelever d J H KIEBERT MARKT 60ÜDA Photographisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DOXDEIIDAG en ZO DAG 7 Portretten a ƒ 1 tü GoBBA Druk van A B iirjtK De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot bet leveren van alle soorten Gedisteleerd likeuren Bordeaux Rjjn Madera en PortWJnen tegen concnrreertnde prijzen Puncli4ll 00pLlt f0 85p FI Zich minzaam aanbevelende üw Dw Dienaar H C VA STAVEREN LuM Ti ad w g D 28 iff Advertenlien Deze versterkende KINAWIJN wordt bereid ait de zeer geneeskrachtige roode J a v a k i n a 4oor de Firma Wed EVEKTS en JONCKERS te Ntjmegen De Gewone per Flacon a 1 25 De IJzerhoudende ü 1 40 Het depot voor iouda is gevestigd bij deu Heer H G HOEFHAMEH rurfmaikt STOOMBOOT zal voortaan MAANDAG en DINSDAG ten 6 ure varen ÖPENB A liË AA BKSTEDIXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van tiekkerkerk zgn voornemens op ZATURDAG den 30n NOVEMBlïlR 1878 des middags ten 12 ure ten Raadhuize dier Gemeente in het openbaar bg enkele insc irüving aan te besteden Het boul en van een Post en Tele graaf kantoor Woning van den Directeur en Baadhuis Het bestek is op iranco aanvraag tegen betaling van 1 van af 21 November 18t8 verkrijgbaar bij de Boekhandelaren J van BENÏUM tN ZOON te Gourfa zoomede ter Secretarie der Gemeente Lekkerkerk De teekeningen worden van af 21 November 1878 ter inzage en overneming jMeponeerdten Gemeentehuize aldaar 8 Aanwijzing in loco op MAANDAG den 25n NOVEMBER 1878 des voormiddags van 10 tot 12 ure terwjjl inlichtingen z n te bekomen bjj den Burgemeester vaii Lekkerkei k LKKKEIiKERK den 16 November 1878 l urgemeester cu Wetliouders vüurnoenid Je Secretaris De Bunjemenler A BTIlliKFLAVD R BLOK Wethouder W ALLËHN BET £ CHT£D PÖPPsche AnaUicrlnMondwalci geneest TANDPIJN en AANGEZIGTSGEZWEL WelEdel Geb Heer Dr J P POPP k k Hoftandarts te wecnen Mijne dochter leed drie maanden lang aan eenTandvleeschen Aangezigtsgezwel zoodat zij denaiond niet openen kon bovendien zaten alletanden aan deu rechterkant los haar adem wasonzuiver en de klieren aan dezelfde zjjde waren opgezwollen i Door herhaald gebruik van ANATHERINMONDWATER werd zjj van die kwaal geheel genezen weshalve ik bet algemeen kan aanbevelen üaudendorf WENZEL SEDLACEK by Weeuen Fabrikant Depots van alleen echte Anatherin preparaten Te vtrkryjteii Ie OouHn b j L Schenk winkelier op de Hoog8tr ot A 12Si Ie Kotteriliim bij F E nu Saiileu Kolff apoth eu A Sohippereiju Co blnuwe poroelltinwinkel te Hiige bij J L F Sunbilié apulh tfe Delft bij A J v n Hgn eu J K Kauwenhuven te Schiedum bg C Miilt Qz te Leiden by E Noordjjke ft Utrecht bg F Alteua eu Kfnau te Amslcnlain bg F V WiudUeim Co eu H H Uloth Ct apotheek te @ ud irater bij T vau Vrtwuiiugeu te SoUoophoven Openbare Verpachting van SiiSSIW Vlschwater en Jactilrecht DU KG RAAF en HEEMRADEN van den ZdiDpLAspoi bKB in Schieland zi u voornemens op WOENSDAG den U DECEMBER 1878 uan te vangen des voormiddags te 9 ureu te Zevenhuizen lu Het Hof van Holland iu het openbaar voor den tijd van VlJF JAREN te Verpachten 1 Het HOOIEN en BEWEIDEN van de Ringdijken en Tusschenboezemgtoiiden 2 Het HOOIEN der Hoofd Veld en Communicatiewegen 3 Het BEVIS SCHEN van de Molensloot Ringvaart Boezems Waterleidingen en Tochten en 4 Het recht van de Jacht op de Ringdgken Tusschenboezemgronden en Boezems De voorwaarden zullen met mgang van 25 November 1878 ter lezing liggen in de voornaamste Herbergen der gemeente Gouda Waddinxveen Moercapelle Zevenhuizen Meu lette op het lo van urt 2 dei voorwaarden DIJKGRAAF enHBEMHADKN voornoemd De Secretarie De Dijkijraaf A Chk snel J V n BREÜGEN Az VEILING VAN flOUTWAKEN TK ROTTERDA M op WOENSDAG 27 NOVEMHKU 1 78 des middags te 12 ure iu iiet AUiemeeu Veikooplukaat aan den Oostsmgel te Jiotterdam ten overstaan van den Deuiwaardcr Julian Cociiraad Lach van circa l 0 000 stuks droge Vuren en dreiutn Petersburger Croonstadsche Zweedsche Memelsciie en Wjjburger Delen en IHuteu nieuwe ladingen van Wjjburger Grenen JJclen Windau Grenen balken Riga Vuren balken Grenen en Vuren Zw edëche l luten Coulant zullen geveild worden circa l S blokken Ie soort Wugenachot Araerikaansche Pitch Pme Balken en Molenroeden Itagchela Sparhouten 24 HlHirren enx Versch uit zee aangebracht liggende voor den wal en op de Werf van den heer H de HOOG te Oeljehuven voor den wal en op de Werf fRotterdamech Weliaren aan den Hoogen Zeedjjk te Hotterdam zoomede in de nieuwe loods in de straat aan den Hoogen Zeedjjk te Rotterdam Het hout is 5 dagen vóór den verkoop gekaveld te bezichtigen en ligt voor vervoer te water en per as zeer geinakkelflk Notitiën zyn te bekomen bjj genoemden Deurwaarder Gouda Deuk yam A Behikmaii Openbare Verkoopingf van eene zeer groote partg Verlakte en Porceleinen JAPANSCHE n CHINEESCHE GOEDEREN allen door d Handelmaatschappij nieuw aangevoerd en zeer geschikt voor Sr NI 50LAAS v ADEAÜX alK VERLAKTE Schrijfcassettes Boekenhangers Byouteriekascjes Dameswerkon Haadsciioeneadoozaii Tüoe en 8igarenkistjes Sigaienk jkers van Paauwetiveertes Waaijers Bladen in ver Schillende soorten en grootte enz enz I ORCELEiNBN Vazen in verschillend grootte en almeting n euz euz eeneprachtigecoUectieZijden Dl KENS enz ena Alles ten overstaan van Notaris Mr KISTte Gouda in het loknal Nut en Veemaak aldaar Oosthaven B No 38 op WOENSDAG 27 NOVEMBER 1878 des avonds ten C nrs en te zien Zondag tot Woensdag e k telkensvan 12 4 uur IJNLANDSCHE DRUIVKX BORST IIOVIG het beste iniiid l tcgeu Hoesten Heesch beid enz PAÏERSM OLDE 28 Mei 187 Prov iruiiiugeu De onderKcteekeDde ver Traüben Brust Honig MAiNt kLiari dat tijne vnmw na het gebruik van twee fleschje K U N L AN D cheDEUIVKNBOEST HONIG nit de febilek Van deo Heer W H Ziekeuheimer te Mains geheel geneicn ia vsa een baiteagewoou cwareo hoest W J RUTGEBB Kiudb juvver Ter voorkomint bedrog ia elk FluCuii vuürzifu au eeo oapeolt uiti i tvcnsgndHd F ibriekstemp tervijl buiiendien Ht nanm van dea Kibrhlfaut W H ZICKENHEIMEB te Muiuz in de kurk gcbraud is Verkrijgbaar h fl 2 fl l en 65 Cents de flesch Te Gouda bi V E A Wolff Boekoop bij J van Bergen Waddiiixeeen bjj C van Eenwen m ZIEKEN Een van d duiieuden echte attesten itM H Vtfle jaren leed ik aan een knagende pijn iu mijn Igf die met tussohenpoozen loo erg was dat mg het loopen zeer raoeielgk viel eu mg sohier alle lust benam verscheiden malen heb ik den ducter geraadpleegd doch niets mocht baten tot eindelgk uwe PAIN E PELLEK er mg au heeft verlost door dezelve loowel iuals uitweudigte gebruiken Deventie w g H C COENDERS Proeiflessohen a ƒ 0 7 B verkrijgbaar iu de bekende depots alsmede tegeu remboun of inzending van hel bedrag in postzegel of postwissel bg F AD KICHTEE Co notterilam Het Uittreksel uit Dr Aire s Natnorgeneeswüze bevattende menigvuldige attesten van gelukkiü geuezenen wordt op nico aanvrage gratu en franco verzonden door RICHTER S Boekhandel Rotterdam