Goudsche Courant, woensdag 27 november 1878

1878 N 2224 1 M I UJ HKWW c t i j r r Mf i p Wocnsdai 27 November GOUDSCHE COURAWT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l ll v e fck i Cl 4 llT 111 Il 1 BEKENDMAKING BUEGEMEESÏEE ea WETHOUDERS van Gouda doet te weten dat bet Ie aanvullings Kohier voor de plaatselijke directe belasting dezer Gemeente voor het dienstjaar 1878 door hen voorloopig vastgesteld gedurende veertien iagea vau des voormiddagt ten tie tot des namiddags ten een en van drie tot vijf ure ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken t d elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij den Rand bezwaren kan inbrengen bg verzoekschrift op ougezegeld papier geschreven Gouda den 22n November 1878 Burgemeester en Wetbonilcrs voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER HET UIMSTtRIË m OORLOr Van tijd tot tjjd liefst bjj een ministerieele crisis vindt men in de bladen opgenomen een l 8tje van het aantal ministers die achtereenvolgens het vertrouwen van Z M bezeten hebben Het aantal ministers van oorlog is met het minste een reeks namen volgen elkander op met moed hebben die mannen de plichten hnn opgelegd getracht te vervullen maar de vertetegenwoordiging was met met hun werk ingenomen en zij moesten plaats maken voor een ander Zullen wjj alle grieven optellen die men tegen de dienaren des konings deed gelden f Het is bgna niet mogelijk Hoe knap ook op het gebied der defenue kou de eeu z u gevoelen niet verdedigen in den boezem der vertegenwoordiging hem ontbraS de gave van het woord en h j moest vallen een ander behandelde de vertegenwoordiging uit de hoogte behoefde hij met het vertrouwen des konings vereerd aanmerkingen af te wachten vaneenige burgers al waren zg ook de uitverkorenen des volks die controle wilden uitoefenen over de daden van hem die alleen verantwoording aan zjn koning verschuldigd was Zyn val was ODverinijdeijjk Een derde kon geen meerderheid kragen voor de pUmnen waarvan hij de uitvoering noodzakelyk oordeelde terwijl de plannen van eeu Tierde wel wrden goedgekeurd maar men toch de schatten die zij zouden vorderen met wilden beschikbaar stellen Aftreding was dan weder het gevolg van het verschil tusschen regeering en vertegenwoordiging De een deed niet genoeg voor de levende de ander niet genoeg voor de doode strijdkrachten de een wilde verdedigingsliniën die door anderen volstrekt onnoodig ja schadeljik geoordeeld werden de andere daarentegen wilde de wapening verbeteren en den oefemngatyd vermeerderen in één punt kwamen allen overeen onze verdediging moest oneindig meer kosten dan daarvoor tot dusverre besteed was wat de voorgangers tot stand gebracht hadden was van weinig beteekeni vergeleken hg dat wst hy die thans de eer had aan de groene tafel te zitten zou tot stand brengen mdien hy slechts krachtig door de vertegenwoordiging gesteund werd En de vertegenwoordiging De afdeehngsverslagen over de begroetingen van het ministerie van ooriog zijn steeds rjjk geweest in klachten over teleurgestelde verwachtingen in grieven van allerlei aard tegen het regeeringsbeleid in vingerwHziugen van hetgeen men niet wenscheli k achtte en m aansporingen om van den ingeslagen weg af te gaan en vragen om wetsontwerpen tot regeling van velerlei onderwerpen in afkeuring eindelijk van de opdrgving aer uitgaven waarvan men het nut niet kon inzie In het gunstigste geval nam men een afwachtende houding aan en werd de executie een jaar uitgesteld Geen wonder dau ook dat men met belangstelling bjj de samenstelling van dit mmistene vernam dat de krachtigste en bekwaamste bestrgder van vorige ministers aan de groene tafel zou plaats nemen en in de gelegenheid zou gesteld worden z ju denkbeelden in uitvoering te brengen Groot was veler verwachting maar helaas een hevige ongesteldheid heeft den heer De Roo belet te duen wat hij in het belang der defensie wenschelijk achtte Reeds geruimen tijd wordt het ministerie van oorlog ad interim door den minister van marine waargenomen en daardoor is van zelf geen gelegenheid tot het invoeren van ingrypende verbeten ugen Iaat staan van het uitwerken van een vast stelsel van defensie Wel is het een en ander verbeterd wel kan men niet ontkennen dat men een anderen geest in de bureaux van het miiiistene heeft trachten op te wekken toch moet m n teleurgesteld terugzien op hetgene dit jaar verricht is Verre zjj het van ons daarvan den Ininister van oorlog een grief te maken zijn gezondheidstoestand heeft hem niet verloofd meer te doen maar het is toch geoorloofd om den dienaren des kouings te vragen of het niet in strijd is met het waarachtig belang des lands om zulk een gewichtig departement ad interim te doen waarnemen als niet te zeggen is wanneer de minister weder als zoodanig zal kunnen optreden vooral nu als binnen wemigfrflbgen de begrooting voor het volgende jaar moet vastgesteld worden In de vertegenwoordiging is hierop reed gewezen en duidelijk trad in de zitting van Vrijdag het nadeel van den tegenwoordigen toestand in het licht toen de minister van marine om inlichtingen gevraagd moest erkennen geen meerdere inlichtingen te kunnen geven toch betrof het ook voor een gedeelte een onwettigheid door het ministerie van oorlog vroeger begaan Met 35 tegen 27 stemmen weigerde de Tweede Kamer die onwettigheid te wettigen De regeering moge nu de middelen vinden om de onwettig uitgegeven 3534 hg de rekenkamer te verantwoorden De som is met het oog op alle uitgaven die onze defensie vordert zeer gering maar het beginsel het beschikken over gelden buiten de vertegenwoordiging is te gewichtig om prjja te geven vooral nu het ministerie van oorlog geldt waar men nooit de constitulioneele begrippen zuiver heeft toegepast waar altijd een geest van verzet tegen de rechten der vertegenwoordiging de heerschende was Zal het ministerie spoedig het geëerbiedigd hoofd van den staat verzoeken in de vacature te voorzien wanneer het blgkt dat de tegenwoordige titularis nog geruimen tijd ongeschikt zal zjjn tot het vervullen van zoovele gewichtige werkzaamheden aan het bezit dier portefeuille verbonden Hut is dan ook te wenschen dat het bij de voordracht Z M iemand moge aanwijzen die by de zoo noodige bekwaamheid doordrongen is van het besef dat zelfs de minister van oorlog door de wetten gehouden is en de va ststelling der uitgaven aan de vertegenwoordiging behoort De uitgaven voor do verdediging hebben de eer niet de fcyinpafchie van het olk te bezitten en zeer zeker zal die niet verkregen worden door li inrlebngeu van de zijde van de betrokken ministers als uu door de veitegen oordiging zijn afgekeurd Misschien is het slechts een zaak van vorm maar ouk do voinieu moeten geëerbiedigd worden wil men de zaak zelve niet benadeelen Jaren reeds wordt gesproken over deu ellendigen toestand van onze verdedigingsmiddelen schatten zijn daaraan zonder veel resultaten besteed zal de nieuwe titularis ons verder brengen of zullen wij na verloop van één jaar weder wetsontwerpen krijgen die door de vertegenwoordiging verworpen worden zullen wij weder op een verloren jaar moeten terugzien Hopen wij het beste op gevaar af van weder teleurgesteld te worden BITITEMLAND Bultenlanilsch Overzicht Indien het agentschap Havas goed is ingelicht wordt Rusland m Afghanistan door Kauffmann even goed iii zijiie veroverings en uitbreidingspolitiek gedieiiH als door üondoukoft lu het Balkanland Ue Ruiisisclie geuerdat heeft namens zijn meester den czaar aan een gezant van Sjier Ali te Taschkent een prachtigen sabel voor den emir medegegeven een geschenk van profeiisch symboliscbe beteekenis in de gegeven omstaniligheden De woorden die generaal Kauffmann by het overreiken van deu sabel voegde verminderen de beteekenis der zaak niet üe geschiedenis leert zeide onder anderen de Rus met wtl iets meer dan dichterlijke vrijheid dat Rusland steeds de zaak der rechtvaardigen heeft omhelsd en dat het zijne bondgeuooten tegen hunne vijanden eet Ie beschermen hoe machtig zij ook zijn mogen Wie met Rasland is heeft met te vreezen dal hem een haar van het hoofd gekrenkt zal worden Verder heet het dat nde weerklank van deze woorden troost en hoop moet wekken waar verdrukking eu tirannie heerscheu Deze woorden van Ruslaiids vertegenwoordiger m Mid len Azie inoettn of wiizeu op eene bedoeling om deu emir niet kracht van wapenen bij te staan tn dan spjalig dnar d nleu gevolgd worden öf de regeenng te St Fetersburs mag er wel eenige opheldering van geven Wat Ruslands bedoeling is zal spoedig moeten blijken Het waarschijnlijkste blijft wel dat het den emir blijft gebruiken en wellicht steunen met geld eu wapenen om Engeland de handen vol te geven zonder daarom lu open ojriog te geraken met het land waarmede het in zoo roerende eensgezindheid verkeertomtrent de uitvoering van het Berlijusche tractaat Dagbladen en brie eu uit Ilalic deelen nog enkele nadere bijzonderheden mede omtrent den moordaanslag op den Koning Htt blijkt nu dat de minister Cdiroli hoogstwaarschijnlijk het leven van den Koning heeft gered Indien hij niet den Koning niet zijn lichaam had gidtkt zou Z M denkelijk zijn ge trorten en in bet nauwe rijtuig zon hij zich waarschijnlijk niet met goed gevolg tegen de woedende aanvallen van den moordeiuar hebben kunnen verdedigen wanneer niut Cairoli die zeer sterk is hem bg het haar gepakt tn op een afstand gehouden had Het duel tusschen de heeren Fourtou en Gambetta wordt in Frankrijk zelf nog al vermakelyk gevonden De heer Fonrlou had de keus der wapenen eu zgne getuigen hebben dus ook de voorwaarden vastgesteld Men Z gt nu d tt ziJ nog al yoorzichtig zgn geweest behalve voor z ohzelren teuxg ze zich een goed eind heblieu verwijderd toen de schoten werden gewisseld Om op 35 pas afslands te rakcu moet men al een heel knap schutter wezen De omstander luopen d in liLt grootsie gevaar Men begrijpt dus zeer goed dat het van deu heer Fourtou eenvoudig ene formalileit is geweest men had eieii goed met den degen kunnen vechten op tien pas en nlen neemt het zells Gambetta min of mSer kwalgk dat hg iioh tot deze komedie heeft geleend De getuigen hadden dan ook rcI gezorgd buiten soliot te blijven De hur de Pourtüu hier heeft met zgne rodevoeringen meer kwaad gedanu dan hij missohien denkt Men weet dal hg niet iipproviseerl maar opschrijft en hel heeft dus iet weinig indruk emnakt toen hij reide KU ik mgn plicht geheel gedaan had toudt gg de Imkerz iic uiot aittea