Goudsche Courant, woensdag 27 november 1878

lljljhli waar fdi Muiii I 4 iH nn tut debat werd de heer Uigu daar wat de welwillendheid had gehad dit duur de reebtengde tuide toegejnicht maar bij te tingen StateQ Oeneraal van 25 November 1878 In deze zitting is ingekomen een ontwerp regelende de financieele verhouding tuscbeii Indië en Nederland De beraadslagingen over de Indische begrooting zijn fiangeViingeu üe heer van Rees heeft Daarvan vereeoigden op zich de heeren C G aangedrongen op niet meerdere uitbreiding onzer Tan der Post 40 dr H IJssel de Schepper 89 j beziitiugen buiten Java op bevordering vaa den G Langeraar 37 C IJsselsteijii 29 C J van der grooten landbouw en op aanmoediging van de conKleyu 24 H Siraver 24 O C H Prince 23 A versie van communaal in individueel bezit De Tan Veen 16 D G van Vreumingen 14 A H heer de Caserabroot heeft aangedrongen op de spoedige Op last van de regeering zijn er strenger maatregelen 5enomen ter beteugeling van de groote zontsmokkelarij die by Bergen op Zoom op de Belgische grenzen plaats had Tengevolge hiervan zijn door de maréchauséa drie man van een dertiental Jager B8 stemmen G 8 B Smelt 27 H C Kor okkelaars gevat en o20 kilogr zout in beslag uader oiirieg begint nieu Ie begrijpen dat de Fourtou niet alleen een coup d état op het oog heeft gehad maar dien eeuroudig als de plioht beschouwt ran eeu minister vau de reohteriijde en oog berouw heeft dat h j er niet toe is kui nen komen Natuurlijk volgt er ook uit dat hij weder op deielfde wijze ion biginnen wauueer de reohtenyde weder op het kustteii raakte Kwalijk kon hij zijne partij meer kwaad doen dan door one kennisgeving De natie begint uu pis gotd lu te zien aan welk gevaar üij is ontkomen Eu met nieuwe kracht ryst ihans iu de herinnering hoe de meerderheid lich gevoelde tijdens het bewind van den 16den Mei Keeds toen was alle verIrottweu ge ekell 1 hoogere beambten namen zich in acht tegenover buuiie minderen Ër waren leden van het Parlement die niet in hunne woning sliepen git vree van s nachts ronverhoeds te worden opgelicht Die gewichtige ttnkken onder zich had zond ze over de grenzen Overal vreesde men voor spionnen de bezorgdheid vonr mn staatsgreep wus in de lucht Eu thans konil i f heir Fourtou in koelen bloede vertfUcii d it lul liiem spyi loeu niet tot den einde te kunnen zijn grg Kiu en hg weder zul beginnen als hij maur de macht heeft Denkelgk zuUeu 4le liberalen het er dan ouk niet bij laten zitten en den heer Fourtou nopen duidelgk te zeggen wat hij heeft bedoeld opdat de geheele natie wete welke plannen door het kabinet van 16 Mei werden gekoesterd Blykens een telegram aan de Tiaei uit VVeenen begint men daar weer over te bellen tot de meening dat de opstand in Mactdunie geen eigenlijk gezegde opstand ia maar meer rooverij op groote schaal Pe bewoners van die streken z jn nooit bekend geweest wegens hunne ordelievrudheid en altijd geneigd om op kosten van iindi rcii te leven Nu is sedert October eigenlijk niets meer ran v andelijkheden Tcmomen ea wat van het aantal opetandeliugen gezegd wordt heeft allen schijn van sterke overdrijving Wat omtrent de uiibreiding Van den opstand gezegd wordt schijnt te kunnen worden verklaard door de omstandigheid dat de benden zich uu eens hier dan eens daar vertooiieu In elk geval is nu aan verschillende Turksche korpsen bevel gegeven om op te rukken en de bende schadeloos te maken BINNENLAND s GOUDA 26 November 1878 Be heer R W van Raab van Cansteio thans ontvanger der directe belastingen en accgusen te Sueek is benoemd tot ontvanger derzelfde middelente Oouds Gisteren had de verkiezing plaats vpor zeven leden Tan de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier noodzakelijk geworden door aftreding van den heer W D de liange door het ontslag genomen door de heeren T P Virulij B van Galen P Goedewaagen en W Hoogeudgk Wzn die met 1 Januari 1879 en door het ontslag genomen door de heeren £ Jonker en C A Schouten die met 1 Januari 1861 moesten aftreden Voor bel mtU briefje werden uitgebracht 69 stem men Tan Dillen 14 J J Grootendorst 6 J IJsselstrijn Sr 7 F J Spamaay 7 P van Essen B J F Daalmans 5 H C Korlenoever 4 J P Bellaart 4 A van Dorst 4 H Jager 2 J A van der Garde 2 A A Koek 2 J IJpeloar Pzn 2 stemmen en veraoheidene andere personen 1 stem GuoZIN zyii dus de heeren C G tak DER PoST dr H IJssEL de Schetpzb eu G Lakgebaab terwyl eene herstemming moet plaats hebben tuesohen de iieenn C IJsstlsteyn C J van der Kleijn H Straver en ü C H Prince Voor het hlauwe briefje werden uitgebracht 69 temmen waarvan op zich vereenigdeu de heeren H tenoevcr 12 J W Schouten 12 J IJpelaar Pzn C van der Kleijn eo G Xüngeraar ieder 2 en eeu aantal andere personen ieder 1 stem Gekozen is dus de heer H JLaseb terwyl eene henlemmiog moet plaats hebben tussehen de heeren Cl 8 B Smell U C Kortenoever en J W Sohoateu Saterdagavqnd werd door den heer Mnjo uit Amsterdam in e Zaal Nut en Vermaak KdisOu s merkwaardige uitvinding ti $ fkmegrtaf vertoond Na hare werking in t kort aan het publiek te hebben verklaard deed hg verschillende proeven en liet de phonograaf spreken zingen en trompetleu an hui o a wit een romance ten gehooren brengen die B dam U Bum ccnifc dagen gclcdo toen Het deed velen genoegen eens persoonlijk kennis ta kuunen uemen vau deze uitvinding In ètn gisterenavond gehouden vergadering ven de afd Gouda van het Nederlanclsch Protestantenhond trad als spreker dr J Hooijkaas uit Rotterdam op Hij sprak over liet Licht de Wereld De voordracht kenmerkte zich door degelijke behandeling van het gekozen onderwerp en werd met ongestoorde aandacht door het publiek gevolgd dat zich voorzeker vcreenigde met den wensch des voorzitters dat het niet de laatste maal mocht zgn dat de beer Hoogkaaa hier ter stede optrad Men meldt nit Alphiu Gistermorgen werd uit eene sloot het lijk ppgefaaald var D M een kleermaker te Oudshoorn die Zondagavond vermist werd en waarschijulgk door duisternis misleid in het water is geloopen De commissie van officieren van bet leger voor de aanbieding van een huldeblijk aan Z M den koning by gelegenheid van H D huwelijk heeft naar de N R Ci verneemt aan de officiereu voorgesteld om voor dat doel een tiende percent van hun traktement by te dragen Z M de Koning heeft zooals wij reeds berichten hel opmaken van zijn huweiykscontract opgedragen aan mr C Th baron van Lyuden van Sandenburg oudmiuister van justitie Naar wij thans vernemen is baron van Lynden Zaterdag met den heer rar R J graaf Sohiraroelprnninok van Nijeuhuis naar het I 100 vertrokken van waar eerstgenoemde dan naar Arolsen zal vertrekken ten einde met Z D H den regcerendeu vorst van Waldeck Pyrmont over de regeling van de huwelyksohe voorwaarden te omlerhaudeleu üaglil De commissie die aan onze aanstaande Koningin een vaderlandsch album weiiacht a iii te bieden dat de eigenaardigheden van het Nederlandsnhe volksleven weerspiegeld in voortbrengselen van knust fraaie letteren en wetenschap door hare waardigste beoefenaars bijefugebracht hei ft zich Zaterdag geconstitueerd Hare leden zijn te Amsterdam de heeren F C Tromp voorzitter prof dr C A J A Oudemans oud voorzitter F J W H Schmilz penningmeester P H Witkamp eu Redeker Bisdom seoreiarisstn Aug Alebé H Binder A J de Buil A Caramelli J P H isrbruek W J Hofdijk J J L ten Kate J W J Offeiiberg P E Ttgelbcrz mr H A Vietta mr D Visser vau Hnzerswiiude dr G F Westermaii en prof B Wijnvrld te Alkmaar dr D Dorbiok te Arnhem L 11 Eberson te s Gravenhage P Calami en N Th Michaelis te Haarlem W Hekking te Rotterdam Jan van der Hoop Jao Zn te Rijseiiburg prof dr H J A M Schaapman verdedigbaarinakiug onzer vestingen in Atjeh ten einde agressief te kunnen optreden De heer Lenting heeft den minister aangespoord tot activiteit De heer Wiutgens heeft de nadrelen van het tegenwoordig koloniaal stelsel eu het gewicht daarvan in deze tijdsomstandigheden uiteengezet Heden voortzetting Tweede Kamer Zitting genomen Voor de algemeene vergadering der Nederlandsche Joristenvereeniging in Augustus 1879 Ie Amsterdam te houden zijn behalve het laatstelijk onafgedaan gebleven onderwerp van strafrecht de navolgende onderwerpen aan de orde gesteld lo Moet in het burgerlijk proces de vrije bewystheorie worden gehuldigd 2o Welke veranderingen in ons zeerecht zqn noodzakelijk of weuachelijk geworden tengevolge van de toenemende stoomvaart Dezer dagen noodigde Aagier de sohryver van La tourdiamhuM de artisten der Comédie Franfoite aan een diner Ier gelegenheid van de 100e opvoering van genoemd stuk Vrijdag jl beleefde dat stnk de 10 e TOOI stelling Te Berlijn wordt het in t Reridemlkeater met kolossaal succes gespeeld Men leest in de Haagsche kroniek der Qron Ct De heer de Roo van Alderwerelt leeft nog dochhelaas men heeft alle hoop op zyn behoud opgegeven de minister heeft van zyne kinderen aftcheid genomen omdat hy zich ten volle bewust is van het naderend einde by verlangt naar het oogenblilcwaarop hij uit zijn smartelijk lijden zal warden verllost kalm en gelaten ziet hy den onverbiddelyken dood in het aangezicht die hem aan een liefhebbende gade en lieve kindereu aan een nuttigen en door hem zoo hoog gewaardeerden werkkring zal outrnkken zelfs nu nog verlaat hem zyn geestkr ht geenougenblik toch heeft hg iu de laatste dagen niet meer over zaken gesproken Toen de laatste stukkenvan het departement ter beoordeeling hem voorgelegd werden teruggehaald gaf hij den hoofdambtenaar die hem van tijd tot tgd bezocht den wenschte kennen hem niets meer te zenden Ziedaar moet hg gezegd hebben het laatste waar ik my mee bemoeien kan nu wil ik er niets meer vanzien de weinige dagen die mg nog resten zünvoor nigii vrouw en kinderen Het Nederlandsoh comité voor houders vanOrieksche fondsen heeft een protest openbaar gemaakt tegen de bewering der agenten van de Orieksche regeering als zouden de buitenlaudsche leeningeiivan Griekenland ten genoegen der schuldeischera zijn geregeld Het verklaart dat de Nederlandsche houders die de groote meerderheid vojmen devoorwaarden verworpen he ben van het op 10 Ooi jl te Londen onverhoeds goedgekeurde reglement en geeft zijn onwrikbaar voornemen te kennen om by de rechterlijke macht schftlevergoeding Ie vorderen van de personen of instellingen die metde Orieksche regeering een leening mochten sluit Umet inkomsten of staatadomeinen tot waarborg welke tot onderpand strekken voor de Nederlandsche houders eu bg de bevoegde overheid stappen tezullen doen om met alle kracht der wetten op te treden tegen degenen die zioh schuldig zullen maken aan medeplichtigheid aan die daden van openbaren roof HU Gisterenochtsnd werden Toor de arrondiisemenlirechtbank te Amsterdam de pleidooien gehouden in een proces tussehen den heer D van OlTetVn en de verceniging liet Nederlandich Tooneel De heer van O eisohte ontbinding van het contract tussehen hem en gedaagde gijsloten wnarby hij als acteur was aangenomen ter vervulling van de rol van pire noUe of audere eerste rollen roet schadcvergoedfug Iiidertgd werd aan hem lo gewezen de rol van ffMaiimiliaan Meister in het stuk yian de rand dei afgrimdi De heer van O beweert nu dat dit geen voor hem passende rol was weigerde dus deze rol op zich te nemen en werd daarop door de Directie beboet Mr L H Kuhn Sr lichtte deze vordering nader toe Mr J A Molster voor Het Nederlandteh Tooneel optredende beweerde dat de weigering van den heer van O onrechtmatig was en de toepassing der boete rechtmatig daar de rol van Meister een eerste rol was Dit bewereg verzocht pleiter door de uitspraak van 3 dour de recli bank aan te wyzen deskundigen te mogen bewgieu De algemeene Nederlandsche vronwenvereeniging Arbeid adelt heeft het voornemen tgdeus hel bezoek van Z M den Koning en zijne gemalin aan Amsterdam aldaar een grooten bazar te houden van voortbrengselen door hare werksters vervaardigd Het gezaroelijk bedrag dat voor de nagelaten betrekkingen van den vermoorden rgksveldwachter Basting te Vollenhove ontvaagen is bedraagt reedscirca ƒ 6000 Mevr S de Vries deelt in de JV B Ot om alle vleiende beleedigende of verkeerde onderstellingen overbodig te maken zelve mede dat zy bij de Rotterdamsehe schouwburgvereeuiging niet gereëngageerd zou worden dat de directie baar vertrek heeft gewild dat zy wanneer zij nog niet bij tijds een contract met het Ned Tooneel had onderteekend met de vele verdiensten zegt zy die het hartelgk publiek my wel heeft toegekend en de weinige die ik me zelf bewust ben onder engagement zou zijn geweest Zy wil niet spreken over personaliteiten of intriges die aanleiding zouden kunnen geven tot verbittering maar nimmer tot verbetering in dezen voor haar smariergken toestand Wanneer ik zoo eindigt zy haar sChryveg ia September a s van mgn geliefd otterdam dat ik gehoopt had nimmer Ie zullen verlaten afscheid zal nemen dan zal ik dit doen met den stillei en oprechten wensch dat mettertijd een dag aacbrekii waarop ik weder en voor goed de zoo vriendelijk geziehtsn die me sedert zestien jaren zoo bekeUtt en rer róttwd geworden waren van achter hetzelfde vqflliil al mo gen begroetep Men schrijft aan t Ev ZU dat Ur Kuijper zoo erg gebeten is op al wat van Groningeu komt dat hij zijne gouden medaille aan de Groiiiugsche akademie behaald voor een prgsvraag heeft terug gezonden Hg wil niets hebben dat hem aan Groningen eenige aangename gedachte kan doen koesteren Zoo t niet waar is voegt de red er bij is t niet onaardig bedacht In de omstreken van het in de provincie Messina gelegen dorp Mislretta hield zich reeds geruimen tjd eene rooverbeude op die de schrik van de bewoners was daar zelden ceoe week voorbij d waarin niet deze of gene koopman of grondbezitter opgelicht werd en voor zijue vrijlating van de familie eene belangrijke som gelds werd geeischt Het is nu eindelijk gelukt de bende gevangen te nemen Zij bestond nit twaalf personen waaronder zich een hiog bejaifde priester lmbarratto genaamd bevond die de raadsman en biechtvader van de bende was De roovers vertrouwden hem ook al hun geld eu kostba irheden toe die zorgvuldig in da pastorie werden bewaard Onder de bankiers die met den Bnsiiachen minister van financiën Greich onlangs te Berlijn eeu onderhoud hadd n behoorde ook de bekende bankier Goldberger In den loop vau t gesprek zeide de miuialer schertsend Wttt helpt mij een Goldberger indien hij niet tevens is Geldborgcr Onmiddellijk antwoordde de bankier Indien uwe excellentie niets anders te vertelie omzetten en verpanden heeft dan de letters van mijn naam dan vrees ik dat wg geen zaken zullen doen Als een staaltje hoe bij de tegenwoordige slapte op werk geaasd wordt vermeldt de fferkmanêïode dat bij de ontlerhaiidsche inschryviiig voor eeu schilderwerk van eeu perceel op den zeedijk te Amsterdam waarnaar tien personen me6 dongen de hoogste inschrijver ƒ 882 en de laagste ƒ 399 bedroeg Dr J F van Hengel zegt in een bydrapje over nrseuioumhoudende verfstof in D0 Geiondheid o a het volgende Toen mijn vriend P Kuysse tegelijk met mg voor eenigen tgd met het sanitair onderzoek der scholen in het noordelijk gedeelte van Noord Holland belast was vonden wg in een tiental scholen papieren of katoenen rolgordijnen met eene rattenkruidhou dende verfstof 1 geverfd of liever gezegd gekleurd want die rattenkruidvcrf deelt zich aan het weefsel niet mede maar is daorop als papvcrl gehecht Ook zagen wij in een paar bewaarscholen kinderen bezig aan vlechtwerk waarbij sitspapier gebruikt werd dat rotlekruid bevatte Daar de meubileering van scholen in overleg met den hoofdonderwijzer door hpt Dagelijksoh Bestuur geschiedt worden ter kennisneminjf van belanghebhenden bü het tydachrift rondgezonden lo een strookje licht gekleurd papier van rolgordijnen 2o en strookje vau gestreepte rolgordijnen en 3o stokje sitspnpitr die door hun rattekruidgehalte gevaarlijk zyn Op zijn reis door Noord Holland tag de schrijver in menige hofstede en winkelkast gordijnen van dergelijke verdachte stof hangen In zijn antwoord op het karaerverelag nopens hoofdstuk V der staatabegrootinK zegt de minisier van biunenl zaken dat men hem ten onrechte opdrijving der uitgaven toeschrijft doch dal meer dan elders zich bij zijn departement steeds klimmende behoeften doen gelden Vooralsnog acht de minister het niet noodig een centraal bureau voor statistiek in het leven te roepen Daarentegen beslaan afgescheiden nog van vele andere uit finantiëel oogpunt ernstige bedeukingen De ondervinding sedert de opheffing vau de afdeeling statistiek verkregen heeft de juistheid van dien maatregel volkomen bevestigd De meest mogelijke zuinigheid is betracht bij de voorgestelde verhooging der traotcraenten van het personeel aan de provinciale griffién Tot de behandeling van het strafwetboek moeten de beraadslagingen over strafbepalingen tegen verTalsching van levensmiddelen worden aangehouden Herziening der begrafeniswet tot bevordering der lijkenverbranding komt den minister beilenkelgk voor omdat de regeering huiverig rapet zijn mede te werken tot het vergemakkelen der middelen die tot het doen verdwijnen van de sporen van misdrijf kunneu worden aangewend Ophcfüng der geneeskundige raden waren zonder Igeheele herziening der geneeskundige wet ondenkbaar Het ongnnstig oordeel over die collegién rust waarsohijnlijk op te eenzijdige beschouwingen van hun werkkring l FiriJHli gre of 8eliiiti riirt r grata Nader bestrijdt de minister de opheffing van een of twee rijksuniversiteiten De beslissing is gevallen bij de wet op het hooger onderwijs dat er drie rijksuniversiteiten zullen zijn Aan dat voorschrift is de regecriiig verplicht uitvoering te geven en voor dat doel de noodiije gelden aan te vragen Aan hot stiohten van een nieuw akademiegeboniv Ie Leiden wordt voorshands niet geducht Bovendien is het den minister niet duidelijk hoe hy gesteld hij wilde aan die stichting beginnen dit zou kunnen doen nu er voor nieuwe gebouwen te Leiden niets op de bbgrooting is gebracht eu zelfs het cijfer voor de gebouwen beneden dat voor 1878 toegestaan gesteld is De bedenkingen door eenige leden geopperd tegtn het nieuwe leerplan dergymnasio zijn voldoende door andere leden wederlegd Voor een examen voor toekomstige geneeskundigen en philosophen na afloop van den 5 jurigen cursus zou de wet op heU hooger onderwijs andermaal gewijzigd dienen te worden en van de noodzakelijkheid dier wijziging is ile minister niet overtuigd Ofschoon de minister gaarne spaar zanmheid zal betrachten bij het toekennen van subsidién aan gymnasia eu progymnasia z d z i in den regel het rijkssubsidie de helft der uitgaven behooren te bedragen Het uitsluiten der gemeenten boven 100 000 zielen schijnt niet onbillijk Vereenvoudiging en betere regeling der eindexamens van de hoogere burgerschool ware niet te verkrijgen dan door geheele hirzieniiig der wet op het middelbaar onderwijs Vereenvoudiging en betere iiirclitiiig der wijze van afneming vau het examen ven it it allezins overweging De minister begrijpt den aandrang tot spoedige invoeriui der wet ep hel lager onderwys Maar om haar behoo lijk te doen werken moeten allerlei voorbereidende maatregelen genomen Nutieloos tijd heeft de minister niet laten voorbijgaan OiiraiddflUjk na het vaststellen der wet tut aanvulling der wet op het middelbaar onderwys heeft de minister de inspecteurs van het lager onderwijs bijeen doen roepen om met hen over de huufdpunten der tenuitvoerlegging te beraadslagen Op zijne uituoodiging hebbec de inspecteurs zich tot cuinmissiéu vereenigd die hem zouden praeadviseereii omtrent het gevolg te gfveu aan die bepalingen der wet die bij algemeeiien maatregel van inviendig bestuur behooren te worden vastgesteld en over nog enkele andere punten Den arbeid dier commissiën hoopt hij tegen de helft van December e k te ontvangen waarna hij zich als de begrootiiigs discusaicn het veroorloven met het onderzoek dier rapporten hoopt bezig te honden en tijdig genoeg gereed te zij i om de onderscheidene Toordrachttn aan den koninjt in het begin van bet voli end jaar hij den raad van state aanhangig te maken of voor zooveel dit noodig is aon de ged staten der verschillende provinciën de voorstelten waarover hun advies moet worden ingewonnen te doen toekoinen Niet onwaarschijnlijk is het dat dit onderzoek en de nauere overwegingen niet zullen veroorloven de wet met 1 Juli in te voeren Alzoo kan geen stellig uitzicht geopend worden dat de invoering mogelijk zijn zal vóór 1 Januari 1880 Daaraan is wel het voordeel verbonden dat er eenige tgd beschikbaar zal zijn voor het verkrijgen der noodige gelden maar dit zon djk regeering niet weerhouden Ter vermeering van onderwijskracht heeft de minister uitbreiding der normaallesseu onder handen genomen Voor sommige spoorwegbeambten breekt nu een goede tijd aan tegen Sint Nicolaas worden 111 denregel tal van pokjis met geschenken en surprisesverzonden en de gelegenheid om er een deel vanvoor zioh te behouden zullen zij die dit vak ter hand hebben genomen niet ongebruikt laten voorbggaan Op de lijn Amsterdom Velp heeft reeds de een of ander zich onder de hand groefeud uit een mandje bokking werden vijf stuks vermist die blykbiiar door uiteeubuiging van de teencn er uit waren gSnoinen Moge het lot van de vijf bokkingen de verzenders van Sint Nioolaas gesohenken tot grootervoorzorg aansporen Arnh Ct Als een bewijs hoe ons land overstroomd wordt met prijslijsten van buitenlaudsche magazijnhouders kan dienen dut onlangs op hel postkautoor te Roozendaal van een usselsch lraw zyn ontvangen 12 000 van die prijsBoekjes lerwy teven daarbij de kennisgeving gevoegd was dat r binnen eenige dagen nog 20 000 zouden vvorden Jn Den Haag zal een o w laie ijeenkoraat worden gehouden om van gedachten te wisselen over de wenschehjkheid van regeer ugsmaatregelen die de strekking hebben het misbruik van sterken drank te bestrijden De bijeeuroeping gaat uit van de heeren mr VV A Bergsina mr G Belinfantc dr H Van Capelle dr L J Egeling G Fiibius mr H Goeman Borgeeius Corns De Groot dr J H Gunning Jr jhr J L De Jonge Vi J Knoop mr S La man Trip dr J Th Montou mr G Royaards dr ƒ Rutgers J Schippers mr C 1 SiokeM rar D Vaegens en dr A Vrolik i Voor de rechtbank te Haarlem zal eerstdaags een curieuse procedure gevoerd worden De dienstbode van een inwoner van Beverwijk had voor hare mevrouw een snijboouenmolen gehuurd en dien na gebruik op zyde gezet De verhuurder van den molen hield zich stil Eerst ua verloop van drie jaren meldde hij zich aan tot het terugbekomen van zijn eigendom en presenteerde daarbg tevens een uotatje tot het beacheiden bedrag van 2628 voor het gebruik van het gebruik ran den molen gedurende drie jaar a 10 cent per uur het jaar op 365 dagen gerekend De betaling uerd geweigerd en daarop heeft de suybouenmolenaar de hnurster van zijn molen in rechten aangesproken C J M J ongkindt C ouinck schrijft in de Lande Courant Heden morgen 17 November verliet ik s Hage per spoor in de richting van Le den Ik veronderstelde wel dat de buitengewone hoeveelheid gevallen regen de laag gelegen landen geheel of nagenoeg ónider water zou gezet hebben zoo dat er van vee in de weide geen sprake meer zou zijn De eerste veronderstelling vond ik bewaarheid de tweede niet Tussehen s Hage en Leiden zag ik nog overal vee in de weide loopen en ik kon de wensch niet onderdrukken dat de eigenaren die zich niet in den toestand vau dat vee schijnen te kunnen verplaaiaen Zaterdag en Zondag de plaats hadden moeten inueraen van diereu die daar in de koude regen niet alleen maar in h t water stonden zonder één drooge plek om te rusten Dat 1 indbouwers hun eigen belang niet inzien moeten ze zelf weten maar landbouwers die hun vee niet nit nood want er is overvloed van voeder op deze wyze inishaadelen zouden verdienen in de termen eeuer strafwet te vallen Gedurende het verbly f van HH MM den koning en de koningin te Amsterdam zal hel Damplein worden verlicht met 12 Jablochkofïsche ekctrischekaarsen EEN GOe OKOOP GENEESMIDDEIi T 0 Iedereen weet hoe moeielijk gewoonlijk verkoudheden bronchitis en andere kwalen van dien aard te geuezim zyn van wege hunne hardnekkigheid en hoeveel aftreksels slroopen en andere geneesmiddelen men moet gebruiken om die ziekten kwijt te raken Daarenboven weet een ieder dat een verwaarloosdtf verkoudheid heel lieht in eene brouchitis ontaardt ja zelfs soms in lonjrteriog overgua De talrijke ondervindingen bewijztn dat de zuivere NOORVVEEGSCHE lEEB goe l to lier id eeu bijnu wonderdadige uitwerking heeft op dv genezing ran de genoemde ziekten De Teer kin niet in substantie gebrnikt norden vanwege la ir ouaangbnamtn smaak en kleverige be tanddcelen Een pharuinceut te Parijs de heer Gayof in op het denkbeeld gekomen die teer te omgeven met galatine Ier grootte van een gewone pil Niets is gemakkelijker om iu te nemen De gelatine lost zich terstond op iu de maag en de teer doet zyn werking Twe of drie teercapsoles genomen bü het rfen brengen spoedig verlichting te weeg en zijn mtesud voldoende om de hardnekkigste verkoudheid en bronchitis te genezen Men ziet zelfs dat het gebruik de reeds ernigzins gevorderJe tering geueest In dat jreval belet de teer de decompositie van de tuberkels en met medewerking Ter natuur is de gcneaiaf dikwyls sneller dan men had durven hopen Meu kaïi dit reeds zoo populaire geneesmiddil niet genoeg aanbevelen zoowel van wege zijn uitstekende uitwerkingnis om zijn goedkoopen prijs Elke flac m van ttcrkapsules toch kost slechts twee franken en vijftig centimes en bevat zestig kapsules de geheele be houdiling komt dus slechts op vijf of zi ven en een halve cent daags en ontheft van het gel mik van afkooksels pales en stropen Om zeker te zijn dat men de echte kapsules heeft moet men op de driekleurige haadleekeoing van den heer Guyot op het etiquette letten Te verkrijgen inde meest apotheken Laatste Berichten Versailles 6 Nov In da Kamer T n afvaardigden heeft de heer de Kerjégn de Eegecring eene vraag gedaan omtrent het afiiistelleB n le k onderwyzeri in verschillende geranten ter vervanging van congreguuistische onderwijzeri die men ontslagen heeft De Minister president Dnfanre heeft geantwoord dat deze zaak aanhangig is gemaakt bü d n JEUad ƒ n 1 11