Goudsche Courant, woensdag 27 november 1878

Vi Udag 29 Noveaiber N 222Ö Markt A 57 ONTVAIVGEN 57 eene groote Collectie ARTIKELEN zeer g eschikt voorj Sta NICOLAASCADEAIX als SIGARENSTANDAARS MILIEUX PORTEFLEÜRS INKTSTELLEN HEETWATERSTOVEN voorts alle soorten van JIANG en TAFELLAMPEN Berlin Zilveren KOFFIJKANNEN THEEPOTTEN en verder allé Artikelen voor Huishoudelijk Gebruik enz enz Gouda J J van BEMMEL 1878 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleotiebiad voor Gouda en Omslreken t ma State Xta faadiaainit ran dat Lichaam behoort kfgtwaoht te wortleu Verder verklaarde Dufaure dat hq de wet lal do u eerbiedifjeu De Kamer heeft de bcKroutiiiKen ran Fiuauolea en Openbare Werken aangenaineu PÜljS ïS Not Er is een brief openbaar gemaakt rau den graaf an Cham bord waarin hij aan de Muu schrijft Zal Ptimknjk gereu worden dan moet God er al heer terugkeeren opdat ik er nis koniue kan regeercn Parijs 35 Nor Volgens een telegram aan den MonHair uit Bome zyn aldaar 200 socialisten gearresteerd ETeniils Vrijdag he ift de politie ook Zaterdag een aantal aanplakbiljetten afgescheurd wa irin ieder die ion deelnemen aan de nianifcstatien ter epre des Koning met den dood werd bedreigd Men leide dat e politie róór de aankomst Tan dtn koninklijken treitk Ihfnaaiiet onder de spoorrails had gevonden Burgerlijke Stand GEBOREN ia Not Heodrika Alidi MagdaleM ouden II 8 K Smiei es W 6 Blommen S3 Mnja ouders K Tseioea eo V Ii Rorec $ i Willem ouden M Me ea T M Bronven Tielfr Jobiones oadtrB P J Nestelrode CD A C tsn iter apt OVBELEWSN S3 N t J O erheen 84 j A M W Sweep 5 ra 0 1 Bosiusn wed A liietield 16 j T Thuulupd W B kktr 69 j 2 4 S Sporrssg 7Sj A Groenendsnl Itj G Prasstiuk 66j F J Welter Sj lOm M F Melkert 3 a 2S K vaa der Laan 11 m P van Dnureo 3 m ADVERTENTIEM Bevallen van een Dochter N TAN EIJK VAN BEN TooEN Qouda 25 November 1878 Heden overleed na een smartelijk lijden onze oadste lieveling in den ouderdom van 3 Jaar en 10 maanden LOUIS P WELTER W A WEuTER HciJGEit GoüDA 24 Nov 1878 Voor de vele bewijzen vau deelneming ondervonden bg het verlies van onzen gehefqen Vader B BOERS te Brielle betuigen wg dok namens onze familie harteljjkan dank J H BOERS S M E BOERS Lafebbe 23 Nov 87 MEN VRAAGT in NOORD BRABAND EEN BLEEmSKNECHT tegen HOOG LOON Adres met franco b eiren onder No 170 aan bet Bureau dezer iCoorani Gcmda Oostliaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen tan Zeer Fgn UITGEVOERDE LEVENSGROOfTE EEDEF WOENSDAf ide Openbare Verkooping van Japansche en Chieeesche in € NDT K VERMAAK ten 6 ure ZDieTAMDEir eODDVÜUIRGEN ERZ Dentiste 5 Alexanderrtmt 1 IIImAO OBAVENHAGE Sil dken DONDERDAG raü O tot 12 irar te Gou ia Hotel Tivot i Spoorstraat te onMltaoraa of aehriftelgk te oBt neden zgn OOVBA Dsn VAH A tiUfiUkV St icolaas Hoog straat A 110 11 Gouda bericht bg deze zijn geëerde begunstigers dat zijn Magazijn van GALANTEHIË oor bovengenoemde gelegenheid is voorzien van eene zeer groote Collectie der Nieuwste en Fijnste INDERSPEELGOEDEREN en verder van alles dat tot het vak behoort Hg vleit zich derhalve gelijk het vorige jaar ook nu met een druk bezoek te worden vereerd en blijft na zich in de gewaardeeide gunst zgner Stadgenooten te hebbeu aanbevolen G VAN VEEN STEE liOLE Voortdurend in lossing de Lading RUHR GROVE ï aCHELK0LEN waaruit wij tot 57 Z PEE HL kontant zonder korting afleveren Vrg aan huis bezorgd mits bij 2 of meer fl L gelgk genomen JAN PRINCE Co Gouda 26 November 1878 Gevraagd eene WERKSTER voor lederen Vrijdag die ook netjes Kamers kan doen Adres onder N 169 aan het Bureau dezer Cotursnt Het lal voorzeker geen betoog behoeven dat het aiterlijk voorkomen een aanbeveliiit voor den mcnBch il en wat zet u meer sieraad bij dan een fikfichen boarbol Maar 2al men zeg en niet allen zijn in bet brzit hiervan daar de eene kale plekken beeft en de andere inkkrlt met uitvallen en vroegtijdig grijs worden van het haar Waarvan dit verschijnsel Het is dat men het middel niet aanwendt nlettegenataande het OU gedurig iu het gehengen wordt gebracht Oud Carthag ena s Dergpllfinten Olie heeft die tigenacbap dat tg bet haar versterkt oul wikkelt wanneer at wortel niet geheel verdord is Zy bewurt het baar roor uitvallen en vroegtijdig grqt worden Wat itiat beu dan te doeu die met die onaangenaamheden te kampen hebben Kiets anders dan ita vigtig gebniik maken van bet evengeaoerodv midcUI dat te verkrijgea is tegen een prys die grlqkitaat fflet andere biarolie pf pomade Elk flcacbje kutt aledil KO els en 2 3 flesolijes D oor een geheel jaar toereikend IIoofd Dep6t by A BBEETVELT Ai te Pel t en verder bij Mej ie W HWMAlf daiio Wed N J 8 iDi er Leiden A Pnu Zevraktités l W I itlxla oorbors H O Wdbrliau Vmrifn i A Bm tkrkel OFEITBASE SCHOLEU De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te GOUDA brengt ter algemeeae kennis dat op Dinsdag den 3n December 1878 des na middags ten rijf ure in de respectieve Schoollokalen de inschrijving zal gehouden worden van de Leerlingen vrelker plaatsing verlangd wordt aan de Openbare Scholen als a Jonijejufvrouwentchool b Burgersclwol voor jongeitt e Burgerschool voor meisjes d Tusschenschool e Ie Armen en Bewaarschool f 2e Armenschool en g Avondschool Bjj de inschrijving zal men overleggen een i bewijs van ouderdom van het Kind welker toe lating men wenscht Dit bewijs wordt op aanvrage kosteloos uitgereikt op de plaatselijke Secretarie Zij die hanne kinderen of pupillen wenschen ingeschreven te hebben voor de Tusschenschool zullen indien de COMMISSIE dit noodig oordeelt moeten overleggen eene verklaring van hunne Wijkmeesters dat zij in een staat van mindere gegoedheid verkeerec Zg die hunue kinderen of pupillen op eene der Armenscholen volgjens het aangenomen stelsel van wgkverdeeling verlangen toegelaten te zien behooren des gevorderd een bewgg van bedeehng te leveren Geene Kinderen zullen op de Openbare Scholen worden toegelaten bijaldien zjj niet voorzien zijn van eene schriftelijke verklaring van een Geneesof Heelkundige dat zij de natuurlijke Kinderziekte hadden of dat de Koepokinenting b hen heeft plaats gehad terwijl de toelating bovendie afhankelijk zal zijn van de bestaande plaatsruimte Ma gezegden dag van den 3 December 1878 zal geene inschrijving en bU gevolg ook geene toelating op de vermelde scholen plaats hebben vóór den 258ten Februari 1879 Namens de Plaatselgke Schoolcommissie NOOTHOVEN van ÓOüB lAd en Secretaris Gouda 25 November 1878 ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEÜNEN ZOON Chemieten SO fP aar schuwing Deze URBANUS PILLEN zijn door on in doosjes a 377 Cent en in dubbele dooze n te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bii den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in otnloopte brengen i BUITENLAND 1 BuiteQlandsck Overzlcbt Keizer Wilhelm van Duitschland zal den Sden December de leiding der taken weder aanvaarden Bij ifjne terugkomst in Berlin waeht hem een schitterende ontvangst waarvoor allerwege toebereidielen worden gemaakt De begrootingaoommissie van de Oosteuryksche Delegatie heeft een belaogiqk besluit genomen aan de onie waren de aupplementoire kredieten voor Bosnië Andruajr os tegenwoordig en verdedigde de staatkunde der Begeering maar naar laid van verschillende gelttigeu niet zeer handig hg pnk sieh tegen ea gaf een uitloging van de grondwet die protesten uitlokte Ten slotte werd met 14 tegen 6 stemmen een motie aangenomen van Herbst van den volgenden inbond De Delegatie wordt verzocht met het oog op de zeer onvolledige aanwijzing van de uitgegeven gelden en overwegende dat de bg de Uroudwet vereischte goedkeuring door den Rijkarood van bet traotoat van Berlqn ontbreekt over te gaan tot de orde van li n dag Twee wegen staan thans de Kegeeriug open hf de Delegaties te verdagen öf te beproeven lil een geeumbineerde vergadering det Delegaties een meerderheid te verkrijgen in het laatste geval verwacht men dat de lölen van de Oostenrgksche Delegatie voonoover lij door het Huis vao Afgevaardigden ziju benoemd bun mandaat zullen neerleggen Itt de Spoansche oortca zgn ernstige kbchtsu tegen Kcgetond gereiea naar aanleiding van de smokkelarijen op Qibralur door de gebrekkige inriohtiog f d onvoldoende regeling vau het duouieawezen aldaar In den Senaat wees de heer Paig op bet ongepaste om te midden eener bevriende natie een vrijhaven te hebben die voor die natie een groot nadeel oplevert Ia het congres sprak een afgevaardigde zelfs over de oiibegrüpciyke vijandelijkheid van Kugelaud jegens Spanje um ten koste eener bevriende natie te Gibraltar een brandpunt van onzedelgkheid en sraokkelsrij te ouderboudeu De minister van buitenlaudscbe taken sprong voor Kugelaud in de bres en verklaarde dat de regeering van beide landen het over versobillende quaesties eeus zgn voornamelijk over die betreffende de handhaving en het bestaan van hrt Marnocaanache keizerrijk De regeeriug vau dat rgk had in alle opzichten voldoening i verschaft voor den moord oulanga op een Spaansoh onderdaan geploegd De minister van financiën verklaarde dat h met de opbrengst der leeniug van HO miUioeo pesetas het geheel deficit van de schatkist kan voldoen 1 Aangaande den oorlog zelvea is thans weinig nieuws te melden Het is niet te verwachten dut de Ëngelschen in de eerste dagen tegenstand zu Icn vinden De colonne die het fort Ali Hoesjid veroverde is verder genikt nsar Loendi Khaua en komt daar iu bet gebeid der Mhamandi Men gelooft dat deze stam zeer ontevreden is over Sjir Ali en verwacht geen vijandelijke bejegening Het zal dus voor de EngeUchen niet moeielgk wezen tot Djelbilabad te gaan en daar zullen se wel hunne winlerkwartieren nunicn De tijd zul dnii verder worden besteed aan het verbeteren der gemeenschap met Iiidie want eerst in het voorjaar kan er aan wordea gedoakt ieu te oodsmeinen tegva de Msaen dia tuSoohen Djellsbad cu Kaboel liggea U s oolouae in het dol VOO den Koeiam sol lóót d D wiuter wel niet verder gaan dan tot fort Koeram De colonne van Qnettah zal denkelgk nog Kandahar lien U bereiken Waar ze in zachter klimaat goede winterkwartieren vinden zal Kandahar beeft voor looveel men weet bijna geene bcseltiag Quettab ligt 6600 voet boven deoppirvlnkte der zee Kaudabarligt 2000 voet lager Het groote bezwaar voor deze colonne is dat ze slechts met veel moeite van den noodigen voorraad kan warden voorzien Ze heeft bovendien reeds sterk van de koud geMen De reserve onder generaal StawaK wordt te Hooltan gevormd maar zal eerst over vier maanden Quettah kunnen bereiken Uit Pnrijs wordt gemeld dst men daar niet veel gewicht hecht aan de toespraak van geiicroal Kaull maun bij het overhandigen van het zwaard voor 1 den Emir bestemd Men gelooft namelijk dat deze geheele zaak van ouderen datna is nog van vóór het verdrag von Berlijn Uea doet dan ook uitkomen hoe onwaarschijnlijk ke kan warden geacht dat Busland en Engeland het niet eens zouden worden over hetgeen door Engenland eigeulyk van den Emir wordt verlangd Wanneer de Eagelsche regeering zich wil bepalen lot de wetenschappelijke grenun die thans A itelgke reeds in haar bezit zijn zal van Bnssische zgde vermoedelijk geen bezwaar wordea gemaakt Slechts wannser men veel verder zou willen gaan en wezenlgk Bossitcbe belangen bedreigen zon er vrees kunnen wezen voor eene botsing Dit echter is al zeer oiiwaarschijulgk en in elk geval is er geen de minste kaï s dat de Engdsobe troepen nog vóór het invallen van den wiuter iets vab dien aard zouden kunnen ondernemen De Noril beweert dat de toespraak v iii generaal Kauffnuna geheel veizonnen is en dit is niet onmogelijk want de oorsprong van het bericht is niet als de tlord meent te Londen maar te Berlgu De Berlgiische correspondent van de Times deelde ze mede en bij ervaring weten wij dat die niet altijd geheel znivere bronnen beeft ïa elk geval t gl bet blad zgn wg er van cv rtuigd dat de Emir volkomen overtuigd moet wezen van Buslands onzijdigheid Busland kan hem onmogelgk illusicu gelaten hebben zooals d e welke een zeo groote rol speelrieu in de iurksche staatkunde tydens de jongsten oorlog BINNENLAND GOUDA 28 November 1878 By koninkiyk besluit is o benoemd tot eom mies van de posterijen ie klasse de heer I C von Sturubaeh thans surnumerair der posterijen In de zitting der Arr Beobtbauk van Dinsdag I stond o a terecht 6 de J wonende te Gouda besch van ditfslal van stoelen Eisch 2 dagen gev cell In deze zaak over 8 dagen uitspraak n Woensdag 4 Deoemb r n st heeft in een der r zVlen boven de Kéunie eene vergadering plaats van de Debating cM Als spreker zal optreden de heer H W F Bonte die tot onderwerp Ham Iets over de Duitsche 1 SociaalDemocraten 1 De volgende stellingen zullen door hem worden verdedigd lo De Duitsche Sociaal Democratie is van meet af eene kunstmatige en op volksmisliiding steunende beweging Aan toevallige omatandigbedcn moet vooral de tegenwoordige uitbreiding worden toegeschreven 2o Tusschen de begiuselen waarop onze tegenwoordige maatschappij steunt en die der SooiaalDemocraten is geen vergelgk mogelgk Uit zelf behund IS onze maatsohappg verplicht tol een ttrgd op leven en dood 3o Waar als in Duitschland de volksmisleiding op zoo groote schaal en zoo stelselmatig gedreven wordt dat er ernstig gevaar voor de maatschappelijke orde dreigt te ontstaan is de staat krachtens tgne roeping verplicht tusscbenbeide te komen Exoeptioneele maatregelen in den geest der onlangs aldaar uitgevaardigde wet zgn het eeuige preventieve middel waarvan de doeltreffendheid a priori ksn worden vermoed f De llaad der gemeente Moordredil beeft besloten Gedeputeerde Staten dezer Provincie uit te noodigen de jaameddo van den gtineente seorelaris te verhoo I geu van ƒ 560 op ƒ 700 Het gerechtshof te Amsterdam beift den persoon die wegens het verkoopen vau zeep voor z ilf in de vorige week lertohtstoiid schuldig verklaard san ba Irog in den aard der koopmnnsohap en met bovestiziug vnn het vonnis der Haarlemsche Rechtbank den beklaagden veroordeeld tot een cellulaire gevangenisstraf van een maond behalve de geldboete Voor het onbevoegd uitoofenoii der geneeskunde De kerkersad der Ned Herv gemeente van Apeldoorn is voornemens aan onze aanstaande Koningin bij gelegenheid vau de komst van H M op het Loo een rijk met goud versierden bijbel als huldeblgk aan te bieden Voorts zal door de kinderen der Koningsschool san den Kouing en de Koningin een bokaal worden aangeboden gedekt door de koninklijke kroon en versierd met de wapens van Oranje de Banx Ch4lons en Nassau Onderwgl dezer dagen de onderwijzer aan de gevangenis te Appiugadam bezig was les te geven in dat gebouw sloop een der gevangenen de cel uit Het geluk diende hem want de deur stond open Met de klompen in de hand liep hg zoo snel mogelijk den weg op naar Groningen Weldra C ter zat n eu hem na en na lang zoeken eu vragen werd men gewaar dat een onbekende iu eene boerenwoning was gegaan Alle boeken werden nu nauwkeurig onderzocht eu eindelijk vond men den gevangene onder een hoop hooi Twee uren daarna zat hij weder ia zijne cel Op de vraag van den cipier waarom hij ontvlucht was antwoordde de jeugdige gevangene snikkende dat hg het heimwee had en zoo erg naar zgu rader verlangde Volgens berichten uit Zoid Afrika van 29 Oct hebben in den Transvaal de boeren besloten eenadres aan den gouverneur aan te bieden waarbijeen onderzoek gevraagd wordt naar den tucstand eu bet verlangen geuit tot herkrijging der ouofhankelijkheid Daarvan weinig gevolg voorziende zullen zij tevens een Igst hunner grieven overhandigen eude voorstellen van den gouverneur afwachten Hemwodt eene gepaste ontvangst voorbeieid Op 14 en IS September jL vertoonden zich in zee op korten afstand au de Zuidkust van Surraknrt i rookkolommen die uit het water opstegen aanvankelijk wit waren en later doukerrood werden terwgl de zie zelf eene Unedroode kleur had Langzamerheid nam bet verschijosel in inteaaiteit af totdat het op laatstverinelden datum geheel ophield Opmerkelijk is het dat dit verschijnsel hetwelk aan ouderleescbe vnlkiuische werkingen schtjut te moeten j worden toegeschreven daar kort te voren aan de Zuidkust een aard en zeebeving had pbiats ge I had het vorige jaar omstreeks denzelfdrti tgd eu ook gedurende eene felle hitte en buitengewoon lang aanhoudende droogte eveneens werd wanrge I nomen Het duurde toen langer tem ijl uoveodien duizenden visschen waarvan vele tot vroeijer da ir nooit geziene soorten behoorden dood op het water dreven eu op de kust werden gtspoeld Sam Cl Staten Qeneraal Twebde Kameb zittingen van 26 en 27 November 1878 Iu de zitting van Dinsdag is bet debaf ovep de Indische btgrooling voortgezet en heeft de hoer Wintgeiis nagegaan de iiiideelen der liber ilt koloniale jiülitiek op niautschappi lijk administratief en tiiianiiéi 1 gebied en aangedrongen om tot behoud van Indié op den gevolgden weg terui te komen Df heer van der Hoeven bestreed dit betoog deze erkende verder de noodzakclijkhciil van uitbreiding van het politiek gezag en verdedigde sterk de afscb iffiiig der strafbepalingen tegen verbR kiug van werkooiitraeten I met inlanders eveiizuo de hter Insinger De beer Saajrinaus Vader laakte de verbanning ran het cbristeiidom door de Indische ngeeriiyt van de volks chool eu de intrekking vau alle onderstiunlug aan particiiliereu en zeiideliugen De heer Hiydenrijok wensolite de Indische bgdruge als nipmoriipost uit te trekken om niets te prtjudicieeren In de zitting van gisteren zgu de b rnndslagiDgeu over de Iiidisohp begrooiing voortgfzet De heer Fruuseu van de Putte verdedigde bet libe sal beleid tegenover de heer Wintgeus en de ouvermgdelgk beid vau ileu Aljeh oorlog De miuister van kolouiëu bestreed mede din heer WiBigeii De bihoorlijke beveiliging van de hoofdv s igiiig van A jiV lag in het plan Vporls heeft de niiaister een tal van puuten brantuourd overeenkomstig de meermalen geopenbaarde gematigde kolouinlc politiek met bescherming Hor iulaiulen l e hh Haffmnns feulgrrs Insiager