Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1878

het woon eu vefkkarJe dat hij ook oculge bladeren van den boom der kennis had geplukt waardoor hij tot de overtuiging was gekomen dat de groote professor Hackei Ie Jena van den grootsten aap der wereld afstamt Deza verklanhg werd met groot gejuidi begroet Het sohijnt echter dat men in regeerljgskpugea ieeft geineend eea inde aan de zaak te moeteH maken althlins de hofprediker hefft een went gekregen om de christelijk süciale partij los te laten en hij zal waarschijnlijk daaraan gehoor geven Door de politie te Doidreekl ia prooes verbaal opgemaakt tegen schipper S Varende op een praamschip van Doesburg Dete schipper lag met zijn schip II Zondag op stroom voor de Merwedekade aldaar Aan boord bevond zich nevens den genoemden schipper een jeugdige knecht en een kiAd van den schipper vnu nog geen twee jaren oud Dit kind werd meest door den knecht die in het vooronder logeerde verzorgd terwijl het verblijf hield bij den schipper in het achteroudVr met u ien het lu dezelfde kooi sliep Dit kind bevond zich dien dag zetr welvarend eu heeft toen ttog goed gegeten en gedronken De schipper las des voormiddags aan wal geganu en keerde eirst te luidderuiiclit in zwaar beschonken toestand aan boord terug waarna hij zich in het aohteronder en in de kooi had begeven alwaar ook het kind lag Dit kind is des anderen daags dood ia de kooi teruggevonden terwijl de vader alweder bezig was zich aan den wal aan dronkenschap over te geven Men vermoedt dat het kind of moedwillig door den vader gedood is öf dat die het in zijn dronkenschap met zijn lichaam he ft doodj idrukt op het lijkje zijn blauwe plekken op het buikje en krabben aau do zijden der beenljes waargeuonien Men zal zich herhiiineren dal de gelden die voor een huldeblijk ter uagedaclileiiis van nu S R Thorbccke wenltn ingezameld ruimer vlutiden dan tot het maken van het standbeeld en de eenvoudige versiering van het graf noodig Was maar dut zij niet voldoende waren om het huis aan te koiipeii waarin de slaatsiiiaii gewoond ha I en gestorven was Een bedrag van ƒ 18 500 wai overgi bleven Dhs aoin is uu op h t Grootboek dar Ifot NeikrUuacte staatsschuld ingeschreven De rente Vtni het kapitaal zal dienen om aan aaieurs v in merkwiordige geschriften van meer dun j vel 8 over onderwerpen van rËchtsweten ohap staatswetenschap sociale wetenschap en politieke geschiedenis een zilveren terepenuiug met de beeltenis van Thorbccke alsmede eene premie van minstens ƒ 500 ter hand te stellen Het curatorium van die Thorbecke siichiing heeft mr W ïhorbeoke den zoon van wijlen mr J H Thorbecke tot eere lid en bestaat verder uit de lietren mr W H Dulleri inr R van Bjuevnl Faure mr S Vissering en mr i de Vries benoemd door de fakulleit von réditsgelperdheid te Leiden mr W C Mees benoemd door ditzelfde fakulteit ti Utrecht mr B D H Tellegeu benoemd door diezelfde fakulteit te Groningen mr L de Hartog benoemd door diezelfde fakutleit te Amsterdam mr B H Pekelharing benoemd ilour den raad vuu bestuur der polytechuische school Een oudgediende iu bet misdrijf Hendrik Bubbermnn oud 47 jaren stond Dinsdag vour het gerechtshof te Amslerdam terecht ter zake vau he namaken vouzilv nationale gungbire muntspecién van misdadige deelneming aan het iu omloop brengen daarvan en van diefstal gepleegd in een herberg Reeds tweemaal werd bij tot krimluecle straffen veroordeeld nl den 11 December 1862 door het voormalig provinciaal Jrereehtshof in Zuidhollaiid tot een tnchthuisstraf van 7 jaren wegens diefstal met verzwarende omstandigheden en den 22 Juni 1871 door hetzelfde hof tot tuchtbuissiraf vau 6 jaren wegens misdadige deelneming aan het in oinluop brengen van nagemaakte zilveren nationale gangbare inuntapecie De zaak waarvoor hy thans terecht staat werd op een merkwaardige wij e ontdekt In het eind der mnail Augustus pntmoelte hy op den Buitenkant zekeren H Slrooband een vroegeien kameraad uit het tuchthuis Op diens zeggeu dat het hem shicht ging zou beschuldigde hem hebbeu voorgesteld tameu te werken tot het maken Van volsch geld Zij zoudon daartoe den volgeuuen dag naar de duinen gaan onder Velsen Stroobaiid wist hem eehter over te halen hem het vercischte onderwys op zijn kamer te geven Hy kwam daar met de vereischte instrumenten en vormen Inmiddels deed Strooband aangifte van de zaak bij de politie die hem op de kamer van Strooband overviel terwijl hij een ij eren tang in de recbterliacd bod en voor een koleuvuur was gezeten waarop een vieitol uit gips vervaardigde vormeu lagen en wanrin een smeltkroes met gesmolten me eo fHt tru k a en tetn op dt tauleiding van den Ai h orfog eu fijne nadeolige gevolgen De heer V mlgeu9 vuoral heeft aan den heer Fransen van de l utte bet richt betwist lül tie con ervatieveiL harde verwijlen te riohlen Uedtu vooctMtting In een der FraiiSohe havens Lauuion is eu schip da AaHu luet 5S0 tateu petroleuiB voor Bloye bestemd in brand geraakt vreeselijk waren de ïlaniraeu l e equipage wierp lich in zte Gelukkig was er ofsclioon het bbe was door den hoogen waterstand in de rivieren nog al sterke sirouni Daardoor bleven de andere aohepen ia de haven die duor den outzettendm vuurgloed schier werden gOroosterd nog gopaard Zeer veel zelfopofieriiig betoonde het scheepsvolk van een Engelsch schip de jintiabttUa Clark die de equipage van de AmétU te hulp kwam De manschappen werden allen gered behalve een kajuitsjongeu die te water in de touwen verward gcia ikt sioh vastklampte nau het schip eu ouder de oogen van zijn vader die hem te vergeefs trachtte te bereiken een vreestlijken dood onderging Aan alle inzenders op de Wereldtentoonstelling van 1878 z dour ile Kr insehu regeering een her iuneringsiaciljillf wunleii aangiboden De Bird iille gegraveerd duor ileu heer Oudiiié vertoont aau de een zijde het betld van de Fransche Republiek kranseu uitdeelende uun alle natiën Twee geuiussen met de attributen van nijverheid en landbouw 6ta ui aan Weerszijden en onderaan ziet men een slapende vrouw die de Seine voorstelt Aan de keerzijde dragen twee gevleugelde gcniusseu een algemeen plan van de Tentoonstelling Van onderen leest men de hei iuneringaiuseriptie Elke medaUle zid vergezeld gaan van een diploma waarin de toelating van den inzender tot de Wereld teutoonstelling bevesligd wordt Ann berichten per mail uit Ooat Indië loopende tot Batavia dd 18 October is het volgende oiitleend De scheepevracfateu op Nederland zijn thans ua ir men verneemt gedaald tot ƒ 15 In de berichten uit Peuang aan de Slrailt Time leest men Omstreeks haK September is de gezag voerdervan een klein vo irluig beboet met 50 dollars omdat bij frouduleas kruid naar Aichin wilde itvoeren Ëeu stoombjot is tweemaal bijnu in ongelegenheid gekomen iloordien inlanders oorlogscoutrabiinde heimelijk aan boord gebracht hadden De firma wie de stoomboot toebehoort heeft 200 loUars uilgeloofd voor dengeeu iif aanwijzingen zal jfoven waardoor de schnldigeu zullen kunnen ontdekt worden Von Atehin zelf zijn geen nadere berichten wel bevatten de Indisohc bloden beschouwingen over den toestand aldaar maar deze hebben na ontvangst van het regeeringstelegram dd 19 November byna alle waarde verloren Te Rachester by New ïork was eea arme Ier aan een rijk man geld schuldig Deze stelde een klacht iu en kreeg ook vonnis om te xeeuteeren In de woning van den Ier wns echter niets wat in beslag kon worden genomen Op het erf echter liepen twee prachtige groote varkens doch daar de wet uitdrukkelgk verklaard dat by executie 2 varkens moeten worden gelirten wilde de sherif die niet in beslag nemen Wat deed nu de rykaard Hij kocht 2 speenvarkentjes eu liet die door een derde aan den der ten geschenke geven die daarmede zeer blijde was doch nu liet de rykaard de beide groote varkens jteraloud iu beslog uemeii Door de ndministralie der Duitsohe posterij en telegrapbie i reeds een vrij uitgestrekt net onderaardtebe teirgraaileidingen aangelegd dat zich van Berlijn langs de aanwezige kuuststrateu oan de eene zijde tot Siraataburg ann de andere zijJe over Hamburg tot Kiel uilslrekt Het voornemen bestaat thans het et verder uit breiden en daardoor een zekerder verbiadiug m aile voorname pbulsen des i ks tot ataod te brengen üooals raea weet is te Berlijn nadat de soeioaldemoeratea daar weer het hoofd opstaken een nirnwe partij gevormd de Chrietelyke Associatie waarvan de hofprediker Siöcker hooïdman is Lougeu tijd heeft men die party ongestoord laten begaan en daar zij werkelijk geene jegeni dea Staat vijandige beginselen koestert bestaat er zo meu zeggen geen reden om haar lastig te vallen Niet te ontkennen ehter is dat somtijds heel dwaze dingen duur de Cbristelijksoeialen verkondigd warden In de laatste vergadering trok de bo rediker Stöcker naar aanleiding van de vraag Heeft de meuscfa een zielT tegen het Darwiuisme te velde en betoogde dot proftsaur Krekow reeds aan de leer van Darwin twijfelde Over 10 of 15 jaren zoa men lich schamen aan de abtamming uit het apengeslooht te hebbea l Mfd zeide hij Hierop nam zekere heer Ballin liiul stoiui In dea zak van beacholdigde erden o n vier vnlsohe guldens gevonden Beschuldigde gaf op bezig te zijn met het maken van vormeu voor eliocoiailekocken en suikergebak De modellen had hy van eeu onbekende gekocht ée nlsdA goldeus van een 0abekeiKle in betaling ontvangen Hij ontkende dai schidd eh veAlaarrie de getuigenis van Strooband loagei htlg B ialv dr uist onder eede bdörde 9 00 and IMÏileu 10g 15 getuigen gehoord De frmckt Cl noemt het f ij d t o ja ïndisohe leger vooreen groot deel njpdeil Uracil der £ urupeesoh bttién beitaitt eea Icwaod ibt ons als koloniale mogendheid met een zwarte toekomst bedreigt De wijze vaa sameaaleUiBg onzer Indiaoh armee nuiakt dat het tfo min 10 ffioiar ais voor Mnderca uit Nadgrlaad aagei ani i bu Int Indische leger te dienen Ëen strenge krygstficht is er noodi ett het twt voortdureiule ioapauoing om dat aamcnnmpsei vkb volk daaraan te gewennen Eenmaal tegenover den rgand vechten ze goed met de overtuiging dat de lafaard eea verloren man is bet heilig moeten doet deze vreemdeliugen nog zijn wat ze yn Als het bederf van het Indische leger beschouwd de Fr C het hooge handgeUl De hoogste wgsheid dergenen die onze Indische bezittingen beheersohen schyiil ten opzichte van de ligeriuacht te bestaan in het voltallig houden der geiedereu J£r moest echter meer gedaan warden om de positie van den soldaat in de toekomst zoo goed mogelgk te maken Zou het zoo oamogelgk cyn vraagt de Ff Ct om een staande legerafdeeliiig te furmerren die men des gevorderd evenzeer in de koloniën als hier te lande kon gebruiken Waarom het leger hier te luude zoo streng gescheiden viui dat in de overzeescha gewesten ludien men de vrijwilligers aannam zonder bepaling waar ze hunne diensten aau het vaderland zouden bewijzen dan kou men all yd en in tijd van behoefte vooral van hierüroepen uit zenden tot steun van 0U3 gezag in de overzeesche gewesten Binnea kort zal het ons bedunkens hoog tijd worden om aan bet duurzaam behoud vau ons prestige als koloniale mogendheid te denkeu Behalve de gevaren welke van de zijde der Indische bevolkiog kuuueu ilrelgei staan wij ook aiia de mogelgkheid bloot dat de bemoeizucht van Ëuropeescbe naiicu die het uu oog te druk hebbea met het Oosten zs misschien ook wel eens den blik aaar het Westen zou kunnen doen richten om de kleinere uatiëu nuar haró hand te zetten t wordt hoog ti d dat men dit alles bedenke vóór het miaachieu te laat mocht n Naar men verneemt zal een commissie uit de öed Staten van de proviucieii Noord Holland ZuidHolland en Utrecht conferenties hjudeu over voornemens tot verhooging der Noordcr lekdijkeu Aan de leden der Vereenigiiig van offijiereii tot onderlinge ondersteuning iu geval van overlijden is thans het gedrukt versl ig toegezonden van rl la iisigehouden algemeene vergadering Uit dit verslagblijkt o a dat gedureo le het lOjnrig tijdvak vsn het bestaan dier Vereenigiiig 8S leden Zijn overhd n waarvoor 79 uitkeeriiigen werden toegezonden daar i hunner oierleden binnen de drie maaudeii na het toetreden en 1 door de weduwe van den overledeneuun de Vereeuiging werd geschonken Dj gezamenlijke uitkeeriugen vertegenwoordigen een bedrag van ƒ 39 800 90 In het Isie jaar bedroeg deuitkeering tussohen ƒ 69 75 en ƒ 112 20 in het2Je vermeerderde zy tut ƒ 200 in het 3de tot ƒ 300 iu het 4ne tot ƒ 340 in het 5de tot f 460 enin het 6de tot 550 welke som sedert als maximumis uitbetaald geworden De Vereeuiging telt thans 1478 voste ieden Door den kantonrechter te Botterdum zijn Dinsdag wegens het ter markt brengen van eene zieke koe veroordeeld A De Zwart en S Vau der Kooy beiden wonende te Oversohie ieder tot eene geldboete van ƒ 25 of 4 dagen gevangenisstraf Tevens worden nog vefoordeeld H Hamburg en L Konynendijk bddlsn koopiitden eu wonende t BrielliN elk in eeuc geldboet van ƒ 10 of 2 dogen gevaugenisstaf wegen h t t zaïMn wrvoeren vau bedorven varkenvleeach biggen De beklaagden beweerden dat vq d btggw levend te Oouda hadden gekocht ta ie aldaar op een wagen hadden geladen ter vervoer naar de stoomboot l oome k Putten dat de dieren waarschijnlijk te dicht op elkauder waren gepakt en dientengevolge gestikt ontkennende zij geweten te hebben dat het vleesoh bedorven wat daar zy het alsdan niet ten verkoop zouden hebben verzande De heeren J Bosscha A Kenigk h Mulder J Straub en A I Voorduiu die zi na den dood van hun vriend Lihdo vereenigden met het duel om op zijn graf een eenvoudig heriiineriugsteeken to pljalaa tt tta hulds tUeea doitf de iutieaisla Jrienden en vijreerder an den gverWene aan zyn saKedachIcnis gebracht hebben aan dezen thans verilag vau hun wdNczsamheid geibian Aan dat vet4 ifi ntleeBeij wij het olgeade Het gedenkteelten bpKt grafie Blfc n Buftlerf best t uil en zware plaat voti Ësoausijiischeu steen lang 2 en breed 1 meter die ia bet midden op een gebeeldhouwde cartouche in verheven letters den naam M P Lindo draagt Aan hel hoofdeinde ligt een Uawerkraus iu hoog verbeven relief eu aau het TO teinde zyn de volgeude de geheele levensrichling van den Overledere kenmerkende en aan een qner radhriften oatleruda jvoorden ingegrifti Tlaut Üdelnen op uw pad roeit de disiels Hit opdat een dankbaar mensoh vroeger of later nw voetspoor tegetfe De overigeu geheel gladde zerk is van ea eeor votldigen gefrijnden rand vporzlen en onJiiitgd doo een decbratief bek ran geslagen igzer en vnu jilvcrbronien ktor Het outwerpi ia van prof Gijgel te Delft dit ilch ook geheel belangeloos heeft belast met de leiding vau de uitvoeriag Met eea alphabe ische lyst van allen die tot de nitvoering hebben bijgedragen eA namens dezen is het gcdenktepken aaa de weduwe en haar kinderen overgegewm Vele meusehea beklagen zich dut ze des morgens bij t wakker worden eene groote belemmering gevoelen in de bronehes én zeker gevoel van benauwdheid in het achterste gedeelte vnu de keel veroorzaakt door min of meer dikke slijmdeeltjes Men wendt don dikwyis heftige pogingen oan om ze kwijt te geraken waarvan hoesten en soms luisselykheid dan dikwyis het gevolg is terwyl men er menigmaal eerst DO v l moeite en eeuige area vaa aapasselykbeid iu slaagt om 4e tofjea te verw dercu die de ademhaling belemmeren Allea die aan deze onaaiigenome kwaal lijdep bewijst men eea waaraohtigen dienst door hun t middel uau te wijzeu om er au verlost te worden Dit middel 14 uu de teer waarvan het gebruik zoo heilzaam werkt op alW aandiüKiiaJiep vta de ranches He i idbl ead iil 1 ij eiken maoUyd twee a dria kapsuM te iKinen om spoedig ecp gevoel vw verlichting te krygen dat men dikwyis of vergeefs zocht iu een menigte zeer sameogeatelde eu dure geuee iniddelcn Tweemaal van de twaalf gevallen zid dat gevoel van oiipasselykheid des morgens geheel verdwyneu wanneer men geregeld gedurende eenigeu tyd d teerkapsttles gebruikt Het is genoeg om te hezinaerea dal elke flaoop fistig teerkapstfliia hevat om df goedkoopte van dit geneesmirldol te bewijzen Deze behandeling kost den geringeu prys van zes è acht eeiiteu daags Heeft dit geueesraiddel door zyn verkizeud sucoes en debiet talryke namuoksels in het leven geroepen de heer Guyut kun echter alleen insluau voor de goede wtrkiiig der kapsules iu die flaeons op wier etiquette zijne handteekcning in die kleuren gedrukt is welke flacons iu de meeste apotheken te verkrygen zijn lEliiö Hr llGIl Porie Bonheur llUUaaU go d oor wordt franco verzonden in een mooi joweelkistje van blanw satijn met Initiaal De leekening van dezen armband komt voor in onzen onlange verschenen geiUusIreerdcn Cilalogns 8t Nicolnasen Nieuwjaarsgeschenken dien wij gratis en franco toezenden aau een ieder die daarom de aanvrage doet aan de Groote SEasazljneii van den PRINTEMP3 te Parijs J ilU l te r i LH gfj HgIl H I gW II I HIJ W K KantoDgcrcctit t Güoda Terechtzitting o Woensdag 27 Nov 1878 Kontonrechter Mr J H Van MIEROP Ambtenaar vnn het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD P H bouwman wonende te Gouda tot eene boete vaa ƒ 10 of gevangenisstraf van twee dagen wegens op zyne bouwmanshoeve binnen de gemeente Wuddiuxveeu tydelijk in werkiug hebbea van een oun een ander toebeboorende locomobile zonder daartoe chriftelyke vergunning te hebben van den burgemeester van Waddinxveen namens den rtittiister vnn binnenlon sehe Zaken af te geven A L C koopniaH wonende te Gouda tot eene boete vnu ƒ 6 of ftevaag Vnn twee dagfn wegei p den flohielindëchen Hoogen IJsseld k binnen de gemeente lyioordreoht als gefeirfer van eea met drie honden bespannen kar zitten Of die kar ouder het rijtlen A de B koepmnn wonende te Streefkerk tot Waddtaxvewi f GEBOSBV Lceudert oaden F Ugnefaai co U i Plooü Martijiitje ouders G Huiler eo W Boer OBHUWU A BoUshtr Cu ï Orobbso L Oocsehot eo W ID ütljo V Getroutra t hm Di J P 0N8TBNIfci ii tt ib en É Wa P A ZrELEMA f f f die ook namens wsderafldich bëliMUtlli hunnen hartelijken dank betuigen Toor d t l rijke blijken TSn belangatelliag TO r en bg de voltrekking van bus bawelgk ondcnronden 1 ffoueio i6 Ntfïember 1878 Voor de dÉefBeming beiotmd bg het overlijden van den Welüerw Zeer Gel Heet J BROEDELEt betuigen de betrekkingen hunnen welmeeBanden dank Gouda 27 November 1878 a De ondergeteAen betuigt bg deten zjjrin dauk aan alleo die hunne belaugstelling hehr ben getoond bij zgne benoeming tot Lid vttt r de KAMER vas KOOPHANDEL G LANaERAAB ® Gouda 2S Ntfifember 1873 f f f f eeue boete van 8 of gevang van ééu dag wegens rijdeo iu draf over de beweegbare brug op den Kleiweg te Gouda met een wagen bespannen met een paard J B landbouwer woucade te UazerMvaade tat eene bot4e van ƒ 3 of gevang van één dag w ens rijden in draf over de beweegbare brug op den Kleiweg te Gouda met een wagen bespannen met een paard P V d S landbouwer woneade e Btathaizeg tot eene boete van ƒ 3 of gevang van ééu dag wegens rijden in drof over de beweegbare brug op deu Kleiweg te Gouda met eea vagen bespuuneu met een paard W J de V poelier wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 eu eene béete van 3 of gevang van ééu dag mor iedere bocle wegens rijden met een wagen bespannen met een paard over de beweegbare brug op den Kleiweg te Qonda terwyl reeds een ander rytuig p die brug was gereden eu ryden harder dan in matigen draf met een kar bespannen met een paard in de Boelekade te Gouda G vau L landbouwer wonende te Reeuwijk tot twee boeten van ƒ 3 of gevang au één ilag voor iedtra bae wegens op de Tucj aarkt te Gou i zyu paard afgeapanuan en a p eeu wagen vastgeboaden geheel zouiler toezicht hitea staan 1 F V bouwman wonende te Müordnelit toteene boete van ƒ 8 of gev ing van ééu dag wegens in de VVocbtelstraat te Goud gcfcetl zoüdi r loezichl laten sluau van Zijn me t eeh paard beepannen r tuig W de J touwslager wonende te Nieuuerkerk a d y eL tot eeue boe vnn ƒ 3 of gevang iif ééuièags egeus op da Jllrkt te W ekeel oiêel toesnelt laten staan vou zijn met drie honden bespannen kar Openbare VerköÖ te GOUDA Op MAANDAG 2 DECEMBER 1878 dw ivoormiddags ten elf nre in hetKoffielinis DB Habmoniec aan de Markt van A i J EE t Oatt ONDEEHOÜDErï HTJIS EN ERF onn de SpoorrveRStnuit Wijk Q W 154 te Gouda Te aanraorden 20 December 1B7S Op MAANDAG 9 DECEMBER 1878 dea Toormiddags teh elf ure in het hotel de Zalm f aaa de Markt van en aangenaon gfi legen J W bouwman wuneude te Hazerswoude tot eene boete van ƒ 1 of gehang van ééu dag wegens op de Markt te Gouda tegen het Raadhuis wateren buiten een waterbak J S L C koopman woaende te Gouda t teene boete van ƒ 1 of gevang vau één dag wegets in de Korte Naotgodsteeg tegen ecu woning watel ln buiten een waterbak ONTSLAGEN van RECHTSVEEVOLGIXG E vaii S klecderbleeker wonende te Gouda van de aanklacht dat op den openbaren weg op de Markt te Gouüu een met een hund bea asnea kar waarvan hij de eigenaar was geheel zonder toezicht heeft gestaan UAKKTBEBICHTEM Gouda 28 NovtBiber Ig JS By kleinen omzet uoa de stanaiing iufr Poldertnrwe puike ƒ 9 75 a 10 20 Mindere ƒ 9 a 9 60 Rogge puike ƒ 6 75 h f 7 20 Mindere ƒ 6 4 ƒ 6 50 Voer ƒ 4 75 a ƒ 5 i0 Gerst puike f 1 l f 7 76 Mindera ƒ 6 a ƒ 6 75 Haver zware ƒ 4 a ƒ 4 75 Ligte ƒ 3 ü ƒ 3 75 De veemarkt met gewone aanvoer ile handel in alle soorten vlug vette varkens van 22 ü 26 cents per half kilo varkens voor Londen van 22 ii 23 cents prr half kilo magere varkens eu biggen olsiiist e schapen traag te verknopen Aangevoerd 23 partijen koos de pryzen varieerden van ƒ 23 ü ƒ 28 ioeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Weiboter ƒ 1 15 a ƒ 1 25 to ö Ti aan den Fluweelen Singel Wjjk R N 361 te Goitda Zriude in Vt Huis 5 KAMERS goede KEÜkËN rufnie KEDDEB en gnioteZULDERk eu tgedt verder tot e gemakkeIgk Woonhuis behoort ïe aanvaarden 1 Februari 187 j t V f 0p Dw 9Di ro4ici M rai iws d Burgerlijke Sta nd Gouda GEBOREN 25 Nov Jni iietje ouders G isn drr lltio eo C de Juitg Nim Juliatlui oudert C vvo £ ijk eu K vao dtr l uoreu iT Jeau Uaptlit oudera E I Houwiiia en J Niroiid OVBllLBWEN 16 Hov C J BoittaW S w f f vao Erkel a J 8 in 27 H Kek 69 J KIII WU 26 Nov D F Oaaluik eo F A Zioleown 27 U Aodrafa en A tVijutiTinao j Kaabergeu en C Uiijle eld A iJorlU t Sjouke Burgerlijke S ai d vaii uderataoude geiuceuteu van 21 tot 27 Nuv 1878 Moordrecht OEBOUEN lohaiLOa ooJcis U Boen eo P Bvulf Johannes ouders J vaq de AiU le ea A Ment OVERIKtlEN J van Dit li r van I J Poit Tffi OfillüWU J G Warn n Goud en B auUei tstarre Gouderak GEBOKEN Arir miOerê B Sclionl n en P lan Blillerairtjk C eutina oudtra T tlus en H ttustnat Wobler uude ra C Hakkar o L vau ia Vliet I lWl k GEBOREN Klaiiu ouJiii K v i ITemcn eo Tl An rGEIIÜWD K lao Uanrni met M Vuok Haastrecht GEBOKEN Elirabitli Jutoba oodws A Lcttijfcoliock en A 1 1 Zljll OVUUtDIlN W Blanken m ONÜlSltlROLttl IVlleuaar 42 j eo E van Aljj en 87 J I R oth S3 j en C I llond 42 i OUIUWU L lau RooyrO cu U lau Vliet II Kemp en A Stolwijk Reetlwijk GEHUWD l 5ta ihont en h Dfir G String en G do keyztrj voormiddags teu negen nre aan het Haia Wyk Q N 154 asQ de Spoorwegstraat van eenen iNBOEDEL waarODde eöU ai8 JIUVEHEN We ken Daags te voren Ee wen i En op WOENSDAG il DECEMBER 1878 des voormiddags ten negen ure aan het Lokaal Wak K N 286 n de Peperstraat van MEUBELEN en HUISRAAD BEODEN en BEDDEGOED KACHELS en FORNUIZEN ene EHtAN WEbMN Q v re ri rt GOUD JfiN ZILVEii IS Te zien Maa dHg 9 Decemher 1878 desvoormiddags vto 9 kk 3 n stiaJÉidiagsvBU 2 tot 4 ui n t Nad e hilii tiggdh i d te Heli mwl 4callt tore tim den Nottfrii W it ORIUIJ DUOOGLEEVER n h Er wordt lx d eg iiwente TER jOVEKU NAME GEVRAAGD EBN1G Soliede ATPÉXÈSÈV die door eeoe JUFFROUW ka roiden iniU genomert tegen billijke overeenkoiüst Brwvöi franco wrtfcu ïjji iHj fi i¥ii A Courant f