Goudsche Courant, zondag 1 december 1878

Zondag 1 Deceini er 1878 N 2226 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverientieblad voor Gonda en OmsMen iW van der Burg Wijdstraat Ue Arr mdiBseiu itta re itbaiik te Rotterdam heeft bg Tonnk tui 27 NoTetuber 1878 in Btaat Tan FAILLISSXMMNT Terklajud PtETER HERSTEL en C0RNEU8 MARTINU8 SCflRIEK beidni BDikerballenmakersen WinkelieM wonende te Gouda en handelende ondor de firn SCHRIEK en HERSTEL In dit faiUisaemeut dat dem 23e dier maand is ingegaan zgn benoemd tot Rechtei Commissaris Mt A J TAK PEINSE Rechter in Toomoemde rechtbank en tot Curator de ondergeteekende Adfoeaai te eomia J FüRTÜIJN DROOGLEEVER Ondetgetéekoide wenseht bg de aanstaande Herstemming Toor Leden Tan de Kamer Tan Koophandel NIET IN AANMERKING TE KOUBN Covva S B SMELT MeTronw ti dkb GARDEN d Stüblee verlangt zoo spoedig mogelgk een zindelgke Zich aan te melden in persoon OosthaTen B 4 Men VItAA aT in JNOORO BRABAND EEN BLEEmSENECST tegen HOOG LOON Adres met franco brieven onder No 170 aan het Bat aa dezer Conrant Op een KANTOOR alhierwordt VERLANGD EE1 KLERK Tlng en fraai knnnende SchryTen Belooning naar bekwaamheid Adres franco onder No 172 aan den Uitgever dezer Conrant De ondergeteekende Terzoekt BESTELLIN G£N TAN ARTIKELEN welke moeten dienen als voor het aanstumdeSt Nicolaasfeeat SPOEDIG te mogen ontraogen ten emde op een tgdige bezorging te kannen rekenen W N RAAUMAAKERS Banketbakker HaTen alhier 8TEEl KOLEN Nog slechts WEINIGE dagen de Lading RUHR GROVE KACHELKOLEN in Lossing waa iA wg toi 57 C PEE HL kontant zonder korting afleTeren Vrjj aan hois bezorgd mits by 2 of mesr H L gelijk genomen JAN PRINCE Co Gouda 28 November 1878 aUI A LAROCHE ran KEAEPEUEA en HOLK Apothtktri U Zeut Be CMife unNA LABOCHE welke 4oor 4e Uté Tu 4e geaeesk C w aan HH Cie neesknwUfen b aanbevalen tegen algemeene iwakte gebrek aan eetluit slechte apqavertering uaowtiekte in h t tijdperk der herstelling ua zware ziekte of kraambed koorts en bare gevolgen IJzei boudeode Quina Laroche ttgw Ueekzaobt teriagaohtigheid groote zwakte bloedarmoede etc tm 1 dO Kr flacon bjj den Heer Apotheker € Thim te Goutia 2oo even outvaugeu de ST HICOLAAS ZENDING van Koek en Speculaas van JU BAL LINTIJJÜ te Breda ONTBIJTKOBK 25 37 en 55 cent TAFJELSUCCADEKOUK 30 60 80 cent en 1 Golden SPMCVLAAS f 1 25 per trommeltje ledige voor 50 cent terug F J BOER Lange Tiendeweg D 27 alwaar tevens alle Koloniale en Gmtterswaren tot billgke pryzen verkrggbaar zjjn W i RAAI niAAKF US Banketbakker Haven heeft van Af ATEBDAG voorhan deiï DIVERSE BOESTPLATEIT met TersoÖilIcnde smaken alsj VANILLE FLEUR D OUANGE MARASQÜIN KIRSCH FRAMBOZEN AARDBEZIEN KOFHJ PEEREN PÜNSCH CHINAASAPPËL ROSE CITROEN CHOCOLA AD SAFFRAAN ORANGE ANNANA8 enz nz Verder iMARSEPI X HARTEX gevuld met FONDANT Surprises Suikerwerken ChocolaadArtikelen Voortdurend VERöCHE BOTEELETTEES SAUSiJZeiROODJËS by VOORUIT BESTELLING m De WINKEL is ZOXDAG den gelieeien dag geopend I Fgft G0¥DA DllDK VAN A BkINÏ¥AN Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is nitgegeTen en alom te bekomen DS iHiusscsE mm I of de beschriJTing der beroemde geschilderde Kerkglazen Tan de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen der Cartonteekeuingen enz waarbij is toegevoegd een aizondeflük levens bericht der beroemde Glaaschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth nooB CHRISTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kansten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Men verlangt TEGEN MEI a s voor eene Familie zonder kinderen Een HUIS in het midden der stad bevattende BENEDEN minsten twee tot drie groote kamers Brieven franco onder letter D aan het AdTertentiebnrean Tan A KOK Comf Boek Kantoor en Muziekhandel alhier NITIONALE 8EL00IIM8 Van fr 16 600 Groot 60UDEN HÉOAIUE ECHTK Ds Prijs 80 Centen Venterhend $ pijmerlerend koortlverdrijvend Mt Mfjjrthondeud eUhster l evat alle hoe danighMen der S verschillende kinasoorten vereeni d het is zeer aansenaam en wordt ecr door de feneeaheeren aanbevolen tegen Illoedsi i brek gebrek aan krachten ziekelijkebleekheid aandoeningen van de ma ag blo edarmoedegevolgen van het w kraambed aanhou V dende koorlten lan ot tt j yi gzame herstelling enz CJ C S t C Cv lc FABBIEKSMEBK jgft i jj T OSUEPONESKD II nniit nui bhouot im ih au oaoa amthikim Te Ooada bij Zeldenrijk drotrist llct nageraaakle Anatlie rlH Mondwater is by gebruili setiadeli l voor Mond en Tanden Den heer Dr J G POPP k k hof taudart WeeHen Stadt Bogucrgaeae 11 2 STRoNaiioar 31 November 1877 Reeda edert drie jaren Igdende aao eeue hoqt t lastige Hheumatiache tandpija die iu den herfst en winter tea gevolge van de veruudering van temperatuur telkens heviger wordt liet ik niy reeds meermalen bloedznieers aan den mond zetten waardoor ik viel bloedverlies leed Ik heb reeds eeae groote menigte flesohjes met mondwater loowel nit de hier aanweiige apotheken alt van die uit de omgeving die mij verzekerden dat hun mondwater even goed was als het Popp sehe AnatheriB mondwater gebriike evenwel zonder het minste goede gevolg Ik wend mg daarom thans tot u waarde heer k k hoftandarts Dr J t POPP met het verzoek mg nu voorloopig ua de ontvfingst dezer letteren twee flesschcn benevens gebruiksaanwijzing van uw voortreffclgk Anatherin mondwater tegen overzending van kosten te willen zenden Mjl reeds bij voorbaat van een gewensoht gevolg overtuigd houdende noem ik mij hoogachtend nw dankbare JOZEF WOHLP HRT Te verkrijgen te Oondalij L Scheuk winkelier op de Hoogstraat A 123 te ïotterdam bg P Ë van Santen Kolff apoth eu A Sohipperegu Sc Co blauwe porceleinwinkel te s Hoge by 3 L F SnaUlij apoth te Delft bij A J van Bi u en J lü KanweuhoveQ te Schiedam bg C Midts 6z te Leiden kg E Noord ke te Utrecht bg P Altena en Kraan te Amsterdam bij F V VViudheim Co en H H Üloth Ct apotheek te Oudewater bij ï van Yreumingen te Schooohoven Btl deze Courant behoort een Byvoee eL Kennisgeving DE BÜKGEMEESTER van Gonda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door deu Heer Provincial Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 2 November 1878 isuzecatoir verklaard het 2e kwartaals Kohier van het patent rejtt over het dienstjaar 1878 79 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld iu handen van den Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zgneu aanslag op den bg de wet bep ialden voet te voldoen en dat heden ingaat de ter ngn van DRIE MAANDEN binnen welken le rlcUmes behooren te worden ingediend Qouda deu 30u November 1878 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING V De BURGEMKESTER van Gouda brengt bij deze er kennis van de belnnghtbbenden dat door den Heer Provincialen Inspicleur der Directe Belaatingen eiz te Rotterdam op den 26 November 1878 is exeentoir verklaard het 2e kwartaals Kohier voor de beldsl iig op het personetl Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij lie wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen wtlkeq de reclames behooren te worden ingediend Oouia den SOn November 1878 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Bulleulantlscli Iverzlchl Rusland heeft wanneer men een Petersburger correspandent mag gclooven Engeland reeds geinterpi Ueprd over de zaken in Afghanistan vroeger is tusscheu Engeland en Rusland afgesproken dut Afghanistan en Turkestan de neutrale grensstreek zouden vormen in Centraal Azië nu eischt Engeland van Afghanistan de bezetting van Quettah en wil dezen in Atghanistan gelegen plaats versterken W innecr Engeland zoo wordt verder gezegd op deze wgze handelt dan maakt het Ruslaud den natuurlijken bondgenoot van den Emir van Afghanistan l e Afghaausohe knestie wordt op deze wgze een tegeuhangtr van de Bulgnarsolie kwestie Het Russische gezantsehup te Kabul heeft die stad bij het uitbreken van den oorlog verlaten en zich begeven naar Heiat die zeer versterkt wordt ook Scliir AU zou zich dernanrta begeven wanneer hg Kabul niet behouden kan Het Engelsche expeditiekorps in Afghanistan wordt versterkt omdat het in den rug veel te lijden heeft van roovende en pluudersnde Afghanen De Prnnsche Kamer komt heden klaar met de begrooting eu tal daarna nog eenige geloofsbrieven afhandelen o a die van Dccazes de commissie stelt voor vernietiging Men weet dat de heeren naar huis willen om de Senaals verkie ingen In den Pruisisohen Landdag was Woensdag aan de orde de nlgemeene beraadslaging over de begrooting Er werd van verschillende zgdeu aangedrongen om de begrooting met het oog op het deficit aan een ernstig onderzoek te onderwerpen en de begroo tingscominissie te verzoeken een algemeen rapport in te dienen over den finanoieelen toestand sommige leden verklaarden zich voor directe andere voor indirecte belastingen aan criliek natuurlijk geen gebrek men achtte het dtüoit te hoog geraamd Richter viel het Snaucieele stelsel der Regeering aan waaronder het land gebukt ging eu verklaarde zich tegen elke verhooging van belasting zoolang dat stelsel niet was veranderd De Minister Priedenthnl verdedigde de nieuwe hanelspoliliek der Ecgeering uamelgk de wijziging der tarieven welke overeenkomstig den wensch van Bismarck niet moeten geregeld watden naar het abstract beginsel maar naar de practische opvatting Het rgkcollege van appèl ter zake van onjuiste toepassing der nieuwe wet heeft sedert het begin dezer week hare taak aangevangen Het aantal ingediende klachten is zeer groot maar voor zoover men tot heden daarover heeft leeren oordeelen hebben de autoriteiten zich algemeen genomen gestreng gehouden binnen de grenzen hunner bevoegdheid Naar de Natioiial ZeUung vtfneemt zgn tot heden slechts zeer enkele gevallen oBtdekt waar de wet niet ten volle was nageleefd Aan die rechtmatige klagers zal herstel van grieven worden verleend de overgroote meerderheid diergesen die wegens vermeende overtreding der wet z h tot vermeld college hebben gewend zal daardoo geeuerlei verandering in den toestand te weeg brengen Van verschillende zijden verneemt men zegt de tf eter Zeilung dat er tussdien de Duitschen regeering en de curie onderhandelingen zijn aangevangen eu dat een eerste stap is gedaan om tot een overeenkomst te komen en is eep nieuwe schrede gedaan op dicuzelfden weg maar een resultaat is met verkregen Dit alles klinkt leer geheimzinnig maar het zegt niet veel Anderen hebbeu daarmede in verband gebracht de komst van diplomaten uit eey onzer naburige Staten en men heeft beweerd dat dépêches zijn gewisseld tusschen den rgkskansclier en den kardinaal Mina eu daarbij wordt de verzekering gevoegd dot de curie onder zekere voorwaarden zic aan de wetten van den Staat zal onderwerpen Deze eit andere verzekeringen verneemt men aangaande de oBderhandelingeu met die curie die naar men beweert worden gevofrd Op ons maakt dit iiUet indruk aldus eindigt de fFeier Zeitung 1 het schgnt ons toe dat van beide zijden de wensch bestaat om tot onderhandelingen te geraken maar dat het tot heden aau geen van de beide partgen ia gelukt om den waren weg te vinden die naar het beoogde doel geleidt Hoewel graaf Andrassy op een voldoende meerderheid in de Oostenrijksche delegaties kan rekenen voor de goedkeuring der aangevraagde oredieten wil de Regeering ter voorkoming van mogelijke onaangenaamheden of moeilijkheden toch liever eerst het traetaat ifM Berlijn door de Oostenrgksche Kamers doen goedkeuren alvorens de credicten in genoemde delegaties te doen behandelen Wat de positie van den heer Tiszs betreft hij heeft wel gezegd te zullen aftreden indien hg geen meerderheid van 16 stemmen had maar het schijnt dat hij zich zelf met minder zal tevreden stellen natuurlgk uitsluitend in het belang van het Ugk eu zgn plicht Hij heeft verklaard overtuigd te zgn dat Rusland het traot iat van Berlijn strikt zal uitvoeren en zich met aan het gevaar van een nieuwen oorlog zal willen blootstellen Wat Oosleurgk aangaat het zal in geen geval toestaan dat ile monden van den Donau die door het Congres van Berlijn onder bet gezag van Rumenie zijn gesteld onder dat van Rusland zouden overgaan en de heer ïisza acht het noodzakelijk dat de rechteroever van genoemde rivier een grenspaal vorme voor den Bussischen invloed in litt Schiereiland van den Balkan Ook Duitschlaud zou niet kunnen toeslaan dat Rusland het werk van hel Congres van Berlgn geheel zon vernietigen l it een en ander blgkt voldoende dat in de diplomatieke wereld heel wat is te doen i eweest oer de uitlevering van de Dobroedsja aan Rumenie die thans als een fait accompli kan worden beschouwd De gewonde Italiannsche Minister Cairoli zal Dinsdag in de Kamer versohgnen om te antwoorden op de ver l illende ingediende interpellaties Woensdag bracht de Koning den Minister een bezoek de woud verplicht hem nog altgd het bed te houden Even stellig als eerst bericht werd dat Paus Leo XIII den koning van Italië met zgne redding had gelukgewensoht werd dit later door de uUramontaansohe dagbladen tegengesproken Maat er waa toen reeds in die tegenspraak iets dat deed denken iets moet er toch van aan zijn geweest Do H V zoo zet o a de Osaervatore had zich niet rechtstreeks tot den Koning gewend De zaak is thans opgei lielderd het eerste bericht was volkomen juist maar aangezien de Koning zich te Napels bevond en doord n Paus niet als koning van Napels wordt erkend seinde de Paus aan den aartsbisschop van Turijn met last om het telegram verdet te zenden Koning Humbert en Italië zegt een correspondent kunnener zich gemakkelijk over troosten dat de Paus ItaKcniet zien il Het is er toch De inhoud vanhet teiegnm echtet schijnt anders geweest te zijn dan eerst werd medegedeeld De Pans heeft naatmen zegt van de gelegenhtid gebruik gemaakt omden Koning terugkeer in den schoot der Kerk toe tt wmscheu 1 BINNENLAND GOUDA 30 November 1878 De Eerste Kamer is bijeen geroepen op Maandag 9 December s avonds acht ure Maandag 9 December e k zal eene vergadering plaats hebben der afd Gouda en Omstreken der Hollaudsche Maatschappij van Landbouw Daarop zal behandeld worden het op de punten van beschrijving voor de Buitengewone Algemeene Vergadering der Maatschappij op 18 Decembet j vermelde voorstel van de afd Schoonhoven en Omstrekeü dat door de Hollandsche Maatschappij van Land bouw in onderhandeling worde getreuen met andere Zuster Maatschappijen in Nederland om voor ge zamenlijke rekening in 1879 des uoods in 1880 in deu ruimsten zin eene Internationale ïeiitoon sltUiug van Zuivel en wat daarop betrekVing hepft in Ntdcrland te houden in den geest zaouls dat te Hamburg is geschied Na afloop d zer Gewone Vergadering heeft eene Buitengewone Vergadering plaats waarop de heet A F Marlet van Hontenisse een voordracht zal houden over lo Hoofdpunten bij het houden van Rundvee voor melkgeving 2o De voornaamste melkgebreken Gedep Staten dezer provincie hebben de Gemeentebcgrooling voor 1879 der gemeente Nieuwerkerk a d IJsel gewijzigd door van het bedrag voor onvoorziene uitgaven uitgetrokken ƒ 340 af te nemen voor jaanvcdde enz van een tweeden gemeente veldwachter De Commissaris des Konings in deze provincie heeft bij circulaire van 17 November aan de Gemeentebesturen te kennen gegeven dat uit overweging dat sinds geruiraen tgd geene gevallen vanhondsdolheid in dit gewest zijn voorgekomen hem omtrent dit onderwerp voor het vervolg slechts dan medcdeelingeu behoeven te worden verstrekt indien deze ziekte zich onverhoopt te eeniger tgd iu huanegemeente mo cht voordoen Maandag a st heeft weder eene gewone vergadering plaats van de afd Gouda en Omstreken van het Nederlanilsch Protestantenbond Daarop zal weder gelegenheid worden gegeven enkele rtB cn te behandelen van de agenda die bij alle llQtn det afdeeling is bezorgd Deze vergadering is alleen toegankelijk voor heerenen dames leden terwgl ook zij die als nieuwe leden willen toetrede deze ergaderiug kunnen bijwonen aanbesteding van het bonwen x aan de Wachtelstraat voot den Pis ingeschreven door Gebr de P M Roosendaal ƒ 4869 H J Nederhorst ƒ 4780 Bg c van 2 Heer G Jong voo l H Paai ƒ Iu de tweede vergadering det vereeniginj Door Inspanning Uitspanning te Stolwijk gehouden iradde Hetr D C de Koning als spreker op Grepenuit het leven wo het onderwerp zijne rede dio met groote belangstelling werd aangehooid Eenige bijdragen door verschillende ledeu geleverd werdao ook met genoegen door het tairgk opgekomen publiek ontvangen