Goudsche Courant, zondag 1 december 1878

Bij den ondergfeteekende staat de inteekening open op den nieuwen jaai ngvan het van bet verhandelde in den Gemeenteraad van GOVD i In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die by den Raad inkomen als de discnssiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaai ang DRIE Gulden GOUD A December 1878 BK HSnCnVvdZA lT Woensdag 4 Deccmbei 1878 N 2227 GOUDSCHE GOURAMT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Ouislreken Zoo evea ontTangen de ST NIGOLltAS ZENDING van K dl SpfculMta van M BALLISTIJS te BiwU ONTBIJTKOEK 25 37V en 55 cent TAFELSUCCADEKOEK 30 60 80 cent en 1 Gulden PECÜLAAS f 1 25 per trommeltje ledige Toor 50 cent terug F J BOER Lange Tiendeweg D 27 alwaar tevens alle Koloniale en Grutterswaren tot billgke pryzen verkrijgbaar zgn ST E0LMS DAIIEA7I De ondergeteekende is mim voorzien van Vhotographie Poèiiie en Plakalbuma Sehr fen Muziekmappen Lessenaartjes eene fraage Sorteerug fopeterièn en Prentenboeken enz B A VERZIJL Korte Tiendeweg D 1 Steeds voorradig VeorsnIJ Tafel en Dessert messen alsmede eene groote Sorteering F jne ZAKMESSEN alles uit de beroemde Fabriek van Eriedr Herder Abr xoon te Solingen Urbanus Pillen l ereid rolgens het aloude en epbte Recept waarop mea ia het bijzonder attent maaict Ztja uci oaltig ia ongnieklhaden der MAAG en werken keili an op de SHUSVËRTEKiNli Zij tga aitmantcDil Ufreii de GAL SCHËIU I K i i ket BLOKD eo JITSLAO der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND eu SLIJ V1AFUK1JVENI 7 Cent eu dubbel Verzegelde doozea v n 37 doona zgo rerkrqgbaar by d kb AlUmeriam i de Boer Amtltrdam H CIAmo fc 0 drW heilige weg D 132 Botkoof 1 A van t VVoadt Velft H W de Kruaff Btljtknem J B Watarhoff miM L Sehoik op de UooMrut HnttncU K OiMttiling o Jlfe i L 9 C Suatiilié Buiteuhor Ltyden 1 T Terbargh Uaar m hu k fidkkerttetg MaorincU G H Pcwt Nimw LekitrUad A Stam Ouierater Pr Viee Oadtktorm H van den Boom SoUfgdam v d Tuem fc Bck r Wette WagenMraat SeJkMlumm A Wolff VlrteU Altcna k Kroon op ket Steenw over daa Deakentr B S i Wttrdtu J f Sweeraao Zmntiiun A Pripi B Tenla rt Het depSt doer echte Urbaoiu Pillen sindsuovele jana met roea bekeniJ en in algeiaeeii gebraik IS door ooa te Oonoa alleen en uit lOitend geplaattt bg den keer L SCHENK p de Uoogatrsat j WAAfiSCH WINQ Hen worJt instantelijk venockt wel attent i $ willen tyn dat door ona biJ niemand anders d UrbanaaPUlea bereid volgeni het onde en eefct Kterpt in Dép6t ign verkrygliaar gestald i r Mi4r Itwa i ff e fmm Stalt e FU Uten éa U it kitf iotem g tii o iwtit D fótkomitri In elk dooqa M eea biljet rooraicn met de eigtnicndü t nraateekeaiNf na de vervaardigers Wed KlUNEM b Zoon Ap tkckeri welke HJtodtiekeniug ziek ook bevindt p bet Zegellak waarmede de Di et verzegeld zqa Wij vertoekea de gebniikert mt mW jk da r Of te letten ea ndca kan Bn wel tOe ta Si4NI bg wien skb da Uooajrs Pillen kaait Alleen dia Daoqts waarin eea bi jet mat onre Hmidieekeniaf ia tick aan t aehaffea en tidi t waeMea vatf krt fsbraik van de vda OPRUI lli G wegens het vergevorderde S ISOEN ran LINTEN BLOEMEN VEEREN KASTOREN HOEDEN VORMEN enz legen veel verminderde Prijzen M E ilO ASCH Markt V nAAI J IAARKHS Biinketba ker Haven heeft van af ZATERDAG voorhanden DIVERSE BORSTPLATEN met verschillende smaken als VANILLE FLEUR D ORANGE MARASQL IN KIRSCH FRAMBOZEN AARDBEZIEN KOFFIJ PEEREN PÜNSCH CHINAASAPPEL ROSE CITROEN CtlOOOLAAD SAFFRAAN ORANGE ANNANA8 ei enz Verder MAnSEPI HAIITEN gevuld met FONDANT Surprises Suikerwerken Chocolaad Artikelen Voortdurend VERSCHE BOTEELETTEES 8AliülJZE BR00DJES bÖ VOORUIT BESTELLING m De WIXKFX is L ZONDAG den geheejen geopend Owe TAR A BmUM R mmn STEE KOLEi Van at HEDEN zyn de RUHR GROVE KACHELKOLBN uit onze Maguzgnen te leveren 60 C PEE EL kontant zonder korting Vrij aan huis bezorgd mits bij 2 of meer fl L gelijk genomen JAN PRINCE Co Gouda 30 November 1878 Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen Il mim QLAZEN of de bescbrgriiig der liero mde gescfailcbrda Kerkglazen van de Groute of St Janskerk te Ter üoiide benaveus de g cliiiJtnls der St Jiijiskerk der Ulu en derl irt jiitetkeiiiii en enz wa irbij is toegevoegd eeu afzooderlijii leveusbei icht der beroemde Glasschilders de Gebroeders üirk en Wiuiter Crabetb Dooa CHHISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Konsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen AiaXf i Welk lijiler aan Bhuinatii k hnivert uiut uin zicb bij liet licencliuDde V raiiilcrlijke weder buiteu lijiie kunier te begeren Welk vcstcl trlf K vorlt ich iiift in iiiri rtlere of iiiiudtfc mile uu dtuiu door tirk jiiillii i I hoofdkraiiip aarijfrilelita kit s ii laiidpijii Zij die welen d it xij tot de oiijfelukki e sl i l ilfrr vnii liet Hhumjiisine behoure tullen dus weUopii zich van een voorbchoeiliuiildel te bcdieiieu dut mt t 2 kertietd nl die Lmtif e uitwerkselen onzer veranderlijke luchtslreek in dit jaarnetljdu afweirt Het zijn du rt ettB zeer algemeen gebruikt wordende eu geuoeyz i im ilour hunne heilzame uilkowsten bekende Abstiaubbla s Anti Rhumatische Watten £ n miltdel goedkoop en gemakkelijk daar da prijs sleclils 30 cents per pakje is ea deze watten eenvoudig op het uaugLilaue lichnuwsdeel behoeven gelegd te wonieii om binnen korten tijd verlichting vim pijn en spoedig volkoineue genezing te gevest Kr beslnst dus geene reden om zicli v iu de proefneraing te onthüuden daiir intu zich lULt een enkel pakje al dadelijk vuu liare heilzame werking kan overmigon Alleen drage men zorg d it men detchte bt k iiie door ze iu eeu der ondersLianüe Depots te kuupta en iich te overtuigen of ieder pakje wel is geruid iu een pakje wel is gerold in een bUuw papier houdende behalve de gebruiksaanwijzing en da de namen van al de Depdthouders iu Nederland de ouderteekeuiug van den Uoofd depóthonder A BBEETVELT Ai M t die deze Watten o a verkrijgbaar heeft gesteld bq C B Verheil Oodtwatcr A f Berkel J vna Dorp Zoetemeer A Kniliiiiï Alpheu J n E C bckUltmaii BodegraT K OuflerliDit Hautrccht W d G Wdhclmal Wuetdw T A G HD Dalb Gouda Ma d Wrd BoinuD OoudiJi y W den Uil 9 hooabuv a i Prliii Zevcohaiun M J Gondliidc BoikaoD O Hoifiodijli C MUe S Vla dvt Kruti Uliiiwijk De begrooting voor Oost lndlê De geheele week beeft de tweede kamer doorgebracht met de behandeling der Indische begrooting Tal van redevoeringen zijn gehouden maar veel nieuws ia niet gezegd Hoe is het ook mogelgk uieuw licht te doen opgaan over zaken die jaar op jaar worden besproken niet slechts in de vertegenwoordiging maar wok op vele andere vergaderingen en in verschillende tgdschriften en brochures Toch werd de discussie met meerdere belangstelling dan gewoonlijk te gemoet gezien het is zooaU een der afgevaardigden zeide eenhoogst ernstige tgd want Een huisvader kon zich eenige opofferingen getroostende zjjn gezin onderhouden en in de beooodigdheden voonsien wel was niet alles in huis zooals het behoorde de sluiting liet hier n daar wel iets te wenschen over de riolen waren niet alle in orde de kinderen konden niet altyd dat onderwys krygen wat zgnoodig hadden maar toch men kwam er ja er kon nog zoo nu en dan wel eens iets overschietfin voor een artikel van weelde een stnkje speelgoed voor de meisje een doosje soldaten voor de jongens of iets dergelyks Een der kinderen bracht evenwel een groote verbetering in den toestand Door bijzondere omstandigheden verdiende hg veel geld en eeu groot Jeel vao dat geld ging naar de ouderli ke woning de onde lui waren zeer met dat buitenkaueje iugenoBien men maakte zich het leven recht aangenaam Wel werd van tfld tot tgd gevraagd of dat geld wel eerlgk verkregen was wel klopte nu en dan het geweten b j het ontvangen en gebruiken dier schatten ook werd wel eens door een der hoisgenooten van onzedelijk gefluisterd maar hoe kon dat geld onzedelijk zijn dat zoo nuttig besteed werd Er werden immers oilde schalden gedelgd nieuwe riolen aangelegd de deuren en grendels werden goed nagekeken de kleintjes werden naar goede scholen gestuurd kou zulk geld onzedelijk verkregen zjjn V Maar wat gebeurde Langzamerhand kwamen er minder gunstige berichten van hun zoon deze meende reeds genoeg voordeouderIgke woning gedaan te hebben Ook hg had noodzakelijke uitgaven te doen hjj kon dus op don duur geen geld bljjven zenden Het werd nog erger een proces kostte hem zooveel geld dat het geld zenden geheel moest ophouden hg kon het uitstekend zelf gebmiken hjj kwam te kort en wenschte gaarne iets terug te ontvangen van de vroeger gezonden schatten Maar daarvan kon geen sprake zjjn moest het jaarlyksche buitenkansje ophouden van ondersteuning kon niets komen integendeel hy moest zelf trachten in de uitgaven te voorzien en zich daarvoor nieuwe lasten opleggen hg moest bovendien jaarlgka een vaste som overzenden voor betgew te huis voor hem in orde werd gebracht Uad hg dan na afloop van het proces weder eens geld over dan zou men later zien wat daarmede moest gedaan worden En de zoon aan onderdanigheid gewoon moest in dit besluit berusten al klaagde bji dan ook au on dan OT r bet misbruik dat van de ouderlgka nacht te zgne opzichte gemaakt werd De tjjd der batige sloten waarvan wg onze waterwegen en spoorwegen gebouwd hebben is voorbü oorlog in Atjeh heelt die verslonden geen Vonder dat Atjeh een der hoofdschotels van het menu der vorige week was Men moge dien oorlog betreuren door de omstandigheden was hij onvermijdelgk ge worden er moge fouten begaan zgn terecht werd gevraagd in welken oorlog is dit niet het geval Hg moge lang duren niemand liever dan de regeering zou de vertegenwoordiging willen verblijden met het bencht dat geen gelden voor Atjeh meer noodig waren dat alles tot orde en rust was teruggekeerd Den Europeanen in Indië en den Chineezen zullen belastingen worden opgelegd Daar evenmin als hier beeft men veel lust in het betalen van belastingen zij toch zijn een noodzakelijk kwaad en uu eenmaal het besluit tot belasting hfCBng genomen is gaat het niet aau om het te vernietigen nik Uit Indië daartegen bezwaren komen Terecht verklaarde zich dan ook de tweede kamer met overgroote meerderheid voor de haudgaving Welke resultaten kunnen discnssiën hebben over de meerdere of mindere verdiensten van het vroegere koloniale stelsel nu men het vrg aigemeeu eea is dat de grond waurup het rustte onzedelijk en onbillijk was Zelfe wanneer het tegenwoordige stelsel nog nadeeliger voor de schatkist was dan men beweert zou men het moeten handhaven omdat het billijker is voor de 25 millioen inen ichen die aan ons bestnnr in Indië zjiu toevertrouwd Tot het oude toch mogen kunnen wg niet meer terug Maar wut behoeven wij nader op de hoofdpunten dier discnssiën te wji ei dis toch over het geheel slechts e n herhaling waren van hetgeen vroeger reeds meermalen gezegd is De hewr WiutaeuamoMiredevoeriugen uitspreken zooveel hij wil bij kau het cultuurstelsel niet in zgn lorie en miabruik doen herstellen De heer vader moge gveren voor de be herming van het Christ ndora hij kan niet wegcijferen dat de groote meerderheid der bevolking in Indië andere godsdienstige begrippen heeft en dut de regeering verplicht is daarmede rekening te houden Van de andere zjjde zal men evenmin veel vruchten plukken van de redevoeringen Wij zgn aan den tegenwoordigen toestand gebonden voor de mtvoenng van bet liberale programma is gfeld noodig en dit ontbreekt Wg moeten dus betere tijden afwachten Met groote meerderheid zgn dan ook de verschillende hoofdstukken der Indische begrootiug na een zesdaagscbe discussie met slechts geringe wijzigingen aangenomen Een voorstel der regeering om aan een pakketvaart op China een subsidie van lOO OOu te geven is met 36 tegen 35 stemmen verworpen Vooreerst achtte men die uitgaaf niet vernutwourd met het oog op de geldmiddelen maar vooral was men bevreesd dat die bouten het Chineesche element op Java te veel zonden versterken Wat aangevoerd werd dat geen emigratiebelang maar handelsbelang bg deze zaak op den voorgrond stond baatte niet men wilde de gevraagde subeidie niet toestaan Een po it ten behoeve der krijgsschool werd mede geweigerd die inrichting mocht zich niet in het welgevallen der vertegenwoordiging verheugen meu kan dus bg de begroeting van oorlog een gelgke stemmiug verwachten Gelukkiger waren de mochinistenschool en de kweekschool voor de zeevaart t A te dam di sub idiëu werden toegestaan Deze begroeting zal dus met 1 Jao 1879 iu werking kunnen treden daar da eente kamitr tegen 9 Dec a s bgeen geroepen is Zal dit OOK met onze ataatsbegrooting het geval zgn Wg betwijfelen het de tgd toch is kort en de afgevaardigden schgnen nog volstrekt het Fransche stelsel niet te zijn toegedaan om na grondig onderzoek iu één zitting een of meer hoofdstukken aun te nemen Bet onderzoek l eeft in de afd plaats gehad de verslagen zijn vrguitgebreid zullen de discnssiën daardoor korterzgn De tyd zal het leeren L BÜITEMLAND Buiteiilandsch Overzicht Uit Konstantiaopel vorut gemeld dat tusscheu Engeland en Turkije eene nieuwe overeenkomst zal worden gealuten Daarvan is reeds vroeger gesproken m iur nu worden bepaalde punten genoemd Ëiijftland zou ihuns iu allen vorm een protectoraat over Klein Azie rerkrijgeu en Cyprus zou geheel aan Ëugetnud wurdeu afgestaan Het is volstrekt niet ouwaarsohijnbjk dat lord Beaoonefield door zulk een nieuwen theaterooup den storm poogt te bezweren die wegens den oorlog in Afghanistan over zijn hoofd zal losbarsten Maar het eenig gevolg zal dan toch ten slotte zijn dat de Ëugelsche regeering zich hoe langer te meer vastwerkt in eene bijna onmogelgke taak Zal het protectoraat over Klein Azié iutardaad ïMs bedaiden dan moeten daar kraoh ten worden aangewend waarover zelfs Engeland nauwelijks kan beschikken Wij hebbeu dit reeds meermalen uiteengezet en bovendien zal men thans eerst moeten afwachten wat er wezenlijk van dit nieuwe traciaat is l e leranderiug van ministerie in Koostantinopel is ook eene auwijzii g dat weder verrassingen op til lijn Wel Weef voorloopig Safvet pacha nog groottizier maar Said effendi die hem dreigt te vervangen kwam toch iu het ministerie Aan bet hoofd der gendarmerie in Syrië komt een Ëngelsohman Initkol Sohuldbsm I Een troost is dat de geheele verandering in ovfr leg met Fraukrgk sohynt te hebban plaats gehad Althans wordt er van gesproken dat Engeland ea Frankrijk gemeenschappelijk zouden handelen om iu Turkije het stelsel van iu en uitgaande reebten en andere belastingen te verbeteren V in de andere znde echter kan men vreezen dat daardoor eeu eeuzijdigB regeling zou ontstaan zoodat b v Heen Ëugelaad en Frankrijk op den voet der meest bevoorrechte natiën kwamen De Duitsohe Bondsraad heeft pp verlangen vaa den Pruisisoheu gevolmachtigde op rond van art 28 van de socialistenwet uitvoering gegeven aan de ba paltug betreffende het verwijdcreu van personen eu hët verbod vau dragen van wapenen voor eenige district n zijnde Berlgn en omstreken de Pruisische gevoluiachiigde moiiveeide zijii verzoek met de mede detliug dat de Begreriug kennis droeg van het I voortzetten der socialistische agitatie op dezelfde I wijze als hij de Bnssische Nihilisten ook was het een feit d it er werkluigeu en toestellen werden vervaardigd met misdadige doeleinden Met algemeeue Bteromen werd het verzoek van Pruisen toegestaan sn nog denztiffleu dag gevolg gegeven aan het besluit onder de verbannen eu ten getale Wn 40 behooreu ook de Kijksafgevaardigden Uasaelmann au Fritsohc Waarsohyiilijk zal men Berliju zooveel mogelijk tui vereu voor de Keizer komt Bismarck wordt bü I den intocht des Keizers niet te Berliju verwacht Men venektrt dat de Keizer reeds den 6 of 7 Deeember de Regeeriug weder Sid overnemen De vuoiKorgsnuatregelen te Berlijn genomen heb beu natuurlijk allerlei gerachteu ten gevolgu ovet de ontdekking van samenzweringen m nieuwe aanslagen De Uberale dagbladen van Berlijn meenen echter te kniinen verzekeren dat deze pnui es geea den minsten grond hebben Beads de aanslagen van het voorjaar seggea sü leverau grond genoeg voor de bsaluitea vw h inisisriat oss vau de bq da wet verleende bevoegdheid cobveel gebruik ta n ikfcu als voor de veiligkeÜ vaa den letagkeerendeu Keil volsiiekt noodig wordt geaobt Uet ministerie son niet verantwoord wezen auueer bet dit niet deed Bavmdieu is van de bevoegdheid verleend bg S van de sooialisteuwet noch slechts een zeer btperkt gebrnik gemaakt daar men zich bepaalde tot de uitwyzing uit Berlijn van sommige gevaarlijke personen eu tot bet verbod van wapenen Reeds dit bevestigt bet getoelaSt dat allew vvarzorgsiaaatregtleji