Goudsche Courant, zondag 1 december 1878

ïl l 4 U M niet es af inder ii oitdekt w t Jat iiicBWe bnpij dheid anleidiog geven kan Tlui Zr r spr kt dat deze geruststellende redeneefiOjircu üiti bij een ieder iiigaug vinden Al is hetiiniii94crie talkomen iu l u redit en al k etk het tt tan i jn brvöe dbeid slechts een mat geln aik gtrioaikl U ïi üomeu m tatregelca kunnen niet anders dan zikeie onrust wekkiii Men hoopt das 1st deKcgeerinl een niiüili Tin len ad om zioh omlrent het figpiilyke duil deZtr bfsluittn nader Ie verklaren Jdis ohim wiusoht de puluie te Berlgu inmiddelstvel et 11 gel gcuheid te hebben om over de woelingta tier üutevHileaett MtTefe sevens te veRiaitlen Iu liru rrgï êhter lever tSit een onderaoek nietmachiig veel op daar d6 betrokkenen tijd genoeg hadden om gevaarlgke stnkk n in veiligheid te brengen Men veraekert dat er tegen de benoeming van deu graaf de Choiseal lol Frausoh gezant te Madrid bezwaren lyu gemaakt Sommige bladen beweren dat die gekome u zgn uit Madnd Wg hebben reden om te gelooveu dat de moeilijkheden veeleerkomen uit Fargs d t namelgk Mno Mahou zelf zgninvloed heeft doen gelden tegen de veranderingenin het oorp d plomatiqua in repuMikeinscheni in Om de zaak echter iri orde te brengen zou de Choi enl gaan nanr lio ni en de markies de Noailles vandaar naar M idrid I I e Maarschalk heeft even weinig ingenomenheid betuigd met het beginsel om de geestelijken op de tohulen te vervangen door leeken onderwgzer Deze tnsschenkomst van den Maarschalk is teVreemder omdat als hij zich iu olericale richtingbeweegt de laatste kansen om in 18S0 herkofon teworden voor hem verloren gaan Men zou zioh overigens vergissen indien men aan deu persoonlijken inVloed van deu Maarschalk gevolgen van eenige grootere beteekenis hecht te BINN ENLAND GOUUA 3 December 1878 Ook hier trr stede heeft zich onder voorzitter ohap vau den burgemeester eene commissie gevormd tot het in ontvangst nemen der giften van die Goudsch lugezeteneu welke mochten willen bgdrageu tot het nationaal geschenk dat onze aanstaande koningin bg bare komst bier te lande xal worden aangeboden De hl er Dr C A Tebbenho leeraar aan de Ilgks Hoogere Burgeraphool alhier staat no I op de voordracht tot benoeming van een leeranr in de geschiedt iils aan de Kweekschool voor onderwgzers en OLderwgzersssen bg het lager onderwgs te Amsterdam Staten Oeneraal Tweibk Kt ui Zittingen van 30 November pn 2 December 1878 In de zitting van Zaterdag is de Indische begrooting afgehandeld na vr j langdurige discnssien onr hoofdstuk II der middelen in Indië Dit hoofdstak werd aangenomen met 45 stemmen tegen 1 die van den heer Saaymans Vader nadat art 8 de uieawe prfsooeele belasting voor Buropeanen met 44 tegen 6 stemmen was aangenomen In de zitting viiu gisteren zgn de beraadslagingen over de staatHbegrootiug aangevangen De hh Mimmelpejiuinck van der 0 e en Teding van Berkhout hebbrii sterk afgrkturd het rapport omtrent het sohoulwet pi iiiioiiueineut De heer Gratama heeft aangcdroiiiren op de aitbreidiog vab het kiesrecht en het ilgemeen steinreoh bepleit De heer Blnsa weiiseht de herzieuiug der grondbelasting als den horksteen der belastingregeling De heer van Eek tond verataudige niet kh ingeestige bezuiniging voor Heden voortzetting Het b i de twede kamer der aliiten generaal ingediende we sontwerp tut regeling van de verhouding dr r Mmid leien van Nederbindsoh Indié tot riie ¥ in het rijk iu Europ bevat de volgende artikelen Art 1 H I H ir ikel der wet van Ï3 April 188 t wordt lervAiigpu door de volgende bepalingen Op hrt Iste buofdstok worden g bracbt lo eene OB v B m ailliotn nlden als jdnge van Kadetiandseh iBdie aan de rqkainkldelen ter vergoeding v B de nitgaven welke wegeni het beheer van Nederlandeah Inriié ten Late der Staalsbegrootiug Komtii 2o de aoinmeu benoodigd tot afloning en lot betaiiuff vuu Juteceeten en MikOTtra van MhvMen door du staal te baton M iMMitab Jafi6 MO t guao Art 8 Ortf wiBotilelitfce of bfi de wet vaitgeateUe batige sloten van Indische dientten wordt niet br ikt dau bg afzauderlgke wet Toor zoover dl bange sloten niet moeten dienen lot dekking van vermordelqke of bq de wet vasigestaide nadeelige slotru van Iiidisobp diensten worden zq in de eeftte pliat btstetnt tot dekking van de koatea van groote wi rkf u vju u mee nut in NederUndS Indie en t ii bwieagewcisr iflvssiog van scbald tal babcave vau Nedvliiui ak Iudie iliX r den slaat aaa tsgtié Art S Deze wet treedt in werking met den dag harer afkondiging Naar aanleiding tan het jongste apoorwegongeluk te Eiudhoveii schrift men aan de UiddM Ot het volgende gin uw nommer van den 26stan dezer leeat men de reizigg jKkwanan geen letsel wat daaraan moet worden toegeschreven dat de passagiers bg dezen treiu steeds in de achterste v agens worden geplaatst Het personeel was gezeten iii de oamiddellgk achter teu tender geplaiitste bagagewageus die beide zgn verbrijzeld Dat niet al de gewonde conducteurs zich in de onmiddelgk achter den tender geplaatste bagagewagens bevonden maar ook voor een deel in de bagagewagens achter aan den trein behoeft wtl geen betoog Éif oonduoleurs in twee bagagew igeus is wat kras De oorzaak dat nu en iu het algemeen bg botsiuzBU in den rigel het treinpersoneel eerder gewond wotldt ligt meer iu de omstandigheid dat dit personeel meestal niet zit maar staat of op en neer loopt vóoial is dit het geval bij het naderen van een station Nu is liet duidelgk dai bg botsingen dat personeel veel meer kans heeft om omver en tegen het ceu of ander voorwerp geworpen te worden dan de reizigers die ritten De statistiek vau de spoorwegongelukken duidt dit ten duiilelijkste aan Zij leert in het algemeen dat bg botsingen en ontsporingen de zioh in het midden van deu trein bevindende rgtnigen de minste kans van gev iar opleveren Bg botsingen zijn de voorste en achterste wagens het metst ami bi sch idigiugen blootgesteld bij onisporingeu vjii de locomotief en botsing vau deze met een anderen trein hebben de voorste wanneer doarenlegen een Irein door een andereu wordt ingehaald de achterste wagens het meeste te lijden Van de zitplaatsen zgn de terugrijrleiide dat wil leggen wanneer men met den rug naar de locomotief gekeerd zit veiliger dan de voornitrijdeude Onder de 100 botsingen die op de spoorwegen plaats hebben leert Ie onderviiiding dat steeds 85 tot 90 iu de richting vau voiea naar achteren plaats hebben waarbij dau ook de met ileii rug uaar de locomotief gekeerd zilteiidc reizigers Heen tegen hel beschot worden gedrongen terwyl de met het gezicht naar de m ichiue gcberd zitlm le reizigers van hunne zitplaatsen orden weggeslingerd Bg het uitstrekken der beenen ouder de tegeuovtrgcstelde plaats o bij hel op de eene ot andere wgze beletten vnn de vrij bewiging der ledematen ontstaat daar bg iedere buitengewoon snelle en sterke beweging van het rijtuig het lichaam voorof achterwaarts wordt geslingerd al licht beenbreuk Dit kan vermeden worden nanneer men zich door genoegiame breedte der rgtnigen volkomen vrg op igne plaat bewegen kan De Synodale commissie heeft hare taak in vier zittingen volbrannt Voor een groot eedeelte bestond hare werkzaamheid in de uitvoering van hetgeen haar door dr Synode deze jaars was opgedragen terwijl de vele andere haar ingekomen stokken tot nadere behandeling in de voorjaarsvergadering zgn aangehouden Ouder de zaken die door de oommissie zijn afI gedaan verdient inzonderheid vermelding dat zg door eene ingekomen circuUire van eene particnliert commissie tot bevordering van de Zondagsheiliging er op gewezen dat in het ontwerp van een wetboek van strafrecht den Koning door de bekeude Staatacommlssie aangeboden de afschaffing der wel van 1 Maart 1S15 Staaltilad n 21 de zoogenaamde Zondagswet wordt voorgesteld zich verplicht heeft geacht zich ter dier zake tot den Koning te wenden met den hartelijken wensch en de dringende bede dat bg de vaststelliug van een nieuw wetboek van strafrecht of naar aanleiding daarvan aan dat voorstel geen gevolg wordj gegeven zouder gelgktgdige vaststelling althans van nieuwe bepalingen waarin de beginselen der wet vau 1 Maart 1815 gehandhaafd warden Een verzoek om dispensatie van de bepalingen iu art 1 S van het Segleineut op het godtdienstonderwgs voor de toelating lot het eia nen voor godsdienstonderwijzer werd afgeweten op grond der slotbepaling van art li van het Algemeen reglement TbX gleeomnritleerde voor spoedvorderende laken en Toof het loHiabi op de adiainittratia van den qoaeslorgeueraal werdea de hb Teding van Berkfaont D koA berfcoKD terwijl in laatstgenoemde betrekkiig ban als aecnndi werden toegevoegd de hh vander Tcgt en JaBiaa Ktri Ct Een milicien plaatsvervanger van de lisfaling 1878 stond Vrüdagnaeht van 2 tol 4 nre te Qrave op post ter bewaking van eenig hout iu de nabgheid van de Maas Toen men hem wilde aflossen was hij verdwenen Kaar alle waarschgnlgkheid heeft hg ziflb van ztfii post bfgéVen a i hij door de duisterol milteid iu de Maas geraakt Trn mintle in do nabgheid van zijn post werd zijn politiemuts gevonden iu hel water drjjvende en werd ook ziju geweer met een dreg opgehaald Te Orertmidenberg heeft zioh eene commissie gevormd om gelden in te zamelen bij de onderofficieren der landmacht van het Nederiandsche leger ten einde aan Z M den Koning bg gelegenheid van Hd huwelijk een huldeblgk namens de onderofficieren aan te bieden Te Assen hebben de gezameul ke poeliers in dit jachtseizoen reeds 30 000 aau wild besteed Verschillenye aangiften zgn bij de politie gedaan omtrent het stelen van Aihapen uit de weidrn in den omtrek vnn Amsterdom De dader of daders slachten het beest in de wei ontdoen het van de vacht nemen de achterbouten mede en laten het overige achter Tot dusverre zgn de even brutale als gevaarlijke dieven nog niet ontdekt Practische toepassing van de pbouograaf Op eene talrijk bezochte stance door den heer Maju te Zaandam gehouden kwam een der aanwezigen op den inval om voor de jverkiezing van leden voor de Kamel vsn koophadel de candidaten Ie doen prodameeren door de phonograaf Oniier luiden bijval van het publiek bracht de phouograaf zeer daidelgk het gesprokene over terwijl twee dagen later de aldus geproclameerde candidaten ook met groote meerderhsid van stemmen werden gekozen Ëen st mltje van Amerikaansqhe geestdrift Een der bladen vnn Boston schrijft het volgende over den b roemden violist Wilhelmi Na een diepen indruk op zgn toehoorders te hebben gemaakt door zgn niterlgk alleen zijn waardige hoodiog zgn rsusaohtige gestalte hooge stutunr en majestueusen Bedhoveiischen kop zgn kalme maar niet onvriendelgke courtoisie en met al die zelfbehrersching in een man vnn 33 jaren in den bloei des levens het oog vol jeugdig vuur na door zgn mannelgke schooubrid zgn toehoorders voor zich te hebben gewonnen wist hij door zijn spel hun bewondering in dier mate op te wekken dat vóór dat het concert was afgeluopen de geestdrift tot een hoogte klom waarop iedereen opstaat sohreenwt en toejuicht louder aan vormen te denken I Se Nieuw vm den Bag jtAiistett in de kwestie der Kamera v in Koophandel eeu jaariyksche vergadering te doen bgeenkomen van afgevaardigden door de Kamers uit haar midden gekozen Zulk een vergadering zou de bevoegdheid moeten heblieu zioh ledeu toe te voegen buiten de Kamers die geacht kunnen worden kundige raadslieden in haudels en industriezaken Ie zgn welk getal buiteuleden tol een maximum beperkt zou kunnen worden De Kege riug zou slechts in zooverre iu deze samenwerking betrokken moeten zijn dat zg er haar goedkeuring aau verleende en haar officieel erkende Misschien ware het ook wensohelijk dst de Minister er zich door iemand hel vertegenwoordigen De Kamers zelf zouden door zulk een algemeene vergadering niet overbodig worden er blgven tal van plaatselijke behingen te behartigen De algemeene vergadering zou dau dienen om den bloei van handel eu industrie die uationale belangen zgn in al hun omvang te bespreken Afschaffing der Kamers van Koophomlel zou volgen het blad hoogst verkeerd zgu Door samenwerking tot stand te brengen op de boven aangegeven wgze zou aan de resultaten barer bemoeiingen een meer practische richting zgn gegeven In de rendée is het graf van eenen Romeinschen pretoriaan of eenen legioensoldaat gevonden namelijk te Jart arrondissement des Sables De vond is opmerkelgk De werpspie met looden ring rondelle en de looden helm zijn tot dusver eenig De vormvan den helm de apeer met looden ring zgn onbetwistbaar Eomeinsoh Men heeft daarin akoo de wapenen van eenen soldaat uit den tgd van Oaeiar atochten in Galiië Te o Hage is een comité opgericht met het doel om een Westlandsohe tramway radatsohappij te vestigen waardoor men het Wetilaud ihzonderheid Looiduinen m Uitti gemaenaohap wil bMigen met dé teafclebtlo dan thana bet ge al k Tev wil men daaraan verbinden een badhuis en een zeebad inriobting aas het strand Ie Loodaduiuen Het maal hai eiyk kapitaal zal bedragen 200 000 Door verschillende spoorwegmaatscbappgeu in Oostenrijk was aan de Regeenng gevraagd om de rijtuigen met petroleum 4e mogen verlichte Da Kegeering heeft afwijzend op dat verzoek beslist en deze verllehting zoo lang verbod totdat men veilig petrolediB COnpéTftmppn em nitgevotiden hebbsft Wanneer door nieuwe uitvindingen of verbeteringen het bezwaar legrn de eiligheid kan worden weggtiiAtlRn dau wil de Begeeriiig haar toestemming wel fêtfeeueu Intuischen worden de proefnemingen tot Ijetere verlichiing der rijtuigen voortgezet Men verwooht ook daar veel van het eleetrische licht Vele personen die hunne bezigheden buitenshui hebben kunnen zioh niet genoeg verplegen wanneer lij verkouden zijn of aan bronchitis catharren of Buiere aandoeningen van de bronohes of longen Igden Niets is voor hen inderdaad beter eu gemakkeIgker dan t gebruik der keriaptulei van Guyot die slle afkooksels siropen p tes en borstdranken vervangen t Is voldoende Om telkens wanneer men gaat eten twee of drie kapsules iu te nemen Daar elke flacon zestig teerkapsules bevat kost dit werkdadig geneesiniddd s chts den geringea prij van zes 4 acht centen daags terwijl het ontheft van het gebruik van andere geneesmiddelen Om zeker te zijn dat men de echte kapsules heeft moet men op de driekleurige handteekening van den heer Ouyol op het etiquette letten In de meeste apotheken zgn de kapsules te verkrijgen wordt franco verzonden in een mooi juweelkistje van blauw satijn met Iniriaal De teekeuing van dezen armband komt voor in onzeu onlangs verschenen geiUustreerden Catalogus voor St Nicolaa eu Nieuwjaarsgeschenlteu dien wjj gratis en franco toezenden aau eeu ieder die daarom de aanvrage doet aan de i Groote Magassijnen van den FRINTËMPS te FaiijB Gevonden en aan hel bureau van Politie gedeponeerd Eeu kinder overdoek eu een bovenstuk van een gouden Oorknop met Koraal Ook kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een Weegboora gevonden in het water aan den Fluweelen Singel Laatste Berichten PeSth 2 Dec De Hongoarsohe delegatie nam j de begrootingen aan van de ministeries van financiën en vau marine Zij keurde hierbij f 06d de som uitgetrokken voor het bouwen vau een ciladelschip JPeStb 2 Dec De begrootiiigscommissie vau de Oostenrgksche delegatie nam na leveudige beraad Ingingen aan een voorstel van Herbal om het ontwerp betreffende het crediet voor het bezetten va j Bosnië eu llerzegowina niet te behandelen maar voor i loopig toe te stann 15 millioeu als buitengewoon oorlogskrediet om te voorzien in de behoeften der soldaten iu die gewesten gelegerd Is er meer noodig dan moet daarvoor overeenkomstig de bepalingen der grondwet goedkeuring worden gevraagd De commissie bchttiidelJe vervolgens het rapport van Schaup betreffende de hrgrootiug van buitenlandschr zaken Andrussy verklaarde dat dit rapport gcrii nauwkeurig verslag der beraadslagingen bfhelsdr maar een aankLicht en een formeel votum vau wanirounen hg zou tegeuover dat rapport tooneu hoe ojuslituiioneel gezind hg is Hel rapport werd vervolgen bg hoofdelijke stemming met 12 tegen 6 sienrtnen onveranderd door de oommissie aaugenomen Morgen volgt de zitting der delegatie i Burgerlijke Stand ACHOHEiNi ti Nor Ocrrit Corntlit oodert O C rag Ka JBs en M Pgleo 10 Oormlii ouilor E Ortr de Linden en F AIckrgn Hundrlliu naders A llrlct en W Zuydveld Rlcburd AufïuBt Cdrl en lalianBnil Anton ouden ï H A Wulf en H A Quinterar 1 Drc Jasna ondera A Andere n A vnn Vii t Kraak ondéra H de Weger en K ran der Spelt llerardua oudere Cf Viezer en Koalw f iifkkot oaééri A IJaMlatga eu O de Jmd OVERtl DBN O No C G ran den Berg 3 ra nn Z e Kiallii l j 8 ui 1 Dfc A van Bijl g a W M vau der Neut 3 j H Begeer Hl ƒ S Verbnosi Ij SW APVERTE rrriÉN Heden overleed tot diepe droefheid van mg en mgne Kinderen mgn geliefde Echtgenoot HBNDUIK BËGEEB Wed H BBaBEB Gouda 3 Dec 1878 geb D W VtJtmtos ♦ i IV aw OT MèwOTtTTlx ÜVÉN bfltnigen hun weigemeenden dank voor de blijken van belangstelling onderronden bg de geboorte van fa an Zoon Chuia 3 December 1878 Voor de vele bewezen van belangstelling bg het oTerlgden van mgn geliefde Echtgenoote ondervonden betuig ik ook namens mijne kinderen mgnen hartebjken dank Lt visser Gouda 3 December 1878 EENE OEMEUBILEERDB BENSBEN MEAUES met 8ÜITB woidt met KOSTenBfiülENING aangeboden aan een Heer uit den fats stand tegen 1 Januari Adres aan het Bureau dezer Conrant onder No 175 IEMAND voorzien van goede getuigschriften bekend met administratie Franscheen Dnitsche taal zoekt plaatsing op een Kantoor of Fabriek Franco brieven worden ingewacht onder N 176 aan het Bnieaa van dit Blad W iYRAAIJMAARKHS Banketbakker Haven heeft van ai ZATJ aDA i voorhanden D1VKH8E BOESTPLATEN met vqrachillende smaken als VANILLE FLEUR D ÜKANGE MAKASQL IN KIKSt H i FKAÜBOZEN KOFHJ PEBRKN m 4 PUNöOH iM CHINAAöAPPS f KüöE ClTKÜhN CHU Ot AAD SAFFKAAiV ANNAlSA d euz k J Verder MAIISEPIX IIA ITE gevuld met FONDANT Sui prises 8uikerwerken Öhocolaad Artikelen Voortdurend VEKüGHE BOIEBLETTEBS ÜÜIISIJZEMOODJËS bö VOORUIT BESTELLING KB De WIKKEL is ZONDAG den gclietflen dag geupi Rd HCÏ ËN ontvangen BUP VANSBU Hooge Gouwe Beste Qeldersche gerookte en gekookte HAMMEN dito Geldersch gerookt SPFjK gerookte WORSr dito BOTEHHAMMKN WOBST bERVfcLAATWORHT Haagsche Ll VK WÜRST gerookt VLEESUH gerookte ZULT ÖAUCYSE BELOGNB en ROLPENS verder alle soorten van Kruideniei s en Grutterswaren Koffie ea Thae beveelt zieh beleefilelyk in UEd gunst aan WOMT GEVEAAm bij eene burgerlgke Familie KOST en INW ONING voor Twee Fatsoenlijke Jongelieden Brieven franco met prysopgave bureel dezer Courant onder No 177 Gevraagd tegen hoog loon eene WERKSTER van d P G voor iederen Vrgdag bepaald en ook andere dagen die ook netjes Kamera kan doen Adres onder NO 178 aan bat Btatieaa dezer Courant BÖÏÏWLAND T Te Huur of te Koop een stnk BOUWLAND te Geuda met e daarop te bonwen Woning ingerigt kunnende worden voor gtttlfiog van Vee Adrei franco den Uitgever dezer Conrant onder No 179 UIT DE hand te KOOP EEN LAST GROTSTËENEM zeer geschikt om in TUINEN een grot te maken Adres aaa ket Bureau dezer Oonrust onder N 180 7EBL0BEN Op Maandag den 25 November jl is te GOüDA verloren een pakje va wü papier inhoudende MANILLA MEÜBBL3TALEN De eerlijke vinder gelieve hetzelve terng te bezorgen in het Hotel de Zaliu op de Markt Openbare Verkoopingf TE GOÜDA in en bg het huis No 4 aan den Tiende weg ten overstaan van Notaris MONTIJN op DINÜSDAÖ 17 DECEMBER 1878 van een MEÜBILAIRBN IlVBOEMhMÏÏf waaronder Bedden Ledikanten Linnen en Tafelgoed Stoelen Tafels Spiegels Sehildergen Naaimachine Uonden Zilverwerk Billard met toebehooren Behangersgeraedschappen en heti geen verder te voorsebgn zal worden gebwtehtC Alles vóór den Verkoopdag te zien Zondag van 2 4 en Maandag van 9 I3 nJ 4 uur Oov da Oosthaveo B 14 PofUraitcr Portmits Cartea Portraits Alb iB Deaains Spéciriité d Agrmdiastinvta d Bortraiiil e mailKe nTAmiEN GODDVEUHeËH EIZ klketfflAflB DtAÜst 5 Alesuidèr8lira f f Ui oOf aaA7BMaA0Ei zal eiken DONDERDAG vaa 9 tot 12 nor te Goudoi Hotel Tivous Spoorstraat t eottBulteeraa of tebriftemk t ontbiedan zgia