Goudsche Courant, zondag 1 december 1878

PRENTENBOEKEN POSTZEGELS van alle Landen Vrijdag 6 Deoeflitter N 2228 1878 GOUDSCHE COURAW Nieuws en Advertentieblad voor fionda en Omstreken enz ruim 700 diverse Nummers voorhanden bij A BRINKMAN Lange Tiendeweg Tllfiiil Banketbakker Hoogstraat beveelt zich weder beleefd aan tot het LEVEREN van Suiker en Chocola adwerk enz mm m meie wit 7an m zijn de Sig aren van het merk Prins IJendrili per stuk 2 cent i Reoilg net verpakt In Kist van 100 stuk f 2 I In Rist van 50 1 i pWIlAgill AZ La n ge Tiendeweg DONDERDAG S Heeemöer TOMBOUL Zonder l ieten 50 cent het Lot Wed A QUANT K leiweg Gouda 9 m WêM BWM itfaê Banketbakker Wijdstraat heeft VOOBHANDEÜJ eene fijne COLLECTIE Oiocolaad en Suikerwerken eene groote Sorteering Fransche en Duitsche SURPRISES en gedurende het St NICOLAASFEEST versche Amandel en Confiluurliartcn diverse groote en kleine Taarten goed gevulde BOTERLETTERS BANKETLETTERS SAUSIJSENBROODJES en enz EXPOSITIOi Sl NrCÖLAAS L HOIST ihV ONTVANGEN eene i uime keuze Nouveautés in OALAN imiÊN SPEELGOEDEREN en SURPRISES Tevens TOMBOLA zonder nieten k bO CENTS Gebroeders KAIPHDUZEN HOFLEVERANCIEKS hebben de eer te berichten dat hnnne ETALAGE voor het ST mCOLAASFEEST in gereedheid is en bevelen zich aan tot het ileveren van GOED GEVULDE De ondergeteekende verzoekt BESTELLIN GEN VAN ARTIKELEN welke moeten dienen als voor het aanstaande St Nicolaasfeest SPOEDIG te mogen ontvangen ten einde op een tijdige bezorging te kannen rekenen W N RAAIJMAAKERS OM Banketbakker Haven alhier l MilMMf U HOFLEVERANCIER heeft de eer te berichten dat bi gelegenheid van het 8t NICOLAAö PBESI hjj weder mim voorzien zal zfjn van Goed Jieviildc BOTKaLETTEIlS Fijne Chocolaad en Suikerwerken ST NICOLAAS DADEAÜL De ondergeteekende is mim voorzien van Photographic Poêëie en Plakalbums Schrijfen Mumieh mappen Lesaenaartjes eene fraaye Sorteering Papeteriën en Prentenboeken enz B A VERZML Korte Tiendeweg D 1 Steeds voorradig VooraniJ Tafel en Deasertmeësen alsmede eene groote Sorteering F ne ZAKMESSEN alles uit de beroemde Fabriek van Priedr Herder Abr xoon te Solingen in de Fransche Engelsche en Hoogduitsche TAAL m LKTTERRÜXDE HANDELSCORBESPONDENTIE LAGER ONDERWIJS in de gewone Vakken Vertalingen in en uH bovengenoemde Tal n J VERBOON Crabethstraat Q 183 Ladies or Gent who wish to read the FAMILY HER ALD apply to J VERBO ON jl VDA PwK VAM A Bjuhkma Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algeraeene kennis Dat aan de Kiesgeregtigden zgu toegezonden de Stembiljetten tot het benoemen ran Leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken en dat wanneer eenig Kiezer zgn Stembriefje heeft verloren of er geen mogt hebben ontvangen h zich tot bekoming daarvan ter Gemeente Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering van Stembriefjes zal aanvangen op Maandag den 9n December aanstaande des morgens ten 10 en eindigen des namiddags ten 1 ure ua irelk tgdstip geen biljetten meer worden aangenomen dan die van de in de zaal aanwezige Kiezers zullende onmiddelijk daarna met de Opening der Stembiljetten worden aangevangen Oouda den 3n December 1878 Burgemeester en Wethouders voorooerad VAN BERGEN IJZBNDOORN De Secretaris BROUWER VUUE SCHOÏÏW BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda doen te weten dat het bij art 36 der Verordening op de Brandweer voorge clirereo onderzoek in Woonhuizen eu Gebouwen door Meeren Brandmeesters en Onder Brandmeesters zal worden gedaan Dinsdag en Woensdag den lUu en l n December aanstaande terwjjl de uasohouw zal plaats hebbeu Vrydag den 27u December daaraanvolgende wordende dr bewoners of gebruikers uitgeuoodigd genoemde Heef d to in atiMi t McUab Oeada den 3n December 1S78 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN f De Secretaris BROUWER BUITEiSrLAND Ilultenlauilscli Overzicbt In Engeland bereidt men zich van beide zijden ernstig voor op het groot eu gewichtig debat in de binnen een paar dagen te openeu parlementazittiiig Op bet oogenblik gaan de krijgsbewegingen blijkbar niet zoo vlot als eerst door de Eugelsohe dagg laden werd ondersteld Er werd toen gesproken vau overwintering te Djellalabad maar nu hoort men dat deze plaats door de Afghanen in geiluchten staat van tegenwèer wordt gebracht en de troepen waarschijulyk te Dakka zuUen overwinteren Evenioo is het gelegen met de colonne die uit Quetta oprukte Dtze zou te Kandahar overwinteren Haar nu blykt dat het transport groote bezwaren oplevert De kameelen ig ht en een groot gedeelte van deze lastdieren is spoedig onbruikbaar geworden Thans wordt gezegd dat generaal Biddnlph eerst in Januari er aan zal kunnen denken naar Kandahar op te rukken lutusseheu Igden zgne troepea zeer van de geduchte koude Het bedeukelgkste nieuws echter komt van de middelste colonne onder generaal Éoberts die door het Koeramdal trekt Volgens een uitvoerig telegram aan de Slmdard wus zgn colonne Zaterdag een heel eind weegs den Peiwar pas ingetrokken en aren ze bezig alles gereed te maken voor ht t bivak toen ze plotseling werden be p hoten door battergen op een kam boren den pu Tevergeefs poogde de artillerie den vjjond te rerdrgven Zgne kogels bleven midden in het karop vallen eu de geheele maeht moest terugtrekken tot aan den ingang van den pas om builen schot te komen Maandag voormiddag zegt de correspondent zullen wg weer in grootere sterkte voorwaarts rukken en ofschoon men kan rekenen op een hevig gevecht daar de rgand al de voornaamste stellingen boven in dei pas bezet heeft is er geen twgfel of wg zullen Dem slaan eu tot Sjaturgardau terugdrgveu Maar daar kan weder heftige tegenstond worden verwacht In Frankrijk moet bij den Senaat de op Zaterdag door de afgeroardigden aangenomen begrooting rerder worden behandeld tul spoedig dus kunneu wij weten wat er geworden lis vau de lang besproken interpellatie van de geiaiiieulgke auti npublikeiusohe partgen Is daar de builget qnaeslie aan cnomen dan zal daar ook de gruote ijuarsiie van hel onderwijs de hoofdzaak worden Mi n zal er ver moedelgk zoover niet willen gaan als de tegenwoordige meerderheid in België doch ook in Frankrgk is het duidelijk gebleken dat r belangrgke maatregelen moeten worden genoliien wil men eenige zekerheid hebben dat er zoo algemeen mogelijk eenig voldoend onderwgs zal gegeven worden Volgens berichten uit Rome is de Italiaansche minister van justitie in overleg met deu minister vau biunenlAudsche zaken bezig uan eeu ontwerp tot rerbetenug der wetten op de openbare veiligheid Ook iu Spanje maakt de Begecring blijkbaar zich zeer ongerust en er wordt ua zelfs gesproken van pogingen om bnitenlandsche legeeringeu tot gemeenschappelgke handelingen te bewegen Sommigen beweren zelfs dat reeds eenigermate overeenstemming werd verkregen met Duiiseblaod Oostenrijk en Italié en gepoogd worden zal interaatioHale verdedigingsmaatregelen te nemen De verwachting dat de C tenrgksijhe Regeering t weder met de Rijksraadsdel gatie eens zou worden wordt niet verwezenlijkt Herbst de hoofdman der oonstilBtioneelen beeft een uieuwen zet gedaan iu de begrootingscommissie steld hij voor het voor 79 aangerraogde Bosnische credietuietin zgn geheel goed te keureu maar slechts 15 millioen toe te staan als buitengewoon oorlogscreüiet om iu de bthoeflen vau het leger in Bosmé te voor jfU j bjükt er daarvoor meer noodig te zQn dan inoM de Regeeriiig dit op constitutiondtle wgie rragea Aodraesy leed verder een nederlaag iu de commissie want met 12 tegen 6 stemmen werd het partgdige rapport aangenomen De houdlug vau de commissie is wel eeu gevolg van de groote rederoeriog vau Audrassy men be schouwt van couatitutioneele zgile d4e rede als eeu pleidooi voor de annexatie von Bosnië De houding van de OiJsteurgksohe Delegatie werkt uu ongunstig terug op de Hongaarsohe Delegatie en bet Hougaarsche Lagerhuis Uit Rome wordt aan den Slmiari geseind dat door deu Paus geheime maar zeer gestrenge instruolien zgu uitgevaardigd tege de woelingen der Jezuïeten met name in Frankrgk en België Het zou hun ten strengste zijn verboden zich iu de zaken der diocesen te mengen Zg worden aangemaand zich stipt aan hunne regels te hmden en buiieu hunne kloosters niets te doen zonder machtiging van de bisschoppen Verder beweert de oorrespondent dot de Paus aan de Duitsche regeering vergunning vroeg voor de vestiging van semeiiarien in diocesen thiiiis zonder bisschoppen Naar bet schijnt zal dit worden toegestaan Blijkens de telegrammen omtrent de opening van het Congres te Washington zal met 1 Januari e k de betaling in specie worden hervat In de schatkist is daartoe doU 1+1 888 100 beschikbaar Papier zal te New York door de sohutkist tegen een gelgk bedrag in specie worden ingewisseld en aan alle regeeringska ntoren zal last worden gegeven om papier tot de daarop uitgedrukte waarde in ontvangst te nemen voor alle betalingen Omtrent de zilveren munt wordt aanbevolen of het gehalte aan te nemen dat de marktwaardeainduidt tussuhen zilver en goud f het aantal zil reren dollars te beperken BINNENLAND y GOUDA B December 1878 De ilvereu medaille ingesteld bg kon besluit van B Mei 1877 is door Z M bij besluit van 14 Juli jongstl toegezonden o a aan den heer J F C Prince voormalig kupileiu bg de dd schutterij alhier ter zake van door hem betoonde belangstilliiig iu de wetenschapptlgke en kunstvirziimcliiigeu dis Rijks door het aoubiedeu van eeu belangrgk geschenk aan het Bijks Ethnographisch Must uin te Leiden Z itefdagnvond is hier in hechtenis genomen een persoon die zich voor Bijks veldwachter uitgaf en zich onder ddt beuriegelijk roorgeven bij verscheiden personen wist in te dringen ten einde hen op te lichten De man zou eerst kortelings uil de gevangenis ontslagen zgn Hg is naar Rotterdam overgebracht Dinsdagavond had eene vergadering plaats van het hier gevestigde departement der Maatachappg tot Nut van t Algemeen De heer H T Chappuis uit s Hertogrubosch trad als spreker op en droeg eene novelle voor getiteld Eeu gourerueur van den kouden grond en een schels met het opschrift Teleurgesteld Het publiek maakte blgkbaar met genoegen kennis met deze onderhoudend geschreven en goed voofgedragen verhalen Dinsdag 17 December e k zal in eene vergadering der Afd Gouda en Omstreken van het Ned Proteslautenbond een voordracht worden gehouden door den heer F W N Hugenholtr van Sandpoort De naam Hugeuholtz heeft ook onder het Goudsche publiek eeu goeden klank en ofschoon genoemde heer bier voor zoover wij weten nog uiinmtr optrad heeft kg ook als spreker eeu zóó gunstige repiflatie dat e n volle zaal van belangstetleadi toeh wi i lW hem ongetwijfeld te wachten staat In de zitting der Rotterdamsche Arr Be ktbwk vau Dinsd ig werd o a veroordeeld K Z onaBda te Woddimreen beach via ket niet geven van voedsel en slaapplaats uu een wegens het niet betalen der belasting iugelegerden milicien Eisch ƒ 25 boete of 7 dagen gevang De westelgke ringdijk van deu greambiueerden veenpolder van Zwamtnerdam en Reeuwijk is wegens Hen hoogen waterstaud inden polder Remwgk ingestort Naar aanleiding daarvan hebben gecommitteerde Ingelanden van den polder Reeuwgk besloten tot het dammen der ringvaart aldaar de vergunning te verleencu Staten GeneraaL Tweedb Kamm zittki van 3 en 4 December 1878 In de zitting van Dinsdag zijn de algemeene beraadslngini en over de begrooting voortgezet Dr hh Oorver lluoft en Hrydcnnjck zagen d iiauieiëele toekomst donker in De heer van Houten verUurde zich r in de liberalen afgescheiden te hebben ogidat de regeenns wal betreft bet kiesrecht eu da belastingen nift voldeed aan de eischen van het belastingstelsel zonder income tax Du heer HaiFinans laakte scherp de rapporteu omtrent het petitiouLement eu noemde die pamfletten en schotschriften De heer Heyelenrijck wilde het de regeering zonder venuking v iii beginselen niet te lustig maken met het oog op de tijdsomstandigheden De heer vau Wassenaer erweet de regeering zoo weinig op zedelgk terrein tot stand te brengen Db heer Brouwers keurde de pulitif ke gedragslijn der regeering af vooral ter zake van de onderwijswet In de zitting van gisteren zijn na aanneming van eenige naturalisatii en snppletoire begrootiugswetten de algemeene beraadslagingeu over de stoaUbcgrooting voortgezet en afgelooptn De heer Em gers keurde de bekrompen zuinigheid af en noemde het peiilioiinemeut ontecrend waartegen de heer vau der Hoeven krachtig protesteerde De heer van den Berch ran Heemstede drong aan on eeue wet egeu het socialisme De hh Borgesius eu van Kok oulkeiiileii dr noodzakelgkheid voor den heer vaa Houten o n het partg v rbond te verlaten De minister Kiippeyue verdedigde de rapporten omtrent liet petitionnenieut bestreed het nemen vau dwangmiiatI regelen op zedelijk gebied of tot kiering viiu bet socialisme verklaarde zich bi piiidd tege ustaiider van het ulgemien stemrecht en hield vol dal de kamer nitdrukie de opinie van hel volk De minister vau tinnncicu zou na het Kirsl rteis op nieuw eene voordracht tot h ieaiug der belastuif op de oiigei