Goudsche Courant, zondag 8 december 1878

tlaopen Na cenige kreten op t oogenblik toen TnCtut naar tie gevaugems werd teruj gebracnt ging meaigl uitten Volgens latere berichten hebbeu beide beschuldigden eassatia aaugeteekeud i De kfiier ru keiieriu van Duitscblaad zya te Berlya teruggekeerd eu met groote geestdrift outTHUgcn Dadelgk daarna heeft Wilhelm de leiding der Staatnaken weder aaufaord Aan de lf aer ZeUiui j wordt uit Berlijn gemeld dat uuu de leiders der sociahstiu eu andere leden Tan deu partij bevel hebben ontTangeu om de hoofdstad en hure omgeving te verlaten slechts vierdagen was gegaiul om dit bevel op te volgeu Z l ju ongeveer alleu Sedert de bedoelde persouen deieJPstad hebben verlaten heeft nergens eeuige rnsiversturiug plaats gehad Met betrrkking tot bet plau om een interpellatie tot de regerriiig te riebteu betrelfende dt maatregelen op grond nn de nieuwe wet genomen wordt mede edeeld dat dit is opgegeven Het behaiidelru dtzir aangelegenhpid op het tijdstip dat de Keizer in ik hoofdstad terugkeert acht ietler jten leeiEtc ongepast Dewyl lui U sich uu heeft voorgenomen om de laak te behandelen by gelegenheid dat de begrootiiig Tan eeredieust ter tufel komt is door de regeermg bepaald dat bedoeld budget zoo spoedig doenlijk laj worden behandeld Het nieuwe Turksche ministerie ij aU volgt samengesteld Kheireddin pacha grootvizier Ahraet eifeudi 8heik ul Islam Qhazi Osman oorlog Karatlieodorypadia buiteulandsohe zakan Kadri pacha binnenluulsche zaken Said pacha justitie Djeviiet pacha loophaudel Sawas pacha openbare werken generaal tTfet politie Riia bey is tot eersten secretaris T n deu Sultan CD Photiades Banf pacha tot gouverneur van Candia benoemd Bij een keizerlykeu hatt wordt het kabinet eens ziudheid aanbevolen en de onmiddellijke uitvoering gelast van de aangekondigde hervormingen eu van al die maatregelen waardoor de rampen in den oorlog geleden kunnen hersteld worden Ue afkoudigiog der voorgenomen hervormingen wordt bij een aanstaanden keizerlijken hatt toegezegd Aangaande bet uieuwe ministerie worden uit Konstantiuopel de volgende bijzondtrhedeii medegedeeld I e nieuwe grootvizier Keireiidin pacbn is van geboorte ecu Oireassièr maar hijzelf weet niet van welken stam Hij werd als kind naar Konstautiuopel ftevoerd eu spoedig daarop naar Noord Afrika waarbij fcet grootste gedeelte vau iqu leven doorbncht Hij iprefkt en Terslaat Turk ch maar gebruikt liever Ara bisoh of Pransch Dit laatste spreekt hij met een zeer aterk accent maar zeer vloeiend en met groote duideh jgkheid drukt hij er zich iu uit Geruimeu lyd was hij teerste ministef van den Bey van Tunis eu deu Sultan en werd hij bekend door een boekje aanbevolen door eeu der Ulema s waarin hij poogde te bewijzen dat de hedendaag che denkbeelden van vrijheid en vooruitgang volstrekt niet in stryd zguraet de hoofdbtgiiiselen van den Islam vervat in den Koran eu zijne Cünimeutarcn door de beste gi leerden Die het tegendeel beweren meent hij zijn of onkundigen öf persuueii die ene Tcrkeerde uitlegging volgen van de U Schriften Naar zijn gevoelen kau Turkije niet tot nieuw leven komen tenzij dit geschiede door de Mohainnieilanen zelTeu en de gteetel kheid moet daaraan eeu werkzaam deel nemen Het gevolg van deze denkbeelden z l natuurlijk wezen dat de Ulema s onder dezen grootvizier veel meerstaatkundinen invloed krijgi u dim ir i er Men cht dit geen grdot bezwaar althans niet in deu eersten tgd omdat de hoogere geestelijkheid iii Turkije verlichter en Trijiinniger is dan doorgaans wordt In elk geval is de nieuwe grootvizier een man van Teel geestkracht eu daardoor onderscheidt hg zich reeds eer gunstig van tiju Toorgauge s Dan ook heeft hg l eheel het Tertronnea Tan denSultan eu hij tal dus belangrijke dingen tot tand kunnen brengen Daarbij moet in het oog worden gehouden dat de Sultan hem koos ten spgt van eeu machtige te enk nting in de officieele kringen Dit bewijst dat ook de Sultan geeu awak man is eu weet wat hg wil en over het geheel eDomen kan meo doa Tan deze Terauderiug kiet dan gseda Terwaehten Men beweert dat nn binnen weinige dagen een programma Tau de gewichtigste hervormingen zal warden openbaar gemaakt Oh de oordeeUelUngen Tan de Terschillende Oostenrijksohe bladen moet men opmaken dat de positie Tan Aadrassy dank zij de onhandigheid van de oppo itie in de laatste dagen weer verbeterd is In du eerste plaats ia het rapport dat door Andrassy reeds jn de Tergadering vau de commissie is afgekeurd zoo partijdijfgesteld dat d verwerpiug de Delegatie zoo goed als zeker is de afgevaardigden van het Heereuhnis in de Delegatie zulleu als één man tegen dat rapport stemmen eu wanneer Andrassy hier de meerderheid verkrggt zal hg zich eventueel om een motie Tan waulrouweu Tan den Eijkaraad te Weenen niet bekommeren de verhouding wordt op deie wgze omgekeerd niet Andrassy Igdt een nederlaag maar de eoustitutioneete oppoaitie BINNENLANDS GOUDA 7 December 1878 Z M heeft benoemd tot kapt kwsrtiermeester Tan de 2e kl bij het Ie reg veld art den Islen luit kwarlmecster I A StuSken Een bij het departewciit van koloniën ontvangen telegram van den Qouv Oeiieraal van NederlaudschIndië dd 6 December bevat de navolgende berichten omtrent deu staat van zaken iu Atjeh Zware bandjers beletten tijdelijk verdere aanrakiugen met de XXVI Moekim Eeuige hoofden uit de VII en uit de III Moekim hfnevens zendelingen van Toekoe Nanta zijn te Kotia R ulja gekomen Het hoofd der V Moekim Toekoe Aris heeft aaiTakingen gezocht en opkomst naar Kotta Radja toegezegd In de nieuw onderworpen streken keeren de hoofden en bevolking meer en meer lerug Te Malaboe is de oude radja die zich sinds Juni 1877 naar het binnenland had teruggetrokken met zijn tweedeu zoon wedergekeerd VEH 3ADEEING van bun GEMEENïEUAAÜ Dinsdag den lOn Dect iuber 1878 ten einde te behandelen Voorstel tot verliooging der schoolgelden Aauvraag om gerioleerde gronden bij de Doelensteeg Het adres der stoomboulinaaisch èppij de Volharding houdende verzoek om eeu stuk grond voor den bouweeuer wachtkamer voor passagiers met bergplaats voor goederen Voorstel tot wijziging der begrootiitg dienst 1878 en tot het doen vau betalingen uit den post vouii Oniüorzieue Uitgaven dier begrooting Te benüPinen Eeu hulponderwgzeres aau de openbare burgerschool voor meisjes Zondag 15 December e k geeft de Vereeniging Oefening haart Kansi uit lljtterd ua in deze gemeente een toonetlvoorsteHmg Heeds vroeger traden de leden dier Vereeniging hier op in een of ander toom elstuk bij welke opvoering het publiek naar wij rernameu veel genoegen smaakte Zij die toen voldaan huiswaarts keerden zullen zeker met genoegen de aankondiging dezer tooneelvoorstelliug ziin Wij vestigeu derhalve hunnen aandacht op acht rstaandi advertentie Naar men uit Arolsen meldt zal de voltrekkingTan het huwelijk van Z M den koning eu prinses Einina op 7 Januari plaats hebben De burgerlijke huwelyksvoltrekking zal des voorraiddags geschieden door deu landsdirectenr von Soinmcifeld de kerkelijke inzegening des avonds in de slotkapel De beide volgende dagen zullen aan schitterende feestelijkheden gewijd zijn die in zekere innie eeu kuustkarakler zullen hebben op de soirees zullen vocjnamelijk gebeurtenissen uit de Nederlandsche geschiedenis door levende beelden iu prachtige costumes worden voorgesteld ook zal duur buiteulandsohe kunstenaars eciicoperette worden opgevoerd Het echtpaar zal na de voltrekking Tan iet huwelgk waarscnijnlijk tot 10 Januari te Arolsen Tertoeven Staten Generaal Tweede Kaheb Zittingen van 6 en 6 December 1878 In de zitting van Douderdag zgn Terschillende kleinere ontwerpen aangenomen doch met 43 tegen 16 stemmen verworpen het wets ontwerp tot bekrachtiging van den Terkoop van spoorweggrond te Zutftn Hoofdstuk II der staatsbegrooting hooge collegien is raet algeraeene stemmen aanjfeuomen Etciizoo hoofdstak III bttiteulaudsche zaken na eeuige discussie met den minister waarbij deze mededeelde dat ondeThaudeld wordt over het sluiten van een handelatraotaat met Japan In de zitting Tan gisteren zgn de algemeene be raadslttgingen geToerd over het hoofdstuk Justitie Tal Tan onderwerpen werd behandeld Men hjeft aangedrongen op bezninigiiig bij de rechterlijke macht op wettelijke regeling der eedsformnle der dierenmishandeling der verhandelbaarheid Tan fondsen ter beurzs en vau vennootschappen Vootts werd door verschillende afgevaardigden uit het zuiden de circulaire van deu minister in zake de processiën afkeurend besprokeu Heden voartzetting Men schrijft ons n ijnland staat Toor een deel door de menigvuldige regens onder water is volgeus een bericht uit Hazersvioude bijna aannemelijkj geenszins dat ooit in December nog een vette koe uitde weide zou gehaald worden ook zonder dieu watersnood Polders die door stoomwerktuigen bediend worden hebbeu veel gewonnen op poldersdie het water met de molens moeten loozen maaroveral is toch veel overlast vau water De regenhoudt aau het spuien is met den ongonstigen windniet mogelijk bijgevolg is en blijft de boezem zeer hoog dikwijls bijna peil terwijl zich plassen hebben gevormd op de weilaiideu Menig stuk land zouer slecht bij varen als op al die nattigheid strengevorst kwam Vandaar dat ieder landman hoopt datde winter zich zoo lang uitstelle tot de polders vanhet overvloedig water bevrijd zijn X Cf Het N V d 1 meldt dnt hel Hoofdbestuur van de Maats tot N t t Algemeen zich ernstig met de jeneverquaestie bezig houdt eu dienaangaande een voorstel zal doen op de eerstvolgende algemeene vergadering De Staatfcourmt van B ezer bevat het verslag van de gedelegeerden der Begeering naar het in Juoi jl te P irijs gi houden internationaal congres vau landbouw uan den Minister van waterstaat handel en nijverheid De 63sle jaarlgksche rekening en Terautwoording van de ilirectio van de weduweu eu weezenkas Toor de officieren der landmacht over 1877 wijst aau een voordeelig slot Tan ƒ 89 343 96 j Aan iusclirijviiigeu op het Grootboek 2 jpCt blijft voorhanden eene kapitale som van 3 693 008 Op 1 Januari 1878 bedroeg het getal gepensioneerde weduwen 671 Voor het gerechtshof te s Gravenhage stond Donderdag terecht C J G D commissionair in effecteu te Rotterdam en lid der iu Mei jl gefailleerde firma O D eu v H Omstreeks Juni 1877 werd door hem met zijii zwager den heer v R eene vennootschap aangigaaii tot het drijven van elFectenhandel De heer v R brioht bijna honderdduizf nd guldeu iu en de beschuldigde ham aau tienduizend guldeu te storten Aan deze verplichting werd evenwel niet door hem voldaan ora de eenvoudige reden dat hij in plaats vau zooveel te bezitten nog wel vgftigduizend gulden schuld had voornauiriijk aan de firma wed I de J en Co te Rotterdam Was zijn intreden in de vennootschap das reeds eene daad van misleiding weldra ging G D met rasche schreden op den weg der misda id vooruaarts Hoe el hem bij de acte van vennootschap het drijveu van zaken voor eigen rekening verboden was deed hij dit toch en wel met het geld zijner firma eigenlijk dus met dat vau zijn compagnon ledereu dag bijna zoolang zijue firma bestond liet hij aanzienlijke bedragen boeken voor effecten die htt heette dat hij voüi de firma wed I de J eu Co had verkocht tegen het genot eeiier luinzit nlijke provisie terwijl het inderdaad niets anders waren dan fondsen wa irraede hij voor eigen rekening speculeerde en wuirvoor hij het tekort uit di kas zijner firma dekle Niet alleen zijn campa iion cohler maakte hij tot dupe ook verschillende personen die bij zijn firma effecten in depdi hadden gai ïeven De fondsen van dezen werden door hent bij de wed de J eu Co beleend Hierineile niet tevreden nam hg op het laatstuog ƒ 27000 uit de kas waarmede hij een voorzietgekocht huis betaalde zonder dit te boeken Evenmin boekte hij tal van andere sommen ten eigenbate uit de kas genomen terwijl hij de boeken wel vulde met tal van logenachtige posteu zooals voornamelijk de eflecten verkoopen op last der gemelde firma Eindelijk bej fn zijn compagnon t R lont te ruiken en na tal tbu praatjes door G D opende de heer v R den 2u Mei jl zelf de geldkas en en vond hij daar slechts ƒ 160 ip De beschuldigde staat tereicht ter zake van bedriegelijke bankbreuk door het beleeaen van hem in depot gegeven waarden en het houden vau boeken die den waren staat zijner zaken niet weergaven Ten aanhoore van een talrgk publiek heeft beschuldigd ds meeste hem ten laste gelegde feiten bekend voor een gedeelte de schuld zijner haudelingen werpende op de raadgevingen der firma weel I de J Cki Veertien getuigen werden gehoord De molenmaker P Medendorp te Znidlaren heaft op zijn werkplaats of timraerwiukel een windxiolentje aangebracht waarvan hij bijzonder veel nut en gesoak weet te trekken In de eerste plaats gebruikt hg het tot zaagtnolen ten tweede tot koornmoleii voor eigen gerief ten derdif karnt dat molentje voor zijne vroaw de boter en ten vierde dorscht he ziju koren Msidendorp heeft nl iu de laatste dagen een dorsohmaohiae rentaardigd be taauda voor zo rer uoodig uit gser doob oTcrigeos uit hout en laat dat werktuig met f goed gevolg werken alleen door tussoheukomst van zijn 1 molentje Voor liefhebbers is het de moeite waard de voortbrengselen van dezen werkman in oogeuschouw e nemen In een Noorddnitsob blad vindt men eene advertentie waariu een Brenier keukenmeid met alleu ernst verklaart een huwelgk te willen aangaan en wel daar zij beschaafd is er goed uitziet eu 450 mark loon verdient nevens inwoning kost enz liefst met een onderwijzer al ware het maar een hulponderwijzer van het Olileuburgsche platteland Want roor dezen zou de partij 1 zeer geschilA zijn vermits hg slechts ih mark verdient eu de vrouw haren dieust daarbij zou kunnen blgven waarnemen Als een waarschuwend voorueeld van vergiftiging door kooloiydegas wordt uit Nieuw Si Jooslaod aan de Mtdd Ct gemeld In den avond van 11 Zondag werd in eeu kamer alhier een kachel zouder schoorsteen of buis zooals in den laatstcu tgd in gebruik zijn gekomeu gestookt en wel met daartoe aanbevolen koleu zander rook of walm Bij eene behageiyke warmte begaf zich de tamille bestaande uit man vrouw een jongeling van 16 eu een kind van 2 jareu ongeveer 11 uren naar bed De deur vau de kamer was gesloten doch uit voorzichtigheid was eeu raam op een kier gezet I De man outwaakte smorgens omtrent half rgt met duizeligheid eu braken eveuzoo de hoogst zwaug re vrouw De man ging daarop of liever kroop daar het giuiu hein onmogelijk viel naar de wieg vau zijn kind dat hem wezenloos eu naar het uoofu wgzende aanstaarde hij nam het op eu bracht het naar het open staand raam waarna het dadelijk begon te vomeereu De man nu de kamerdeur geopend hebbende sukkelde vrouw en kind naar buiten terwijl hg na veel roepen en schudden deu jongeling zeer bedwelmd en hidf bewusteloos wakker kreeg Deze laa ste de buiienlucht zoekende viel geheel bewusteloos op lie binnenplaats ueer doch kwam na eveneens gebraakt te hebben met hevig kloppeiido hoofdpgn weder bij De man met blauwachtig aang zicht en uitpuilende oogeu moest dadelijk aan zijne dagelijksche bezigheden terwijl de overigen na hevige koude te bed iu diepen slaap violen waaruit zg Teel verlicht ontwaakten De twee orerige huisgenooten die in eene auderekamer sliepen bleven ongedeerd Gelukkig zijn de vier lijdera thans weder herstelJ Drie Italiaausche zeelieden heblieu zich te Maraeille aan een moord schuldig gemaakt die vooral met het oog op de ouistaudighedeu waaronder de misdaad nepleegd werd do aandacht trekt Een hanuer laudgenooten die deuztlfdeu naam droeg als deu persoiHi die l n aanslag op üoniiig Humbert volbr icht had reeds lang alleen om dieu veracnleu naam Pussanauti hun haat gaande gemaakt Zij besloten hein te dooden Weldra werd hun de gelegenheid tot de volvoering van het opzet gegeven Pasaanauti had veruameu ZÜ zich in deu ilonker op weg begeven Zg wisten nu waar hij zich bevond Gedulilig bleven zij wachten voor de deur vau het huis wanriu de niets kwaads vermoedende Paasanti zich ophield Eindelijk verscheen op den drempel een man Griek van geboorte behoorelide tot de equipage van de Owrgion Onmiddelijk wierpen de drie zich met het mes op hem Eeu onder hen bemerkte de vergissing en hield de anderen nog zoo veel mggelijk tegen Het was echter te laat de ongelukkige had reeds een messteek in den chouiler bekomen Zgn toestand boezemt intusscheii geene ernstige bezorgdheid in Naar men vemeeint beeft het Hoofdbestuur van het ImooUchap M zedelijke terbetering der gevangenen zich tot ilen Minister van justitie gewend met dringend ve zoek om terug te koineir op zgn voornemeu tot verplaatsing vaneen aantal jeugdige opvóedeliugen uit de inrichting te Alkmaar naar de gevangenis voor jeugdige veroordeelden aan den Kruisberg bij Doetiuchem Hel Hoofdbestuur acht dieu mnniregel ongegrond omdat een vermenging van vrijgesprokeuen die ter opvoeding iu een lerbeterhttis zgu geplaatst met veroordeelden is irrationeel en schadelijk Bevoegde buiteulagdsche schrijvers hebben steeds gemeend dat personen bruedeu de 16 jaren die zonder oordeel difs onderscheids een misdrijf hebben begaan niet behooren in aauraking gebracht met meer verdorven personen die met oordeel des onderscheids misdrijf pleegden Dat is dan ook tot hiertoe zoo hier te lande als eWers steeds vermeden omdat men deu noodiottigen invloed dier aanraking dnchtte Het ia dan oek te vreezen dat bij handhaviug vau dit besluit Tele rechterlijke colleges io geral T n vrijspraak niet meer ploaisiug ia eeu verbeterhuis zullen gelasten Het Hoofdbestuur zou het ernstig betreqreu als een zoo gewichtige zaak werd afhankelijk gesteld van verkeerd geplaatste zuinigheid Iu verband met tijdelijke overbevolking der Atkinaarsche inrichting iiUet NieuK tan den Dag zou het betreuren als de Tweede Kamer gelijk zg deu Min van Koloniën een bijdrage heeft geweigerd voor de tweede afdtiliug der krijgsschool bij Hoofdstak VIII verder gevolg gaf aan dat votum eu de geheel som voor die inrichtiug schrapte De wel op de Kon Miliiare Academie schrijft een krijgescboo voor gelijk vuil zelf spreekt iu twee afdeeliugen waar van de eene zich meer op technisch de andere meer op tactisch gebied moet bewegen Onder de vroegere wet was die toestand volkomen dezelfde de Applicatie school is nu de eerste de krijgsschool voor officieren de tweede afdeeliug krijgsschool geworileu eu de laatste naar s Hage overgebracht Dit en het aankoopen van een huis buiten haar voorkeunis schijnt de gevoeligheid der Kamer te hebbeu opgewekt Miar al mug men hierover zijn outevredenhi id betuigen is dit vraagt het Nieuws eeu redeu om de krijgsschool op te heffen Niet alleen dat daardoor de directeur leeraren en gedatacheerden zoodoende roet groote kosten van weder verhuizing bezwaard zouden worilen niet alleen ook dat men een inrichtiug die uitstekende vruch ten heeft opgeleverd eu waartegen in de Kamer mets steekhoudends is aangevoerd zou opheffeu maar men züu ook willens en wetens ele wet verknushlen Binnen twee j ireu moet de wet op de Kon Millitare Ac ideraie worden herzien en de zaak kan dan definitief worden geregeld De Kamer zal zich verdienstelijk maki u als zij thans deu bestaanden toestand bestendigt In de Brusselsche Gaiellt wordt bet volgende rerhaald Eergisteren ochtend arriveerde de eerste trein uit C te A om Tan daar do reis naar K voort te zetten De stationschef lag nog in diepen slaap en daar de trein niet mocht vertrekken voorelat hij hiertoe persoonlijk het tecken had gegeven bleef er niets anders over dan te wachten Da ir hy tamelijk Ter Tan het station woont werd er iemand op een draf naar hem uitgezonden Deze stornide het huis in en schreenwde uit alle macht mijnheer de chef mijnheer de chef lie trein wacht I VersehMt springt de chef op guut z cli geeu lijd om iets aau te trekken ijlt iu zijn nachtoosinum op bloote voeten eu met de slaapmuts op naar buiten ziet voor eeu herberg een paard slaan springt er op komt zoo het sf tioiisterrein binnenboUen eli geeft het verwaofiFe teekeii Men begrijpt welk eene vermakelijke vertoouing dit aldaar opleverde Edison heeft aangkoudigrl dat hij de laatste hand heeft gelegd aan een werktuig waarmede de SI room gemeten kan wonlen die voor de electrisehe verlichting worilt gebruikt In elk huis knu een dergelijke ilectriciteitsineter worden geplaatst Edison zegt dat hij thans bezig is met het bedenken van middelen om electrisch licht gocdkooper te maken hij heeft het thans reeds zoover gebracht d tt die kosten geringer zijn dan die vau het gas en zal weldra de resultaten van zijn ondeizoekiugen bekendmaken Voor het Hof te Leeuwarden stond Maandag te recht de heer F voormalig ambtenaar bij de posterijeu aldaar beschuldigd van meer dan eens en wel het laatst op den avonil van IU September II kleine hoeveelheden gelds te ziinen een bedrag vau slechts enkele guldens uitmakende uit de kassen zijner collega s te hebben ontvreemd Uit het getuigenverhoor bleek o a dat de beklaagde iu December van het vorige jaar wns gehuwd en dat hij zoowel bij zijne superieuren en ambtgeiiooten als bij zijne particuliere kennissen zeer gunstig bekend stoud De aanleiding tot het treurige feit schijnt te moeten worden gezocht in de oioBtandigheiel dat beklaagde steeds zijn volle traktcinent aan zijne vrouw gevende uiet of althans niet voldoende door deze iu de gelegenheid werd gesteld om zekere kleine dagelijksche uitgaven te doeu die hij zich védr zijn huwc lijk kon permiteereu ten minste eerst na dien tijd was men tot veriirnking gekomen De beschuldig le legde een vejUedige bekentenis af Het O M requirrerdi dat hy zou worden scJiul djgt jerklaard aau de misdaad van het wegnemen tka goederen in do openbare bewaarpbuits gelegd j epleegd bij nacht en mitsdieu zou worden veroor leeld lot een correctionele gevaiigenisstraf voor dvu tgd van 2 jaren te ondergaan in ernz ime opsluiting De ïerilediger mr A Bloemb rgen advocaat te Leeuwarden trachtte vooreerst aan te tooneii dat als wettig beviezeu slechts eeu klein gedeel e van het aau den beklaagcte te laste gelegde feit kan worden aangenomen nl het voorgevallene op 20 September toeu de beklaagde eeu 25 ceutsluk beide van een merk voorzien had outvreemd verder bestreed hg de qualificatie van het misdrijf waarin verdediger mets meer zag dan eukelan diefstal gepleegd bij nacht en in ecu bewoond buis en vees het Hof in boeiende woorden op een reeks vau verzachtende omstandigheden ten slotte concluderende lot eeu veel geringere straf dan door het O M was geéischt Het hof heeft den beschuldigde tot een jaar celstraf veroordeeld Het Vtr DagH bevat het volgend ingezonden stuk l Kotten der ttraat terlichting te Pary met electrisch licit De Place Avenue d e l Opéra als ook de Place da Théêtre Francais worden evenals enkele andere punten van Frankrgks hoofdstad gedurende eenigeu tgd ala proefneming met electrisch licht verlicht Tot verlichting van deze pleinen gebroikte men met gasverlichling 22 kandilabres met vijf en 68 met drie gasvlammeu alzoo 314 vlammen De prgs p r lUm is te Parijs voor de stad l io centime gelgk 1 cent per uar met eeu gasverbruik vnu 130 a 140 liters per uur Deze 314 gasvlammeu worden gedurende 4 a 6 uren per avond vervangen door 60 clectrische lichten dat is voor elke o gaspitten eeu electrisctie kaars yoor aanleg cu onderhoud der eleclrische verlichting betaalt de stad 1 fr 4p cent gelijk ƒ 0 68 per licht eu per uur De prijs van 6 gaspitten per uur 11 centimes of ruim 6 cent zijnde zoo kost de verlichting met electrisch licht op die plaatsen thans 13 maal meer dan met gas Hierbij moet nog in aanmerking worden genomen dat de Societé générale d électricité procédés Jablochkoff aan welke maatschappg die met een kapitaal au 7Vi millioen francs werkt de proefneming IS opgedragen voor hare rekening in elke lantaarn op de Place de l Opéra eeu kooUpits meer heelt geplaatst dan waartoe zij verplicht wdi volgens het contract alleen met het doel om de verlichting des te Bcbittereuder te maken elk doel dan ook Tolkomeu is bereikt daar die weticelijk schitterrcd is op die plaats terwijl de Avenue de l Opéra alwaar Toor elke 8 gasvlammen een electrisch licht is geplaatst ook meer Terliaht is dan vroeger met gas vooral daar het op maanlicht gelijkende ritte eiectrisehc lichi in helderheid verre boven het gele gaslicht staat Men beweert dat men weldra door wijzigingen en verbeteringen in staat zal zijn 12 gaspitten door een electrisch licht te doen Tervangeu de kosten zullen dan aaozienlgk vermiuderen doch zouden dau nog ruim 5 maal hooger ziju dau de gewone verlichting met gas Uit het bovenstaande blijkt dat hel clectrische licht hoe prachtig uog vele wijzigingen eu verbeteringen zal moeten onilergaan vooral tot vermindering der kosten alvoreiis het met gaslicht zal kunneu concurreereu De tijd moet leeren of Edison iu dit opzicht het middel beeft gevonden INOBZONDBN Gaarne vestigen wij de aandacht van ouders of roogdeu van leerlingen der stedelijke maziekschool op de aiUerteiitie waarby zij warden uitgei oodiget tot bijwoning vau het theoretisch examen dat op genoemde school iu de eerste dageu der volgende week wordt afgenomen Wij vinden hst een gelukkig denkbeeld van de Commissie en wij twijfelen ook niet of zij zal zich door de belangstelling van velen beloond zien La atste Berichten Loadao t De Zitting vau het Lagerhuis Bourke aeide iu autwoord aau Cartwight dnt do onilerhandetingen tussehen de tfogendhaden omtrent de Grieksche greusregeling voortduren en aan Mills dat de regeering geen bericht heeft omtrent de waarheid der tgdiitg betreffenele het bewuste adres vau geueraal Kaufmann aan den Emir Sir 6 Northcota antwoonide aan lord MoDtagn dot de opmerkingen van eleu onderkoning lord lotion betreffende de mogelijkheid van emie verstandhouding tussehen Engeland en Rusland om Afghanistan van de wereldkaart te doen verdwijnen slechts een denkbeeld van lord Lytton zgn en dat ten aanzien van de aarsohgolijke mnltatea der politiek vau den Eiair ten aaitzien vau Upslatjil geen reden bestaat om aan te nemen dat lord lotton daarbij op een diri c eif formeel voorstel ziiisn Ue In het Hoogeihnis kondigde lord Halifait cn Maandag deze resolutie aan Ofschoon het Huis bereid is de middelen toe te staan om den oorlog met suooi s ten einde te breugcn betreurt hc g ieitemin de politiek der Regeering welke tot den oorlog leidde I