Goudsche Courant, zondag 8 december 1878

Bfl de HERSTEMMING voor DRIE LEDEN van de KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN albier op MAANDAG 9 DECEMBER tnssohen 10 en 1 nnr vorden aanbevolen voor het witte briefje de Beeren € J van der KLEiJX en C C U PRtXCE en voor het blaanwe briefje de Heer C S B SMELT VELE KIEZERS De ondergfeteckenden hebben de eer hunnen j eachten Begunslig ers Ie berichten zij hun Magazijn van Garen en Band hebben VERPLAATST van de Ooslhaven naar de MAKKT A 136 Zich steeds minzaam aanbevelende Hoog achtend Ges KOCK Gouda 8 December iJlTS ZOIsTID O 8 IDEÏCE3Vyi BEI 1878 OPEXBARE AA BKSTEIM G BUKGKMEEbTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op DINSDAG den 24n DECEMBER 1878 des namiddags ten 1 ure in het liaadhui aldaar bg enkele inschrgving AAN TE BESTEDEN De Leverantie van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1879 benoodigde MATERIALEN als 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk 3 Spijkers en ligte IJserwaren 4 Lood Zink en Soldeer 5 Verfwaren en Glas e Teer 7 Kalk 8 Grind 9 Zand 10 Fiine Puin 1500 M 11 PlantjBoen en Boomgewas alsmede het onderhoud der Straten gedurende 1879 met vervoer en bijlevering van Materialen De monsters van N 8 9 en 10 en die van de materialen voor het omlerhond der Straten zijn aan de Stad Timmemerf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der gemeente en aan de Stad Timmerwerf ter inzage De Inschnjving Biljettep op tegel geschreven ffeteekend en gesloten moeten den 23en DRember 1878 uiterlijk des namiddags ten S ure op gezegde Secretape ingelevera zijn Deze versterkentje KINAWIJN wordt bereid uit de zeer geneesUkcbtige roode J a v a k i n a door de i ma WM EVERTS en JONCKERS te Nijmegen Jf De Gewone per Flacon a 1 25 De IJzerhondende a 1 40 a Hetdepót voor Gouda is gevestigd bjj den Heer het Bureau dezer Courant H G HOEFHAMER Turfmarkt QooD r I D 7K v NXË B iiiY Id bet Laf rbiiis kondigile Whitbrciicl eene lew lulie e n welke eveneen de rejteerinKspuliliek afkeurt die tot een oorlog met Afghsuislau gAeid heeft Nt eene leicndige disouuie f temde sir 8 Northoote er ten slotte iu loe dat d beraadslagingen over dete resolnlie Maandag a s beginnen tuUeo Rome 6 I ie In de learner roerde heden de mmislerpmident Cairoli het woord die de bonding ran het Kabinet warm verdedigde Zijne rede werd Inid toegejuicht Niettemin Werden door Minghetti en Pateruostro t ee moties ingediend strekkende tot afkeuring van de houdii g der gregeering Burgerlijke Stand EBOKEN 4 Dre Wilhelmus oadrn D tan Wiu ni D van Ham Acch ouders A Verhoef en M C Goets 6 JohaDDes Balthaiar ouders I de Jong eo C Knust JobaDOa Gijsbcrla Margaretha ouders J vaa der Wal eu 1 W aa Hreukelei QyslM rta Mina ouders J tau laeawen eu M Bosmaa OV EK BULN 5 Dec A C iau der Wal 5 m 6 E ri i 6 m ONBBKl ROUWD Dec A Ileewii te Alphen 21 i eu J Pu 24 j ADVERTËNTIËM De ondergeteekeude betuigt hg deze ook namens x ne Echtgenoote dank aan Allen die belangstelling betoonden bg de geboorte züner jongste Dochter Me snel Gouda 7 Dec 78 3 Voor de blijken Van belangstelling ijden van hunnen Behuwdbr der betuigen de BÜCilNER SMITS ontvangen bij het o Broeder en Heer en Mevrouw hartelijk dank In een klein gezin wordt zoo spoedig mogeJÖk voor VAST of voor NOODHULP eene DIENSTBODE gevraagd Adres by den Jitgever dezer Oou nmt onder No 182 Mejufvrouw de Wed KüüREYAAR Xorte Tiendeweg vrai tegen FEBRUARI BENE ZINDELIJKE DIEiX STBODE Loon 66 Gulden buiten verval FABEIEÈANTEF Tan KAAS genegen met een soiled AGENT in dit artikel in onderhandeling te treden geKeven zich met franco brieven onder letter P te adresseeren aan Gebr MULLER Boekhandelaars te Maa lricht hervormdk vereeniöinö OMJEENNEBESLAl Buitengewone Vergadering MAANDAG 9 DECEMBER des avondsten 7 ure Lokaal cNut en Veimaak Oosthaven Onderwerp Dood van Priüs Willem van Oranje Spreker de heer H C v STAVEREN Hbt BESTUUR ADlHVISTRATiËT Een GEVESTIGD BOEKHOUDER nog eenige aren per dag disponibel hebbende wensch te die gaarne te besteden met het bghoaden van BOKKEN of andere administrative werkzaam M I Aètea met fiiaco brieven onder de letters £ K aan het adverteotie bareao van A KOK I Pom Boek ai Kantoorhaudel te Gouda Sociëteit Ons Genoegen Zaal cKnnstmin Boelekade TCWONEEL UITVOERIKG door de Letterlievende Vereeniging UNST 1 Oefening baart van ROTTERDAM op ZONDAG 15 December 1878 des avonds ten halt acht ure PROGRAMMA TYRAN VAJy PADÜA Beroemd l rama in 4 Bedrijven door Viotoe floGO vertaald door J C Uoobol Nieuwe Costumes van den Heer Düiiivoo Costumier der iiotterdamscbe Schouwburg De hoofdrol AN GELO zal vervuld worden door den Heer AJiTON JJIAMANX Prijzen der Plaatsen HH Leden der Sociëteit en hunne Uantes 50 et p persoon NietLeden Ie Hang 75 cent 2e Rang 50 cent Gaanderü 30 cent Plaatsen kunnen besproken worden op dondag der uitvoering van 10 3 ure a 10 centvoor iedere pl aats J A van G£LD£ R Nieuwe Haven No 22 maakt bj de e bekend dat VA S AF HEDEN zijn Winkel ÜKÜFEND is met eUersflje 3lrttkekn als WORST SPEK AAUDAPPELEiN APPELEN zure en zoete KNOLLEN KNOLRAPEN en WORTELEN in t groot en klein Mi minzaam in de gunst van Goüda s ingezetenen aanbeveleut e verblyve Uw Dw Dienaar J A VAN GELDER QÏÏIITA EAEOCHE ende 1 De ondergeteekeude beveelt zich beleefdelyk aan tot het leveren van BESTE GELDERSCHB geruükte en gekookte iIA l 1R Geldersch gerookt SPEK gerookte WORST dito BOTERHAMMEN WORST SERVELAATWOR T Haagsche LEVER en BLOEDWORST Zurenen Gerookte ZULT ROLPBNS enz enz Verder alle soorten van KRiiDËKiERS m mmnmm THEE in net verzegelde pakjes F VAN BOVENE VAN GENT Hooge Gouwe C 252 STADS MÜZIEKSraÖra te GOUDA Tlieoretisch Examen der Zaugklassen Uitnqodiging aan Ouders of Voogden tej bewoning op de onderstaande lesureu van den 9 10 PU 11 Deceniber 1878 in het lokaal Abti Lesi Maandag van 1 2 ure Dingsdag 5 6 j Woensdag 12 2 en 5 6 ure De Commmie van Toeziehl over de Sladt Muziekichool ifJ üilMMCo Steenkolenhandelaars Turfsingel P 57 zyn steeds voorhanden Puike Ruhr KAGHRLKOLKN MACHINE SMEBOKOLEN Eng elsche Kolen Coakes BRUINKOLEN BRIQUETTES Alles tot concurreerende prjjzen Wjj bevalen ons zeer aan tot Levering van bovenstaande Eene JVEDU iTE veriangt een paar NATTE en DROGE WASSCHEN aan huis en een paar WERKHUIZEN Meh adresseere zich met brieven onder No 181 aan Advertentien Zeer gerievel k voor het pnbliek van GOUDA en OMSTREKEN M van der HOEK GEZICHTKUNDIGE Brillenslijper van Schiedam heeft de eer te berichten dat hg voornemens is de eerste DINSDAG van lederen maand aanvang nemende eerste Dinsdag in de maand JANUARI teo huize van den Heer G BOOT Mr Kleermaker Turfmaikt alhier zal zgn met eu Prachtige Collectie AVONDBRILLEN vervaardigd uit Kroon Vlint en Kristalglas die ceer geschikt en verzachtend voor t gezicht zgn Brieven of boodschappen kunnen bg den Heer G BOOT bezorgd worden tevens is vak dek HOEK aan huis te ontbieden J H UEBIRr IARIT GOUDA Photograpliisch Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DOXDKRUACf en ZO DAG 7 Portretten a ft Goed A a nj e wend tegen schouder en aangezigtspgu kramp of ▼ erstgving der leden en verdere ongemakken door gevatte koude ontstaan zgn de ABSIUlUm S of Antl Khumalische Watten het tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwalen ontslagen te worden Verkrijgbaar ik 30 cU aan het hoofddepot A BREETVELT Az te Dellt en bg T A o in Dilb Gouda K R Verheal Oudcwitrr Mej de Wrd BMmm Ooud A Hm Berka F W den Uil SchooDhuxn i Prin Ze enhiitfen H 3 Goudkadè Boikoop OHoogendijk C pell S Tin dtr Kniti Bleinqk J T n Dorp Zortrrneer A Kmilinn Alphin J B E C ckUltmin Bodegrar K OMicrlinu Huitnrbl Wed O Wllhilin i V xrdn Charles Ho aid Bcm 15 Februari 1876 Notaire BERNE Geachte heer Door dezen verzoek ik U vrieiidelg k mij voor mgne zieke vrouw die veel aan boesten Igrtt halven flacons van uwen Rgnlandsehen Druiven Borsthonigoijder remboen te zenden Ik heb den honig reeds vroeger gebruikt en kan de goede hoedilinigheden van dit preparaat slecht bevestigen Hoogachtend Ch Howalfl Drulven BorsthOnig is alle n echt verkrijgbaar uit de fabriek van W ZICKEN HEIMER te MAINZ in flacons i fl 3 il fl 1 en 65 Cent voorzien van een metalen capsule waarop nevenstaand fabricKsiempel gedrukt is Te Gouda bö F H A Wolff Botkoop bg J van Bergen Waddm vveen bg C van Eeuwen BaattrecKt bg J D den Hartog Oudtwalet bg F Jonker Idenbtwg mm mmi m mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N by M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aaabevolen de gereputeerde BORDë vüXWUN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen kwart en half ankers Fnjsoouranten worden gratis i f nko Jversonden Alles wordt franko huis geleverd Bindt Verzekerings üljaatschappij Eendracht Firma WULF Az gevestigd te s GRAVENHAGE Heerenstraat No 15 Deze MAATSCHAPPIJ die zich belast met bet stellen van S m imiHTnuTrixinniin p bij de NATIONALE MILITIE bericht aan OUDERS en VOOGDEN dat de deelneming voor de ligtmg 1879 is opengesteld De Directie geeft belanghebbenden den ZEKERSTEN WAARBORG boven Commissionairs of alléén werkende personen doorat de betaling geheel naar veri iezing kan worden geregeld en desvcrkiezenUe lioegeuaamd geene betaling gevorderd worM dan NA VIJF JAREN als gebleken is dat aan alle verplichtingen tot vrgmaking van opvolgende Broeder en Broeders su zgn voldaan Deze erkende suliditeit en groote vertrouwen in dit vak MEER DAN 40 JARENmet steeds toenemende begun iti ng ondervonden maakt verdere aanbeveling overbodig P ï Uohtingér arRflgïeraenten GRATIS De Hoofd Directeur En kan men deelnemeQ WÜLF t e Gouda den ilecr G OVEREI J D EIi Jr op de Harkt fo 14 8 Openbare Verkooping TE WADDINXVEEN op WOENSDAG 11 DECEMBER 1878 dai voormiddags ten 10 ure van UPEN STAMMHJ zware toppen e n partg BRANDHOUT en 7 WILGBNBOOMEN t beginnen op den tuin van den heer P van SCHRAVENDIJK Breeder bg biljetten ey information ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te WaddinMvtm ZIEKKN Een an Ie laiïen len fchte ottMten i tf H Vfle jaren leed ik san een kn g n le pijii in mijn lijf die met tustohenpooun oo er wns Hnt mg het loopen zeer moeielyk viel en my shier iille lust benam verscheiden malen hfb ik den docter j eraaHpleejr l dapb nicis mocht baten lot eiijilelgk uwe PAI V E I ELLEK er mij Tan heeft verlost door deulre loowel iaal uit wendi te gebruiken j Devektek jf H C pDËRS Proefflessohen 0 7B Terkrygbaar in de bekende depSu alsmede tegen rembonn of inzending n het bedrag in postiegeirtf postwissel bü P AD BICHTBR Co Rotterdam Het Uittreksel uit me kiiy a Jiatuurfti neeswUze beraltende menigvuldige attesten van gelokkizAeneienen ordt op meo aanvrage gratu en ra kvenonden door RICHTEB S BoekhandelKiNlr ii UODDA Dltnt VAK A BlWKlCM