Goudsche Courant, zondag 8 december 1878

1878 Woensdag 11 Hwemlwr N 2230 Ifl GOUDSCHE COURANT eaws eo Advertentieblad voor Gouda eo Omstrekeo I r t Pi jl tot op deur GeÉüfndl 4fa tMhèM il bodtra l £ venetiigiageat 49 Meka ui trfp iiadi4le RvstiUiftafa 4itiwMhidl M iolM va 3Ï8 k T d t aaatal behooKu lai PNisèb Hfkéltigm il A 1 r f 4 i t h itaU ir i f Al nr t f L Begr4M tiRiS Di$cii8siên In de zitijing van Donderdag werden twee hoofdstukken der b grooting dat omtrent de hooge collegiën van staat en dat van bnitenlandscbe zaken met algemeeoe stem men aangenomen nadat reeds negen kleinere wetten met algemeene stemmen waren goedgekeord en iéae onderbandscbn verkoop van spoorweggrond onder Zutphen en Brammen betreftende met i3 tegen 10 stemmen was verworpen Bg de behandeling van liootdstuk II werd alweder aangedrongen om ook de beslissnig in belastingqaaestiên in hooger beroep aan den raad van state te onderwerpen nu toch beslissen Gedep Staten of liever deze bekrachtigen de uitspraak der adiuinislnktie By de behandeling van boitenlaodsche zaken leed de heef Teding v Berkboat als rapporteur omtrent een petitie uit Smirna echec De com missie wenschte de petitie met den noodigen aandrang tot wegaeniing der grieven aan den minister te zenden de kamer besliste met 48 tegen 6 stemmen na de bekomen inlichtingen Tan den iniiiistiii dat het verzoeksohrift ter giiffie zou gedeponeerd worden Wat de heer ïodefroi op het gebied van internationaal recht wilde geregeld hebben werd door hem in het licht gesteld een internationale regeling vao bet wisselhicbt achtte spreker dringend noodig evenzeer als Algemeene bepalingen omtrent de uitvoerbaarheid van vonnissen ïn den rrvemde gilslagen Een regeling Tan de avarij grosse door vele reedergen en assurantieniaatschappgen noodig geoordeeld achtte hy minder in ons belang Hoe boog ingenomen met de regeling der eerst genoemde onderwerpen achtte de heer Wintgeus dat de regeling van de avarg grosse van het meeste gewicht is De heer van Eok sprak ais apostel desvredes over het internationaal scheidsrecht en drong aan om dat bg het sluiten van traktaten niet uit het oog te verliezen Met de executie van vreemde vonnissen was hg minder ingenomen omdat bi de uitspraak wel eens politiek in het spel kon zgn Verder kwamen nog Rnmenië Venezaela de Transvaal en wat niet meer ter sprake zondw dat juist nieuw licht ontstoken werd De heer Oasembroot reikte een acte van bekwaamheid uit aan onze diplomaten en wilde de kosten Aiet beknibbelen nu geen der sprekers hoe zuin men ook volgens de voorloopige varslagen gestemd is had daarop aangedrongen De minister vta justitie oordeelde dat de tgd voor internationale verbintenissen op rechtsgebied nog met gekomen is hg wachtte meer heil van afzonderlgke traktaten met de verschillende mogendheden Ma een tweedaagseh debat is daarap d begrooting van justitie aangenomen sieebia 4 stemmen verklaarden ïi b tenn de a nn min De heer van der Kaaf opanoe dt diacussie met de bespreking van 4éa t iestaad der kerkelgkai goedetiui in de Ijederbuldseke Uerrormde gemeenten i j v iM bt datniaatregelan lullen g aoi ia i w adeM dat di soodenm nMtaftwhun mtemming zallan iwonwn Mittrokken Nit alsnog Bubradiin van r§fcsweg aaft de keife iy ie gemeenten word n verstrekt beeft de egeering ook recht on toezicht te houden De heer t ati D instemmende met hetgeen omtrent de kerkelgke goederen vvas in bet midden gebracht bespreekt Bog andere punten Hg acht deWgrootiMg van justitie niet vatJbaar voor bezuunging iukrwping van personeel evenmin als herpla tsing van ambtenaren op wachtgeld alleen omeeaigehonderde of d4iz9n le guldens te besparen acht hg in bet belang vao de recbtspmdi Verder dringt hg aan op een spoedige indiening van het strafwetboek op meerder gelegenheid tot cellulaire opsluiting en een betere regeling der traktementen van het personeel der gevangenissen Ernstig werd door ledei uit het zuiden opgekomen tegen de bekende cirdntaire van den minister in zake der processien Door den heer de Vos van Steenwgk werd het zuinigheidgbtginsel tegen len heer Patgo lerdedigd door den heer Wintgens daarentegen werd de discussie op een geheel ander gebied overgebracht hg besprak pamelgk den handel in effecten ter beurze in veifasnd met de regeling der naamlooze vennootschappen het uoteeren van insoliede waarden ook in de Staats Courant keurt hg af Ook door den heer Zglk fr wordt aangedrongen op herplaatsing der ambtenaren op wachtgeld vOor zooverre dit nUMKlgk is de bonding van den minister ten opimte der processieti wordt ioot dezen spreker uit het noorden toegejuicht De benoeming van notarissen de dierenmishandeling het militair strafwetboek waarvan sedert 20 jaren de herzieniug noodig wordt geoordeeld het al of niet verplichtte der eedsaflegging worden achtereenvolgens door verschillende sprekers behanddd I n de zitting van Zaterdag S rak de minister van justitie Bg de vervulling van vacatures zal hg te rade gaan met de omstandigheden en zich niet tot kan bq alen omtrent de ndiening van e n wetsontwerp tot herziening der wet op de jacht en visscherg dat hg het nat niet inziet van een commissari van politie in kleine gemeenten waarobi hg die betrekkingen als de gelegenheid zich opdoet zal opheffen dat door bem e circahrite niet zal ingetrokken worden waarbjj de verkoop van tabak in hnizen van verzekering verboden is dat eindelgk het overbrengen van een rg ftigtal jongens nit het verbeterhuis te Alkmaar naar den Eniisber als tgdelgke maatregel noodig ifi omdat t Alkmaar een kleine honderd plaatsen te kort komen en de toestand daar onhoiidbaar is Zooab boven gezegd is slechts vier leden £ e geen vrede konden hebbeu met des ministers denkbeelden omtrent de processien verklaarden zich tegen dit hoofdstuk der steatsbegrvoting L BÜITEtVLAND Uuiutiilandscb Oveniclil benoemen indien die mMider geschikt mochten voorkomen Heeft de nieuwe organisatie met het oog op bezuiniging uiet aan aller verwachting voldaan die verwachtingen kannen wel zeer hoog gespannen zgn geweest wat hoofdzaak IS het publiek trekt goeds vruchteu van die Ken telegmm uit Labore doet d qiogtijjkheid onderstellen dat de oorlog met A hjuiiatsn ten einde komt sqnder dat de Britsebe trof pwi naar Kaboel zolleo hebben door te dringen Ër ia im namelgk ecu antwoord van den Emir op l et £ gelache ultimatum Ueu onderstelt ilat h t fceso reveu is na den val van Ali mucqid ep het sc ijlit regel stellen om ambtanarM o wachtgeld te i 1 Emit uiet ongeneigd i tot benoemen indien die mSdeTifeMhikt mochtènt rj j kUart sicS uu be reid om een Iclcin tfdel k geubiacbap u igae faoofdatad te outvangcB Voor ket orenge mag het EagelaoH ministerie et advies van den raad vaa st te omtrant het strafwetboek is b den minister ingekomeH de Tweede Kamer zal zich dus hoogst waar van geluk apreken JB halve hn o lachi schuierend aueoea van generaal Eoberis u il u Piiw ir p i heeft het nu een begin van toiiwiliriu vaujdin vifand ea da door het mauufftHii b wija iM dr Ruaaische ouderaieuniug de Affrh nu i ia i zuHs een beluBg kau helibeu gehad ala nliij i ióor if aatreuweudea werd geloofd De Kimr jt B ateilig hut hgnigk spoedig met dit veel omvattend wwk hbeu geaohreveu gi l k hu uu di l imlien bq geweten ha l in alle amstaudighedea door RmIsucI te lallen wurden gedekt De tqd iitot i nu leeivii welk gebruik het Britaohe kabinet van dar fipeaiagso makea lal Voor het oterjgi a et van het tooueel van den oorlog op het oogmblik uiet veel MJeous wat irouweua ook uiet kan wonieil verwiloht daar men thana slecht neg Djellalabad heeft 4e betettni ea de operaliea dsartoe nog uiet ver geaoeg c JD gevorderd Men verzekert dat Boaland betwario heefi i eop p rd tegeu de aiuawe Torkache door Éngrlaud gewaarborgde leeuing op groUd dat r op die w uieta voor de betaling der Baasisdie ooHogskoBtaa orerblgft tcrw l bij kd traotaat van Bt D wA prioriteit jp to gtsk ud au d oude ïnrkadhe atihald maar niet aan eveatoael te maken nieuwe een laH IWea Om fikel d b d is in Berlija veraekenea au m hit npeu uit Berlyn hetvelk niet op hartelpD w den Keiier by ijju komst in ile hooMalad heeft verwelkomd Zrlfa de 4 trmmu bevat een Woord tot den Keizer hetwelk van geestdrift ovsnloeit Dieeelfde ateniming mag met volate recht worden gesegd d t tij iaéer e tüM SMkU iöitk een opgetogenheid ala aan 4M dtg hl fUe do6r drf bevolking vaa Beriyn v tesMi B andeten uit lerra oorden derwaaMé gtatrooasd m het héi gi l k fceat van Keilen MJn kailat h ttf riUf uw enig in haar stotk wo ilen MbMNn De Seici Jimifr maak e f ie Hi asi 1 ltt ogipibaw Mutgaiaids de li wsssiny i m MttilltaMki te rekeocB v dei dag der aitvwMligiKjIl kunnen bezig houden BIgkt het noodig don z l de minister een wetsontwerp indienen tot regeling der overpaden en andere servituten die op sommige gronden rusten Den heer Wintgens vraagt de minister wia toch wel keurmeester zon willen zgn vai al of niet onder de soliede en de insoliede effecten moet gerekend worden Heelt de heer Wintgens de enquête over dit onderwerp in Engeland gehouden aangehaald de conclusie heeti hg verzwegen en die kndt dat de zaïüt zich zoo ingewikkeld zoo teeder en zoo ingrgpend in net particnlier verkeer is dat men er niet aan denken mag wettelgke bepalingen deswege in bet leven te roepen £ en ontwerp tot het tegengaan van dieMnsaishandeling wonJt oor den minister toegeMgd Uitvoeng b pn hg het toezicht op de kerkeIgke goederen om tot de conclusie te komen dat dft Staat zich daarmede niet kan inlaten hei eenige wat men zon kuniien doen is een wM te maken om den Staat het toezicht te getem op alle Rtichtin en om te zorgen dat de gcdden o er enkoMistig hun hl at Iam gbaaitei worden Dfa minister gelooft echter at d kwk meer dienst gedaan wordt door onthoi ding dM door inmenging van staatswege Bwdhaviog der grondwet taat ep den r0org nd 1 g da pnMuie oaMtia Vrgbaid fUP gpdadienst baelt met dit onderwerp niets t ma ken De umistci kan niet beslissen welk procesaün wettw welk onwettiff z n aHMn de rechter kan daaromtreflt een leslissing nemen dezen heeft fajj dau ook de beslissing opgedragen Bg de behandeling der verschillende artiki len verklaarde df minister dat by alsnog geen tyd gen il periodieke en Dl uiet rpenodieke geaebriften