Goudsche Courant, woensdag 11 december 1878

0 BdMcn t 4 TnFenigiflgeo i periodieke cd 6 I aietpcdsdiake gïsehriften Op Sakap üï treeuigilgen IS periodieke eu 15 niet pfnodieke geachriften Op Wurtfmberg 4 ïfrwnJgingen Op Badfn 11 feieemginflu en i fedSKtie ge aehriftan Op H Er tya bq aoci K8tet a $ 3 Tereenigiligeli het college fan appel iu taken de betrSnide 1iig l eu t 68 Uachted wegem onerschnjiliiig der wcltelgke berocgdheid duor de terschiUfudi anioriteiteu eu 18 betrekking hibbeode op Teneuimufteu 12 ep lag en yietiblailni lu Jl op iiiei fteriodieki geacbrif fl Dr lerkiriing Tan den ex minister Tan buitenlaudscht lakcu ia door de Fraiiache Kamer vernietigd Met 878 trgen 50 atemmen werd Deoaiea uit de Kamer geveieo De verkiexing Tan Paal De RJOHiaat daarentegen die door de reehtenqde Tinnig werd bealredeu werd met 342 tegen 110 stemmen goedgekeurd San dir Hongaaraohe bladen deelt enkele bqionderhedeu mede ofer de ouderhandelmgen tusaohen Sutiand eu Turkye oTer den defiuitieTeo vrede of lij joiat lyu kunueu wij uirt beoordselen £ en der bepalingen luidt dat Kuslaud tioh erpliohl om uiterlgk in Maart 1879 te outruimen al het grondgebied loaaohen de greuieu u Ooal Bumelië en de uiterste itelling ran de Enaatsche troepen Toor Kon tautinopcl dat tot bet Tarksche Byk behoort Verder erkent de Porte de reeda in bet Terdrag Tan San Stefauo opgenomen rerplichting om aan Knalaod te betalen eea oorlogaschadelooastelliog Tan SOO millioea roebels de Turkaohe Segtering ml tnehtea deze som te voldoen jaarlgksche termgnen een bedrag Tan ü roillioen roebels lal betaald worden nog TÓor de ontruimiug Tan boTeugenoemd Tarkaeh g ed de Parte neemt aan 10 millineu roebel te Malen iu den loop van de Tolgende twee DMaitdeu ds aebideloosateUiag aan de Bmsisohe onderdanen die door den oorlog hebbeu geleden In een bygeroegd rtikel Terklaaft de SuUan zloh bereid de reeda in het Terdrag rau Berlgn op lich genomen verpliohting te Terrullen om zeker groudfiebied in Albanii aan Montenegro af te ataan en wel zoo spoedig mogelijk met alle middelen zal de Forte streren dat Fodgoritza Zabijak en Spuz worden ontruimd na het Tcrtrek van de Rosaiaohe iroepen nit de proTincie Adrianopel Meu ziet het zgn weder bépaliugen waarop naderhand nog ena kaB worden teruggekomen De Italiaaneehe miniater president Caiieli heeft in een nitToerige rede de hpudin ran de Begeering Terdedigd hij werd z er tjegèmicht Moties van wantfoowen zgn echter ingedieud BINNENLAND QOUDA 10 December 1878 Oitteren had de heratemming plaata TOor drie leden Tin de Kamer Taa Koophandel en Fabrieken alhier £ e nilaUg daarran waa nia Tolgt l il briefje Uitgebracht 4S atemmen waarran op xieh rereenigden de heercn C C H Prinoe 24 C Usaelaign 23 C J ran der Klegn 21 H Strarer 11 oodat gekozen cgu de heeren 0 C H Pbince en 0 IJncLST JMaaa tm je Uitgebnicht 45 atemmen waarvan op lieh Tcmnigden de keereu H G KorteooeTer 22 o C S B Smeit 40 toodat gekozen is de heer S C KOKTIKOITIS De Xinistrr rao Mariae tqdelgk belMt met het Mwr ran Oorlag heeft hel andersoheidingsteeken Mf li jare Ncdertaudaehen dtenet als officier o t t MgakMd aan den Icn laiteoaut W M R Anten Mli kei ie ng en F J J VenreDne an het 4e reg Be Coainisaie Tan oppertoniebt til beteer iter Kveekaaboal oor istraart te LcUea beeft bericht dat op Jbandag 23 deier t oohtenda 10 uur in Toonioemde luriehting eene keoring tal plaatt hebben Tan iangena die eeue Tcrbintetiia in s Sgks Medirnst ireoètMa aan e gaao SUteo 0 DerMl T n t Kütn Zitliagea Tan 7 m S JJeeembtr 187 Ia de littiiig van Zaterdag ia bet hoofdidik Juatitie aanMBOoea iRel 49 tegia 4 stemmen De fiidtter deed gccne bepaalde tocteggiiig nopena aan te Wedea i t y Vf ecded de uitvoerig lüM t b Sm nMmt fa gittefuBqB te algeuMne b naMaginMi wnt ko MtfnP V afgekmpeB na de MéUaii TB atAel M raa admiaietratieTe B rriBg art f areïd de opbaAng vao de afdeeIm AMiaitah door da hh b Vnjn Kiypeen Bor ii gdaakt en door den minister verdedigd De in 4 Baar Jfmf MA iofi 0 ti roMftMeld v om de enacheliikbeid uit te spreken ran i r sfdoendt organisatie der rgksataMtiek i Heden Toortietting De Commissie tot het Ijntpan mb müom n tnteMMitloiiale ti bouwtentoooitelliniteu heeft oesloleu Tan ï ril a a te Amsieriteo een groote nationale tuubaUwteutoauatpIliug Ie hottden Uta tam Tan oi vetr ƒ 3800 zal oau DedaMee tlBD uitgeloofd tcr gl bgdnigeu zullen gevraagd worden tot het aankoopeu van medaillea Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te JlmMerdam heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met een adres waar u zij er op aandriugt dat de Commiaaie Tan rgka adviaenrs toch beateodigd aangeTuld des noods gereorganiseerd worde doch iu ieder gcTal behouden blgre daar de on binding en ouroltalligUeid der Cuinmisaie een ware ramp Toor de koost in ons Taderland mag geaoht worden Op grond dqt het koolcloset slelsel volgens een driejarige ondervinding Ie dnur ia eu het reukelooa makeu der faeealiën door de kool in niet meerdere mate bereikt wordt dan door het gewone tonnenatelsel op dieu grond bebben een tweetal raadaleden te Kampen Toorgnteld om het daar in werking zgnde atelsel op te helfen Burg ea Weth en de leden tot bgaland vau het koulctoaet steleel hebbeu ztoh reeds naar Delft begereu om aldaar een oudenoek iu te attUen uaar het tonueustelael Dezer dagen ie te Amsterdam cene bikeulfqms gehouden waarin de grondslagen zijn besproken van een Tenuootsah p toot eleotriaohe verlichting Ublad Naar het oordeel Tan dcu keer de Jong Woorzitier Tan de vereeuiging Sek Ueva tr is de haven vau Urk thans de beste aan óe Zuiderzee Hoe gurd de reede onder Schotjund ook moge zgn bg atorm recr Terdient de Urksche haven terre Ue Tourkeur Met 7 Toet diepgaande vuirtuigeit ka zg ten allen t de veilig worden ingevaren Het weekblad De Am$terda i ur uitgave van Ellerman Harrae Co kal met 1 Januari 1879 iu dubbel formaat Tersohytieu Droeg het blad tot nu toe meer bepaald een Amsterdamsoh karakter de uitbreiding die er aan gegeTen wordt cal de redactie iu atuut slelleu het tot een Weekblad v or Nederland te maken waarin echter de belangen der huufdjatad niet uit het oog worden verlijfey De prgs ran het lad zal ondanks de belangrgke uitbreiding niet Te oogd worden Te DeTenter is naar men Terueemi uiet bericht ontvangen dat op de Zuiderzee een Ijklkschip is Terongeluktt waarbg de opvarenden zuudeu zijn omgekomen De hooge raad heeft in zgne gisteren gehoudea zitting uitspraak gedaau op de Tourzieuing van den ambtenaar van het openbaar ministerie bg het kantongerecht te Arnhem tegen een vonnis waarbg M O J T B ia oolslageo van reehtavervolging wegens het toevoegen aan iemand van Duitacheaf komst van j de woorden rleelgke mof Met hel openbaar ministerie heeft de raad besliat dat door het toevoegen vao die woorden hg tot wien zg gericht waren is zgn eer en waardigheid kan zijn gekwetat en het bêfigeiv TaH die weindcn mitsdien als strafbaar I moet warden beachouwd De raad waa echter boiten atoat ten principale recht te aprekeu daar de TeN dedigiug in deze gevoerd niet waa ouderzooht es Terweea met Teruietiging vau het vonnis van den kantonrechter de zaak naar de arroud reehtbank te Arnhem Hot feeateamit voor het Ttertiende Ned nationaal zaBgeraleett ia 1879 te honden heeft lich reed in vertchillende tub oommiatien ingedeeld De aaub atediug ran de feeattentt die 700 zangera eu 2000 toehoorders kas bevatten wordt spoedig tegemoetgezien Men denkt er eiuatig oTer die teut en k4t terrein electriach te Terlichlen Het orkeat Tan des heer Stumpff ia aaDgenomen zooinede de solisten mej Wimdmina Gips te Dordrecht sopraiiu de heer B 3 de Goeje te Leiden tenor eu W C Deolrer t den Boaoh bariton terwgl onderhandeUaften nel de Guides te Brussel zijn aangeknoopt Het We Iudisoh eekblad de Frymoedife deelt etaige bütonderheden mede omtrent een moord die 4 Oct jl aan boord van htt aioomsohip Cbrktlü Dirke gestationeerd Ie Curasao werd gepleegd De tohepeli g de Zwaan voof eenigeo tgd van korporaalkok tot mntrooa 3e U teniggrateld was in dan aTond Tan S Oot aao wal gegaan u kwam den volgenden dag nog bevangen van den drank mn boord Ifaar toeht hg onaangenaamheden en be morate o a da katt Tan dea korposaal der aiari uiers Lenaen Toen deze daarop dreigde rapport van de zaak te zullen maken greep de Zwaan een saüelbigonet en gaf den korporaal daarmede een JiOBW jtiaBM OBtttoad feu hevige worsteling waarbg de Xwaan den korporaal door messteken vetmooKide De matroos Sostai en de sergeantrprovoeat Brq huizen die Ijenseu ter hulp anelden werden ook g$ wond h ufat doodelgk Eindelijk werd de verwoede moordenaar door den officier Kraakman tot bedaren gebracht en seboeid weggevoerd naar het cachot Het Wjlt Lenaen ia pllohlig ter rfiJM i$£ J Xau delkaii vraag Hoe ond it n mevronwP vroeg een jonge aalonheld aan eene kunatenarea Mgn waarde waa het antwoord ik ben acht endertig of aebt n Teertig jaar ond rHoef achten dertig of aoht en Teertig weet u d u zelve niet hoe oud n ia f Mgnheer hernam dt geestige knuate nares ik tel ragne juweelen m u eld mgne inkomsten omdat ik ze tou kannen verliezen doch daar ik niet heb te vreezen dat iemand mij mjjne jaien ontnemen zal zoo tel ik deze niet Oe kunatcritioua John B een onverbeterlijke dronkaard werd onhmga gelaat eeu artikel te aohrgven OTer eenige nieuwe scluldergeu die in het firitsoh Museum waren tentoongesteld Toen Juhu B het museum binnentrad bevond hg zich in volkomen staat van dronkenschap hg zag zgne beeltenis in ernen spiegel naast de deur eu hg schreef in zg n zakboekje Voorzaal hoofd van een dronkaard net geteekend veel karakter roode neus en verdierlgkte gelaatstrekken bewonderennwaardig vau waarlieid moet een portret Z jn heb dit gezicht nog meer gezien Het volgende signalement in de Beckum Ztg opgenomen en door een Pruisisch beambte ouderteekeod Hr waardig vereeuwigd te worden D £ I dezer innand is b Stroiuberg het lyk v in een fci nl M manspersoon gevonden Het het lijkl is ongeveer 3u i 40 jaar oud 6 voet 7 duim lang heeft donkerbloudeu baart blauwe oogeu eenigszins gebogen spitten aaxt gewonen mond langwerpig aangezicht aan den rechtervoet ontbreken de teeueu en ipreett eteri door de neaa Het Igk Tan eeu dbbekend pertocMi dat Merk door deu neut spreekt t ii toch wel wat al te krat zelft voor eeu Fruisitch jbeambt Donderdag is te Utrecht iu eeu tairgk bezochte vergadering van gereformeerde predikanten en ouderlingen uit de vertchillende deeleu des laudt de ereettiginf toot Sopj er Onderwijl op Gereformeerde grmde feitelijk totatandgekoineu züc de bekende ooncept ataluten behoudena kleine wgzigingeu van redactie defiuitief gearreateerd ia eeu moderameu ala voorloopig beatnur benoemd Iu afwachting au de goedkeuring der atatuten door den Koning i ia eene oommitsie aangewezen om de belangrgke reedt ingekomen geldelgke aanbiedingen in ontvaugat Ie nemen en verder finanoieele maatregelen te beramen en ia een eerate circulaire aangenomeu die onderteekend door predikanten en ouderlingen uit de groolstt stede en mt de verschillende gewesten eerstdaags in engereu kring zal worden rondgezonden om later door een meer eenvoudig en loeliolitend woord voor liet groote publiek gevolgd Ic wiorden Heraut Aao eeu partioulhir tehrQ en van een officier van het bezittingaleger nit Atoliiu oulleeut de Ziitph Ct het volgende E Olcb Karang 28 Sept 1878 Deo Itten dezer maand wad onze kompagnie ingedeeld bjj de mobiele kolonne te Oleh Karaogi dien do maakte ik den tocht me4e naat Tjot Foetoel in de XXVI Moekim Ten vier nur s morgens rukten wjj op en kwaoe tegen zet nur Toor de vgandelgjke Telpterkingen waarnit wij daA ook eiatond herig besohoteq werden onder het zingen van la filte de Madame 4 gat werd de eerste benting stormenderhand genomen en terstond doorgemarcheerd nair de tweede Bnikamat die eveneens in onss banden viel Had ik de flank niet behtevea te dekken met m jn peloton dan tan ik het eent in de versterking zgn geweest hetwelk mij nn door den ltteB luit V D B werd fgesnoepl die dan ook voor eene militaire belooniug it voorgedrajeen Tot nu toe hadden wg slecbla tien gewonden ifaarondef onze commandant de kopt Z ligt tan het hoofd de troep gipg nu tot zgn Uevelii g werltat nsmelgk het verbranden van twee prachtige kamnoogt waarin een koloaaale misaigit atoiiil en nadat allea in de aseh wna gelegd kregen w j een weinig ruet Tegen negen uur reikten wij weder verder maar kMuneu niet in de versterking Tjot Poeloèl voor die veraterking waa het vuur léó hevig dal wig terugtrekken moteten ik kommaudearde nn het tiohtertte peloton en venchoot binnen het half mr 160 patronen Met haopea tienen de Atohialeceft hun dooden en gewonden weg maar aan o e wat het Terliia niet minder ran mijn petotot 46 man werden er vier doodgeschoten en een en twintig zwaar en ligt gewond op een zeker oogénblik hadden mijn soldaten geen patruiieu meer en ik moet n zeggen dat ik van schnk büna door den grond lonk tO 9 ik dal boorde eu it Atchiueezeii reeds b honderden kun aanval met de klewang begpjiuen Tot op honderd passen waren zij reeds genaderd maar weifelden toch eenigzins myu soldaatjes evenwel Fraiisohen lietei my dp eeu gegeven oogehblik in den steek WKjIctttkkiA ent ik door de kompagnie van den ikapt d i f afgelpst die dan ook die dappere Frudsotieu met de tibel teclil liet tauselen Door het nieuwe vuur da de vijand nu kreeg ginÉen zg in hnn versterking terug en wg kwamen veilb iu de onze nog nooit it hier een troep zoo lang in het Tuur geweeit het hield ent ten drie uur op Waarlijk uien loopt hier tusscben de droppelljeadoor iTMlder dat men er van tgd tot nog zoo go daf komt Het Hoofdbestuur der Vereenigiog voor igkverbtandiug heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met een adrea ter zake van helgten in het voorloopig verslag over het vgfde hoofdstuk der ttaatsbegrooting afdeeling medische politie wordt aangevoerd OTer de wenaohelijkheid eener wgziging Tan de wet op het begraren van lijken en hetgeen in de meiflorie van beantwoonling daartegen wordt ingebracht Het adrea beatrgdt de argumenten der Regeering en ia van oordeel dat zg ten onrechte tcfarooint maafrt t len oor te drigen om de wet in overeenstemming te brengen met de billykheid die immera eitcbt Mt aan de voOlatandera van het verbranden evenzeer vrg ata naar hunne zienswgze te handelen ab aan de vourttanden van het begraven Miit èii ribt het Hoofdbestniir tot de Kamer bet eerbiedig verzoek de belangen van ben die door de thiwn v ge reiltle vel nbitli bej gnd worden in hare machtige bescherming te willen nemen II II til Naar men verneemt hefiien de rijks viaenra overtuigd van het groote belang eener inttelling nit die hunner cammiat i fn pa hnuneoiy t het bezwaar uit den weg te ruimen dat volgena de memorie van lieaiitwoordiug de Begeeriug op het voorloopig yeralag der Tw e Kamer over Uoofdatuk V neretaat born tinM de aaoftllu uuner condbOaie tbHiiA ép te levariD letbteB deu Miniaier bun mandaat ter beschikking te lelkni indien daardoor fle moeielgkheid der aauvutUng tou kunnen worden opgeheven j pL i In de jongale aflevering van hit komt o a een nit ta NttUf overgenomen mededeeliug ve beMieode Vet Uutsdieu van sehoortteenbranden aar voor meestal gebruik wordt gemaakt van zwavel Quelel heeft nu eeu ander middel aangewend nauelgk zwavelkoolstof die verbrand wordende evenala zwavel veel zwavelig zuUr levert maar ouder gunstiger omstandigheden De zwavelkoolstof is een vloeistof die ipoedig Tcrdampt ontvlamt snel verbrandt en zich meester naakt van de aanwezige zuuretof iu de dampkringtluchl Met deze Terbomkii vormt zg een gat dat bestaat uit zwavelzuur en t koolzuur beide onderhouden de verbranding uiet Bg het verbranden van het roet in de i schooriteen of kaobelpgpcn giet men in e géereo of koperen pau een hectogram van bet vocht steekt het aan en houdt de pan ouder den aehoorsteen Volgens den uitvinder heeft de Pargsche brandweer door dit middel 251 maal sehoorsteeiibrandeu gebluacht op 819 in de drie eerste maanden van dil jaar De pompiers zQn voorzien van sterke met dit vocht gevulde fleschjet die echter 100 oM mimer moeten zgn omdat het vocht zich bn verbcdgde le peratinr sterk uittel en leedt kookt bfj tg Geltins Het gevaar wordt door Qnetet even hoog gesteld als dat by rerbinding van zwavel zoodat de noodige voorzichtigbeid wordt Mubevylen In helteifde nominer wordt met een voorbeeld op het gevaar gewezen van het gebruik van hardgUt ia bet laboratciriam 11 Se foliênittid bevat bel volgend verhaal roor de waarheid MBarvan de redkaiie inataht Gt Bk ik een werkman die twaalf goMeri iï de week verdiende$r nMai 4ngetiJkki aiUl lin drank verslaafd WIS tea lees goed want hg ia bet niet meer Wilt ge weten lezeia hoe B tgne ileohie gewoonte heeft laten varen i Welnn Initler maat ik iril let u vertejlen Op cekeien dag het wat t middags u uur ging B Onder gewoonte de kroeg in op den hoek van da ateeg waarin hg woonde en dronk daar zgA tiree bonela toen de yr uw ran den tapper iu deu winkel Icwam en haar ttran riep of hg kwam eteb Wttl hebben We ran middag rroBwf vroeg de per Kool met aardappelen en spek wat het antwoord I I geen worst Neen Ga dan gauw een worst halen en braad dien er b j want spek alleen lust ik niet Die woorden troffen B zoodal dat bg röor het eerst ran zijn leven begreep hoe gek en hoe slecht hg was Ziedaar eeu man zeide hg bg zich tclveo dieeau tpek kgoi eu aardappelen op één middag nietgenoeg heeft en er nog gebraden worst bg moethebben tentgl ik eu mgn vrouw met vgf kinderenbig zijn als wg eeu paar dozgu bukkiugs van de vijCueu om een dnlibelije op de tafel zien en anders aardappelen alleen eteu met uitgebrad u spekvet Ikzuu wel eent willen weteu van wiens geld die kerelzoo u lekkerbek is liiimert van bet mijne eu datmgner kamer s die uel zou gek zijn ala ik Komaan gedaan is gedaan maar die tapper talnooit de kleur van mgn geld weer zien Met diegedachte betaalde 6 ei ging naar huis waar zijne vrouw eu kinderen aem wachtten met aardappelen endrie dobbelsteeatjes spek waarnaar de kleiuen met begecrige oogeu zaten te hunkeren en die een grootekora saus hadden opgeleverd Vrouw zei de man i daar heb je geld haal nog twee ons tpek Iu plaata van zes gulden krijg je voortaan je volle tien guldeli in het huishouden hoor l Moeder I moeder t ik zal het spek wel baleu riepeu de kleiueu als om strijd eu toen kort daarop het gezin aan een betereu disch zat keek B zegevierend om zich hten terwijl hg tuaschen de tanden kraakte glV zal hem worst eu spek op ééa middtig 1 vau welke woorden zgne vrouw uutuurlgk niets begreep Eerst den volgenden Zaterdag zou zij iu kliukepde munt de loaaing ontvangen die haar zoo gelukkig maakte dat zij haar man schreiend om deu bals viel Ougeloollgk nn is het te zfen hoe in da vi maaudeA dat de tapper op den boek geen worst en apek meer eet van Bs geld de kinderea eu de vtuuw zgu bijgekomen j hoeveel beter tg in dl kfeértu zitten en hoe pleizierig vader Gterrit zich zelf gevoelt als hij a middags den krueghouder Toorb kan gaan zouder eenigen Ink om weder lQ hem aan te landen De heet Lenis Ba wifie t e van bet gezelschap Judrlt eu Bouwmeester ia q de vcreeu giug het i NeAth d$ok Totmeel geëRgUgcerd uaar men zegt op de door hem gt stelde voorwaarden die nog al aanzienlijk zgu Hermadu Linde die raep de ïqa rd icht van dramatiacfee diohtatttkkeu uit Üft hooN iif Oulbcbbind Engeland eu Nederland zoovt erbgval verwierf zat naar men vernewnt tub l j bet tuoiu elgaw scliup van Booth s Theltre te Ncit Ior k Jtnal iigi ledeieeu weet hoeveel borstdnukeu p lea eu siroopen meu gewooulgk gebruiken moet ter geuezingvan eene Tet odlieHl aitburre of bronchitia DenieuHe behandeling dezer ziekten door de teerkepinlet v n Uui ot kost slechts zes a acdt centen daags Men behoeft slechts twee kapsuks bg eiken inaaltgdte ueineu en dikwgia doet de weldadige uitwerkingzich reeds terstond gevoelen I Ten einde zich voor de talrijke namaaksale te vrg waren moet meu de huudteekeuiog van den Heer juyot iu drie kleureh gedrukt op elke fliMi eischen In de meetle apotheken zijn de teerkapsutes vanGnjot ié verkrggeu Laatste Berichten Berlijn 9 Deo Heden is in het Huis van afgevuardijfdeu beraadtlaagd ove de begrooting van biuueiilaudsche zakeu Op de vraag van den heer Virehow wal de Begeepng geleld heeft tot het ufkuiidig4u van deu burjp rlgkeu ataat van beleg te Berlqn antwoordde de minister Euleuburg onder anderen dat de Bi geenng reedl na de aanslagen op t Keiiers leveu aan zoodanjgen maatregel gedacht heeft maar zij heeft eét t de werking der tocialisteiiwet willen afwachten De hoop dat de tocuialdemücrateu lioh rreedtaam nan de wet zonden onderwerpen heeft zich echter helaas I uiet bereatigd Integendeel tg staken nog meer het hoofd op eu het leven van alle touvei uen o Edlopa M een b lreigd ibo hee pziél wat tt verlQti te Madrid en te Napels is voorgevallen Uierbg komt dat nihiiisteu uit het bniteuland naar Berlun zijn gekomen die met de hier aanwezjge aooialitteu in verbinding stonden Daarom heeft de Begeeriug het noodig gtoorde l de eaëool der miadaad te sluiten en de leem ert UKiMiiMt te nrWJJdereB IiOnÜen 9 Deo Iu het t igeltiiis Keeft sir Stafford Nurlhoote in anttfobrd o eene tol Inm gerichte vraag gezegd dat rfe Segeeriug geeg rei itreektehe berteht uit Kaboul bad omvangen Doareutegtji had tg vernomen dat de Bussiache gezant Afghauittau tad Teriaten nfaarna nader wat Ifcnjirilt dal bij uaar Europa waa terpggekeerdi Bomo 9 Deo Niootera heeft in de Kamer van afgevaardigden het Ministerie teu opzichte der maatregelen voor openbare veiligheid georitiseerd Daarop zijn de ulgemeene beschouwingen gesloten eu is het debat over de motion geopend Gevonden en aan het Bureau van Polilis gedeponeerd Een zakje met aardappelen en een mandje STAAT tM BBIEVEN geadretaerrd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand November uil Gouda verzonden en aan het poatkantoor aldaar terug te bekomen EiumabI Amsterdam Neelije van der Zaan Vliat H Both Mjastncht W van den Berg Uardenberg Mej A Auraad Botterdam 6oir den lOu December 1878 De Directeur v h Poatkantoor te Qonda VAN KBUIJNE Burgerlijke Stand nEBdEdN 7 Dec Maris Johannas oiiilgri A F via Aerutberizea en R lleDdriks Leendƒ rt ƒQude U van Maariin e L dea Ret 8 Aaltje 6 ert p der H U de lonK eo H l orji jtdrlaoa Re uia 00 HooS en J Prins Jufaaauu ouden J vso Egk en A Kappetga Auri ogdera A de JunK tn H Guedrsad 9 Mant oudfr VI van Eijk ea M tiro ltfaiigzeQ ÜVËKLRUEN S Dac A C van der Wal ó m T K Kooi 19 d 1 1 W v a Kiran 17 d 8 W C de Ruitar 10 u a 0 if Koirs 1 lal J W Wgerler I j 9 m D C do Brugs 4 m 9 P UofiaiBUS 81 j 11 ai a 1 1 II fi I I a l l ADVEIITCNTIKM Overleden te Leiden onze waarde Zwager de WelEdele Heer BENJAMIN FBANüISp US KRANTZ Fabriekant Lid van den Gemeenteraad enz enz P P P KIST B J KIST Pawcis f oK a 8 Dec 1878 £ lüg ktnniêgeping I j Heden overleei Tot onze diepe droefheid onze geliefde Vader en Behuwdvader POÜLÜS BOlfMANS tjjdig Toarzien Tan de H H Sacrameiiten der Arrenden in deu ouderdom van bjjna 82 jaren Uit aller naam Gouda 9 Pee 18 8 C BQU MAS3 Heden herdenken w dat oi ze Dochter en Zuster ALIÜA de JONG vóór 25 iaren n diwst kwam in het Hotel di ZaIIi J Dl JONG DÜBOBE Wed Gouda 6 Deeember 1878 aUlNA LAROCHfi Tan KKAE EUISIV fa WMM Jpoiietere te Z De eenlfe Q JIS 1 LAROCVÈ wcikg dMr de H il rai h gcMcsk Cotiu a HS Ce vrtte gebrek u eetlnrtaliyKlp XoE lennirziekte in hel tSdperk dar ker t ii mt wmm üellte of kraambed koorlt tn haregewiteX IvCnejchoudMide Quini I j M tegen blodtendht 4 rii gaehtii heid gro wÜ bloedarmoede eie 7 k Prg 1 0O Mt flacon riif Vftéif ttt i C Tlum te Gay