Goudsche Courant, vrijdag 13 december 1878

Vrijdag 13 December N 2231 1878 GOÏÏDSCHE COURANT en AdverleDtieblad voor Gouda eo Omslreken en Zoölogische Tentoonstelling 7 A S GEOEGE SAUGER GOUDA Groote Markt VRIJDAG 13 en ZATERDAG 14 DECEMBER 1878 iedere avond ten 6 ure Voorstelling Deze groote voUedige Circus bestaande nit Oliphanten Leeutoen Tijgers I2li Paarden 18 Poneijs een gehoornd Paard 47 Wagens en wordt vergezeld door een talrijk personeel van Kunstenaars van alle natiën De groote tent is onder het persoonlgk opzicht van den eigenaar zeer el ant ingericht en biedt eene veilige beschutting aan tegen het onganstige weder PriJmen der Plaatsen Gereserveerde Plaats 1 99 Eerste Rang 1 49 Tweede Rang ƒ 0 99 Derde Rang 0 49 De ondergfeteekendcn hebben de eer bannen eachten Begfunsligfers te berichten zij hun iltagasijn van Garen en Band hebben VEKPLAATST van de Oosthaven naar de MARKT A 156 Zich steeds minzaam aanbevdende Hoojyachteud Ges KOCK Gouda 8 December I37Ö TÏÏEF TE KOOP Te bevragen bg Schipper BROUWER liggende met zijn b chip met natte lading aan de Tegelbakkerg van h ALBLA8 onder Waddinxveen Bg fatspenigke Burgerlieden bestaat gelegen bost IHWOiraJG met VRlJE KAMER te bekomen vooreen Jongmensch zgne bezigheden buitenshuis heinde BtievM franeo onder letter M bg den Boekhandelaar H C EDAÜW Jr Ob th ven 44 alhier Openbare Verkoopingf TB GOUDA in en bg ket hnjs Np 4 aan denTiendeaweg tea Overstaan van Notaris M O N T IJ N op DINGSDAG 17 DECEMBER 1878 des voprmiddags tén 9 ure van een MBüBIliAIKEN tJVBOEJftCL ronder Bedden Ledikanten Linnen ei Tafalgoed Stpelen Tafels SpiegeU Sohildei en Naaiina oe Goud en Zilverwerk Billard met toabafaoorai fiebangersgereedtohappen e Itetr gees itfóet te T otat hg9 i i worden g bnwht r AUm yóéê den Verkoo ag te zien Zondag van 2 4 en Maandag van 9 12 en 2 4 aar De chnldeiKliïra in het ailUsaemeitt t d VIET£B HEK8TEL en C0BNEU8 MARTINUS 8CURIËK ijuikerballeumtikers en Winkeliera wonende te Gouda en gehandeld hebbende onder de finnaSCHRIEK en HERSTEL worden oggeroepen voor de tuttde vergadering tot het rERlFIEERBNOerSCHUL UrORDEBINQEN welke is bepaald op MAANDAG den 16n DECEMBER s des vowiMddagg ten lOnre in hetgerecht bonw Juut het Bai sehe Veer te Rot erdam De Curator J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda De oiidergeteekende betaigt bj deze haren hartelgken dank aan allen in het byxonder aan den Heer H J PETERS en Echtgenoote voor de prachtige cadeaux baar geschonken en de eer bare familie en b iar bewezen bg gelegenheid harer 25 Jarige dienstbaarheid ia het Hotel dk Zalh ALIDA Dï JONG Gouda 10 December 1878 Damcs ZangvereeiilgiRg UITVOEEINO op VRIJDAG 13 DECEMBER des avonds ten T g ore in het Lokaal Nut sn Veekaak Oosthaven O a zal worden uitgevoerd Dornröschen Declamatorium met Vrouwenkoor Sopraan Alt eli Bariton soli van C Reineoke Solist de fleer H va HEMERT Conoert anger nit Rotterdam Gouda Oosthaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fjjn ülTGEVOfiltDE LEVENSGROOTB EEMISGEVHJG Van af 9 dezer tot nadere aankondiging is d Z0NDA6DIENST rm LEIDEN 60UDA vv der Maatschappij Volrasding De BABGE Stoombootdienst ALPHEN GODDA v v blp bg OPEN WATEB DOORGAAllf DE DIHECTIJ Gevraagd met l JANUARI a 20ST EU rswomm Eefst m een KLÜIN GUlbi met gebruik van VrÖe Kamer Adres met franco brieten ondsr Letter H an het Advertentiebareau van A KOK pmu Boek en Kantoorbandel ajhier t èllÉMèUér i uufsnhaob fl aken pqNDJBRD4 6 t 4 to 12 imr oud Hotel Tivou Spoorstraat ie con mMMin MJ riftalvk te o iU d k süb r Goi pA DwK VA X Bnnshar Keizerlijk KoBiokiijlc g WUjpeerd eu oerat Amerikeansoh en Ëogelsch gepaleuteerd WTAnatlicrin Moftdwaler In flacons legen fl 1 76 en fl 2 en 60 ceul nw dr J O POPP t It Ilojtmdarli urn Z M dm Keiler van Ooiténrijk e Ifeetum il het voortreffelijkste middel legen rhumatische tand pijn bij onUlfking wellen en zweeren van het tand vleetck het lost den aanirezigen taudsteen op eu voor kamt de riieuwe Torming daarvan maakt loastaaude tanden weder vast door versterking van het taodvleesoh en daar hrt van alle schï delyk sloffen reinigt geeft bet den muiid een aangenomen frissohen reylc Urwyl het den onaangeoaniea reuk weldra doet verdw j en dr Popp s Anatherin Tandpasta tot r iuigiug venterkiiig en behoud der tanden t t verwyJeriug van eeu onaaugenameu reuk en vanjfalk dr Popp s aromatische Tandzeep Z inaaÈt de tandeu luiiÉr wit zonder het émailaan te doen bewaart ze voor zjejcelgke HUidatuiugenen houdt den mond friscl Het kost iACu ea is toereikende voor een half jaar Dr Pqpp Pl4ntaaidigTttndppe reW de taqdes verdrgft de zoo lastige kalk éif maakt het glazuur tteeda helderder en fijner Attentie v p ttx voorkoming van veTva sclfjng wordt hot gaaobte pnbliek opmerkzaam gomaakt dit ieiei taaek Behalve het handelswerk roio Hj gea utid ti lierii Priumrttf nqg met eeb eirihulael omgeven is hetwefk in diiidelqkoti waiidnik d a S el r au d fifffl bevat Dr J € L POPJp k k Mof Tandartsen Viivinder de Autlhfifi irl rtn paraten te H eeiu Te verkrvgen te Oondll bü LsSokenk V n l$ r op d Hoogstraat A 123 te BqtteMitm bg P Tsy 9 n n W4 apoth èn A aohipgeregb b Co bl inw iw e i leinwiukel te s Hage bg J L F 8uabi ié apoth t Delft bij A J van Biju en ü Kaqwenhovem t Schiedam bg C Halu Oz te Leiden bg ooidgk te Utrecht bg F Alvsna eu Kraau te Amiterdam bij F V Wiudbeitfi Co en H H Uloth i Cl apotbecl t 0 d wattr bijT J raa Vrtumingea tc gtheoikevM Bekendmaking BUEGEMEESTEB en WETHOUDEBS van Gouda doen e weten dat het Ie aanvulUugs Kohier voor de plaatselijk e directe beksting dezer Gemeente voor het dienstjaar 1878 door den Baad vastgesteld gedurende acht dagen van des voormiddags tien tot des namiddags een en van drte tot i ure ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter leting is nedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij Gedeputeerde Suteu in beroep kuu komen bij veVzoekschrift op ongezegeld papier geschreven Gouda den llii December 1878 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOEN De Secretaris BBOUWEB BUITENLAND Buiteiilandsch Overisiclit De aigemeene toestand in Europa scliijut in de laatste dagen geruststellender Het Engelsche parlement bespreekt uog steeds in beide huizen de Ooatcrachc eu Indische politiek van bet kabinet In het Hoogerhnis hebben lord Halifax lord Lawrence lord Derby lord Carnarvon lord Napier and Ettriok lord Airly en lord Grey de regeering aangevallen en scherp veroordeeld dat men tegen den Emir ecu onreehtvaardigen oorlog was begonnen in Ëngelaud s belang welke door Indie betaald moest worden waarna het Huii met groote meerderheid aan lord Benconsdeld toestond wat hij wefischte In het Lagerhuis duurt het debat nog voort doch de regeering beschikt over een groote meerderheid beantwoordt argumenten met aanvallen op Rusland en zal oo k daar ongetwijfeld worden vrijgesproken De oorlog in Afghanistan wordt met gracht voortgezet Generaal Bobert alleen heeft het verder optrekken moeten staken en overwintert in de bosschen op de bergen ouder de Schaturgardan pas Er is overvloed v u hout en hutten worden gebouwd voor de soldaim die echter nu reeds van de koude Igden Zoodra iu t voorjaar de sneeuw gesmolten is zal deze Icgerafdeeling naar Kabul oprukken Generaal BidUulph rukt op naar Candahar en generaal Browne wacht enkel op ammuuiue om naar Jellalabad te trekken In den Prulsisohen Landdag kwam ter sprake do uitvaardiging vau den kleinen staat van beleg voor Berlijn en omstiekeu op grond van art 28 van de Bocinlistenwet aanleiding daartoe gaf de behandeling van de begrooting van Binueulaudsche Zaken en met moeite had de Ibrtsehritls partij zich weerhouden de Begeerini niet vroeger te interpelleeren over het gebeurde namens die partij voerde de beroemde hoogleeirdur T4rehow w woord of liever hij verzocht eenvoudig om inlichting welke aitvoerig althans wat den vorm betreft werd gegeven door den Minister vah Binnenlandsebe Zaken toch vernemen wg geen nieuws uit Ministers rede hg redeneerde in t kort aldus dnder bedreiging van de openbare veiligheid in art 28 van de soeialistenwet moet niet alleen verstaan worden gevaar voor oproer maaaiook andere gevaren meer bepaald de plannen om vorsten te vermoorden die iu den laatsten tgd blijkens bet gebeurde te Madrid en Napels meer en meer gebruilielijk worden in socialistische kringen Het schgnt inderdaad zeide de Minister dat wij ten tgdpetk zgn ingetreden waarin de vorsten bestendig in levensgevaar verkeeren Een ander nibtief voor de uitgevaardigde verordening was het bceken van de hoofdleidiug van de sociaal democraten het voornaomste doel van de soeialistenwet en daar de organisatie zouder eenig ontzag vQor de wet werd voortgezet en Berlijn het middelpunt bleef meende de Eegeèring verplicht te zijn tot den maatregel over te gaan u de toelichting van den Uinister werd eenig discussie vastgeknoopt die alleen diende om het verschil van inzicht van de verschillende ponden te karakteriseeren hare werkzaamheid adrasaj nog miuder slechts 8 stemmen die belust zgu met illappelijke belangen el gehecht nun het De strijd in de Oostenrgksche delegatie is geëindigd en de leden hebbeu Zaterdag avond hunne taak teU eiiidf gebracht om dra weder als leden vau den rijksraad nieuwe pademeutaire bezigheden op te vatten De zege is in de delegatie aan Andraasy gebleven Yrjjdag avond naiai zij met flinke meerderheid da begrooting van b Beulandscbe zaken aan na eene lange discussie waankn A udrassy ecu dankbaar aandeel had en Zateiwg heeft de delegatie 80 milUoen toegestaan vooriBasnie Herzegowina iu 1879 In de Hongaarsehf delegatie die eerst aanstaanden Donderdag of Vriji zal geëindigd hebben heeft te vreexeu daar de oppositie telt De beide lichamen du de behartiging van de gemi der monarchie hebben hun fait accompli waarvoor OosteJrgk Hongarije doorde Begeering is gesteld 1 De optreding van Khéreddfce Pacha als grootvizier van Turkije qpent al oms het vooruitzicht Ap de betere organisatie van jrerschillende aangelegenheden Zoo heeft de nieuke titularis reeds een wetsontwerp gereed op de miiAtericele verantwoordclijkheia en toen do Armenisolfc patrinreh hem twam gelukwensohen sprak hij over ca gelijkheid van allen voor de wet en verklaardei dat dé justitie met onpartijdi heid zal te werk win en dot tie openbare betrekkingej zonder aaJHen van godsdienst zullen worden tocgcl nd f de benoeming van rdigheid een formeel tot uitvoering vanj et geheel moêf de Mag men dus op binnenlai fach gebied van den r nieuwen grootvizier veel goedM vecwachten wat den nieuwen titubiris van Buiteumidsche Zaleen betreft de Sultan heeft verklaard Carathéodori pacha tot die Wi bewijs is voor het voorna kM itmuof ti BerTiju Ovi bestemming van het nieuwe Kafiinet wezen vo oeniug te verschaffen aan Europa eu zgn klachten te wgden aan pogiugen tot de inwendige reorganisatie van het rijk Naar aanleiding van den aanslag op Koning Hutnbert gepleegd is gedurende verscheidene dagen in de Ituliaausohe Kamer een debat geopend betreffende de politiek der Begeering ten aanzien van de algemeene veiligheid Het Ministerie had het hard te verantwoorden zelfs van de linkerzijde had het scherpe aanvallen te verduren de gematigde partij bestormde het nog scherper Sommige opposanteu konden door de Eegeèring worden bevredigd anderen bleven onvoldaan Wat het programma der Eegeèring betreft dit bleek een wel kraehtige politiek voor te staan doch zonder reactie el streng optreden tegen overtreders en aanranders doch zonder speciale wetten De algemeene beraadsli gingen werden eergisteren gesloten en thans zilUen in behandeling komen verschillende orden van den dag zoowel vóór als tegen het Ministerie De Dee hsohe Tweede Kamer is ontbouden omdat het wets ontwerp is verworpen betreffende de leening voor St Grou of de Begeering bij de nieuwe verkiezingen gelukkiger zal zijn is tivgfelachtig de nood op het eiland ia groot BINNENLAND GOUDA 12 December 1878 Aan de Goudsche ingezetenen is de volgende cirlaire verzonden NAÏIONAAti HULDEBLIJK aan H M de KONINGIN bij Hoogstderzelver komst in het Vaderland Stadgïnooten I Op uitnoudiging der Hoofd Oommissie voor een NATIONAAL HULDEBLIJK aan onze a a KONINGIN hebben de ondergeteekenden zich tot eene SubCommissie geconstitueerd om ook U in de ge legenheid te Hellen daartoe mede te werken Het is overtuigend gebleken dat Z M de Koning vóór alles wenseht dat een Huldeblgk aan H M de Koningin z il worden aangeboden om dat Hoogstdezelv er prijs op stelt dut II M de Koningin bij hare komst in het Vaderland blijken outvange viui Hulde en Liifde van bet Nederlandsche Volk Door zoodanig HuldeUgk lal dan ook de belangstelling van het Volk in die voor Nederland zoo gewiehtiga gebeurtenis worclen betuigd zijn liefde voor de aanstaande Koningin als hare Migesteit iu het Vaderland a worden ontvangen blijken en zijn wensahen voor het voortdurend geluk van die Koninklijke Behtverbiutenis geopenbaard worden De oudergeteekenden willen alsnu ook de Inwoners dezer gemeente de gelegenheid geven daartoe iets bg te dragen en rerwaehtea d t ook fajer velen gevonden zollen worden die tot bereiking van dit doel willen medewerken terwijl zg tevens kennis geven 1 dat het aan te bieden geschenk zal bestaan uit een hals of Igfsieraad van goud of zilver bezet met edelgesteenten naar gelang bet bedrag der gestorte gelden 3 dat een ieder die zich schriftelijk verbindt tot eene bgdrage het recht verkrijgt zgn naam in een Album gepletst te zien dat bij het genoemde geschenk zal worden gevoegd Gouda December 1878 M A A VAN Beboen IJzbndoobk VooriiUer Mr J C do Pui Penningmeetter Luit Kolonel C J BiuEVEtb A H VAN Dillen Zeden W J FoRTUijN Drooglebveb L P HcflG ENDIJK S B VAT Leer G SïRAVÏB H W G Koning Secretarie Dr C A Tebbenhoff leer ar aan de Eijks hoogere burgerschool alhier is benoemd tot Directeur der gemeentelijke hoogere burge rfiool te Hoorn DtMttagavond werd een vergadering gehouden van de kiezersvereeniging Burgerplicht Nadat eeuige huiahoudelgke aaugelegenheden wareu behandeld en het bestuurslid dat aa de beurt van aftreding as de heer J A Eoest van Limburg was herkozen werd een voorstel van het bestuur behandeld tot de eventueele oprichting eener centrale kiesvereeniging Wt de mededeeling van den voorzitter bleek dat èn bij het bjsiuur van Burgerplicht èn bij tie besturen der liberale kiesvereeuigingen te Woerden en Oudewater de wensch was ontstaan tot aaneensluiting en de noodiakelgkheid was a n t lioht getreden tot opriehsiug eener centrale kiesvereeniging Daarom stelde het bestuur van Burgerplicht voor dat de verga lering de wenschelgkheid van de op richting eener eentrale kiesvereeniging zou uitspreken en vervolgens het bestuur machtigen met de besturen van de andere liberale kiesvereeuigingen in dit district te onderhandelen over de wiji waarop aan dien wensch het bast zou kunnen worden voldaan Met dit voorstel vereenigde zich de vergadering terwijl nog uitdrukkelijk werd geconstateerd dat hierdoor alleen m beginiel was besloten tot de oprichting eener centrale kiesvereeniging zoodat later omtreht al het verdere de noodige besluiten zuljen moeten volgen Donderdag 19 December e k heeft de 3e abon uemeutsvoorstetling ptaats der Vereeuiging Bet Nederlandach Tooneel Dan zal worden opgevoerd De Markies de Villemer van George Sand vertaald door J M Anne Wg gelooves dat dese kenze eene gelukkige mag genoemd wordeii daar het een drama is dat geroemd wordt als fijn van teekening geestig en gedistingueerd terwijl de vertaling zeer goed moet geslaagd zgfi Mevrouw Kleioe s talent moet daarin o a uitnemend uitkóïnen Na eene zeer waardeerende beschouwing over hare vertolking van de rol van Markiezin de Yillemer lezen wij deze woorden Het drama de Markies de Villemer heeft een nieuwen lauwer gebracht aan de kroon der kunst die Mevr Kleine Gartmau zoo waardig draagt zoo eeriyjc verdient te dragen Het Gereohtshof te s GraveiibagB behandelde Dinsdag de zaak van den officier ven justitie te Botterdam app ca M D te Gouda ter zake van moed willig slaan VQOt beklaagde werd door het O M