Goudsche Courant, vrijdag 13 december 1878

veniJtUging vau kct vroegere vonnis en veroordccliug tot 3 weken aelstraf gerM aireerd l c uitspraak zal Uiusdag a s plaats hebben Naar mcu verueemt vertrekt Z M de rolgeude weck vau t Loo naar s Oraveuhage om lich den STsten December naar Arolsen te begeceu Bc afdtelingeu vao de Eerste Kamer hebben üoh Dinsdag bezig gehouden met het onderzoek van de ontwerpen uitmakende de Ned Indische begroeting voor 1S76 cq Tjui verschillende andere wets ontwerpen Ia het tijdperk van 3 tot Nov 187S zijn blijkens by het dep van binneiilandsohe zaken ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast ia Gelderland i runderen ia ZuidhoUand 16 in NootdboUand 1 ruud in h i geheel 19 runderen Ia het vorige tydperk van vier wekea wann 3S taiidwcn door die ziekte aangetast De Stamlieeurant bevat de statuten Tan de Nederlandsche maatschnppij voor tuinbouw en plantkunde gevestigd te Arnsterdüiii goedgekeurd bij kon besluit Taa 8 November II In den aanvang der zitting van Dinsdag heeft de Tweede Kuuer met algeineene stemmen het volgende adres van gelukwenscfaing aan Z M den Koning aangekomen tSl E I De T eede Kamer der Staten Generaal stelt op hoogen prijs aan Uwe Majesteit haar heilwenschcn ie kunnen aanbieden ter gelegenheid van Uwe Miijesteits voorgenomen huwelijk met Hare DoorInchtige Hoogheid Mevrouw de Frinses Adelheid Kmma W LiiELMiliA Thexesia Tan Walceck Pits MONT Van ganscher harte wenschen wij dat deze echtverbinteuis by het onwaardeerbaar genot van huiselijk geluk moge lijden tot verhooging van de levensvreugde van Uwe Majesteit en tevens tot bevestiging vaa den bloei van het regeereud Stamhuis waarmede de dierbaarste belangen van Nederland zoo u itiw verbonden zijn Als Vertegenwoordigers van het Ncderlandsche volk duKven wg de verzekering geven dat onze aahstaande Koningin niet slechts bij haar komst op den vaderlandsohen bodem overal met ingenomenheid zal worden begroet maar ook voortdurend in mime mite zal deeleu in den eerbied en de liefde door Nederland voor de Vorsten en Vorstinnen uit het Huis van Oranje Naasau gekoesterd Uit adres zal Z M worden aangeboden door ecu commissie bestaande uit de leden der commissie van redactie de heeren Veuing Meincsz Blussé Winteens Van Dolden en Cremers de heereu Mackay De Vos van Steenwijk en Eeekera en den Voorzitter der K mer vOok de Eerste Kamer heeft MaandagaTond bij de hervatting harer werkzaamheden besloten Z M een sdret aan te bieden Staten Qeneraal Eebsie Kaheb zittingen van 11 en 12 December 1878 In de zitting van Dinsdag zijn de werkzaamheden hervat De laatstelijk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen waaronder die tot vastslelling der Indische begrooting voor 1879 en de hoofdstukken I II en III Ier staatsbegrooting Toor 1879 zijn naar de afdeelmgen verzonden In de zitting van gisteren heeft de oommissie voo het adres aan Z M den Koning zamengesteld uit de hh Bijckcvorsel Hengst van Voorthuysen en Blusé een ontwerp ter taiel gebracht dat dadelijk in de afdeeliug werd gezocht tegen heden ten 2 nre is dat iian de orde gesteld benevens Terschilleude kleine ontwerpen De commissie Tan rapporteurs over de Indische begrooting voor 1879 z jn de hh Viruly Fick4 Huydccoper en van Twist Staten Qeneraal Tweede Kaneb Zittingen Tan 10 en H December 1878 In de zitting van Dinsdag is het adres Tan gelukwensch aan Z M den Koning met algemeene stemmen aangenomen De beraadslagingen oTer het hoofdstuk binnenlandsehe zaken zijn voortgezet De motie van den heer de Bruyn Kops waarbij de wensohelgkheid werd uitgesproken van afdoende organisatie der rijksstatistiek werd door hem ingetrokken na de beloftd van deo minister dat by omtrent de verbetering der statistieke opgaven n et alle departementen in OTerleg zou treden De artikelen betreffende het bestuur der provinciën zijn afgehandeld alle werden aangenomen met 56 tegen 21 stemmen ook e D amendement van den heer Wintgens om een ton Toor eene woning Tan den Commissaris des Koaings te Leeuwardea te schrappen In Ie zitting van gisteren werden de discussion over hoofdstuk V Toortgezet ea gevorderd tot het att landbouwschool te Wageningen Omtrent het kooger onderwys was de minister overtuigd van de noodzakelykheid van beperking der examenvakken en nietuitbreiding der leerstoelen ten einde het bezoek der coll ies te bevorderen Aangenomen werd een araendeiilent van den heer de Beaufort om het gymnasium te Doetiuchem te subsidièeren De heer Fatijn beval dek minister aan om overeenkomstig den wensch der gemeente Gouda de H Burgerschool aldaar uit te breiden tot eene met 5 jarigen cursus De minister had in die uitbreiding bezwaar omdat hij zich daardoor zou blootstellen aan het verwijt Tan uitzetting der uitgaven Hg wilde eerst afwachten of de middelen door de kamer eerlang zullen worden toegestaan voor hoogere uitgaven Men schrijft uit Parijs aan het VaderUiHd Het inpakken en verzenden der tentoongestelde Toorwerpea gaat in het paleis op het Champ ie Mars nog steedt Toort In de HoUaudsche afdeeling is bijna alles reeds ingepakt ea binnen weinige dagen zal er niets meer te Tiuden zyn dan eenige ledige kisten Tan artikelen die of hier blyren of aan musea of andere instellingen zijn ten geschenke gegeron Haar als ik zeg dat bijna alles is ingepakt dan ligt daarin nog geenszins opgesloten dat bijna alles ook reeds rerzonden is De expeditie gaat uiterst langzaam daar de spoorweg maatschappij telkeus maar een gering aantal waggons beschikbaar stelt Gelukkig dat niet alles terug behoeft dan duurdehet nog veel langer want iuderdaad zyn er doorverschillende exposanten nogal zaken gemaakt Zooz ja b T de Deventer en de Delftsche tapytenalle verkocht bet Delftsch aardewerk en de dekensuit Leiden vonden ook alle koopers Bijna in allegroepen is Terkocht of zgu althuns bestellingengedaan Een der beste afnemer wn ongetw feld de Nationale Loterg Voor deze toch is van onze industricelen voor ruim 4 0 000 francs vao onze kunstenaars voor 21 500 francs aangekaeht De gemeenteraad te iHage heeft in zijne vergadering van Dinsdag met 21 tegen 8 stemmen zijne goedkeuring verleend aan het voorstel van Burg en Weth om ter gelegenheid van den picchtigen intocht van HH MM den Koning en de Koningin in d residentie in het Lange Voorhout een gas illiimiiiatie te doen ontsteken Wel vond het voorstel eenige oppositie bij hen die eene itljminatie met lampion prefereerden of eene eteAtrische verlichting wenschten maar én met het oog op het jaargetijde én met het oog op de meerdere kosten die ecu electrische Terliohting waarschijnlijk zou vorderen werd tot het ontsteken eeuer gas illuminalie besloten Zij zal in den avond van deil 27sten Januari plaats hebben in het Voorhout guirlandes gewgze met ballons WBardoor de vlammen tegen den wind zullen beschut zgn terwijl in het Voorhout eu op de Plaat muziektempels zullen worden opgericht die met lampions verlicht zullen worden Te Leeuwarden is door tijdige maatregelen een ongeluk verhoed In een der grachten werd door een dienaar van politie geweldige rook en brand ontdekt in een aldaar liggend vaartuig Gelukkig kon men door spoedig aangebrachte hulp het vuur hetwelk zich reeds aan het houtwerk had medegedeeld blusschen Eerst later toen naar den eigenaar van het vaartuig werd gezocht kwam mea tot de ontdekking dat eene vrouw in beschonken toestand in de kooi lag te slapen en dus aan een groot levensgevaar is ontkomen Aan de plaatselijke comités gevormd ter bevordering eener Ncderlandsche uitrusting naar de Noordpool zee en verder aan alle belangstellenden in deze onderneming is namens het comité van uitToering de Tolgende circulaire verzonden Dank zg uwer warme belangstelling en krachtige medewerking heeft de voorgenomen expeditie uit Nederland naar de Noordelijke IJszee dit jaar plaats gehad De Willem Barenti is op 12 October jl Tan zgne eerste verkenningstocht naar Jan Mayeneiland Spitsbergen Beerenland Nova ZemUa en Barentszee teruggekeerd De last op 17 Maart jl ons opgedragen is toIToerd Thans noodigen wij u uit tot bet bijwoneneener Tcrgadering op Zaterdag 14 Dec e k desnamiddags ten 2 ure in het gebouw SUigentia Voorhout te s Gravenhage js In deze bgeenkomst wensoht het oomité van uitvoering lo verslag te doen van den tocht door de Willem BoretiU onder bevel vaa den luit t Ie kl A de Bruyne volbracht 2o mededeeling en verantwoording te doen omtrent den trgenwoordigcn staat der geldmiddcen 3o met u de vraag te bespreken en zoo ja op welke wgze het aangevangen werk zal worden voortgezet wat in het volgend jaar behoort gedaan te worden Het comité Tan uitroering Terlrouwt dat door eene talrijke opkoipst te dezer Tergaderiug niet alleen van de bestaande belangstelling blijken zal maar ook eene beslissing omtrent de naaste toekomst der IJszeeonderuemingen hier te lande mogelijk zal worden Omtrent het Tergaan van het Nederlandsohe schip Anna op den Theems wordt het volgende verhaald De Jnm kapt W H Korfker kwam van St Petersburg met bestemming naar Londen en was den 27 Nov op de rivier voor Londen daar het stormachtig weèr was kon gaeii loods aan boord komen en moest de kapitein wel dooreeilen Zoodoende is het schip aan den grond geraakt waarbij het geweldig begou te stoeten zoodat het al spoedig zand bij de pomp kreeg Wegens de hooge zee eu den storm kon g en stoomboot het schip naderen eu daar het steeds bij het wassende water meer begon te stooten besloot de bemanning het te Terlaten eerst met de groote boot die echter omsloeg en daarna met de sloep De equipage had zelfs geen tgd om hare kleéren te redden en nauwelijks was de bemanning Tan boord of een der masten viel omlaag De bemanning kwaip erst deu 28 Nor behouden aan wal te Sonthhead Het gerechtelijk onderzoek te Milaan In take deu diefstal van de insiguién der orde Tan het Gulden Vlies gepleegd ten nadeele Tan don Carlos is afgeloopen Generaal Boet die Tan de misdaad beschuldigd wordt Terzekert dat de prins zelf het eindigen van de instructie verlangd heeft Volgens de Ilalie schijnt het dat het proces een zeer groeten omvang krijgt daar nieuwe documenten zgn ontdekt Generaal Boet bevindt zich nog steeds te Milaan en heeft zijn woord gegeven de stad niet te verlaten zouder vergunning Tan de orerheid De verhooren moeten naar men zegt zeer dramatische incidenten aan het licht gebracht hebben De jacht op klein wild in deze proTincie wordt gesloten op Dinsdag den Sisten December a s met zonsondergang met uitzondering tuu het Tangen van houtsnippen met Uat war en valHouwen dat btgft toegelaten toten met den 29 ten Maart 1879 Naar men verneemt heeft de Minister van waterstaat handel en nijverheid op uitnoodiging der Duitsche postadministratie ecu Commissie benoemd van drie leden om het Duitsehe systeem van pakjes door de postadministratie te laten verroereu en bezorgen daar te lande te onderzoeken De Commissie bestaat uit de hh Neujeao Jansen eu Ptiestcr beide eerstgenosmden hebben zich reeds naar DuitsohUnd begeven Een telegram uit Washington aan de Daily Nact meldt dat het octrooi voor Edison s electrische verlichting Dinsdag zou worden uitgereikt Luidens de jongste bsrichien uit Amerika heeftEdison zijne inrichting tot het nemen eener proefop groote schaal met zgne verlichting bgna gereed Deze proefneming alles er onder begrepen zal £ 20 000 kosten De aaudeelen in de Editon Compm zijn inmiddels gerezen De firma Pabri en Chancery heeft van den uitvinder het octrooi gekocht voorZuidAmerika en men verwacht dat Rio de Janeiro waar het contract voor gas rerlichtiug eerstdaagsafloopt de eerste stad zal zijn die met elsctriciteitwordt verlicht Edison verklaart dat hij geen koolgebruikt en dat hij thans met zgne machines viermaal meer licht voortbrengt dan toen hg zgueexperimenten begon De Industriesohool voor Troawelqka jengd t Amsterdam wensoht een nieuw lokaal te bouwen Haar nuttige werkkring blgkt Toldoeode uit het groote getal harer leeilingen dat zich jaarlijks met gunstig geTolg onderwerpt aan de examens in de ter schole onderwezen Takken en dat oTeral il den lande goede plaatsing heeft gcTonden De toevloed Tan leerlingen houdt dan ook steeds aan doch het tegenwoordige gebouw kan er niet meer dan hoogstens honderd tachtig bcTatten Uit dien hoofde zoowel als met hel oog op de Takken an onderwgs die uitbreiding behqeTen en de gebleken noodzakelgkhAd om aan de instelling een Tcrvolgsohool te verbinden waar do meestgeTorderde kweekelingen hare studiën kanneu Toortletten wenschen bestuurdereo een nieaw gebouw te stichten De stedelijke regeering heeft zich bereid Terklaard den noodigen grond aan de Weteringschans tegea de helft dar waarde af te staan terwijl de Maatschappij Tot Nut Tan t Algemeen ƒ 6000 en het departement Amsterdam dat de school in t leTen riep ƒ 2000 heeft beschikbaar gesteld Het hoofdi bestuur zelfs schenkt ƒ 5000 en de school kan uit sedert jaren bgeeugebrachte schenkiugen ongeTeer ƒ 18 000 bijdragen En er is slechts ƒ 86 000 noodig namelijk ƒ 16 000 voor het terrein en ƒ 70 000 voor het gebouw dat blijkens het ontwerp Tan den heer Van Gendt aan de eischen Tan ruimte en doelmatige inriobting licloolt te beantwoorden Slechts goede producten roepen concurrentie in t leren De teerkapsules van Guyot die zvlk een heilzame uitwerking hebben ingeval van Terkoudheid catharren bronchitis en tering zgn ontelbare keeren nagemaakt De heer Guyot kan slechts instaan Toor die ftacona waarop zich zgne handteekcning beTindt gedrukt in drie klmrt en die in de meeste apotheken te verkrijgen zg L m GOEDE RAIB AM Wil lllM Wilt gij volgens den lasUtenPariJBCtien Smaak gekleed gaan en de helft goedkooper dan bij de Hollandadie kleermakers dan hebt gij slechts onten raad te Tolgen En weidezen schrgftaau het tlre Tan den Directeur van de MagazijnenKdU Pont Neuf te Parijs om een Albuna van de winterkoetumef toot Heereu eu Kinderen Dit Album wordt U per post toegezoudeu zoni er dat dit U iets kost gij liadt daarin de gravure van alle mode haar prijs en alle mogelijke byzonderheden daarenboven de manier OVOl Zelf nauwkeurig de maat te nemen zonder hulp van iemand Voor 9 gld 60 bekomt gg een teer fraaie ulster kapotjas voor denzelfden prijs een netten Wiiiteroverjiis Voor 14 gld 50 een keurig fantaisie ko tuum en Ulsters Oveijasjes en kottumes voar kinkeren voor 4 guid 60 6 gld en 7 gld 60 Het Magazijn da Pont Nouf verzendt franco aan huis vrij vau Tracht en rechten iedere bestelling bOVen de 12 gld 50 en ol het beslilde niet bevalt bekomt gij bij terugzending Uw geld per postwissel terug Geloof on waarde lezers en om den proef op de som to zetten probeer het en adresseer Uwe brieven aan Deu Directeur de la Maison dU FOUt NoUf t Fargs Vergadering van den Gemeenteraad DINSDAG 10 December Tegenwoordig de heeian van Bergen IJiendoorn veoriilter Kemjr Pfiece Noothoteo va Ooor Oudgk Snel MoHer Korlugn Droogleever vu SIraatei Posl Droet Samson Strsver en de Hotte De Voorilllet doelt mede dAt de beer Kist heeft kennis glegeien door sterfgeval in sgne IkaUie verhinderd Ie zgn db Tergailenog hg te wonen Nog wordt door den Voorzitter medegedeeld dat door bet o erlgden van deo beer Böcbner de belrekking san eersten StadsDoelor is vacant geworden dat er alsno twee dier belrekkingen vsoait zgn stelt voor eene oproeplag U don om daarin ts voorzien dit wordt goedgekenrd De notalen der vorige vergadering worden gelassn eo rresteerd De beer I uijlen komt ter vergadering De Voorziller deatt mede dat door den beer Minister anBioocnlsiidicbe Zeken afwgzend is beschikt op bel verzoekom de Kgks Hoogere Borgeracbool van 8 op 5 j rigen cirsns te brengen Noli6calie Ingekomen is eene missive van betren Oedcpotcerde Staten baiidende goeilkeurlog der Begrooliog over 187 1 Notlf eene missite van do Qezondheids Commisaw tot wgiiginghunner instroclie in dier ocge dat bet ledentat wordt nitgebrtid tot 9 bu B en W bcauat hiertegen geen bezwaar T l visie een voorstel tan B en Yf tot wgziging van het reglement voor de openbare scholen Ter visie De heer Kranenborg komt ter vergadering eeo adres an M S Cats verzoekeode verlenging van pachtvoor een gedeelte van bet viscbbuisje aan de viscbmorkt hetrapport vao B en W Inidt dat tegen de inwilliging geenbeiwaar brstaal BeWe stukken ter visio een adres van Dr A Koraeijn verzoekende in aanmerking genomen zgne langdurige belrekking ala twceda SladiDocter als eerste aangaateld te worden Ter visie en benoeming in eeae volgende vergadering eenige missives van verschillende insleUlngen san weldadigbeid bondende voordrachten Ier benoeming in de acature ontslaan door de periodieke aftreding ter viaie een adres van H Th Lafeber vera kan4 j als Makelaar aangesteld te worden Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering Aan de orde is bet voorstel tol verhooging der scboolgilden i Voorziller stelt voor dit aan te honden omdat da heer Kist niet tegenwoordig is de beer Noothoven van Goor deelt een amendement op dit voorstel mede na korte disonsiio wordt de behandeling nitgeateld De aanvraag om gerioleerden grond b de Doeleosteeg wordt overeenkomstig bet vooralel van B en W algemeen goedgeke rd Het adrea der Stoombool Maatscbsppg de Volharding houdende verzoek om een slok grond voor den bouw eeuer Wachtkamer voor pasaagiers met Bergplaats voor goederen bet rapport van B en W imdt gunstig bet is om 62 centiaren grond legen IB SO per jaar af te staan m t opzegging van 8 maanden in verband met eenen nieuwen nalerweg dit wordt algemeen goedgekeurd VoorsUl tot wgziging dor begrooting dienst 1878 en tot het doen van betalingen nit den post voor oovoornene oitgaren dier begrooting wordt algemeen goedgekenrd Na volgt het suppletoir kohier der plaatselgke direct belutiog dat 14 dsgen heeft ter viiie gelegea de heer KraDecburg wesscht het eer t lo te lieo dit geschied zgade geeft zgne bevreemdieg H keaoeQ dat de heer H Dortlaod diuirop niet voorkomt als zgade door hem in het voorjaar hierop reeds geweseo dit lokt eeaige diKosaie uit waarop door hem wordt voorgesteld genoenade heer naar eea lokomea tan f 700 daarop te plaatsen dit verdt in stemming gebracht en aangenomen met 11 tegen 8 stemmen dir van de heeren Post Droet Noothof en van Ooor es de Voorzitter de heer Fortogo Droogleever nam aan de stemming geen deel tkneemd wordt tot balpondenigscres aan de Opeohsre finrgerschool voor meines mej C J van Nea met algeaseene stemmen Na machtiging om aan de cenomen liealoiten aitvoering te geven zonder rcsompfie tnm de vcrgaderilig Laatste Berichten BnUSél 11 Dec Wk Ind pmdanee Beige laAdi uit Berlin vah heden dat prins Gortchakoff in zijne gespsekkim met eanige aanzienlgkc personen te Berlijn als zgne overtuiging heeft te kenoeu gegeven dat noch de Afghaansohe noch de Oostersche qaoestie tot nienyA verwikkelingen in Europa zal leiden Rome 11 Dee De Kamer vau a g Taardigdea heeft eene door den heer Bacelli Toorgestelde motie waarmede het Ministerie zich Tereenigd had met Sros stemmen tegen 189 Terworpei De motie luidde aldus De Kamer aote nemend T n de Terklaring Tan den President Tan den Ministerraad eu Tan den Minister Tan binnenlandsehe zaken vertrouwt dat de regeering des Koniugs de orde in de vrijheid krachtig zal haidhaTen Weenen ll Dec De commissie uit het Huis Tan afgevaardigden tot ondtnoek vaa bet tractaat te Berlijn heeft langdurig beraadslaagd oTcr de fornseele Traag of het trootaat de goedkeuring der Tertegenwoordigiug vereiseht om gddig te zgii De comntiaaie heeft besloten morgen OTer ts gaan tot de discussie over het tractaat KiuitoBgepeebt te Gouda Tertchttittjng Tan Woensdag 11 Dec I87S Kantonrechter Mr J H tan MIËBOP Ambtenaar Tan het Openbaar Ministerie Mr W C A SCtOLTEN te Kotterdam VEROORDEELD J it arbeider wonende te Nicuwerkerk a d IJsel tot eene boete Tan ƒ 10 of gerang Tan drie dagen wegens jagen met geweer op Zondag in de Ëendrachtspolder binnen de gemeente ZeTenbuizen W H arbeider wonende te Nicuwerkerk a d IJsel tot twee boeten au ƒ 10 of gCTaug Tan drie dagen Toor elke boete met Terbeurdrerklaring van bet gebezigd jachtgeweer wegens in den Prins AlexanM ipolder binnen de gemeente Nicuwerkerk a dylisd schieten op een eendvogel zonder voorzien te Jf tob een jaohtoote eu Tan een schriftelgk U nl Tan Tergunuing Tan dea eigenaar of rechthebbetde Tan het jachtTcld J T d B ca Ij t B arbeiders wonende tt Beeuwgk de Ie tot eene boete Tan ƒ 3 of gevang rad één dag en de 2e tot eene boete van ƒ 3 eu en van ƒ 1 of gevang van één dag loor ledere bo te wegen te zaoiea en ia Tcreeniging binnen dè gemeente LangeBoignrelde Tisscheu met schakels zonder Toonien te zijn Tan een schriftelijk bewgs Tan Tergunning Tan den eigenaar of rechthebbende Tan het Tischwater hebbende de 2e beklaagde daarenboTen aan een rijksTcldwachtcr op diens Tordaring niet vertoond de door hem verkrc gen visohacte H T D watermolenaat woneode te Waddinxreen tot twee boelen Tan ƒ 8 of gevang van één dag voor ieilere boeten met TcrbeurdTerklamng van de gebezigde aalfaik wegens Tisscheu binnen de gemeente Waddinxveen zonder voorzien te zijn Tan een visohacte of van een schriftelijk bewg s van Tergunning Tan den eigenaar of rechthebbende vau het Tisehwaler B B arbeider en B S boïwkheoht wonende te Nicuwerkerk a d Ueel ieder tot eene boete Tan ƒ 6 60 of gerang vaa twee dagen wegen maken rau naehtgetocht te Nieuwtrkark a d IJael Teretorendé de rdst der inwonen L T d W arbeider wonende te WadninxTcen tot een boete Tan ƒ 6 ofgcTang tbu twee dagen wegens in kennelgk besohouken toestand zioh vertooneu op den openbaren w g binnen de gemeente Waddinxveen J C deni B koopman wooende te Gouda tot eene boete van ƒ 3 of gevang van één dag wegen op den GoejanverweUohen Dgk binnen de gemeente Reeuwgk zonder toezicht laten staan van een met twee honden bespannen kaïv waarvan hg de gehsider was J de J wfukelier swonende te Bleiswijk tot twee boeten van ƒ 5 of gevang vantwee dagsn Toor iedere boete wegens te Bleiswijk twee verzamelplaatsen van secreetmest niet zoodanig ingericht hebben dat de dliatlri aanwezige stoffen geen sohadelgke uitdampingeÏM weeg bm ul j P de J koopman wanende tr Bleiswijk tot eene boete van ƒ 6 of geTang Tan twee dageu wegens te Bteiswgk Tcrwerkeu Tan secreetmest zonde Tcrlof Tan Burgemeetter en Wethonden G L smidsjongeo J t d B sigarenmaker eiT B J amidsjoufien allen wonende te Gouda ieder tot eene boete van ƒ 1 of gevang Tan één dag wegens te Gouda spelen om geld op den openbaren weg VBIJQESPBOKEN B K bouwman wonende te Nieuweitork a il IJsel Tan de aanklacht zcTen hem toebénoorendé runderen onbeheerd te hebben laten grazen aan den S Uebmdsoben Hoogen Zeedgk binnen de gemeente Nicuwerkerk a d IJsel H de V pottenbakker wonende te Gouda Tan i aankiaeht sioh ts Ckxida belredigend te hebUen uitgdaten OTsr een meisje Taal jaar MAREfBSRZCHTEN Qonda 12 December 1878 Tot ongeTeer Torige prgzen was de omzet klein Poldertarwe puike ƒ 9 a ƒ 9 60 Mindere ƒ 8 40 a 8 76 Rogge puike ƒ 6 75 ü ƒ 7 Mindere ƒ 6 75 ü ƒ 6 25 Voer ƒ 4 30 a ƒ 4 75 Gerst puike ƒ 8 78 a ƒ 7 60 Minder ƒ 6 75 a ƒ 6 60 HaTer zwaie ƒ 4 a ƒ 4 75 Ligte ƒ 3 ü ƒ 3 76 De Teemarkt met goeden aauToer den handel TlTg Tooral in eerste itwoliteit Tette Tarkens Tan 23 a 26 cents per half kilo Tsrkens Toor Londen Tan 20 i 22 cent magere varken waren iet Tlogger ach pen tmag te Terkaopen AangeToerd 63 partgen kaas prijzen Taa ƒ 22 ƒ 28 Goeboter ƒ I ÏO i ƒ 1 40 II r 1 1 Burgerlijke StaadU Oouda GEBOBIN 10 Dee Adrianns nadert H N vn Day en G Smit II Aart ouders W Uotb en E de GraaC OVERLEDEN 12 Dec H C SUrre buuvr vaa B di Jong 60 Barg iyke Stand van onderstaande gemeenten na 4 tot 11 Dec 1878 Moordrecht OEBOHBN AdriaaBlje onderaf Mm e C Nobel Neekie ouden F Vink en J van der Mazen OVEHLEDEN T C Hoogendoorn 10 m H vardM Wegde 66 j ONDEBTBOUWDi W Tom Az Mj A Tom vu Ukkerkerk 25 j OEHDWD A gaoek en C Ia Gieof Ooaderak OEBOKEN Basiiaan Cornelia oudere Wl vu Daa ra C de Groot OVEKIJSDEKi F d Jgag 6 m ONDETRODWD C Bdijerse 82 j aa V Raslwat27j Stolwijk OVBRLBDBVi K van Dam 27 j F Kapt jo I Haastreobt GEBOREK Anthonina Adrïanua oudere J van Zailen ea M Ilofienbaom GEHUWD W Tollenaar ea E vaa Alpkwi Waddinxveen OEBOBBfi Hsria ouders K S a U VerbeH Willomgatje ouders I Koetsief ei J Bikat CbiistiM Jacoba ouders C J Vabl en g do Gr at Nicahuu ouders A Jongcjan eu N Hoogendoorn JohSa ooders J Koster en P C Boa Jan oadcra C Hollenkamp en J Voorkamp OVEttLGDEN J A Boer lOib J vsa der He u 18 m J van Hauawgk we lk D vaa der Gser 75 j K Balain 68 j P van Sign ij M Sehgf 4d APVERTE3 JTIfaBy De Heer en Merrtuw J SAUERBIEE betuigen dank voor de Tele bewyzea van deelneming hun betoond by t overlgden van hnnne Zoster en liehnwdzaater MeTronw J G MOENS SAtJÏEWBiB OouJa 11 Pecember 1878 Mejuffrouw ROOIJMA verlangt met Februari een ZINDELIJKE DIENSTBODE P ü WES THAVEN B 151 Ter Overname wordt AANGEBODEN een VEER MET SCnilIT en VERDERE GEREEDSCHAPPEN Aires by den Uitgever dezer Courant ondev N 183i