Goudsche Courant, zondag 15 december 1878

i M Zondag 15 Decembgr N 2232 1878 aOUDSCHE COURANT Jmm CD Adverlentiebiad voor Gouda en OmstreiieD en Zoölodsche TeitoonsteUin j VAN GEOEGE COUDA Groo VRIJDAG 13 èn ZATEaDAG 11 iedere avond ten 6 itd ie gfjf ote volledige Mficua bestaande tS J rden 18 Poneps een gehoc door een tatrüh méraoneel van fl irdt verge De tent is onde het persoonlek opzich f ittinli aan tegen Uetj iservaerde P weede Bang f 0 99 D de é a Mko iicht en biedtfeencj veilig besc attini aan tegen ÜetRoj P 0 I uaa h fcserveerde p4 Gebrcveteerfïé TOig el I li BRkNDSTOF met aanhoudende a i hoofdJ keA ii eri lardig ten beho Huishaarden Kagchels Oalorifères alsoi vk speciaal vc or Broeikasten Gezuiverd prbduct noch teer harst pek of aarde bevattende Zg branden langeC dan de gewone beste kolen geven méér hitte en branden zonder den minsten onaangenamen reuk iu de vertrekken te verspieidefi bevelen zich door zuinigheid aan daai z angza am en geheel verbranden De aanhuisbezorging geschiedt zonder eenige vuilnis Of stof te veroorzaken tot den pros van 85 cent per 50 kilo h comptant vrg aan huis NB Gelieve deze niet met de Bruinkool of Salonbriquetten te verwarren Damcs Zangverèeniging Aurora De TEKSTBOEKJES der Zangstukken zijn a 0 10 verkrögbaar bg de Boekhandelaars J VAN BENTUM EN ZOON en op den avond der Uitvoering aan het Bureau rnmm lebeeoeb Machinefabriek en IJzergleterlJ te BORNE Overijssel LEVEREN STOOMMACHINES STOOMKETELS en LOCOMOBILEN van alle afmetingen en van de beste constructie Zyn geheel bekend met de inrichting van BOTEB MACHINES EN VERVAARDIGEN VOORTS Drijfwerken GietwerUen en alles wat tot hun VAK behoort Wordt TB HUUR gevraagd om zoo spoedig mogeijjk te aanvaarden een goed ingericht niet te groot WINKELHUIS om er het bedrijf van Kantoor en Speelgoedhandel in uit te voeren Brieven met No 3420 aan het Bureau van den Woning Gids Dam 15 Amsterdam GocDA Dkuk vas A Beinkman NATIONAAL aan U M dk KONINGIN hg Hoogatderzelver Komst in het Vaderland Ue SUBCOMMISSIE voor bovengenoemd Huldeblijk mnakt bekend 1 dat d Circulaires met InschrgvingsBil letten in deie week aan de Huizen derIngezetenen bezorgd zullen worden 2 dat zfl die geene Circulaire mochten ontvangen hebben dezelve kunnen verkrggen bü een der leden van de subcom missie die ook Inschr vings Billetten in ontvangst zullen nemen 3 dat op het Raadhuis eeq fiUS geplaatstis om aan ieder die zonder in te schrjjven toch iets wil bjjdragen daartoe inde gelegenheid te stellen 4 dat op 21 dezer de Igsten sullen gesloten worden Gouda 12 December 1878 De SUBCOMMISSIE voornoemd Mï A A VAN Bergïn IJzkndooRn M J C DO Pri Fenningmeesttr Luit Eolonel C J Buleveld A H VAK Dillen W J FOBTDHN D 0OGI EEV £ L P HooosNDUK j S B VAM Leek I G Straver H W G Koning Secretaris Door de onverwachte aaimomst van het Circus SANGERiis de Voorstelling der Rotterdainsche Letterlievende VereenigingOefe Oefening BAA B T Kunst uitgesteld tot Zondag22 DECEMBER e k öpë bare aanbestedto BüRGEUEESfER en WETHOUDERS van Gouda sgn voornemens op DINSDAG den 24n DECEMBER 1878 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuit aldaar bg enkele inschrijving AAN ÏE BESTEDEN a Het onderhoud en de vemieuwing van Straten gedurende 1879 met inbegrip van levering en vervoer der Materialen als Keyen Klinkers Zand Koolasch enz b De Leverantie van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1879 benoodigdo Materialen als 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk 30 Spijkers en ligte Uzerwaren 4 Lood Zink en Soldeer 5 Verfwareo en Glas 6 Teer 7 KaUc 8 Grind O Zand 10 KJne Puin 1500 M 11 Plantsoenen Boomgewas De monsters van N 6 9 en 10 en die van de materialen voor het onderhoud en de vermenning der Straten zijn aan de Stade Timmerwerf te bezichtigen De Bestekken en Voorwaarden liggen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Secretarie der gemeente en aan de Stads Timmeneert ter inzage De InschrijvingiBiljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten den 23en December 1878 uiUrlijk desnamidd s ten 5 ure op gezegde Secretarieingeleverd zijn lUGEE Markt j DECEMBER 1 78 oorstelling OMphanték Leeuwen njA WaaM Si7 Widens èn mstenaars van ime natiën a den eigena i r Wegant inge T Briquet lui Wge Wpder l lijiii en Maagpillen De7 e PILLEN Iic sinds vele jaren met bet beste gerolg tegen de Slijm tn ala maagVersterkend i ebruilit wonlen door hare werding de spijsvertering zeer bevorderen bgionder goed tegen de gal en zeer zacht laZOrend zijn cgn tegen 32Vj ceut het dooaje met berigl VBD het gebrmk reilcrggbaar bg ile naiolgenda Heereu te Amsterdam M Clébau C Droog Heilige weg D 381 Bleiswgit 8 r d Kraots Üommel Zalt J r d Vegte Üelft K Wilschut Delfsharen J B Westerhoff Defenter Gebroed Tim n Dordrecht H J Oiltay Gouda L Schenli op de Hoogstraat s Gravenbage J Visser k Zoon in de Spuistraat Goiinoliem B i B Bosch Hrma I P Lasonder Haastrecht K Oosterling Legden J ï Terburgh Haarlemmerstraat Lckkerkerk A den Oudsten Linsohoten B Kruithof Rotterdam t Santen Kolff korte Hoofdsle g Stoiwgk Wed A Zijderlaan Schiedam Wed A H Homboati Tiel A J Faassen Utrecht kerstr SU Zevenhuizen A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgen het echte recept zgo door mg te Gouda alleen en mitluiteni lerkrggbaar gesteld bg den heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WKL Om elk doosje der echte en sints onheugelgke jaren gebrmkle SLIJM en MAAGPILLEN Is een biljet voorzien met de handteekening van J J 8CHUEUDEB apotheker welke handteekening zich ook bevindt op het zegellak vvaarmcde het doosje verzegeld ii Men gelieve daar fo attent op te zgn en zioh te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men raoht in omloop te brengen Bii deze Gouront behoort een ByvoeffceL Uegrootings Uiscussiên Maandag zgn de diacnssiën over de begrooting van binnenlandsche zaken begonnen en de algemeene beraad agingen reeds ten einde gebrapht De heer ScUimraelpenninck van der Oye vroeg inlichting omtrent een adres van het provinc aal coUegie van toezicht op het beheer der kerkelijke goederen in Gelckrland in zake die goederea te Ammerzoden Met de verklaring vau den minister dat hij hoopte ih overleg met zija ambtgenoot yaft jpstltie spoedig een wets ontwerp i i te dienen tot regeling der stichtingen iu het allgemeeD am Spreker genoegen De heeïen Corver Hooft en Rutgers van Rozenburg bespi ken een Amste rdamsche quaestie die evenwel jiiet zouder algenjceo belang is het betrof de vi i off de kohieren der oofde tilijke omslagen niet voor ieder ter inzage moeteu i liggen om aan l t voorschrift der gemeentewet te voldoen In Amsterdam geeil men namelgk i ie8er slechts inzage voor zooverre het zgn eigen aanslag betreft klachten daaromtrent bg den 1 getneenteraad ingediend waren niet verhoord Gedep Staten van Noord Holland hadd m de kohieren goedgekeurd en de minister had zich met dit advies vereenigd de minister behield zich voor later zgn gevoelen omtrent die zaak kenWr te maken bij de beantwoording van een aan hem gericht adres van den heer Corver Hooft dat de heer van ïienhoven bg eenige bittere itdrahlnageB va 4 bnor Cwvw Uaoft niet kon vergeten dat hg de wethouder van nnantiën in de hoofdstad is is te begrgpeu resultaat had anders de discussie niet of men moet de verklanng van den minister daarvoor houden dat eeu herziening der provinciale en gemeentewet in bewerking is Nu er zgn meer zaken waarvoor die herziening noodig is iu de discussie werd o a nog gewezen op de houding van Amsterdam in een waterstaatszaak Zonder succes hebben de staten van Utrecht Noord en Zuid Holland sedert jaren getracht een regloment voor het waterschap Amstelland vast te stellen daarop is die zaak bg koniukigk besluit geregeld en het toezicht over de AnisteU schut luis aan Amsterdam en Amstelland stimen opgedragen in geheime zitting van den genieenterund heeft Amsterdam dit teezieht aan zich getrokken en die verordening is let vernietigd De minister meende dat dit niet hoodig was en adresseerde verder die quaestie aan het ministerie van waterstaat Bi de behande ing der artikelen werd door den heer de Brugn Kops de opheffing van het Bureau van statistiek besproken en betreurd Heftiger was de heer Goeman Borgeaius wiens nota omtrent deze zaak door den minister niet beantwoord was Hg verdedigde de wetenschappelgke statistiek en ontlokte aan den minister een antwoord dat den vrienden der statistiek zoo weinig hoop liet dat de heer de Brugn Kdps zich verplicht gevoelde tot het voorstellen der volgende motie De kamer van oordeel zgnde dat een meer afdoende organisatie der rgksstatistiek wenschelgk is gaat over tot de orde van den dag Geruimen tijd hield deze motie de aandacht der kamer in de zitting van Dinsdag nog bezig Nadat de minister evenwel verklaard had dat hij bereid was tet verbetering der statistieke gegevens en bouwstoffen zonder evenwel tot de oprichting van een centraal bureau voor statistiek over te gaan werd de motie ingetrokken Bg de kosten voor het bestuur der provinciën wensobten de heeren de Jong en van Naameu aan die besturen meer macht te geven in de aanstelling en de bezold ng van provinciale ambtenaren en het hefiteo van belastingen De heer vai i I rkwgk klaagde dat in strgd met de gemeentgWft bg voorkeur nietingeze teneu tot Burgemeester benoemd werden welk bezwaar door den minister niet werd gedeeld D e herziening der gemeeate en provincutle wet zal in deze en meer bezvaren moeten voorzien ook om de juiste evenmigheid in de traktementen de provinciale mbtenaren te bewaken Een poging van dfla heer Verheijen om die voor Noord Braban te verhoogen werd met 45 tege 28 stemmtó van de hand gewezen wat ook het geval ytM met een amendement van den heer van aamen om een post met 150 en een and met 1760 te verminderen Met 56 teg 21 stemmen werd evenwel een voorstel aóqÉsnomen van den beer Wiutgeas om de begrooftig met 100 00 te verminderen bestemd r lbr den aankoop van een woning vtKir den coiÉmissaris des koaings in Friesland waar van dt huur is opgezegd de voorsteller wilde geen inbrenk maken op de provinciale wet die vrg woning Voor den commissaris voorschrijft maar hg achtte de som te hoog Bg het begin der zitting werd een adres goedgekeurd aan Z M den koning wegens zgn voorgenomen buwelgk en ook besloten om een adres van een aannemer wien restitutie van boete geweigerd was ter griffie te deponeeren een voorstel van den heer van Eek om het ter verkrgging van meerdere inlichtingen aan den minister te verzenden mocht slechts weö MevKDieD vtwci visu Bg de behandeling der afdeeling Armwezen in de zitting van Woensdag wees de heer Vimly Verbrugge ondermaal op den onhoudbaren toestand waarin de lerensverzekeringsmaatschappgen hier te nde verkeeren Evenals het vorige jaar deelde de minister mede dat de zaak overwogen wordt maar een regeling niet zoo gemakkelgk is als de vorige spreker schijnt te leuken Ueduld das al kan men ook de nadeelen en verliezen die door particulieren geleden worden die bg vreemde moatscliappgen verzekerd zijn aan de werkeloosheid der regeering toeschrijven Oe heer Idzerda wees op de overbevolking der krankzinnigengestichten waardoor nadeel aan de verpleging wordt toegebracht Nader werd nog door den heer Patijn op uitbreiding der tegenwoordige gestichten aangedrongen opdat er gelegenheid zal zjjn om de krankzinnigen vooral die van het platte land te kunnen plaatsen De onvoldoendheid van onze wetgeving op dit gebied ware het het eenige wordt door den minister erkend maar bepaolde toezegging kan door hem niet gedaan worden Een wetsherzienmg zou alweder meerdere uitgaven uoodig maken en daaraan is immers nu niet te denken De Heer Viruly Verbrugge bespreekt uitvoerig den toestand van het spoeling district na aanneming der wet tegen de longziekte Een som van f 800 000 voor schadeloostelling wegens besmettelijke veeziekte uitgetrokken gaf daartoe gereede aanleiding Spreker wees op de onvoldoende branding en inenting terwijl zelfs beesten gebrand zgn die niet eens zgn ingeënt Ook het ruwe gedrag vau eenige veeartsen werd den minister herinnerd terwgl tevens werd aangedrongen op taxatie vóór de inenting Niet in het belang der veeartsen maar in het belang van onzen veestapel moest de wet worden toegepast De minister nam nota van de opmerkingen en beloofde ook onderzoek omtrent een en ander in te stellen Als leek in deze zaak kon hg geen bepaalde toezeggingen doen In een volgend overzicht de hoogst belang rgke discnssiën over de afdeeling onderwgs Li BUITENLAND Bulteiilandscli Overziclit Overeenkomstig de verwachting is in het BaKaansohe parlemeet met 263 tegen 189 stemman het voorstel verworpen door bevriende egde gedaan en waarbg üe Kamer vertrouwen zeide te stellan in de tegenwoordige regeeriag overtidgd dat iij de orde sou weten ie hantUiaveu zoader aan de vrijbeid te kort te doeu Welke gevolgen de verwerping dezer motie van vertrouwen hebben tal is nog met te seg eo Wel beett het kabinet £ ijn ontslag ingediend doch zal voorloopij de uken gaande houden De mogelijkheid bestaat dat alleen de minister van binuenlaudschr zaken tertrekt of althaut de heer Cairt i belust blgft net de vorming vaa een nieuw kabinet In eVt geval achten wij het nog tirgfeiacbtig of tn stede van de hnkeizijde de rechtenijde aan het Uewind komen zal De Fransche afgevaardIgÉlen hebben Imn ongeduld niet langer kunnen bedwingen en zgn uiteengegaan om op de eerste oproeping van den president wedfer te verschijnen De Senaat heeft dus ciet wel plezier van zgn talmen het doel was immrn de Kamer bgeen te houden opdat de leden geen propaganda zouden knnneu maken voor de senatoreavericiezing Uit Bombay komt eene eer belangrgke tijdiog In bet leger der EngeUchen is een Afghaaiuth ofGcier aangekomen het verzoek overbrengende ora naar Djellalabad op te mkken Er zou dan volgens hem een algemeene opstand komen tegen den Emir en de Eogelschen zonden worden uilgenoodigd eene nieuwe regeering te vestigen Vermoedelgk vreest de Emir zelf voor zulke gebeurtenissen althans wordt aan I atljf Neut gemeld maar de correspondent staat er niet vuor lu dut de Emir een z ner verwanten zond om eeu onvoorwaardelgke vrede nan te bieden Te KoiataHtiiiapel is weder aeae amenzwering ontdekt hetgeen Ba de jongste kabiiietsïcrandering niet vreemd is Immers bet 4s daar te lande nog zeer gebroikelgk zich op die wf ze van lastige legenstanders te bevrijden En dit beeft en dubbelenziu De mogelgkbeid toch bestaat dat die bij het oude wilden blgveii hebben samengespannen tegen de nieuwe ministers Maar ook bestaat de mogelijkheid dat zg het niet deden en de nieuwe ministers slechts er hen van beschiildigen om lastige tegenstanders uit den weg te krggen Tot zulke k Depen ineTi iu het p irlementaire stelsel niet zijne tocvlu Ait te nemen niiar in Turkge moet men nog zich daiirmede bihelpcn 9I Wat er is van het nieuwe tractaat tusschen Engeland en Turkije blijkt nog niet De nieuwe grootvizier heeft aan de bnitenlandsohe regccnngen eene circulaire gezonden waarin het optreden van het nieuwe ministerie wordt aangekondigd en als het doel der verandering wordt opgegeven krachtige hervorming wat betreft het binnenland slipte naleving van het tractaat v n Berlijn wat betreft het buitenland In de Hoii Harschc Kamer van afgevtiardigden is een besluit genomen dat vooral belangrijk is qm het beginsel dat als motief moet bobben stegolden Door een lid der oppositie de heer Iraiiyi was voorgLStiUI om de discussie over het tracta it vau Btrhjn aan de orde te stellen welk voorstel door den heer Apponyi e verscheidene andere sprekers werd gtsttuiid De Minister president betoogde echter dat de goedkeuring of vernerping van êen tractaat door ke Kamer niet geoorloofd 18 en geen büteekeuia heeft Hierop werd het voorstel van deu heer Iranyi met 151 tegen 90 steramea verworpen De Oostenrgksche Kamer en zelfs de Oostcnrgksolie Regeering schgnen een ander beginsel te zgu loegcnaiin Eerstgenoemde heeft ui eene oomiuissie van 18 leden benoemd om het tractaat van Berlijn te ondiraoeken en de Minister Granitsch stemde im immwm