Goudsche Courant, zondag 15 december 1878

i I telf Toör het daartoe gedane Toorstel ïu Rnlwoord op eenc Traajf orotreut tïe financieele plauneu der llegeeringtot dekking der bwettingskosten autwoordde de minister dat voNtrekt niet wordt gedacht oïcr een gemeenschappelgke leeaing De fiuauciëele coDiniigaie uit de Hongaarsche delegatiea hebben ecu crediet van 20 milUoeu toe estaaa Id den Zwilserschen Doiulsraad is tot presidentgeküutn de kolonel 6 Hammer eo tot rieopresi dent t E Welti Van verschillende zijden is reeds meldiiitf gemaakt dat sjmmige Regeeringen geprotesteerd hrbben of voornemens zijn dit te doen tegendr handelwijze der Zwitseische Begeering die aanalten welke uit andere landen worden uitgedreven en asjl verleent Hi rop zinspeelde de nieuw benoemde president in zijne openingsrede toen hij o a wees op de moeilijke taak van den Bondsraad tot handhaving der menschlievende tradities in de Zwitsersche politiek en tot verdediging vao het recbt Tan agyl BiNNÈNLÏNÏ GOUDA 14 December 1878 Wij vreeKeu dut de r sti uratie van het Kaadhuis trederom voor geiui nen tijd is vertraagd De post Tan ruim ƒ S4U0U waaruit deee en andere restauratteu moesten voi l inii worden werd gisteren in de Tweede Kamer afgestemd omdat er niet genoeg contrule bestond op de wijze van besteding dezer gelden De bedoeling is en de Minister verklaarde lich daartoe bereid om na het wintrrreees een meer gedetailleerde voordracht te doen indienen Gisterenmorgen kwam hier ter stede het circos Tan den heer G Saiigor aan met een groot personeel een honderdtal paarden een aantal met sterke kleuren beschilderde wagens leeuwen tijgers oliphanten enz enz Pe markt waar de cirens werd geplaatst leverde door een en ander een schilderactitigen aanUik op en met groote vlugheid werd alles in orde gebracht Om 3 uur ongeveer had een groote optocht langs de straten en grachten pLiats welke zooals te den ken was een groote menigte op de beeb bracht Des avonds had de eerste voorstelling plaats die inderdaad beter geslaagd is dan menigeen verwachtte De kolossale biljetten programma s en advertenties waarin het artikel gbluf niet te miskennen was deden vermoeden de toeren weinig zouden beteekeneti maar vele nrs vaa het programma waren zeer waard om gezien te warden Benige fraai gevormde goed gedresseerde paarden £ en flink koorddanser gehoorzame oliphanten enz enz maakten de bewondering gaande en tot slot werden twee kolossale kooien vertoond met tijgers en leeuwen waarbij zich een man begaf die zich bg die woudbewoners vrij goed op zyn gemak scheen te gevqelen Het aantal stoomgemalen in de Krimpeuerwaard sal weldra weder met één vermeerderd worden Het polderbestuur van Berg Ambacht zal namelijk naby Haastrecht een hoog stoomgemaal doen stichten met goheprad en 90 van paardenkrachten Tot lid in het bnrgerlijk of H Geest Armbestuur te Berg Ambacht is herbenoemd de heer W Terduyn Jz Donderdag werd de sjfreekbeurt in de Vereeniging Winterlezingen te Berg mbacht vervuld door den heer J H L Bonman pred te Ammerstol In een boeiende verhandeling schetste hij het ontstaan der Irgcnden en haren invloed op de geschiedenis Met groote iugeoomenheid werd deie rede door een zeer talrijk publiek aangehoord even als daarna de bijdragen van dezen spreker en vau de heeren A Znanen en A J Stuurman van Ammerstol en J O Bettink van Berg Ambacht Naar jj vernemen bestaat b j de leden der rederykerskamer Borger te Oudewater het plan om in de volgende maand het 25 jarig bestaan der Kamer feestelijk te herdenken Vermelding verdient hierbij dat Je heeren A C van Atlst en G C van Aelst al dien tijd lid waren en onafgebroken aan de insiandhoadiug en tien bloei der K mer hebben medegewerkt Staten Generaal Tweede Kahsi zittingen Tsn ia en 13 December 1878 In de zitting van Donderdag zijn de beraadslagingen voortgezet over het amendement de Joug en Wjbenga op den post der Rijkslaiidbouwschool te Wageningrn tot vermindering met ƒ 72 000 voor den voorgestelden aankoop van terrein en aanmaak ▼ ao gebouwen voor znivelbereiding De heeren Gratama Schepel en Sickesz bestreden bet amendemeut en betoogden dat bet voorstel der Regecring alleen diende ann het tbeontlich onderwijs De heer Barret was voor het amendement even als de heer de Vos van Sicenwgk de laatste omdat de voorstellen der llegrering niet voldoende toegelicht waren Als sub amendement stelde hy voor de gelden voor den aankoop van land toe to staan en dus de post slechts met ƒ 32 00 1 Ie verminderen voor de tuivelsobool Dit subamendenicut werd door den heer de Jong overgenomen De minister heeft inlichtingen omtrent de aanwending der voorgedragen gelden gegeven De bedoeling was niet de zuivelschool op te riolilin te Wageningen maar slechts de voorwerpen tot aaiischouwelyk onderwijs aan te sohafftn Ten slotte is hot amendement tot vermindering van den post roet ƒ 32000 verworpen met 42 tegen 3S stemmen Do discassie over net lager onderwijs is daarop aangevangen In de zitliug van gisirreu is het tioufdsluk binnenlaudsohe zaken aangonoram met 70 tegen B steramen De post voor de commissie der rijksadviseurs voor kunst is onveranderd aangenomen De minister verklArde echter dat eene reorganisatie onmogelijk was en hij de oommissie zou opheffen Voorts werd aangeuoinen met 47 tegen 26 stemmen een amendement om de subsidién voor historische gedenkteekenen ad ƒ 84000 niet toe te staan dan bij eene speciale wet Het hoofdstuk marine is onveranderd aangenomen Heden is het hoofdstuk financiën aan de orde Staten Generaal Bebste Kaheb zitting van 13 December 1878 In dtze zitting zijn aangenomen de onlwerpbegrooti ig voor den arbeid der gevangenen in 1879 het ontwerp lot wijziging van hoofdstuk VIII der staatsbegrooting voor 1877 en dat tot kwijtschelding van ceaige vorderingen den lande aankomende Heden zal de beraadslaging plaats hebben over de Indische begrooting voor 1879 Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal is een adres gezonden door de heeren Schollen A J Enschedé P J H Cnypers I Gosschalk Victor de Sluers en L Lingemau alle leden van het coUegie van rijksadviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst vau den volgenden inhoud ffAan den vooravond van de in uwe vergadering te verwachten debatten over de instelling van bovengenoemd oollegie verscheen in Het Vaderland van Woensdag 11 Deo een ingezonden stuk va den heer Hooft van Iddekinge lid en secretaris van het coUegie waarin hij zijne grieven niet alleen tegen het collegie zelf maar oak sljdoliugs tegan den minister van biunenlanda o zaken o Kubaiirt op eene voor zijne medeleden leedigende wijze het coUegie verdacht maakt en het prestige daarvan aanrandt een en ander met de kennelijke bedoeling om nadcelige indrukken te verspreiden en op uwe debatten invloed te oefenen De oudergeteekenden achten zich verplicht de aandacht er op te vestigen dat de in liedoeld stuk ontwikkelde grieven indien zij werkelijk gegrond werden geai t in de eerste plaats aan de orde moesten zijn gesteld gewo den in d vergaderingen van het collegie zelf of ter kenimr gebracht van den minister met wieu de adviseurs in directe en voortdurende aanraking zijn Nooit heeft echter de heer Hooft zulks gedaan Daaruit reeds kan worden a eitid Indien het niet uit vroeger gepubliceerde geschriften gebleken was dan voorzeker uit dit stuk van den heer Hooft duidelijk zijn geworden dat helaas een onwaardige geest was binnengeslopen in het collegie en dat eene zuivering en reorganisatie daarvan inderdaad wenschelqk zijn Ten einde de Begeeriiig daartoe de gelegenheid zoo gemakkelijk mogeliJK te maken heeft het collegie ingevolge een besluit waartoe alleenNde heer Hooft van Iddekinge wegens afwezigheid irfet beeft medegewerkt aan den minister van binriénlandsche zaken het navolgende schrijven gericht Hierop volgt het schrijven tan het collegie waarin zijne leden zich bereid verklaren hun mandaat ter beschikking van den minister te stellen indien deze van oordfsel mocht ziju dat daardoor aan de moeilijkheid der aanvulling van bet collegie wordt te geinoet gekomen In de vergadering van ingelanden der vereenigde polders onder de gemeente oskoop werd het besluit in de vorige vergadering Jfanomen tot restauratie van den bestaanden windmolen met 365 tegen 44 stemmen ingetrokken en voorts met 331 tegen 94 stemmen in beginsel besloten tot het doen bemalen der polders door een stoomwerktuig Het hoofdbestuur der Maatschappij Tot nut van t algemem zal op de eerstvolgende algeracnie vergadering een voorstel doen om hulde brengende aan de kloeke ondernemers van den jongsten Noordpoo ltooht onder bevel van den luit te zee De Brnijne eene som van 1000 betohikbasr te stellen voor MD evenlucelen tweeden tocht die eveneens onder itgclgke waarborgen wordt ondernomen N V d D De heer dr Martiuus Cohen Stuart vroeger predikant bij de Remonstrantsche gemeente te Rottcrilara en sedeK de laatste jaren te Utrecht gevestigd it Donderdag aldaar overleden Het HU deelt een uittreksel mede nit een brief van dr Borskie den geneesheer van den Minister van oorlügfv geschreven aan ee van s Ministers vrienuen die verheugd over de waar te nemen beterschap omtrent de bcteekenis daarvan het gevoelen van den geneesheer gevraagd had Dr Borski verklaarde dat als rcsnUna van een pas met dr Rienderhoif gehouden consult werkelijk gedurende de liyitste weken eene gunstige wending in den toestand te oonstateeren viel en dat mocht deze ziob bestendigen wat alleszins mogelijk te achten was verwacht mocht worden dat Z £ itc althans tegen Mei zoover kon zijn verbeterd dat hg de leiding van zaken ran het departement weder kan op zich nemen Voor het gerechtshof te s Qraveuhage stond Donderdag terecht P B landbouwer te Noord Waddinxveen die reeds in 1863 door het hof van Zuid Holland tot viJf jaar tuchthuistraf veroordeeld was wegens het moedwillig dood slaan zijner huisvrouw Thans werd hij beschuldigd van poging tot moord op zijne tweede vrouw welke den 20 September jl gepleegd zou zijn Sinds negen jaren hertrouwd had hiJ slechts gedurende het eerste dier j iren in goc fe verstandhouding met zijne tweede echigeiioute geleefd Weldra begon hij op nienw z iaar te drii ken en van daar dat de vrouw nooit anders dan vloekeu en scheldwoorden van hem hoorde terwijt hij af en toe verklaarde dat hg na vijf jaar voor zijne eerste vrouw gekregen te hebben vour de tweed tien jaar over had Den 20n September verkeerde hij in een bgzonder kwaden luim Reeds vroeg was hg met zijne siiefdoohter naar het land gegaan om te werken doch in plaats van dit te di n had hij zich bedronken en daarna te slapen gelegd Ten zeven uur keerde hij met dit meisje huiswaarts en onder weg deed hij niets dan vloeken eu bedreigingen uiten tegeo hare moeder Te hui gekomen opende hy den twist met verwijten en sclieldwoordeu en wilde hij tut tweemaal toe zijne vrouw grgpen Telkens was hem dit niet geluifc i met de woorden nu dondersteen zal je er aan haalde hij zijn mes uit den zak en maakte daarmede eene beweging naar zijne vrouw toen bijiijds den dorpsvehiwaoiiter lussciien beide trad Na eene hevige en herhaalde worsteling met dezen werd hij met behulp van twee bsreo gebonden en in bewaring gebracht Hoewel de beschuldigde het grijpen en dreigen met een mes en alzoo de poging tot moord ontkende werden de feiten zoo nis wij die hierboven mededeelden ter tcrechiziitiug door een a intal getuigen als waar volgehouden De advocaat generaal mr Gregory trachtte breedvoerig aan te toouen dat bij Aen beschuldigde werkeiyk de bedoeling bestonil om iijii vrouw te dooden en dat die bedoeling in eene stellige poging gebleken was s Mans antecedenten u jk afgescheiden von zgiie vroegere veroordeeliiig waren zeer ongunstig en in zijn dorp werd hij overal evreesd Op alle deze gronden renuircerde Z E Gestr eene tuchthuisetraf voor den tijd van zes jaren De verdediger Mr C P D Pape trachtte asn te toonen dat men zijn client veel erger voorgesteld had dan hij was Ook de eernte maal had bij hem niet de beduiliiig beslaan om zgiie vrouw te dooden al was ook de dooil het gevolg van den toegebrnchten slag Wat deze zaak betreft achtte pleiter de pogingtot moord volstrekt niet bewezen en concludeerde hy derhalve tot vrgspraak De uitspraak vermelden wg later Het Haagsche gerechtshof deed gisteren nitspraakin de zoak van G D effeclenhandclaar te Rotterdam De ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten werden gequnliftoeerd als bedriegelgke bankbreuk en het houden van boeken die den waren staat der baten en lasten von de firma niet opleveren Het hof verklaarde G D aan deze feiten schuldig en veroordeelde hem tot zeven jaren tnchthuisstraf Het Gerechtshof te Amsterdam heeft Woensdag in tegenwoordigheid van een buitengewoon talrgk publiek uitspraak gedoan in de door ons vroeger vermelde strafzaak tegen Mozes Alvarez lid der firma Alvarez en Van Amerongcn Het Hof heeffe den beschuldigde ontslagen van rechtsvervolging ter zake van den aonklaoht van misbruik van vertrouwen on op dat punt in overeenstemming met hel gevoelen des verdedigers aaiigeiioraeii dat de aan getnelden Alvarex oo H H Van Qiqme Jr Ier zake van pon voor diamnntkloven aangeboden qnitantie groot ƒ 348 46 hem niet is ter baud gesteld d titre de dépót Het Hof heeft vervolgens op de verklaring van geraelden Van Omrae en van den 16 jarigen leerjongen wiens betrouwbaarheid het uit verschillende aoawgaingen heeft afgeleid als bewezen nopgenojnen dat de bedgelde quitautie door den beschuldigde niet is beta d en voorts op grond van andere aanwgzingen dat hg met het bedriegelgk doel om voor die betaling een bewgsmiddel te scheppen in het in den diamanthandel gebruikeUjke loonboek zijner firma dien post valscheiyk als betaald heeft geboekt Het Hof heeft nog als bewezen aangenomen dat de beschuldigde aan gemelden Van Omrae moedwillig een ilag heeft toegebracht en hem eindelijk en ter zake van dat feit eu van valschheid iu een geschrift van koophandel met toepassing von verzachtende omstandigheden veroordeeld tot een cellulaire gevangenisstraf van 18 maanden en betaling van een paar geldboeten Uit s Hertogeubosch vernemen wg dat de kachelpijpcn voor de onderofficieren van het d tar in garnizoen liggend regiment eindelijk gisteren gearriveerd zijn nadat men een kleine zes weken kou heeft moeten Igden iV R Cl De Slaats CouraHl bevat het overzicht van de opbrengst der middelen orer de maand November afzondertyk en vereciiigd met die der vorige maanden van 1878 Uit dit overzicht blijkt dat de middelen hebben opgebracht in November ƒ 8 682 792 68 eu in de 11 maanden van 1878 ƒ 88 012 748 60 tegen 9 259 835 64 en 87 186 563 84 reiprotievelgk in 1877 De raming voor een maand bedraagt ƒ 7 865 736 62 Deze cgfers waren in t algemei n genomen itiet ongunstig Alleen is November bg het voorgaande jaar ruim een half millioen achter gebleven maar dat is voornamelgk tengevolge van een mimjere opbrengst der Indirecte belastingen De onderdeelec geven tot geeiie bgzoiidere beschou wingen aanleiding In een schrgven uit Den Haag in de Zat emclie Courant wordt een nieuw liclit geworpen op den tap door den heer Van Houlen gedaan om uit de liberale party te treden Daaruit toch blgkt dat hetpurtgverbnnd al vrij los is geworden Na de aanneming der schoolwet hei ft nog geen enkele vergadering der liberale partij plaats gfhad E l dat iiielleger staande allerlei belangrijke ontwerpen zgn ingediend Gemeen overleg wordt dus al dit bericht waar is eu ook ons is het bevestigd blijkbnar niet langer noodig geacht Heeft daneigeiilgk de heer Van Houten de paruj verlaten Ofheeft de leider der partg zelf haar iu den steek gelaten en den band losgemaakt i d Uit de Kaapstad wordt van den 19n Nov jl geschreven Den 22ii e k zullen de verkiezingen plaats hebben voor den Welgevcuden Raad maar wekken weinig bilangstelling In Januari bg de verkiezingen voor het I agerhiiis zal Ar confcderatie quacstie wasrschgiilijk het Schibboleth zgn Sir Bartle Frere is nog nltgd te P M bnrg waar hg hartiUjk ontvangen is ofschoon toen er ongeneigd is vernndering te brengen in het tarief voor in en uitgaande rechten lii Natal worden vrywiUigers gevraagd voor de Transvaal Belangrgke berichten van het oorlugstooneel ziju er niet Men verwacht dat inr Judge als speciaal commissaris naor de noordelgke grenzen gezonden de moeilgklieden met de Knrawja s tot een goed eind zal brengen Te Kaapstad is een laiidbouwtentoonstelliiig gehouden die door ongeveer 5000 personen bezocht werd Over een spoorweg van de Kaapkolonie naar den OranjeVrgsta t wordt ernstig gedacht eerstdaags zullen er van Regeeringswege opmetingen voor dien weg plaats hebben Ook heeft de Regeering verklaard goarne de emigratie naar de koloniën te zullen bevorderen Aangaande dè hulde aan Vondel die ingevolge een besluit van het Congres te Kampen geh inden iFebruari e k binnen Amsterdam zal plaats hebben wordt het volgende medegedeeld Den vorigen avond zal als inleiding op de eigenIgke plechtigheid de hulde aan Vondel door het leggen van een krans op zgn graf indien de noodige toestemming daartoe karf verkregen wprden door en geheel vanwege de Liedertafel Oefening baart Kunst te Amsterdam een concert gegeven worden waarop coraposit ën naar aanleiding van woorden van Vondel of op hem betrekking hebbende zullen worden ten gehoore gebracht De heer dr H J A L Schaepraan professor te Rgsenburg zal daarbij oite toespraak houden Jndien de noodige looalilcit en de medewerking der gelukkige bezitters kunnen verkregen worden zal op den Sn Februari een tentoonstelling van voorwerpen op Vondel betrekking hebbende geopendworden en zal van daar de stoet van vereerders die zich in Kampen bereid verklaard hebben of zich Infer bg deze hebben aangesloten en nog zullenwillen aansluiten zich naar de aangewezen plaats begeven waar de hulde moet gebracht worden Voorzitter der Commissie en leider by deze plechtigheidzal de heer W J Hofdyk zgn Aan den avond van den 5n Februari zal in den grooten Schouwburg eene opvoering plaats hebben van de Leeuwendalers en een tuepasseUjk nastukje van den heer Alb Thgra Eerstdaags zullen aan Teen aantal kringen en personen van wier belangstelling in Vondels nagedachtenis men zich meent verzekerd te kunnen houden een circulaire worden toegezonden die het een en ander oinschryft en toelicht Op de Staata begrooting voor het dienstjaar 1879 is door den heer Patyii het volgende amendement voorgesteld om art 71 van het hoofdstuk IValertfaat em nil uw te verleeneiijsubsidién teTverhoogcn inet ƒ lÜOO en alzoo te brengen op 34 400 Aan dit gisteren avond aan de leden rofldgedeeld uitvoerig toegelicht voorstel wordt bet volgende ontleend Het amendement strekt om aan de droogmakiiig van ie plassen onder de ffoineente Reeuwgk en de voormalige gcme nte Sluipwgk te verleenen eene I bydrage uit s Rgks kas tot gelgk bedrag als reeds door de provincie Znid Holland is toegestaan i De voorspsteldcsiibsidie is dezilfde di door den laatslafgetreden Minister van binnenlnndsche zaken als iiieiiiorie post op de begrooting voor 1878 werd nitgel rokken en die door den tegenwoordigen Minister van watcrsta it hamlel en ngvcrhcid op de begrootiug vopr 1878 wirJ behouden i De voorsteller laat hierop volgen hetgeen de vorige Minister in zgtie Memorie van Tjelichting tot aanbeveliiig van hit subsidie hiefl gezegd j Het gold hier zoo is de slotsom eene belang I rgke onderuemiiig waardoor omstreeks 800 hectare I water in vruchtbaar l ind zullen worden herschapen eene onderneming echter die ook bHjkeiia vroeger opged ine ondervinding z inder knichtige medewerking van het Rijk en de provincie voor particulie I ren onuitvoerbaar is Twe of drie teerkapsub mwinmmi ii liet eten breiiEcn spoedig verlichting t weeg eu zgn meestal vulrtoende om de hardnekkigste verkoudheid en bronchitis te genezen Men ziel zelfs dat het gebruik de reeds eenigszins gevorderde tering geneest In dat geval belet de decompositie van de tuberkeU en met medewerking der natuur is de genezing dikwgis sneller dan men had durven hopen Men kan dit reeds zoo populaire geneesmiddel niet genoeg aanbevelen zoowel vanwege zyiie nitatekcnde nilwerking ah urn zgn goedkoopen prgs Iedere flacon toch der tccrkapsulis bevat 60 kapsules De geheele behandelii g kost dns slechts zes a acht centen per dag en ontslaat van het gebruik van afkooksels patés en siropen Om zeker te zyn dat men de echte kapsules heeft moet men op de driekleurige haudteekening van den heer Guyot op het etiquette letten In de meeste apotheken zgn de kapsules te verkrygen t Moet wel een Nurks van professie zgn die tegenwoordig nog klaagt over het weinige wal Gouda s winters aan vermakelgkheden vnu allerlei aard oplevert Gisteren b f had men waarlyk embarras de choix Aan den eeiien kant paardendressuur en wilde beesten vertooning in de wel ingerichte tent by ca 32 P en ginds in Nut en Vermaak eene uitvoering van onze Daraes zangvereeniging iu een gezellig lokaal en bg eene behagelgke temperatuur Ons viel de keus niet zwaar en we juichen het van harte toe dat Aurora zich niet liet afschrikken door Sanger s circus De zeer talryke opkomst bg het concert heeft bewezen dat de zangvereenigiug het Goudsche publiek goed getaxeerd heeft Het bleek bg elk nummer dat het dameskoor ten beste gaf dat de jonge vereeniging haar oefentgd goed heeft besteed Met leedwezen merkten we op dat het koor minder talrgk belet was dan hg eene vorige gelegenheid j t is te hopen dat de schuld hiervan alleen in het voor den zang zoo ongunstig 8aizoen te zoeken is De indeeliug van het programma had dunkt ons met eene kleine wyziging beter voldaan De vrouwenkoren van Abt O ziltre nicht en Gute Nacht zyii hoe v dienstelgk ook als mclodicuse composities van den produclicven zangmccster niet geschikt om als begin num iners dienst te doen evenmin op iet publiek als op de zangeressen werkt het Gute Nacht opwekkend de zuiverheid liet ook wel iets te wenschen over mis schien omdat de titelwoorden van het eerste koor niet genoeg door de dames in acht waren genomen Hoogst aangenaam daarentegen was de indruk dien de later volgende nummers van Bargiel op ons maakten Het zgn meesterstukjes die con amore en flink werden voorgedragen Het laatste die Libellen zal even als het nummer van Psaff heel wat studie hebben vereischt Koren als de engelenzaiig uit Elias hebben eene talryke bezetting noodig het ontbrak hier aan krachtige intonatie door alle leden van het koor vele waagden zich ongaarne in de hpogere sfeeren Aan den hoofdschotel van den avond Dornröschen van Reinecke heeft een ieder zich zeker naar hartelust te goed gedaan Het is van t begin tot het eind eeu prachtig werk En over de uitvoering kunnen we behoudens enkele opmerkingen met den meesten lof getuigen Zoowel de koren als de declamatie de solopartgen en last not least het meesterlgk accompognement bgzonder in het Spinlied hebben ons uitermate voldaan Gouda mag trotsch zgn op de hoogst verdienstelgke dilettanten die als solisten zoo voor hare tank berekend zyn eu niet minder roem mogen we dragen op onzen ambitieuseu muziekdirekteur die op nienw bewees dat onder Ccne degelgke leiding waarigk iets goeds tot sland gebracht kan worden De heer van Hemert colftïertzanger uit Rotterdam heeft ons wel voldaan hg bezit een omvangrgke stem eeu krachtig geluid en eeu gevoelvolle voordracht alleen vinden wg in zgtic manier van zingen iets styfs daarentegen in zgiie armen was veel losheid Met een school van Carl Hill zoude in die opzichten veel te verbeteren zgn ondanks alle goede gaven mist zgn gezang nog het hiureiszende van den concert zanger Ten slotte nog een paar wenken en wenschen Het zoude uamelgk naar onze meening van goed gevolg ziju om itaitueer het mogelijk it in het vervolg de direklie van de begeleiding der koren te soheiileii Ondanks de rijzige direktenrsfignur von den heer van Milltgen is het hem toch niet mogelgk om bg de zorg die hg aan rgne begeleiding wgdt door oog en hand zoo bezielend op zyn koor te werken als wa Sijk noodig is vooral by eene niet talrijke bezetii moet aan de uitvoerenden telkens door blik ibaar onder overdrijving moed ingesproken wor n vele inoeieUjkhcden worden dan overwonOok het gelgktgdig inzetten der stemmen zoude mede gebaat zijn het koor gevoelt er lich n één woord sterker door Verder trok het onze aa idacht dat de uitspraak n het Doilsoh iu vele ktren te weusohen overliet verschillende klanken b v ei p i ei enz waren verre vau onberispelgk Het zal ons wel ten goede gehouden worden dat we al geldt het hier eene oriliek over eene damesuitvoering op die kleine vlekjes wijzen Ook bevelen wg nog bg zonder eene betere revisie van hel tekstboekje aan dit wemelt vau fouten waaronder zeer storende Eu uu eeu weusch De dameszangvereenigingen hebbeu doorg iaus moeite om zich staande tehouden bg gebrek aan ceiie voldoende afwisseliug iu haar repertoire Reinecke Abt en Gade geven wel veel nieuws en goeds maar tegenover een zelfde publiek moet er op den duur voor meer veischeidcnheid gezorgd worden Deze ge lachte deed by ons den wensch ontstaan om te trachten een gemengd koor eene werkelgke tangtereeniging tot stand te brengen Denheer van Milligcn vindt men daartoe meenen wy bereid alles zal er slechts van afhangen of alle krachten er toe willen meewerken dit sluit natuurlgk den wensch in dat zoowel heeren als dames zichbereid verklaren geregeld één avond per week gedurende de wintermaanden aan die goede i k tewgdeu Mochten er binnenkort stappen gedaan worden om belangstellenden in het tot stand komeneener zangvereeniging te winnen dan hopen we van harte dat de pogingen niet vruchteloos zullenzijn Bg alle teekcneii van leven die de Gondsohemuzikale wereld in de laatste jaren gaf kunnen wqniet aan de raogelgkheid wanhopen S INOEZOND E N De ondergeteekende heeft de volgende missiveontvangen Aan de plaatselgke comité s gevormd ter bevordering eener Nederlandsohe uitrusting naar de Noordpool Zee en verder aan alle belangstellenden in desa onderneming s Gravenhage 6 December 1878 Dank zg uwe warme belangstelling en krachtige medewerking heeft de voorgenomen expeditie uit Nederland naarde Noordelijke IJs Zee dit jaar plaats gehad De Willem Barentz ia op 12 October jL vau zyuo eerstA verkenningstogt naar Jan Mayeneiland Spitsberaen Beereneiland Nova Zembla eu Barenizzee terugfekeerd ugteke