Goudsche Courant, zondag 15 december 1878

Lange Gm nondaalji A tflof f nfl a igcGreenendail I Garen Band en Morle Arükelen OPRÜIHH C ZCnSTIDJ Or 15 XDEGEnv BEI 1878 r M BOET EM UÈMEB m mmEti tot veel verminderde prijzen Fcestgebouw Rotterdam Directie N J W SLÜIJTER GROOT CIRCUS PIERRE CORTY Zondag 15 December des avonds ten 8 ure TOT SLOT 0onc i 0ngöaröfl e HJörforfcjof t met ca 30 Jacht en Springpaarden uitgevoerd door DK BESTE ARTISTEN Hierbg worden DE GROOTSTE HINDERNISSEN o a een 4 METER BREEDE SLOOT overwonnen De Paarden inllen evenals de Eijdersen Rperess n IN KRACHT EN VLUGHEID wedgverrai Vooraf optreden van de voornnamste Kunstenaars en Kunstenaressen en Vooi stelling der beste Schoolen in Vrijticid gedresseerde Paarden Alles breeder omschreven bij biljetten enz Het Cirque is goed verwarmd J D ALTHOFF Régisseur P CORTY Directeur Pe but op IT Hurt j1 ons opgedragen is ToWoerd Titans noodigen wij U uit lot het bijwonen ecncr Verg iderinft op Zaturdag 21 Dnmitr e t des namiddags ten 2 ore in hetgtbonw DILIGENTlA Voorhoni te sGrafenhajfe In drie bjeenkomat wensdit bet Comité Tta BÏtTDcrfng 1 Verslag te doen d den togt door de Willem Bareirti onder berel Tan den Luit t i Iste kl A BE BRiTNf Tolbracht 2 Mcdcdetling en fcrautwoording te doen omtrent den tef n oordi cn lllaiit der geldmiddelen S Met U de vraJg te bespreken of en loo ja op w ike wijüc het aantjerangen werk lal worden Toorfgezet wat m het Toigend jaar behoort gedaan te wonien Het Comité van uitvoering vertrouwt dat door eeue talrijke opkomst te deier Vergadering niet alleen vau de beslaande belangstelling blijken zal maar ook ecne beslis in orotreni de naaste toekomst der Ijszee ondernemingen hier te lande mogelgk lal worden Ntttuta iet Comité tan tuteoeri De Voorzitter V J D FBAXSEX VAN DE PUTTE Be Seerelarii tan iel plaalieliji Comité Ie Gouda Me FORTCIJN DROOGLEEVER Gevonden voorwerpen en aan bet Boreia van P iiie gedeponeerd Een Bundeltje wit katoenen Lappen een geolied Dekkleed een eind IJzerdraad een Koeienhuid en een Kruiwagen Tevens kunnea inliehtiogen gegeven worden omtrent twee Biggen die gepaaseerden Donderdag op de Markt z a achtergebleven en een Teerton die 0 t het water is opgevischt Burgerlijke Stand flEBOIlEN II Dr MirU iiAutM ouden F G Boo CB G C GuKbar Maria Tliereti omitn J Hartof en M Botneijer 18 Aatonia Coroclis ouilfri C UAtviumf eo X Karremto deeltje oudirt J Hik CS A HflMcIsoB OtEBLEDEV IS D e H Ooms wed H Hrerleni 72 j ONDEBTROCWU 18 Oee A tii Lcsnen 23 ei A Zarg ii j ADVERTENTIËia Ondertrouwd j KARSL FBEDEBIE MSS8ER 1 OcDEWREKIKe ïj Kt LENA VK MooKDUCHT 12 Dec 1878 Getroaird J G MOLDEE TU Gomla M ZWAANENBEEK be tevens hnonen bartelgken dank beiaigen ook namens wedemjdsche oadera voor de vele binken van belangstelling 1 bon Hnwelgk nidervoB ien KetreldUj Woerden 13 Dec TO lïdertaRdseli Protestantenbond Afdéeling Gouda ea Omstreken met Damen ia bet Locaal vNDT ix VEKMAAK c op de Oorthaven DINSDAG 17 DECEMBER 1878 Aea avonds te are Spreke D8 F W N HUGEJfHOLTZ P redikant te SantpcofL Onderwerp De Godsüenst in de modepe Opvoeding Trfe Toegang voor de Leden wet twee Hgnjpnootew Esfa voor Niet Leden 0 50 per peraoon Kamens bet Bestdnr der Afdeeling O THIM Stertttmê Sociëteit 0 S GEXOEtiEX TB GOUDA OerdefoorsttlUa in het Aboaaeineat DOOB DB Vleeeniginq HET EDËRLAiNDSCB TOOI ËËL Donderdag 19 Deceniber 1878 De MARKIES de VlLLENElt Tooneelspel iu vier Bedrgven door Geokob Sahd Vertaald door J M kunt Aanvang ten HALF ACHT nre PaUZEN M£ï PLAATSEN Eerste Rang voor BH Leden hnnne Dames en Kinderen LIO per persoon P Voor de loting van HH Inteekenaren enz en bespreken Tan plaatsen zie men de programma s G UOGËi DOOR J FRACTIZIJH Adres ZKUGSTKAAT G 44 TS EÏÏÏÏE GmiAAGD Met Mei a s wordt li in bet eentrom der stad te bour rsagd een HUIS metTüIN Het huis moet 7 8 Kamers bevatten en van alle gemakken zgn voonaen Brieven ouder letter M mm de BoekbaadebMni J VA BENTÜM fc Awn alhier lARKT GOUDA Photographiiich Atelier DAGELU K S G liX PEKD Op DOXDEItDAG en ZOXDAG 7 PortreUen a fi DS HAAGSGHE WlMEL ONTVANGEN Patés de foies Gras Galatine de Veaa en de Volatile Servelaat en TroSelworst versche en gedroogde Groenten Schildpaden Londonderrysoep Sardines Kreeften Kalm Paling in Gelei en echte Frankforter ZaarkooL Wed V J MELKERT Haren 14 Gouda H W m STEKVE S BANKETBAKKER Hoogstraat Depot van Theeën uit het Magazgn van VAN VEEN C AMSTERDAM Bercrit zich aan tot het leveren van GEUHIOB en goed VVATERHOÜDENDE THEE in pakjes van 1 2 en 5 ons tot verschillende prezen Opi nbafe Verkoopingf TE GOUDA in en bg het hnis No 4 aan den Tiendenweg ten overstaan van Notaris M O N T IJ N op DING8DAG 17 DECEMBER 1878 des voormiddag ten 0 ure van een MEUBILAIRE IISBOEDEL waaronder Bedden Ledikanten Linnen en Tafelgoed Stoelen Tafels Spiegels Schilderflen Naaimacliino Goud en Zilverwerk Billard met toebehooreti Behangersgereedschappen en hetgeen verder te voorschyn zal worden gebracht Alles vóór den Verkoopdag te zien Zondag alléén op verzoek van 2 4 en Maandag van ü 12 en 2 4 uur t QoODA r JPJIOK VAN A BuKKinnt Advertentien Hen verlang fegen MEI aanstaande TE ADUR een berat+ende minsteü VIJF KAMERS met verdere gemakken staande op een der beste standen alhier Adres met franco Brieven onder N 184 aan het Burean dezer Coarant Er is gelegenheid bg Bnrgerlieden zonder Underen voor EOST EN mWONING met VRIJE SLAAPKAMER en Bewassching 25 per maand Adres met franco brieven onder N 185 aan het Bureau dezer Coarant S J JTogendoorn van den A klier MODENAAISTEB beveelt zich minzaam aan hare geachte begnn tigsters aan Verhuisd naarde ZEÜGSTBAAT G N 44 Bruinkolen Briquettes Cteen gezuiverd product doch pure delfstof Geprepareerd voor hoishoadal k gebmik gavaa ene uitstekende en aangename hitte loiider éamp of reuk Deze BRUINKOLEN BRIQUETTES gelieve men te onderscheiden van andere chemische geprepareerde ingevoerde stof welke onder de naam van Briquettes worden vericocht Zgn uitsluitend verkr gbaar Turfsingel P 57 Evenals Puike Kniir KACIIELKOLE MACHINE 8MEEDK0LEN Eng elsclie Kolon Coakes Alles tot concurreerende pryzen Wg beval n ons zeer aan tot Levering van bovenstaande ZIEKEN Een van de duitènden eohle atteaten M H Vde jaren leed ik aan eeu kn g nde pijn iu miju lijf die met tuBichenpoozen cao erf was dal mij liet loopeo zeer inoeielijlc viel eu rog tohier alle luat benam verscheiden mii en heb ik den dooier geraadplecf d doch niels mocht baten tot eindelijk uwe PAI V E V1 ELLEK er mij van heeft vrrtost door dezelve loowel insla uitwendig te gebruiken Dkvkntee g H C C0ENDEB8 Proeffleaaohen 1 0 7 6 verkrijgbaar iu de bekende depdt alsmede tegen rembours of inzending van het bedrag in poatzegela of postwiasel bij F AI BIOHTER k Co Rotlerjam Het Vittreksel uit Dr Alry s Natnarge neeswyze bevattende menigvuldige attesten van gelukkiu genezenen wordt op rsco aanvrage gratit en franco verzonden door RICHTER S Boekhandel Rotterdam ttavM Dbuk tam A Uumkkaii Het DEPOT der THEËEN uit he t Magazgn van JAN van REES ZOON te ZwolU is gevestigd voor Oouda by de Wed P J BERKHOUT LAN E TIENDE WEG D 44 alwaar gbatis prgscouranten zgn te bekomen Deze Theëen uitmuntende door kracht geur en water wudendheid worden afgeleverd in pakjes van 5 2 1 en ons verzegeld en voorzien van tUmpel prije en nommer Drniven Borstiioning uit de eenige conc fabriek van W H ZICKENHEIMER te Maimz zooaU bekend is het beste zoo niet eenige huismiddel tegen eiken verouderden hoest borstkwalen langdurige schorheid verslgming keelpgn kinkhoest der kinderen is voortdurend echt te bekomen 2 1 en 65 Cents de flesch met gebruiksaanwyziug te verkrggen bg Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Waddtmveen bg C van Eenwen Haattrecht bij J D den Harto Oudewater bg F Jonker Idenburg Bg kinderziekten is dit kostelgke extract onmisbaar daar he uiet alleen zeer voedzaam is maar ook den trek naar eten en drinken gaande houdt de borst van slgm bevrgdt en slechte en verdorven sappemoverwgdert Dit extract heeft nog in de uiterste gevallen van kinkhoest en aitteriiig w af de krachten bgna geheel uitgeput waren onfeilbaar hulp aange Ter voorkoming van bedrog iselke flacon voorzien van een cap sule met nevenstaand Fabriekstempel terwgl buitendien de naamvan deii t ttbrikant W Ü ZICKBNHEIMEU te Mainz in de kurk gebrand is Uet nagemaakte Anatiie rinNondwater is by gebruik schadelijk voor Mond en Tanden Den hoer Dr J G POPP k k hof tapdarts Ifeeneti Sliult iVijjui rg iase n 2 Stronsuouf 21 Novtmbtr 1 77 ReeHa edert drie jun n Igiiümte aan eeue hoogst laalige Rheumiitische tuu iijii lie in den hcrtsl en winter teu gevolge vau Ie vornuderiug van leiiiperatuur telkens heviger wordt bit ik mij reeds meeriiiiileii bloedzniKcra aan len mond zetten wa irdüor ik vtel bloedverlies leed Ik heb reeds eeue gruole menigte fliaohjis met inoudwater ïoowil uit de hier aanwezige apotheken ala vau die uit de omgeviug die nig vrizrkerden dat hun mondwater even goed was nis het Popp sche Anatherin moadwater gebruike evenwel zonder hèt minste goede gevolg Ik wend mg daarom thans tot u waarde heer k k hoftandarts r J 1 POPP met het verzoek mg nu voorloopig na de ontvangst deser letteren twee fleaschen benevens gebruiksaanwijiing van uw voortreffelijk Anatherin moudwater tegen overzending vas kosten te willea zenden Mij reeds bij voorbaat van een gewensoht gevolg overtui d houdeifde noem ik mij hoogachtend nw dankbare JOZEF WOHLFAHRT Te Verkrijgen te Oouda by L Sohenk winkelier op de Hoogstraat A 128 te Rotterdam b j F E van Santen Kolff apoth en A Sohipperegn k Co blauwe poroeleinwinkel te s Hage bg J L F Snabilié apoth ta Delft bij A J van Rgn eu J E Kauwenhoven te Schiedam bg C Malta 6z te Leiden bij E Noordgke te Utnoht bij F Altena en Kraau te Arasterdam b j F V Windkeim k Co eu H U Ulotb fc Gt apotheek Ie VEILING TAH HOUTWAREN TB ROTTERDAM op WOENSDAG 18 DECEMBER 1878 des middags ten 12 ure in het Algemeen Verkooplokaal aan den Oostsingel te Rotterdam ten overstaan van den Deurwaarder Johan Coenraad Lach bg wien notiti ën dezer veiling zgn te bekomen van circ 150 000 stuks droge Vuren en Grenen Pêtersburger Croonstadsche Zweedsche Memelsche en Wgburger DtHen en Platen nieuwe ladingen van Wgbtirget Grenen Delen Windau Grenen halken R Vuren balken Chrenen ea Vuren Ztè edsche Platen Cmtlant zullen geveild worden circa 12S blokken Ie soort Wagensehot Amerikaansche Pitch Pine Balken en Molenroeden Sageh s flparhouten 24 Spfnren en AJDae versch uit zee aan gobwd it liggende voor den wal en op de Werf van den heer H di HOOQ te Delftluatn voer den wal ea da Werf tRotterdameeh Webxtren aas den Hoogei Zeed k t Rotterdam zoomede ia de nieuwe loods in de Elizabethstraat aan den Hoogea Zeedgk te Rotterdam nader in de notitie vei meld Het hout is 5 dagen vóór de veiling gekaveld te bezichtigen en ligt zeer gemakkelijk voor vervoer te water en per as ABSHAUBBIN S of ANTI RHEÜMATISCHB WATTEN De voortdurende vorderingen elke de Abshaubbin s op het gebied der geneeskunde maken grenst aan Monderen In het uittrekken van het ligcbaani tot last zijnde stoffen treffen zg meestal met zulke lu het oogloopende zekerheid dat èn gebruikers èn getuigen haar hunnen waardigen lof toebrengen boven zeer vele andere middelen welke helaas vóór deze Watten vruchteloos werden beproefd Zoo ontvang ik heden wederom eene verklaring nit Poeldgk gelegen in het West and dat da heer Th Bernts mr smid aldaar sedert eenige dagen leed aan koorts welke koorte hem in de beenen was geslagen wa raan ZEd zulke ontzettende pgnen leed dat die niet waren uit te staan ook daar werden na gepapt gewarmd en gezalfd te hebben eindelgk de AntiBhen matische Watten van Abshaubbin gebruikt welke zich niet beleedigd achtten ook daar hei laatste te zgn beproefd en haren roem te handhaven waar alle andere middelen vruchtelooa waren want binnen den korten tgd van drie dagen was de kwaul en oorzaak spoorloos veiw dwenen zoodat ZEd als het ware de mensch heid toeroept twgfel niet arme Igders omdat het middel goedkoop is maar profiteer Verkrggbaar op franco aanvrage i 30 cents pet Pakje aan het hoofd dépót bg A BREETVELT Az te Delft en bg T A o tan Ditb Ooods C B Térheol OoJtwatCT Maj de Wed BosniM Ooiida A Bm Berkel F W den Uil SchoonhoTea J vin Dorp ZoetariMer A Prini Zevenbnixrn A Kauliag Alphen H J Gondkada Baakosp J B B C SehUttm n Boae ltv O Hoogendnk Capalle K Oostttling Haaatnakt S vaa dar Xiaata B aiawijk Wad O ilhdaas WMTto