Goudsche Courant, woensdag 18 december 1878

1878 t Bci meltelijke Ziekten De BUBOEMËESTER der gemeente Qonda V Oetien de miuire van den Heer Inspeoteur voor liet Oeneeskuodig Stantttoezicht voor Zuid Bolland j nn 18 Deoerabeirl878 No 86B Gelet op art ïl der wet van den 4n December 1S72 StaaUblad No 134 tot vooreieniog tegen Beamettelgke Ziekten Brengt ter al emeene kennis dat MAZELEN in deze gemeente épidemiach voorkomt OoBda den 16n December 1878 lie Bargemee ter voornoemd van bergen ijzen DOORN INapHRUVING VOOR DE Nationale Militie EKRSTB KENNISREVINO Burgemeester en wethouders der gemeente Gouda Gezien de Wet van den lïden Angustns 1861 StaaMlttd no 72 betrekliehjk de Natuxuüe UtlUie Herinneren bg deze alle belanghebbenden aan hunne verpligtiiig tot het doen van aangifte ter insclirgving voor de NationaleUthlu inde maand January 187Ï en brengen ter banner kennit de volgen bepalingen de genoemde Wel Art 15 Jaarlijk worden voor de Militie ingeschrei ven alle mannel ke ingezetenen die op den Isten Jannarg van het jaar bnn lïde jaar waren ingetreden Voor ingezeten wordt gebonden lo Hy n lens rader of is deze overleden wiens moeder of zijn beiden overleden wiens voogd ingezeten ia volgens de Wet van den 28stea Julg W 8taatÊblad ao 44 ïo Hij die geen onder Sf voogd üebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tgdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield So Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al ia zgn voogd geen ingezeten mits hij binnen het rgk verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen taai waar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstpligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is nangenoineu Art 18 De inschrijving geschiedt lo Vun een ongehuwde lu de Oemeeule waar de vader of is deze overleden de moeder of zgn beiden overleden de voogd woont io Van een gehuwde en van een weduwenaar in de Gemeente waar hy woont 8o Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze is ochtergelutcn of wiens voogd buiten lands ifcvesligd Is in de Gemeente waar hg woont 4o Van den buiten slands ivonenden zoon van een Kederlander die ter zake van slands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar z n vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heefi Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven lo De in e n Vreemd Riik achtergebleven zoon vnn een ingezeten die geen Nederlander is ïo De in een vreemd Rgk verblgf houdende ouderlooze zoon van eeu vreemdeling al il zijn voogd ingezeten 3o De toon van den Nederlander die Ier zake van lands dienst in sRgks overzcesche bezittingen of koloniën woont Art 18 Elk die volgens art IS behoort te worden ingeschreven is verpligt zich daartoe by Burgemeester eu Wcthondfra aan te geven tusschen den Isten en Sisten Januarg Bg ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis isz jn vader of is deze overleden zijne moeder of zgn beiden overleden zijn voogd tot het doen van die aangifte verpligt De wgze waarop van het doen van die aangifte blgken moet wordt door Ons bepaald Art 20 Hy die eerst na het intreden vnn zgn 19de jaar doch vóór het volbrengen van zijn ÏOste ingezeten wordt is verpligt zich zoodra dit pinats heeft ter insohrgving aan te geren by Burgemeester en Wethouden 1 i üfei m s i m m i w N 2233 Woensdag IS December GOUDSCHE COUÈANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken der Gemeente waar de tuchrqviog volgens art 16 moet geschieden Daarbg gelden de bepalingen der 2e en 3e zinsnede van ort 18 Zg ne insehryving gescb jaar waartoe liy volgens Burgemeetler en Wethoit tengevolge de ingezetene hebben bereiiit jaar 1860 zijn gefc it in het register van het jnen leeftyd behoort t voornoemd roepen dien die hun ISde jaar 2ijn zü die in het jn en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte ver pligt zijn op om zich op de volgende dngen ter Secre tarie aan te melden van dea voormiddags 10 lot des namiddags 1 are en zich in de daarbg vei meldeorde te doen inschrijven te weten j die hun geslachtsnaam bojint met de Letter i B C D E P G H I J K L eu M tassohtn den 2 eu 15 January 1879 en die hun geslachtsnaam begint met de Lettere O F Q R S T U V W X Ten Z tusschen dei 15 en 31 Januarg 1879 ƒ Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden dat bet register van insehryving op de pisten January des namiddag ten 4 ure voorloopig Ws dt gesloten en zij die alldah verzaimd hebben de voo schreven aangifte te doto ingevolge irt 183 der Wet vervallen in eene boete n ƒ i6 tot lUO dat ieder die voor d Militie moet worden mgeschre ven zich bekoort te voorzien van een extract uit het geboorteregister hetwelk hg de aangifte moet worden medegebragt dat dit extract aan hen die binnen deze Gemeente zyn geboren op hunne aanviè e op het Bureau van den BurgerUjken Stand j ralit nl worden uitgereikt terwijl zij die elders geboren zynfzich ter Gemeente Secreiane kniuiea aanineMen t i i w II Ju j i e w ei Md extraatvauhet Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dut een ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de inschrijving Wyk en Nommer zijner woning juist kan opgeven ou£t den 17 n December 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secrctnns BROUWER BegrootiDgsdiscnsslën De discnssiSn over de afdeehng Onderwijs werden geopend door den heer de Beaufort met een speech over het trennge verschijnsel dat loovele professoren slechts voor een klein gehoor optreden terwgl coUegies in sommige onverplichte vakken in het geheel niet bezocht worden Dat men te Groningen en te Utrecht ingenomen was met de venctanng van den minister dat door hem niet aan de hoofdbeginselen eener wet zatl geraakt worden die eerst onlangs in werking is getreden en dus de hooge acholen niets van de bezuinigingskoorts die echter niet hevig blgkt zullen te vreezen hebben is te b rypen De heeren üastert en Cremers waren de tolken dier gerustgestelden Het viel den minister met moeieIgk de geopperde bezwaren uit den weg te ruimen Het collegiebezoek is nooit druk geweest 12 collegies per week voor studenten in de rechtsgeleerdheid waren vroeger reeds een niaiimnift Behartiging verdient wat de minister eide dat het universeele van het onderwijs niet gelegen is in de menigte der professoren noch m de menigte der eindexamens maar meer In de algemeene kennis die aangebracht wordt CoUegiegelden zullen door hem no de verhooging der traktementen van de professoren in geen geval meer ingevoerd worden evenmin zullen door hem nog meer leerstoelen voor speciale vakken in het leven geroepen worden Hg zeide de oprichting van een pharmacentisch laboratorium te Leiden toe Op voorstel van den heer de Beaufort werd een subsidie van 6000 voor het gymnasium te Doetinchem toegestaan in weerwil van de bezwaren door den minister daartegen ingebracht die nu weder een menigte niawirn aanvragen om snbsidie kan tegemoet zien Door den heer Bergsma werd nog gewezen op de bijzondere positie van dat gymnasium als opleidingsplaats van een zeker soort predikanten doch de heer Siokesz verklaarde dat het een zuiver gemeentelijke instelling is niet staande onder eenigen kerkelijken mvloed Bg de beraadslagingen over het middelbaar onderwijs drong de heer Bredius aan op de inrichting van meerdere hoogere burgerscholen vooral in Noord Brabant en speciaal te Bergen op Zoom de heer Saaymans Vader bereed zgn stokpaardje weder godsdi stonderwgs onder toezicht van den staat en hield een philippica tegen den directeur der hoo W burgerschool te Winterswijk die een weri e over het Darwinisme had durven vertalen Den heer Patijn kon de minister geen hoop geven dat de middelbare school met driejarigen cursus alhier in een ynJFfarige zoti veranderd worden uitzetting der OTtgaven wasdaartegen een overwegend bezwaar Door den heer van Asch VMi Wgck werd voor gesteld het bedrag det jaarwedden met 13525 te verminderen dat echter met 56 tegen 13 stemmen verworpen werd De verhoogiiig aangevraagd voor de rgkslandbouwschool te Wageningen werd uitvoerigbesproken De heer de Jong wilde geen uitbreiding tenzg eerst nauwkeung was aangewezenwat men wilde Wil men oiiderwgs m zuivelbereiding dan moet dit aan een speciale inrichting in Noord of Zuid Hollanfl gegeven worden bovendien hield die spreker meer van de praktgkdan van die nieuwere theoriën die naar zgnmeening volstrekt niet proef houdend zg u bevonden daaronder rekent h j ook de methodevan Wmilcr Sluis ook in onze omgeving metonbekend In de zitting van Donderdag werd dat debat voortgezet De heer Gratama trok partg voor het wetenschappelgk landbouwonderwgs Hij acht het onderwgs aan de middelbare school met vijfjarigen cursus voor den toekomstigen landbouwer onvoldoende een goed ingericht theoretisch onderwgs op aanschouwinp regrond acht hij dnngen 1 noodig om goede practici te vormen Een bezoek der landbouwschool wordt door den spreker zgn medeleden aanbevolen De heer vin Rees wqst op de mindere qualiteit van HoUandsche kaas en boter in Indie De heer de Vos van Steenwgk acht een curatorium over de landbouwschool noodig hij wil de gelden voor aankoop van terreinen toestaan en dient in dien geest een sub amendement lu dat door den heer de Jong wordt overgenomen Nadat de heer Borret op het hooge belang vnn goed landbouwonderwijs en de heer Schepel op de uitniuntendt inrichting der landbouwschool waara in echter nog veel ontbreekt gewezen had toonde de minister nader aan waarvoor de aangevraagde gelden moesten gebrnikl worden JÉen inrichting voor bet onderwgs in zuivelbereiding zou hg nooit te Wageningen vestigen Nadat de heer de Jong nog gewezen had op de manie die bg de ambtenaren bestaat om ïooveel mogelijk nit de schatkist te trekken werd het amendement met 42 t gen 33 stemmen verworpen Het lager onderwgs gaf weinig aanleiding tot discussie De heer Mackay komt weder op het petitionnement terug m welk debat de minister hem niet volgt N u dat onderwerp is ook vrij el uitgeput De minister belooft dien spreker dat bg de benoeming van het schooltoezicht geen stelselmatige uitsluiting wegens wetenschappelgke richting of godsdienstig gelooi van