Goudsche Courant, woensdag 18 december 1878

bem te verwachten is Den heet Dgckmeesler werd toegezegd dat de uitvoerii der wet niet ounoodig zal vertraagd worden De inspecteurs Kgn vergaderd deze zullen hem in staat stellen na afloop der begrootmgsdiscassiëu de maatregelen van inwendig bestuur gereed te ma en Met Juni zuUen die stukkeu in het Staatib ad verschijnen de gemeentebesturen kunnen zich dan daarnaar regelen bg het opmaken der begrooting over 1880 eu zoo zal de wet met 1 Januari van dat jaar in werking kunnen tieden Uieruiede liep de ouderwgsdiscassie af en kwam de kunst aan de orde Hoeveel geschrgf is niet uitgelokt over het voorstel van den minister omtrent de commissie van adviseurs £ en weerklank vond uien daarvan inde discussiën De eerste aanv tegen de adviseurs kwam van den heer de Jonge die voor kunsten en wetenschappen is maar tegen exploitatie ten eigen ate De heer van Naamen wil op bet bestaande voortbouwen al is het dan ook met reorganisatie der tegenwoordige commissie terwyl de heer v si Eek verzachtende omstandig heden voor de commissie pleit Wakker wordt de coniwisitie door den heer Yerheijen verdedigd omdat sedert haar optreden veel verbe terd is en veel door haar gedaan is voor onze nationale monumenten De minister laat deheslisaing aan de kamer over maar schaart zich geheel aa i de zijde van hen die verbetering van het teekenouderwijs dringend noodig achten Door den heer Lenting wordt de zaak der commissie van adviseurs op praktisch gebied gebracht door zijn voorstel om de post voor memorie uit te trekken om den minister tot lestaureereu in staat te stellen Ma de verklaring van den miaister dat hij niet vour restaureeren maar voor ai schafièu is werdvoor f esteld de uitgetrokken som te verminderen Ia een uitvoerig debat werd het voorstel van dea heer Lenting met 41 tegen 33 stemmen verworpen en de post gehandhaafd om den minister de gelden voor de teraarde bestelling der commissie te verschaffen zooals de heer J atün zeide die daarop met de heerendejong n de Jonge het voorstel deed om de post voor onderhoud van hütorische gedeukt ekeneu met ruim 84000 te verminderen om de regeering in staat te stellen nader mesr in bijzonderbedeu mede te deelen waartoe die gelden bestemd zjjn welk amendement met 47 tegen 25 stemmen wordt aangenomen Deed de lieer de Beaufort een goed woord om de subsidie van aOOO voor het algemeen N ederlaudsch woordenboek weder op de begrootiug te brengen de minister verklaarde zich daartegen en niemand trok verder partij voor het woordenboek dat in 13 jaar zou gereed zyn terwfll nu in 17 jaar van de 100 afleverineeu nog slecht 28 verschenen zgn Na een kiime discussie over den bouw van het rgkit mu senm te Amsterdam werd de geheele begrootiug met TO tegen 5 stemmen aangenomen Nog in dezelfde zitting van Vrijdag werd de begrooting van den minister van marine met algemeene stemmen goedgekeurd De gehouden 4iscassie was dan ook niet van veel belang De heer de Casembroot weuschte reorganisatie van den geneeskundigen en adiiiinistratieven dienst Op de post vaste traktementen van het corps ee oflScieren was een vermindering vou SOOUO voorgesteld om de vooreestelde traktementsver hooging der mindere officieren te doen vei vallen wat door den heer Frans en van de Putte werd verdedigd en door den heer de Casembroot bestreden Na de verdediging van den minister werd bet amendement met 49 tegen 19 stemmen verworpen De andere discussiën waren van geen belang In de zitting van Zaterdag werd eveneens met kigemeene stemmen de begrooting der Nationale Schuld aangenomen na de kennisgeving van den minister dat in het begin van Januari de obligatiën der nieuwe leening znllen worden uitgereikt Meer diseassie lokte de begrooting van bet dep van financiën of liever de aid eeredienst uit Op een vraag Van den heer van Naamen verklaarde de minister dat de mindere opbrengst der belastingen in de maand November geen verandering zal maken in zjjn plan om het volgende jaar met de herziening van de grondbelasting der ongebouwde eigendomen een begin te maken en op een vra van den heer Mackay dat zoolang het onden ek omtrent het pensioen fonds Hiet is afgeloopen geen verandering zal gebracht worden in de traktementen en leges De heer Godefroi w st er op dat geen r ksadvocaat noodig is in zake belastingen De stichting van fiemonstrantsche gemeenten te Arnhem en Groningen aan welker leeraren r ks traktement is toegekend lokte een belangrijke discussie uit omtrent de verpHchting van den staat tegenover hen die zich van een kerkgenootschap afscheiden De heer van der Feltz meende dat de staat daartoe niet verplicht was en dat het hoogst gevaarlijk was voor de geldmiddelen om daaraan toe te geven daarom drong de heer van Deldeu ook aan op onttrekking van hulp in plaats van uitbreiding De minister verdedigde zgn handelwijze maar verzette zich tegen het amendement van den heer van den Berch van Heemstede om een memoriepost uit te trekken tot bezoldiging der Christelgk Geremeerde predikanten omdat de Bemonstrantsche broederschap in 1815 een erkend kerkgenootschap was doch de afgescheiden gemeente niet Met 36 tegen 13 stemmen verwierp de kamer het amendement meer den financiëelen toestand dan de billijkheid in het oog houdende Met algemeene stemmen wordt daarop ook dit hoold= tuk goedgekeurd en de discussie over de credietwet van het ministerie van oorlog geopend Blijft de heer van der Schrieck op praktisch gebied door de tweede afd der krijgsschool als ounoodig af te keuren de heer de Vos van Steeuwük verklaart dat hjj tegen de bogrooting zal stemmen wegens den overmatigen druk dien het departement van oorlog op de schouders des volks legt In vermindering van het aantal manschappen eu verkorting van den oeffuiiiMtijd ziot hij een onschadelijk middel van bezuinigiiig De heer Viruly wil ook een lager eindcijfer maar dat verkrijgen door mindere weelde Verandering van het regiment grenadiers en een gewoon infaaterie regimentzou 95000 besparen terwijl door de afschaffing der nnttelooze rijdende artillerie anderboive ton zou bespaard worden Ook de genie is je weelderig ingericht een en ander werd dojSr een ond raihteir de heer de Bieberstein beaamd Na een korte discussie zijn de begrootingen voor ludië door de eerste kamer met algemeene stemmen aangenoniM Door den heer ftncoffs werd de afséhaffing der düFerentiëele reèbtên verdedigd de uitbreiding van den verkoop van producten in Indië gevaarlijk geoordeel en de benoeming eener commissie aangeprezen pm de beste wjjze van koffiev koop hier te lande te onderzoeken De minister verklaarde terug te zullen komen op de afstemming van eep subsidie voof een packetvaart op China doOr de tweede kamer en dat de opbrengsten der spoorwegen op Java niet tegenvallen Daar alle wetten van lie Tweede Kamer ingekomen afgedaan zijn behalve de hoofdstukden der begrooting wordt de vergadering verdaagd tot 23 December om dan nog de artsenwet eu die op de middelen te behandeten L BUITENLAND Ilulliüilaiidscli Overzicht Zatenl iguacht is de liberale motie in het Engelsche Lagerhuis verworpen het Ministerie had een mecrderlieid van 101 stemmen Men verwacht dat het Parlement Ihana spoedig zal worden gesloten I e oorri pondent van de StaiuUird bq de colonne van ijenenuil Kuberls toen op het punt van den Sjatoer önrdanpdi binnen te rukken teint dat het Afghannaohe leger want hg ttgenovrr zich had blijkbaar geheel is gedijimoraljseerd l e SugelsChen vinden geen den minsten tegenstand ofsohoou bet terrein daartoe gelegenheid genoeg gcTen zou De marsch gaat meerendeels door dichte pjjubotschen Voor de soldaten it dit gelukkig wantte koude ia zeer gestreng en un zijn ze althans beschut voor den feilen wind 3e manschappen zijn niet voldoende gekleed maar ten gevolge van genoemde omstandigheid verdragen z j de koude redeiyk vel ofschoon er eenige zieken zijn Al wat men van de dorpelingen hoort bevestigt dat onder de Afghanen de meest redelooze paniek heeft geheerscht Overal vindt men lijken van Afghaantche soldaten die op de vlucht aan huune wonden zijn gestorven Er is geen deuken aan dat de Bjatoer Oardan vA worden verdedigd Het plan echter is niet verder te gaan dan tot dezou pot maar oodra die ia rer ke id weder in het Kocram dal terug te keeren Oier het geheel genomen luiden de berichten voor dó Engelsche zeer gunstig eu meu denkt dat de oorlog spoedig een einde nemen zal terwijl dan nataurlijk de begeerde grenzen zullen zijn verkregen Over den toestand te Konataulinopel geen nadere berichten uit nllet biykt dat de veranatwing van ministerie even ruw als onverwacht heeft plaatr gehad da aanleiding daartoe achijat daarin te moeten orden gezocht dat men den aultan bang mankte voor een aanslag op zijn leven vooral de verwijde ring van den ouden ven bekwamen alt verdien atelijken Safvet die 4 baitenlandscl e zaken et veel Ulent leidde in allermoeö kate omstandigheden wordt door het degelijke deel der Turken zeer betreurd Pit Bern wordt gemeld dat de Bondsraad werkelijk met klem tegen de aocialistiaehe fractie aal optreden die tot orgaan heeft de beruohte JcantGarde welk blad openlijk voritenmoord predikt Tot den Kegeeringsraad van het kanton Neufohttel het bewuste dagblad verschijnt te Cbaux de Eond is een aanschrijving gericht houdende het bevel om scherp toe te zien op hetgeen door die heethoofden geschiedt eu teu strengste voor de handhaving der openbare orde te waken Tereus heeft de Bondsraad bevalen dat nergens in de republiek het gemelde bbid met de potterij mag worden vervoerd of iuteekenaren door de ambtenaren bij dezen lak van openbaren dienst mogen worden aangenomen op dit blud N iar men veizekert zal eerstdaags een besluit door den Boudaraad worden genomen strekkende om de verdere uitgaaf van dit ultra revolulionaire blad te verbieden Daarbij l tevens worden bevolen dut de leden der redactie van het Uad uit het land moeten worden verwijderd Het onderzoek deswege ingesteld heeft aan hei licht gebracht dat du b daclile redactie uitsluitend uit vreemdelingen bestaat De Franache bladen voeren eene vrij warme lisouasie over de vervaaging als ambassadeur iu Spanje van den heer de Chandonly door den vioe admiroal Jaurès dal ia van een bgitimist door een republikein De persoon van deji heer Juurèa ia echter met veel zorg gekozen hij speelde eeae zeer schooue rol in den Fransch Uuitschen oorlog en geniet algemeene achting Het eenige wat de appositie dan ook vindt af te keuren ia dat hjj uimioer iu de diplomatie geweest is eu dos de loopjea niet kent Of dat zoo erg ia weten wij niet Wellicht ia er iela voor te ztggen om op zulke diplomatieke poaten eenvoudige proctisohc mannen te zetten die vrij zijn van de onb t ngelde eerzucht die in da aoholea der diplomaten gekweekt reeda zooveel onheil stichtte Uit Italic wordt genn ld dat de htcr Cairoli heeft afgezien van de vorming van een nieuw iniujsterle De Koning heeft nu den heer Dcprelis oiilbodeu Deze houdt de opdracht nog in beiaad ieeDil hij haar aan dan krijgt men weder den vrocgereu toestand toen een ministerie Depn tls slechts het veld houden kon door den aanvoerder van de groepen van Crispi en Nicotera in het kabinet op te nemen Zuiver u natuurlijk zalk eene stelling nooit Maar zoolang de linkerzijde zoo machtig verdeeld is zal men zich in Italië op deze wij moeten brhelpeu Vulgena een later bericht heeft Ucprelis na overleg met aommige staalslleden de laak aanvaard om een nieuw kabinet te vormen In de Hongaarsohe Delegatie lieslreed Appooyi de buiteiilandsche staatkunde der regeering fa verdedigde het voorstel der minderheid Nadat eenige andere sprekers het rapport der oommissie fa idden verdedigd hield Andrussy een uitvoerige rede tot wederlegging der geopperde bedenkingen Bij d stemming over het buitcngewooB crediet over 1879 werd het voorstel van Hegedut tot het toestaan van 20 millioen met een groote meenlerheid van ttemmen aangenomen Er valt niet aan te twijfelen of wij zullen i66t het einde van December een van de drie volgends gevallen beleven wijziging van bet kabinet Auersperg een ministerie Depretis of ontbinding vanden Bijluraad Van deze gebeurtenissen heeft de tweede de meeste waarschijnlijkheid voor zich Het Oostenrijkach Duitach handelaverdrag is te rekenen van I Januari n a net ééa jaar verlengd Het OoalenrijkachT rksche verdrag zal nog v rKerstmis by de Kam warden ingediend BINNENLAND GOUDA 17 December 1878 Z M de Koning zal aanstaanden Donderdag s namiddaga te 3 uur 26 minuteu in de residentie langa den Bjjnspaorweg aankomen Ter ontvangtt zullen zich aan het atationagebouw bevinden burgemeeater en wethouders de oammisaaris dea Kouiugs in de provincie Zuid Holland de plaatseiykt commandant waarnemend gouverneur der reaidcatie eit audere autoriteiten e innziek der d d aohutterij zal bij aankomat op hetpbrran geachaard ataan en zich doen hooren Het comité uit handelaren en nijveren zal HD in de waohl lon bet album met de handteekeningen dtf ingezetenen onder een toeapraak overhandigen Naar men verneemt ia iu de beschikkingen die reeda door de militaire autoriteit genomen zijn in verband met de plechtige en feestelijke aankomat van HH MM den Koning en de Koningin binnen het Bijk de hoofdstad en de residentie tot dusver geen sprake van een verblijf van het regiment grenadiers en jagera te Amsterdam gedurende de aanwezigheid van HH MM iu de hoofdatad van 20 27 Jan e k De phiataent waar het garnizoen onder de wapenen zal komen zijn Deventer Amerafoort Utrecht Amsterdam Gouda en t Gravenhage Vermeldden wij in en vorig nr in hoofdzaak at de heer Fatijn in de Tweede Kamer zeide bij den poat Jaarwedde toelage e beUmmtge der leerare ieamble e i bij dê R jki Hoogere Burgereikolen ii over de uitbreiding der Hoogere Burgerschool alhier thana laten wij hier volgen uit de Handelingen der Kamer wat door dien afgevaardigde daarover gezegd ia Zooals onze lezers zich herinneren wat aan het gesprokene voorafgegaan het toeslaan van een subsidie voor het gymnosinid te Doetinchem De heer Putijn zeide bet volgende Mqiiheer de Voorzitter Ik was niet vooruemena bjj dit artikel het woord te voeren Na het genomen besluit teu aanzien van het aubaidie voor het gymnaaium te t oetinchem wil ik een enkel woord zeggen Het ia niet om een amendement voor te stellen om voor Gouda tè verkrijgen een aubaidie voor gymnaaium of Hoogere Burgerschool Wel ook behoort Gouda ouder de gemeenten die voor beiden gevraagd hebben maar ik heb staande de vergadering geen amendement willen indienen omdat ik niet op die vnjie wil opkomen voor al de wenschen en verlangens van de personen van het district dat mg afgevaardigd beaft Wat zou daar het gevolg van ziju P Dat het van ren dikwijla zeer grillige ateinmiiig in de Kamer z d afhangen of eene gemeente een subaidie krggt of niet en daartoe wil ik niet madewerken Nu echter de Kamer beatist heeft dat aan eene gemeente van 2000 zielen een aubaidie voor een gymnasium zal gegeven worden zal ik mjj in zoover tol het orgaan vtn Gouda makan dat ik met aandrang het verlangen dier gemeente aanbeveel die het verzoek tot den minister heeft gericht om bare Bijkahoogere burgerschool uit de tweede kloaae waoftoe z tra behoort ia de eerste over Ie brengen dat ia tot eene achool met vijfjarigen cursus te hervormen Het is den minister bekend dat Gouda zelf zich daarvoor belangrijke geldetyke offers wil getroosli n Het eenige wat ik vraag is dat de minister en ik verlang daarop geen antwoord met het oog op de soo eten genome beUiuuig de zaak zal overwegen en daarop eene beschikking zal nemen zooals hem acht gevende op den torstand der financiën de wenachelijkheid der zaak eu de rechten van andere gemeenten billijk en oirbaar zal voorkomea I e Minister aulwoordde daarop het volgende D geachte apreker uit Gouda heeft bij de Begeering nnnbevolen het verzoek van Gouda om de daar bestaande Bijks Hoogere Burgerschool van 3 jarigen cursna te verheffen tot eene aohool van 6 jarigen cursna Ik wil gaarne erkennen dat de reden waarom de Begeering huiverig ia aan dit verzoek te voldoen voornamelijk gelegen ia in den wenaoh om too weinig mogelijk grond te geven aan het verwijt een verwijt dat ze toch niet ontging van geneigd te zijn tot uitzetting van uitgaven Ofaohoon ik heden tot mjjn genoegen bespeurde dat de Kamer den Miniater in aommige opzichten wat karig vindt mag ik aan den anderen kant niet voorbijzien dat de Kamer spoedig in de gelegenheid tal zijn ook een bewgs te geven van hare geneigdheid om de B geering de noodige middelen te versohaffen Ik wensch dus tot dien tijd te wachten met het voorstellen van aodere verhoogingen dan reeda in de begrooting begrepen lija Naar men verneemt znllen in den loop dezer week ook tuaaohrn de atationa op de lijn Leiden Woerden retourbiljetlan verkrijgbaar worden gcateld De ratourhiljetten tuaachen de stations dier lijn en de andere stations van den Ahijnapoorweg zullen dan t vena eene prijsvermindering ondergaan Staten Generaal Eebste Kauek zitting van 14 December 1878 In de zitting van Zaterdag zijn de beroadalogingeu gehouden over de vier wetsontwerpen tot vastatelling der begrooting vnn Ned Indië Zij werden met ifigemeene stemmen aangenomen Daarop heeft de voorzitter vooigettcid oin iu afwachting van de ODtvangat van l de begrootiagaontwerpen van de Tweede Kamer de vergadering te verdagen tot s Maandag 23 December aanat en om op dien dag de beraadslaging te honden over het oatwe de artaenwet Dat voorstel is na eenige woordenwiaaeling aangenomen Staten Qeneraal Twiui Kaxu Zittingen van 14 en 16 December 1878 In de zitting van Zaterdag zijn de hoofdstukken Nat schuld en Financiën met algemeene stemmen onveranderd aangenomen na discussie ook over den poat voor nieuwe traotementen van godadienatleeraart die aangenomen ia met 30 tegen 21 atemmen De behandeling van het hoofdstuk Oorlog is aangevangen Voor den aanvang der openb zitting zijn in deafdeelingen onderzocht de wett ontwerpen tot lo wijzigitfg der begrootiug van Ned Indië over 1877 en 2o bekrachtiging van provinciale belastingen in Friesland In de gisteren gefaonden zitting is op voorstel van den heer Sickeaz besloten de ontwerpen tot greosregeling van stad en ambt Almelo eu G r Markelo uit te atelien tot na het recèa Het algemeen debat over hoofdatuk VIII ia naarop voortgezet De heer Schagen van Leeuwen weea op het onvoldoende onderwija aan den artilleric cursaa De heer van Wasaenaer Catwijck deed de pertinente vraag of voor Januari aan den Koning een nieuwe Minister van Oorlog zon worden voorgedrage De heer de Casembroot aoh tte dit ook in a lauds belang Zonder de toezegging vau de indiening eeuer leger organisalie kon hü niet voor het budget atemmen De Minister van Bionenl Zaken verklaarde namens de regeering dat bij terugkomst van de Kamer allé puntiDii zouden kuunen besproken worden met eea defiuiiief Miniater van Oorlog dien de ier Waaoenaer lelf erkennen zal in ataat daartoe te z n Het Prov College vau toezicht op het beheer der kerkelijke goederen nam dezer dagen eene belangrijke beslissing Het gold de vraag Wie zullen wanneer drie personen voor twee plaatsen tot notabelen benoemd zijii zitting nemeu De kerkvoogden der Herr gemeente te Hoaften waar zulk een geval zich had vooreedaan meeadea dat het voldoende waa aan raa oer benoemden tegelijk met het berichtcguerJiQMemiug te schrijven dat hg niet als notabel zou toegehiten worden Zij motiveerden die meeuiiig op onvoldoende wijze en iu strijd met het reglement Het College van toezicht schrijft BB tan de kerkvoogden Het zal a bekend zgn dat de kieawet uiet n dit gevat voorziet vuudoa at de quae tie die Zich zoowel bg de verkietiiMC voor de Gemeenteraden Provinciale Siateo en da T n Kamei dor SlatenOeuemal meermalen voordeed zeer verschillend werd beslist Door velen ia beweerd dat de ouderdom moest betliaaen doch nien heeft en naar onze meeniug zeer terecht met dit beginael gebroken en aangenomen dat diegene ala verkozen moet worden beschouwd in welke de kiezera loonden het meeste vertrouwen te atelien Zoo o a bealiate de Tweede kamer in 1866 bj de verkiezingen te Maastricht zie ook kon bealuit van 12 November 1861 te vindea by Luttenber Daar het Algemeen Beglement op het beheer evenmin ala de Itieawet in zulke gevallen voorziet acht het College van toezicht het rationeel bij analogie de ataatawetten toe te poaten en meent het dat van de drie benoemden de twee die de meeste stemmen op zich vereenigden e Hoaften ala notabel moeten zitting nemen Ërn aohttal Walcherache landbouwers hebben naar de Uidd Cl meldt eeae veraecigiug opgericht met het doel het paardeuras op het voormalige eiland te verbeteren en den handel in paarden te bevorderen Te Parija vertoont zich thans het veraehijnael dat atceda opgemerkt wordt na een tjjd van aktie van grootere inspanuing dan waarvoor men berekend ia de reaktie volgt de verslapping de uaweeèn doen zich gevoelen De inkoopea voor het winterseizoen in de groote magazijnen stellen de verwachtingen der directeuren te leur de handeliura in het klein klagen nog luider dan die in het groot De aonstaaude Kerst en Nieuwjaarsfeesten tullen eeuige verbeteringen aanbrengen maar niet zooveel dat men tevreden is £ lk Parijich huishouden heeft zijn budget overschradeu hetzij ca vrienden of bloedverwanten uit de provincie te ontvangen hetzij omdat alles zooveel duurder is geweest tgdens de tentoonstelling De hotels zgn nu bijna ledig de groote reatourauta worden alecht bezocht de achouwburgeu maken geen beste zaken Vele peiaouen die door de teutooiistelliiig een goed baantje hadden zijn nu zander verdieuaten een aantel peraonen door de tsntaoDstelling naar Parijs gelakt oin voor vreemde rekening zaken te drijven hebben zich natuurlijk teruggetrokken Ontzaggelijk veel gemeubelde kwartieren rijn dua oubowoond Velen die een dienst hadden hebben tijdelijk eene betere betrekking gevonden tijdens de tejitoonatelling ntaar zijn nu ook hunne vroegere meettera kwijt Hd üantal nachtelijke aanrandingen neemt toe tengevolge an al deze versehiJDselen van reaktie Vooral zijn het de fataoenlijke diefatallen bg het verlaten van café a of achoawborgeo op de bëzoekera gepleegd die dageIgka toenemen Naar wij verneipen heeft Neerlanda aanstaande Koningin H D H prinaes Bmma zich met zooveel ijver op de beoefening van Nederlsndsch toegelegd dat zg onze taal vrg goed apreekt Toen baron Van Lijnden aan H D H werd voorgeateld werd hü reeda in het Kederlaudaoh door haar toegeaproken Ook voor pilitairen beneden den rang van officier beslaat gelegenheid mede te werken tot het hold blijk van bet leger oon Z M den Koning bij diens huwelijk AT t d D De Anut Cl meldt dat de emeritus predikant J Priua die zijn 97e jaar ia ingetreden ernatig ougeateld is Den Slaten Juli 1878 verongelukte het acbip Barlow op de reia van Sydney naar Shanghai op de Tung Sha Bank en werd spoedig wrak De booten werden uitgezet en den tweeden atnurman William Buijera werd bevolen in de hekaloep te gaan Negeu personen onder welke de tweede stuurman en een matroos Thomas Laurie begaren er zich in en bleven zoo dicht mogelijk bij het wrak De beide ahdere booten met de overige bemanning verlieten het achip dat apoedig plat op zijde viel en zeilden voor den wind weg De tweede stuurman zwom tm booid van het wrak en sneed den kluiver f om dien Vo r bootaieil te gebruiken levens werd nog eene kiat met maïsmeel opgevischt waarna men voor den wind afhield en tfgen den avond het vunraehip van Gntzlaff in t gezicht kreeg hetwelk men vruchtelooa poogde te bereiken Terwijl men trachtte de sloep op de ZM te hondeu in de richting naar het vuaracnip aloeg deze om en terw l de bcmanniog poogde om die ia het water weder ot reiud te krijgeu zonk de een aa deu ander weg De tweede atnurman werd door den kofmeeatcr vastgehoaden doch alaagde er in zich loa te werken nadat hü re a gezonken was Toen bij de aloep bereikte wak de matrooa Ijanrie alleen nog over Deze werd in den vroegen ochtend door eene zee weggesLigen doch door den tweeden atuormao die hem nazwom met groot gevaar weder bq ds sloep teruggebracht Zij haddm den gebeelen nacht iu het water doorgebracht terwijl zij zich aan de omgiealagen sloep vaathielden Dea ochtends gelukte het eindelijk de sloep overeind Ie krijgen en er in te gaan Laurie werd voor de tweede maal er uit geslagen door eene zee doch werd weder door den tweeden stuurman gered Spoedig daarua werden zij opgenomen aan boord van eene Chineesche Jonk waar zij goed bchdndt4d eu door welke zg te Shanghai aan laud werden gewacht De Albert medalje vau de tweede clasae wWl door koniugis Victoria aan Stuurman William Buyers voor ziju manmoedig gedrag en de redding van den matrooa Laurie toegekend Voor het bespelen van den Sladaschouwburg te Amaterdam zgn twe gegadigden ingeschreven Het Ifederlandtci Tooneel en de Verecuiging Albregt Van Ollefcu Moor eu Vcltman De zwaartekracht der aarde Tot lio toe werd deze kracht bepaald door alinger en valpmeren Onlangs uu heeft blijkens eene medederliiig in de Kon Beiersche academie te Munchen de heer Vou Jolly aangetoond dat door een eenvoudige proef met de balans niet alleen kan worden beivezcn dat de zwaartekracht afneemt met de verwijdering van ds oppervlakte der aarde maar ok nauwkeurig kan worden bepaald hoeveel De eenvoudige maar belangwekkende proef bestaat daarin dat een gevoelige balans aan beide kanten van twee over elkaar at ande en 5 g meter van elkander verwijderde schalen vourzien wordt De balans wordt aau beide tijden elk met 3 kilogr gewicht belast eu in evenwicht gebracht Wordt dan aan de ééne zi de het kilogram uit de onderete achaal in de bovenste gehaald dan blg kt zooala de vaak herhaalde proeven hebben geleerd aan de heide kanten van de balans gemiddeld een afneming iu gewicht van Jtei bovenste kilogram ten bedrage van 1 61 aailligrami De berrkeuiiig volgena de gevonden Wit geeft 1 66 milligram Dat de balana bij daze proeven zeer gevoelig moet zijn apraekt it $ aalf De burgemeester van Haarlem heeft de ingezetenen gewaarschuwd tegen het gdiraik van grocu buhaiigselpapier lat in die gemeente verkocht wofdt als zgjlde va6 r de gezondheid hoogst nadeelig Monsters daarvan zgn ter gemeentc aecretarie ter bezichtiging gesteld teiwijl h iudelaren in behangsel papier worden verzocht dit papier uit huune magazijnen te weren