Goudsche Courant, woensdag 18 december 1878

1878 TFeekmarkL 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda breien ter algemeene kennis dat daar dit jaar de Tweede Kerstdag op Donderdag valt de gewone wekelüksche markt gebonden zal worden op den volgenden dag VRUDAG den 27n December a mAi den Itn Deoemfaer 1678 Burgemeester en Wethouden roomoemd VAN BEEOEN IJZENDOOEN j j De Becretari BEOUWES Besmeltelijke Ziekten De BUBGE1KEE8TEE der gemeente Gondn Gezien de miniefe ran den Heer loepeeteur roor het OwMikandig SlaatMoetioht voor Zuid UoUand van 13 December 1878 No 855 Gelet op art 21 der wet van den in December 1872 SlaaMlad No 1S4 tot vooreieniug tegenBcamettelijlce Ziekten Brengt ter algemeene kennia dat de MAZELEN ill deie gemeente epidemiich voorkonusn Oouda deu ISn December 1878 De Bnrgemeeeter Toornoeiarf VAN BEHGEN IJZENDOORN BUITENLAND BuUenlaDdscli Overzlcbt l Het onlal 4a Ti ia geb Ae ngaanmgvm n ii t teuning uit de Ëngciwhe aehatkut te geren aan 1 de ïnrken au het Bbodope geberge heeft nxneer J den weerzin opgewekt ook dier oomerrattefen dat tq het heeft moeten intrekken om geen nederlaag j te Iqdeu Men vond het beter Ëngeluh geld te gebruiken voor Engelscbe behoeftigen De Dailf New merkt op dat men letterlqk onthaUt staat als men hoort an hetgeen de re reeT g van pUin was op het oogeublik dat iedere stem welke met eenig getag ipreekt ons mededeelt dat wij oiii in Engeland moeten voorbereiden op een tuit Tan buitengewone bgua ongeëvenaarde ellende j Handel en nyverheid lydeo legen ran werklieden zgn broodelooa de winter is gcttreiiger dan inda jaren het geval ia en de waarheid is dat iii duiaenden en duizenden woningen bet vunr in den haard uitgedoofd i en blyft De broodwionerB ign zander werk en de fabrikanten z ju in al te vele gevallen aan het giaaen wanneer het ourermgdelijke bankroet moet komen De regeeriiig heeft ons in een oneerlijken maar kostbaren oorlog gebracht en haar lichtzinnige complotten eu ouderBemingen maken dat iedereen ongernit blyft en het vertroawen niet herleeft En op zulk een oogeablik wilde lord Beaoonifield s lands gelden besteden om Turksehe onderdanen geld te geren I Het parlement is uiteengrgaan nadat de regeering de goedkeuring heeft gekregen op hare tegenwoordige staatkunde in het bijzonder betreffende die jegeos Afghanistan en het voomrinen om de koeten van den oorlog roorloopig door ludio te laten dragen Opmerking verdient de belofte dat zonder voorafgaande goedkeuring van het Parlement geen verplichtingen zullen warden aangegaan ten aanzien van eene Xnrkeebe leening De Mtgieb Zrilmg een blad hetwelk gewoonlijk zeer goed is iagelichi deelt betreffende uA resultaat van bet onderzoek door de commissie ran enquête op de tabak mede dat onder de leden der oommissie geen enkele aanhanger vau h t monopolie wordt gevonden Het stelsel van belasting op de fabricage in Noord Ameriks van kracht is door de oommissie geheel ter zijde gelegd JUit het lajiport uitgebracht door de ryks oommissarissen die indertijd naar Xoord Amerikn zgn gezonden om bet belastingstelsel op de tabnk aldaar in zwang te beatndeeren blgkt dat sij dit stelsel jieichonwen ab onuitroerbanr iu Duilichland uit lm damb heidd f n NytameTbrag te WeeUtel ling werf ï a twee pereonen door het ijs geukt h Slecht eei een jongen wiet lioh te redden de ü tl ander noest het met den dood bekoopen Te Wommels had een kleine 20 tal penoneade onTooreichligheid lich op het leer zwakke ya tebegeveil Het get olg wu dat allen er dao lakten Bank i in apoedig toegeauelde hulp werden allen gered Mea nhrgfk ttit ITtreoht £ en landbonwer it Tkntan had naar rerhaald wordt TÓdr eenige I 4agen bg een slachter alhier eene koe afgeleverd Dea aronds met eene goede som gelds by cich r teiiwaarts keeftnde hoorde h op eenigen afstand op den eeniamen weg eenige stemmen die hem besngftigden en hem deden besluiten licb te ver iclMiien in een schuit die in de TaArt langs den weg gelegen was Nauwelqks daar verscholen na erden ceuige personen uit wier gesprek hij meende te moeten opmaken dat sij met een misdadig Toomemen op hem waehtten Nadat zg waren TAorbggeguan vluchtte h j nit de sahuit naar de tad terng en waarschuwde de politie Eenige genten vergezelden hem en zgn vermoeden bleek niet onge rond Vooruit geloopen zijnde werd hg aaogevalltti doob onmiddelgk door de politieagenten otzet die de aanranders in arrest namen Deze 1 moeten gebleken zgu knechts van den landbouwer üene arme oude naaister te Amsterdam die haar Uveu lang hard heeft moeten werken voor eenaehauel stuk brood en ten slotte toch ngpend gebrek leed is voor de verleiding bezweken Japonstof liaar door eene dienstbode gegeven om tot een 4leeding tuk te verwerken werd door haar verpand Om dit pand ia te lossen werd weder eene andere l Ueeding haar ter vervaardiging toevertrouwd verkocht en ifaans lal de ongelukkige zich te verant WzOordeo hebbe wegens die tal en misbruik van ertronwen jV t d D Uit Maastricht wordt van 13 Deo gemtld Heden morgen had hier een brutale diefstal plaats in een der drukst bezochte si raten kwam een fat aoenl k pkleed man een goudsmidswinkel binnen vroeg horloge keitingeu te zien Eeeda vief stqka IJ i raKn hem voorgelegd toen bg een anderen $ B eg die in de uitstalkast hing Op het oogenblik ♦ dame die hem te woord stond dezen ket ting ilde krijgen wierp hg haar ren zak met peper in de oogen en greep de vier op de toonbank liggende kettingm om daarna het hazeapail te iiezen Gelukkig had de peper slechts n oog der dame getroffen Zg greep de uiteinden der keltin li en die de dief in de hand hield en riep om hulp De dief echter trok de tamelijk zware kettingen stuk n zette het op een loopen zonder dat men hem lot tm tos heeft kunnen achterhalen Dr J 0 Dooremaal oogarts te s Gravenhage D de bekende kampioen voor de wetenschap in haar strgd tegen het spiritualisme dierlijk magnetisme en wat dies meer zij hield dezer dagen te s Hage weder een voordracht ia het genootschap Piltgtntia ter wederlegging van enkele opmerkingen tegen zgn vorige rede ingebracht en ter bespreking van de clairvoyance of de knust om te lezen zonder de oogen i l Achtereenvelgena betoogde spreker de dwaasheid vsn het beweren dat bij klopgeesterij en tafeldans bovenuatnurlgke versohgnseleii in het spel zouden sgn Door iguoreeren van de natunrwetten die de organen van den meDsch befaeerschen en door voorgewende onbekendheid met de inrichting van ons nuiïstelscl met name ven de onwillekfurige plereonstructien schrijven zij deze laatsteu toe aan den invloed van geesten die in hun vermogen dea te aterker zgn naarmate bet medium meer magneetkracht bezit Uitvoerig lichtte spreker de tafeldans toe en beschreef de Indicator van Faradoy de eenvoudige toestel die den invloed toont van de oniirillekenrige spierbewegingen en den meest verwoeden tafeldanser geneest en hem de heerschappij ver zgne zelfbewuste bewegingen weet terug te gfven waarna hg niet meer in staat is de tafel in beweging te brengen Oelijk tafeldans en klc eestenj is ook de alairvoyaDoe een dwaasheid die voortkomt uit bet ontsloot Zoo de kunst om zonder oogen te tiea weikdjik bestond de wetenschap en de mtdisdie f eaitiit ia t bgsonder zonden er zich ter wille van de duizenden ongelukkigen die het licht der oogen missen hartelijk over verheugen Maar IxiKI die wetenschap berust slechts op bedrog f pMobitie op de lichtgeloovigheid der massa hetgee spreker nit de geschiedenis van de clairvoyance in haar vaderland Frankrijk aantoonde Meer kennis van en meer eerbied voor de weten tdra iqn de eenige geniesmiddelea voor deze at dwalingen van den geest die onïe krsnkeianigengestiohten getuigen er vsn reeds zoo vele slachtoffers gemaakt hebben van de maamtaaia ipiriüca Sen goedkoop geneesmiddel Neem telkens voor het etei twee teerkapsnies van Ouyot ingeval gg verkouden zgt hoest of bronohitis catharren tering of in t algemeen aap eenige aandoening van de broaches of longen Igdt ledere flacon bevat zestig teerkapsules t geen maakt dat de geheele behandeling slechts zes a acht centen dangs kost en u ontheft van het gebruik van alle afkooksels p tes siropen en borstdrankeu Talrgk zün de n maaksels G j moet dus vooral letten op het etiquette waarop de haadteekening van den heer Guyot in drie kleuren is gedrukt Te vej krggen in de meeste apotheken Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Ken Achterschut van een Boerenwagea en een Zakdoekje INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Van vrieadschappelgke zgde word ik opmerkzaam gemaakt op een door mg begaan abuis bij de bespreking der uitvoering van Aurora Er wordt nl door mg beweerd dat de engeleuzaug nit £ lias eene talrijker bezetting der stemmen behoeft terwgl mij nn blgkt dat Mendelssohn dit deel vnn zgn oratorium schreef als trio met enkelvoudig bezette partgen Ik haast mij de fout te herstellen onder vriendelijke dankbetuiging aan dea deskundigen opmerkcr die mij hierdoor tevens de gelegeuheiil opent mijne beleefde verontschuldiging aan Aurora s voelen neer te leggen voor het haar onwillekeurig aangedaan onrecht t Is me niet bekend of het de bedoeling van den heer van Milligen was den engelenzang met enkelof meervoudige bezetting te doen uitvoeren mijn indruk was werkel k dat de stemmen niet voldoende sameiikloiiken het effect ware vermoedelgk gunstiger uitgevallen wanneer de lint enje danles op geriugeren afstand van elkaar hadden gestaan U dankende voor de plaatsing dezer regelen blgf ik Uw Dv Dienaar 3 Burgerlijke Stand OBBOREN 18 Dto biDdirt Hendrikai ouden P Zorg éo 3 H HaeBcn Kverdina Didunka ooderi K J T a Inge en i Peelt U Aerl Adnttnot ouders A A ven LeeuweD en V J gbont 1 Jobaanea Adritnua oudere J A Vreeanijk eo M VeldhugiM 18 Leendert ouden N Boot ra O C Boghair Coraelis ouden C Ho ieBdooru eu A Salet llartel Antbouie ouden V tan Dijk eo A A vuo l eeuiven OVERIEDEK IS Dee M ran Ham 4 j t m 14 P J fan Nealelroode 8 w 16 L Zoydveld 1 j 8 m ADVËRTENtlÊN De Kinderen en Behawdkinderen van wijlen Dr G P BÜCSNER betuigen hun opregten dank voor de blgken van belangstelling tgdena de ziekte en bg het orerlgden van hun Vader en Behuwdrader ontvangen Gouda 17 December 1878 Seclcleit ONS GENOEGEN Commissarissen der Sociëteit Ona Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 3de Abgnnementa Tooneelvoorstelling op DONDEKDAG den lOnDECBMBEK 1878 de SOCIËTEIT van af des avonds zm UUM ml GMSLOTEN Jn Namens Commiggarissen Mr P J SNEL Fretident H JAGER Seeretarii Gwda 19 November 1878 Te HUUR te Gouda tegen Februari EEN HUIS HET TUm desT rkiezende met PAKHUIS op een der grachten geschikt Toor alle affaires Franco brieven onder letters W W torBoekdrukkerfl van H GOORISSEN te Gouda GOODA DbVK va A BBINKMAir Sociëteit ONS GENOEGEN TB GOUDA OeriteïoorsteUiing ia bet Abonneipieiti DooB DB Vbsebhigino HET I DERLANDSCB ÏOONEEL Donderdag 19 December 1878 De MARKIES de VILLENER Tooneelspel in vier Bedrgven door Gaoiio Samo Vertaald door J M Ajcnb Aanvang ten HALF A CHT ure PRUZEN DEK PLAATSEN Eerste Rang voor BH Leden hunnsl Dames en Kinderen ƒ 1 10 per persoon Voor de loting van HH Inteekenarea enz n bespreken van plaatsen zie men de programma s r yxt DE BRBUK C SMITS te Inden geven nitr JAABBOEKJE VOOR BET NOTARIS AWBT OND B EÏDACTIB VAN J M E DERCKSEN ELFDE JAARGANG Met Fortret van Mr P F F KIST Prijs f 1 20 Op toezending van postwissel franco per po t zonder berekening van port Stads Muzyl $cliooi te Gonda OPENBAAR EXA IEN op MAANDAG den 23 DECEMBER 1878 de avonds ten 6 ure in hetL knal cKunstmin der Sociëteit ONS GENÜEGEN Db COMHISSIK VAN BOT ScKOOL ZDIGTANBEN 60UDVÜLUS6EN ENZ UimiaaH Dentiste 5 Alexanderstrastj É éUIéAO f GRAVENHAGE zal eiken DONDERDAG vaa 9 tot 12 nar te Goa Hotel iTivoii Spoorstraat te consnlteerea of schriftelgk te ontbieden zyn lU UI D Oouda Oosthaven B 14 Portrait Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissements et d Portraits emaillés ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Chemistett ® ¥ 9 aar schuwing Deze ÜRBANUS PILLEN z n door ons in doosjes 377 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkragbaar g steld bjj den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wfl waarschuwen voor het gebruik van namaakseli welke mea tracht in omlooj te brengen N 2234 Vrijdag 20 Dec iber GOUDSCHE COURANT MeuwS en Adverlenlleblad voor Gouda eo Omslreken hoofde van de groote bezwgnn welke het bij de toepassing sou ontmoeten ÜKarenboren hebben zg hierby nog de rerklaring gevoegd dat dit stelsel daar te lande slechts is ii èsoerd bg gebreke ran een meer geschikt stelsel zoodat Wet ook in Amerika ala niet rationeel wordt beschiwwd Ten slotte roegen de rijks Qmmitsariseen er nog bg dat alle deskundigen in Koord Amerika het Ie dezen aanzien rolkomen eens gn namelijk dat een belasting rolgens het gewiabt geheveu op de onbewerkte tabak de eenige rationede wgze van belastingheffing op dat artikel mag genoemd worden Wat men verwachtte is geschied de Fransehe Seaaat heeft met 159 tegen I 2 stemmen bet crediet door de Begeering aaogertai en door de Kadier geschrapt ten behoere van de traktementsverhooging van de kapelaans weer on de begrooting gebracht Men vermoedt dat de Kamer zal toegeven lo om geen botsing te krijgen vlak foor de Senaatarerklezingen 2o omdat het roorst4 onpronkelijk ia uitgegaan van de Regeering het rolgeud jaar weer schrap In Oostenrijk beginnen de constilntioneelen langzamerhi de zaken schikken zich gedi der werkel kheid die a u de der lUmer zich niet stoort Ie beide Delegaties zijn 1 het orer alle punten oer begroolius eens geworden en nu test alleen de crediet i roor Bosuie ran 137S en 7t maar deze zullen Kean bezwaar meer geven het erediet voor 78 tal worden goedgekeurd na de dwaze zitting raa den Ovsleiirijkscben Rijksraad roor 79 zal roorloopig 20 milUoeB worden toegeI staan Een moeilijk punt Ugft er nu t over de I rerlangiDg ran de bestaanda le wei welke door de I Ooatcntiikaeiie fümer is aMHtaMd Mt door de Hon l i i t mnn OoT lffi t la ashler SS tnmaaetie oarerioijdelgk Man herinnert tioh dat het Berlijnscbe eongres Rnmeuië de rerpliebting heeft opgehïgd om biunen zgn gebied gelijk vecht te Uten gelden roor de belijders ran alle godsdiensten Dat zag hoofdzakelgk i op de Joden die in hunae borgcrlijke rechten in dien staat rrQ belemmerd waren Voor de Ruineensche kamers deie belemmering zullen opheSeu hebben zij eene wet gemaakt of liever weder in werking gesleW waarby aan de Buraeensohe boeren rerboden wordt de landerijen te rerkoopen dis zg roor lagen prijs en met rerdeeling der bebiliug over 30 jaren van de regeering hebben gekooht Men is anders bang dat binnen kort meer dan half Eumenie het eigendom der Joden sou zgn daar deze den leeogragen boer gaarne geld zonden sohieten op zgn land als hij er de rrge beschikking orer had Dinsdagarond trad in eene vergadering der afd Gouda en Omstreken van het Ked ProteataDtenbond de heer F W N Hügenboltz uit Sandpoort als spreker op Hg sprak orer de godsdtenit in tk opvoeding Met belangstellende aandacht werd deze voordiasbt aangehoord die zoowel wat de keuze van onderwerp als wat de wijze van behandeling aangaat onder de nnttigsten moet gerekend worden die in deie afdeeliog gehouden werden Het Gerechtshof te s Hage deed gisteren uiapraak in de zaak in hooger lüroep ran M D alhier gcint ter zake ran hiet moedwillig toebrengen ran slagen Beklaagde Verd met vernietiging van hetrorige vouois lOt 8 dagen gevangenisstraf reroordeeld tan den post immers uoederen ook van de d kaliélr te worden ren door den stroom leorieen raa de heereu Te Nteuwerkerk a d IJsel zakte een knaap rau acht jaar door het ijs en rerkeerde spoedig in een zinkenden toestand De arbeider K De Groot waagde zich op het ijs om hem te redden doch zakte er mede door Aan M Karreman moiht het echter gelukken beiden te redden HH MM de Koning eu de Koningin zullen bU hun intocht in de hoofdstad vergezeld zgn ran de rolgende leden der rorstelijke familie die ook gedurende s Konings rerblijf te Amsterdam zgne gasten ziju zullen t w prins Fmlerik prins Hendrik met HDs gemalin prinses Marie pnna en priuses Von Wied allen met gevolg De Groothertog en Oroothertogin van Saxen WeiUar zijn rerhinderd de feesten bij de wonen Ook de prins van Oranje en prins Alexander tijn verhindeid W i D Hit eadienk daardeKSiaeeateAaasteidamZ M j aea Eoniitg tet gelegenheid van s aoMtaaad huwriüt I aan te bieden lal bestaan uit een süreren tafi middenstuk Dinsdagmiddag is op de reemsrkt te AmsterdaMS door een reekooper uit Woerden een zakportefeuille verloren omstreeks ƒ 10 000 aan baokpapier bevattende Statan Qeueraal Tweedi Kames Zittügen ran 17 eo 13 December 1878 In de zitting run Dinsdag is na aanneming ran eenige kleine ontwerpen de behandeling ran het hoofdstuk Waterstaat aangerangen De algemeene beraadslagingen daarorer zgn afgeloopen nadat d minister tegenorer den heer Wintgens had rolgehouden dat de begrooting spaarzaam was ingericht en roorls tal Van rragen had beantwoord De eerste tien artikelen zgn onreranderd aangenomen BINNENLAJÜD GOUDA 19 December 1878 1 Door den minister ran justitie werd Dinsdag persoonigk bij den ambtenaar ran den burgerlgkeu stand te s rarenhage de aangifte gedaan ran de door Z M den koning met H I U prinses Emma ran WaldeokPyrmont te sluiten echtrerbintenis Ten gerolge daarvan zullen alzoo de door onze wet gevorderde afkoiidigiiigen op de twee eerstvolgende Zondagen geschieden Blijkens een bg het Departement ran Koloniën ontrangen telegram ran den OonrerneuT Oeneraal ven Nederlandsoh Indie heeft het hoofd der V Moekim Toekoe Aria bedoeld in het bericht in de Slaat Cmirent van 7 dezer zich te Kotta Eodja lan bet I Nederlandsch gtnig onderworpen Men verzoekt ons mede te deelen dat het examen roor opzichter bij de genie in Oost Iiidie met goed gevolg is afgelegd door den heer Sprugt alhier en dat de heer K Peeters thans opzichter 2e kl bg den waterstaat in Oost Indie met gelgk gevolg het examen Toor opzichter Ie kl heeft afgelegd Laatstgenoenjde was rroeger een leerling der Bnrgerarondsehool alhier en ook eerstgenoemde ontring duur ten deele zgne opleiding Ia de zitting ran gisteren is ingekomen een ontwerp tot bepaling van een nieuwen tenuiju roor de roltooiing ran het NoordzeekanaaU Het debat orer het Hoofdstuk Waterstaat ia roortgeiet Tal ran artikelen werden besproken De post tot oprichting rail nieuwe peilschalen is aangenomen met 50 tegen 8 stemmen Art 21 Rotterdamsohe Waterweg is zonder stemming goedgekeurd nadat de heer I De Bieberslein zijn bezwaren daartegen hod ontwikkeld en de Minister op een rraag ran den heer van den Berch bad grantwoord dat binnen betrekkelijk niet langen tgd het rapport der commissie is Us rerwnchten en de staat roor de aanbesteding I der nitbaggeriiig roor niet meer dan 5 ton boven de thans uiigelrokken som is verbonden Bg art SO had een langdurige discu sie plaats rer de voorziening ran den Oudelandichen Zeedijk De heer Eoell stelde een umf ndemcut voor om de nilgetrokken som van ƒ 105 000 te doen vervallen in afI waohliug van eeu nader ouderzoek De Min bestreed dit sterk Deskundigen waren ran de noodzakeIgklieid rolkomen orertuigd De Minister liet de rerautwoordelijkheid der aanneming op de Kamer rusten Het amendement ia ten slotte rerworpen met S5 tegen 33 stemmen Nn bespreking ran verschillende posten kwam bij art 71 hrt aniendement Patgn in behandeling om ƒ 1000 uit Ie trekken als eerste bgdrage in de Bubsidie ran een ton voor de droogmukiiig van de I plussen oiidcr lU tuivijk eii Sluipwijk De heer I Ruigere en de Minister bestreden bet ameudemeut