Goudsche Courant, vrijdag 20 december 1878

8e kahte dok mtt bet Sog op den fioaodeeWa loeMaiu Se heer Haliunan verdedigde het Uet 52 tegen 18 tmnmeu is hek nmaKlemcut ccworpea Uedea loortutting Oe Hüllnttdecbe Mnntachnp raa landbouw hield gisteren bare il5ste buiteugcwoue algemeeue verga Sering iu het Bottl Fii kler te Uaarlem 34 afdeetiugeu waren ter vergi deiiu ttgenwoordig die door den reorBtier der Miatschnppq jhr Van der Oadermeulen ent geopuid met eene korte rede waarin werd Biedezedeeld dat eilert de laatst gehouden vergadering het getal ufdeeliugen met S was vermeerderd en dat de M iatsohupp j hare medaille verleende aan lie heeren Schipper te liciden Yan Esserea te Oud Alblas en van t Veld te Mynsheerealaud dje met gunstig gevolg het examen iu landbonwkuude hadden hfgelegd Het hoofdbealuar deed het voorstel om de voor èereitUugen tot het houden eener internationale ten toonstelling van paarden in 1879 nit te stellen omdat door de regeering afwyiend was beschikt op een eraoek om subsidie Sil voorstel werd aangenomen Omtrent hetgeen door het Hoofdbestuur is verricht tot het oprichten van limdbouw cursussen werd door iten heer ViMer tan Hiuerswoude eeu uitvoerig rap liort ultgebr eht Deariu werd gewezen op Hetgeen u and ïi St iteu in het belang daarvan werd gedaan voornamelijk in Fritnkryk Uuitschland en België en JÜe gnnslige uitkomsten veikregen door de genomen iloeUreSeude inaatregelen met het oog op de groote hoefte door deu landbouw in het algemeen daaraan gevoeld Het voorstel van het hoofdbestuur om bq de re geering iHu te dringen op bevordering dier belangen werd eenstemmig aangeuomen Saar aanleiding daarvan werd door verscheidene prekers in de vergadering geweien op de behoefte aan vermeerdering van het laudbouw onderwgs Se heer Bultman lid van het Hoofdbestuur wees met nadruk op hetgeen reeds wordt gedaan door de Rykslandbouwschool te Wageningen die met haren undigen directeur den heer Jongkindt Coninck get teund door bekwame leeraren iu laudbouwkunde en in de hulpwetenschappen van den landbouw meer medewerking verdiendis dan haar nog onlangs ten deel iel in de titling der Tweede Kamer bij monde van den heer De Jong die zich iuzgne rede had geplaatst op een staudpund dat hem niet toekwam daar hij juist in hetgeen hij zeide t bewijs liiverde dat hij geen specialiteit op landbouwkundig gebied is De Vergadering iVereeuigde zich eenparig met het door den heer BuU anan gesprokene en verscheidene sprekers waaronder de afgevaardigde uit Hoorn de heer Van Dedem onder ateundeiiet rapport uitgebracht door het Hoofdbestuur israarin geheel ligt opgesloten de zienswijze van den directenr der E jkslandbonwschool Ten slotte ver eenigde zich de Tergaderiug by acclamatie met eene jnotie voorgesteld door den heer Waller van Anna fanwlowna van dezen inhoud j De vergadering na al het gesprokene van oordeel ttde dat uit de laatste discussie in de Tweede £ amer gebleken is dat de heer de Jong niet op de hoogte is van de belangen van onzen vaderlandsohen landbouw gaat over tot de orde van den dag Het voorstel der afdeeling Schoonhoven in hoofdxoak uederkomende op het houden eener internationale tentoonstelling van zuivel in 1879 als bevorderlijk Jaan de zoo noodige verbetering in de znivelbereidiug lokte eene uitvoerige langdurige discussie uit Daarnan werd door vetschilleude afdeeliugen maar ook j door eenige leden der maatschappij o a de heeren Waller voornoemd en Boeke uit Groningen deelge nomen Het gevolg daarvan was dat het voorstel der fd Schoonhoven werd ingetrokken evenals het daaromtrent door het hoofdbestuur uitgebrachte praeadvies Met overgroote meerderheid van stemmen 203 van de 220 werd tot lid van het hoofdbestuur gekozen de heer J van der Breggen Azn te Waddinxveen Door het Hoofdbestuur werd nog mededeeling gedaan van eene briefwisseling met de Kegeering naar aanleiding der klachten ingebracht door de afdeeling Botterdara omtrent het ondoelmatige der branding van ingeente runderen en de veel te onnauwkeurig en langzaam uitgevoerde inenting zelve dier funderen in bet spoeliugdistriot De afdeeling Waard en Oroet had het voornemen aan het Hoofdbestnur voor te stellen afgevaardigde te zenden naar de zuivel tentoonstelling in het jaar 1879 te Berlgn te houden maar met het oog op den minder gunitigen toestand der geldmiddelen van de Haatschappy werd dit voorstel niet ingediend even min als een gelykduidend door de afdeeling Gouda Naar men verneemt heeft de heer G de Jong photograaf to Groningen eene uitvinding gedaan waardoor hij in staat is photographische portretten te vervaardigen die het voorkomen hebben van uitstekende olieverf portretten Hy noemt zijne uitvinding chromophotographie en heeft in België reeds octrooi genomen Door het Hoofdbestuur van de Vereeniging tot bavordering van fabriek en handwerksnyverheid in Kederland is eem uitnoodiging gericht aan de maatschappij m li tiam t Atgewuen aan de mastschappy tot bevor ring van nyverheid en aan het Algemeen Kederlandsoh Werkliedenverbond tot het aynwyzeu van e uf meer leden die deel znlleu uitmaken van eene commissie tot ondereoek van de vraag in hoever de invoering eener wet op deu arbeid iu Nederland wensofaelyk ia Uit het veriUg van het verhandelde in den ia d der gemeente Brummen zooals het voorkomt in de Zutf Ct blijkt dal daar een hoofdonderwyzer is die 125 in het pensioen van zijn voorganger bijdraagt Een voorstel van S a voorzitter onl hem daarvan te ontheffen en het pensioen ten bedrage Tan lOO geheel ten laste der gemeente te brengen werd afgestemd Wij vestigen de aandacht zegt het Fad van alle by de zaak betrokken autoriteiten op een regeling die zonder twyfel in tegenspraak is èn met de letter èu met den geest der onderwijswet Van de feestelykc herdenking van de Unie van Utrecht zal vooreerst wel niets komen De inschrijvingen voor het gedenkteeken zyn verre onder de raming gebleven Nergens was genoegzaam deelneming ook niet te Utrecht De aldaar beslaande oommissie zou aan het hoofdbestuur een feestviering in Januari ontraden met t oog op het seizoen en den korten tyd tot voorbereiding lutusschen wordt aan de Jlunt een gedenkpenning vervaardigd De heer C F Konweiiberg te s Hage heeft by den Gemeenteltad van Leiden concessie aangevraagd tot aanleg en exploitatie van een stoomtramweg tusschen de r identie en Leiden langs Wassenaar Voorschoten én de Vink Se nitgevers gc Belinfante te s Oravenhage hebben de by hen verschijnende tqdschriften Familieblad en Stutters magazyu tot een weekblad vereeuigd dat ondet den naam van Jlet famüitblad wekelijkKh iMven magatijn het licht zal zien terwyl de heer George Kepper als hoofd redacteur z il optreden Itt eeu voorwoord van het proefnummerzet de redactie uiteen waarom min ipeeude van de twee tijdschriftett een weekblad te moeten maken Verder bevat het nummer o a Ëen maatschappelijk vraagstuk van AgiHha Sociaal deinoerati van George Kepper PielÉ niok van Joh Gram namen die by het publiek goed staan aangeschreven Hetnieuwe weekblad zal zonder twyfel zyue leiers welvinden Een Harlinger koopman had Vrydag te Leeuwarden op de markt 5 paarden gekocht welke hy aan twee drijvers toevertrouwde om die naar Harliugen over te brengen vanwaar zij verder per stoomboot zouden vervoerd worden De dryvers kwamen evenwel met de paarden niet op tyd te Harlingen aan en al spoedig bleek het den teleurgestelden koopmaui dat zijne 5 paarden onderweg waren verkocht De politie te Leeuwarden met het gebeurde in kennis gesteld mocht er spoedig in slagen de reedrijrers op te sporen die natuurlijk vau de onrechtmatig verkregen gelden reeds goede sier hadden gemaakt het grootste gedeelte van het geld kwam echter nog terecht Naar het sahyut wordt het veeartsenykundig staatstoezicht in de provincie Qroningen op ongehoord strenge wijze toegepast Er zyn daar in de vorige week niet minder dan drie mensohen lijdende aanseburft als dieren beschouwd behandeld en geslacht en is het vleesch naar Engeland gezonden Een onzer gewestelijke bladen hangt daarvan het volgende hartverscneureude tafereel op Gisteren heeft er op den Noordpolder een moord plaats gehad waarvan de landbouwkronieken geen tweede voorbeeld wetenaan te wijzen Bij de familie Bouwman aldaar zyn nl niet minder dan hare geheele kudde schapen met drie barer daglooners in het geheel 68 stuks geslacht Die dieren leden aan de schurft allenwerden aab de slagers verkocht die het vleesch want dit is niet voor het verbruik afgekeurd naar Engeland zenden HU De heer Oscar Carré is voornemens te Amsterdam een vast cirque te bouwen op een door hem aangekocht terrein gelegen aan den Binnen Amstel Een der onbeschaamdete soorten van oplichtery mag wel ile volgende heeten waarvan een groot aantal hdtelbouders en winkeliers te Parijs het slachtoffer zijn geworden Een net gekleed heer met een air van voornaamheid het legioen van eer in het knoopsgat komt even voor het diner aan een of ander hotel met een rytuig waarop een paar zware koffers en een valies zyn geladen Hy begeeft zich naar het bureau en zegt terwyl hy een portefeuille met baukpapier opent Zoo aanstonds komt er een kist voor my waarvoor 100 franken of daaromtrent moet worden voldaan Wees zoo goed die voor my te betalen want ik heb niets ditt bonkbiijetten van 1600 franken by me Vervolgens bestelt hij een flink logies voor zich den graaf de M en eene dame en gaat uit om eerst htat terug te keeren De ki is inmiddels gekomen en de vracht vootlooplg nitgesohoten Des andereu morgens komt er weder een kist tegen rembours van ongeveer 3000 franken Ook deze som wordt betaald want mynheer He graaf slaapt nog Ia den loop van denzelfden oehtend komt er een aantal bestelliAgen voor deu graaf en zijn verwachtte dame Na een copieus dejeuner laat de graaf een rytuig komen en gaat uit na het diner te hebben besteld voor zich en zijne dame I och mijnheer ds g a f vsgeet terug te koiaen en m derzoek blykt het dat hij welwillend uoeg is geweest al de hem ter bezichtiging gezonden goederen meestal juweelen en andere kostbaarheden mee te nemen Zyn koffers bevatten louter steeneo met hooi ingepakt Op die wyze werden de beste hotels van de faubourg en de rue Saiut Honoré opgelicht om van de bedrogen juweliers en dergelijkeu niet te spreken Aan den geneeskundigen redacteur van de Sièel ontleenen w j eenige beUugryke raadgevingen omtrent de pautalons en bretels De païitalon zegt hij is geen nieuwerwetsohe uilvinding maar ik heb my hier niet op te houden met over haar oorsprong te spreken woaron men in de Italiaanache schouwburgen de kluchtspelers pantalon noemde noch waarom men dezen naam gaf aan menschen die allerlei rollen op zich nemen om hun doel te bereiken Het kleedingstuk paitfaIon is zooals Littrj zegt loo genoemd omdat pet bij de Venetionen in gebruik was die selven ook pantalons genoemd worden omdat Santo Paulalons by hen in hooge achting stond Hoe tzy het is oog niet leer lang geleden dat men iu Fraukryk sleehta broeken droeg een kleedingstuk dat nog in sommige streken bepaaUelyk in Bretagne ia gebruik is De voormalige broek strekte zich slechts van even boven de heupen tot aan de knieën uit en was als t ware eeue voortzetting van het kamizool Hare wyze van sluiting aan de knieën leverde z er ernstige bezwaren op zy was dikw ls ootzook van waterachtige gezwellen van aderspatten en verzweriugen Zy belemmerde borendieu in booge mate de buiging der kniegewrichten en zoodoende den gang Men heeft daarom wel gedaan door de broek korte broek door den pantalon lange broek te vervangen die hooger opstijgt en lager nederdaalt Eeu goed gemaakte pantalon levert geenerlei bezwaar op maar indien zy te vast om het middel sluit drukt zij het onderste gedeelte van de borstkas zamen belet hare vrije ontu ilckelins belemmert de bewegingen der ademhaling bederft de spijsvertering en eindelyk begunstigt zij door het naar beneden persen der onclerbuiksingewauden het ontslaan van breuken die bijkans altijd ongeneeslyk zyu Evenzoo is het gelegen met bloedsdphoopiugen in de hersenen teweeg gebracht door het langdurig voortgezet ineendrukken van dit gedeelte der borstkas Veel beter is het bretels te dragen dan de pantalon te sterk om het mid del aan te trekken maar het is noodzakelijk dat de bretels alle bewegingen der armen en der borst toelaten welke laatste dan nooit samengedrukt worden mag De meest veerkrachtige bretels verdienen in alle opzichten de voorkeur Een te wyde pantalon bewaart in den winter de warmte niet genoeg de koude lucht dringt si te gemakkelyk door haar weefsel en van beneden door Men moet zich daarom niet om de mode bekomneren indien deze zich niet binnen redeiykegrenzen weet te houden De onderste leden tegen de kon te beschatten maar ook om de huidnitwasemingen op te vangenen deze zoodoende te beletten om in de pantalon die uit wallen stoffen bestaat en by kans nooit gewasschcn wordt door te dringen De linAen ofkatoenen onderbroek voldoet beter aan dit doel daneen flanellen Geef haar daarom de voorkeur Vergeet niet dat indien dit kleedingstuk t6 vastom de knieën of de beenen gebonden wordt dit dezelfde ongemakken teweeg brengt als de korte broek Jrnl Ct De Haagsehe eorrespondent van de ZutphmiiH Courant schrijft Toen onlangs in de Tweede Kamer het debat werd gevoerd over de organisatie der rijksttatistiek beklaagden zich de statistici dat de minister ds afdeeling voor de statistiek bij zyn departement had opgeheven zonder er de Kamer in te kennen Waarom zoo werd hem tegengeworpen niet met betrek king tot die afdeeling eveuzoo gehandeld als met de commissie van adviseurs voor de kunst welke ooi missie gy alleen daarom nog handhaaft omdat gy niet op de beslissing van de Kamer vooruit wilt loopenf De minister antwoordde op die vrosg niet maar zal woarsohyulyk by zich zelf hebben gelachen over zooveel naïveteit Het is waar in de memorie van antwoord staat het gedrukt dat de minister den post voor de commissie nog wéér heeft uitgetrokken uit reverentie voor de Kamer maar wie daaruit afgeleid heeft dat de minister nog niet vastt besloten hód wat te doen en daarom wel eens het gevoelen der Kamer wilde vernemen heeft zich blykens de discussie II Vrydag over dit onderwerp gehooden in booge mate vergist Dat de commissie moest sterven stond by den minister vast alleen scheen Z Exc er prijs op te stellen haar ëeu eervolle begrafenis te bereiden en het doodvonnis door de Kamer te laten bekrachtigen Dat laatste nu heeft de Vertegenwoordiging blykbsar niet gewild maar de xscutiè zal er desniettemin om pUats hebben Wel is de post waaruit de commissie betaald wordt op de begrooting gebleven maar met de stellige bedoeling om er geen gebruik van te maken Alleen zullen zoo als een dagbladcorrespondent opmerkte de begrafeniskosten er uit betaald worden Dezelfde correspondent leest verder den minister Kappeyne duchtig de les dat deze telkens zijn referendaru de Stuers in het debat sleepte en verklaarde niet meer licht te kunnen geven omdat de referendaris bet hem oiithouden hsd Eu aan het slot van die kaAiJding zegt de toediener Zoolang de slechte gewoonte om ambtenaren die onder den minister staan iu het debat te slepen alleen valt waar te nemen by jongen leden der Volksvertegenwoordiging aie nog parlementaire routine moeten leereu is het een zaak vau ondergeschikt beUng maar als ook eeu minister van binnenl zaken aan die verkeerde taktiek voedsel geeft wordt de zaak ernstiger Een minister behoort zyu ambtenaren die hem niet behoorlijk dienen tot ontslag voor Ie dragen maar voor zoover hij hen handhaaft moet b j lelf de fouten dier ambtenaren voor zijn rekening nemen Dat is de eenige weg om het beginsel der ministeritële verautwoonlelykheid in al haar omvang tot een waarheid te maken Feitel ke m ede iAtigheid wordt gestraft maar er is eene zedelijke welke üeh helaas al te te zeer iu straSelooahrid verheugt Indien b Vi de veldwachter van s Ueersuhoek de betrekking is vakant men zegge het voort I die ÜQ per jaar salaris ontvangl zich laat oinkoopen of op een andere ongeoorloofde wijze zyn inkomen tracht te vermeerderen zijn dan zij die den man zulk een slechte bezoldiging gevev dat hij er zelfs zouder vrouw en kinderen niet van kan leven niet de ledelyke en strafbare medeplichtigen van den bezoeken ambtenaar Of meent men nissohien dat renteniers uit liefhebbery veldwachter te s Heerenhoek zullen worden of dat iemand slechts de eer behoeft te gemeten Tan veldwaehter te zijn om met een minimum van voeding kleeding en verstaken van iedere geriefelykbeid des levens trouw zyn plleht te vervullen Waarlyk er hapert nog veel aan het raderwerk onzer maatschappij Do tabakskultuur legt Semfeniretu krygtin Zwitserland telken jote meer uitbreiding zelfs zoo dat de waarde van haar opbrengst in den jongstentyd ecu aanmerkelijk cyfer aaawqst In het weetelyk gedeelte van Zwitserhind bevinden zich de uitgebreidste tabaksvelden in het kanton Woodland in de valleivan de Broye in de omstreken van Piyerue Aveuohes Granohes en Caroelles De gezamelijke jaa lijksche opbrengst van die distrikten bedraagt ongeveer twintigduizend quintaleu ééa miUioen kilogrant die een geldelijke waarde vOn circa 390 000 gulden vertegenwoordigen Verreweg het grootste gedeelteTan de Zwitsersche tabak gut naar DuitsoUand enQen ve Tegenover de ougunstige berichten door een der leden van de Tweede Kamer in de vorige week medegedeeld ten aanzien van de longziekte wordt thans uit Kralingen gesohrereu dat gevallen van besmettelijke longziekte zich daar thans niet meer Toordoen en dat iu jaren d toestand niet zoo gunstig geweest is als dit jaar vooral gedurende de laatste maanden Van al het ingeente rundvee zyn tengevolge Tan die operatie dedits twee runderen gestorren In het zesde zevrnde en oehtste district der provincie Groningen heeft itaen t plan opgevat om zoo mogelijk in den zomer van 1879 eene tentoonstelling Ti n ha raiddelen bij het onderwys te houden Den llden dezer zal te Winschoten eene voorioopige beraadslaging kievovet gehouden worden door een paar schoolopzieners en een twaalftal onderwyzers De groote byval dien de Par jsohe tentoonstellingsloterg mooist ondervinden hteft de En elsohen op het denkbeeld gebracht door het houden van eene lotery op groote schaal de ongelukkige aandeelhouders van de City of Glau oa Sank tegemoet te komen Men wil een aantal prijzen inkoopen ter gezamenlijke waarde van 3 fflUtioen pondsterling en denkt 6 miUioen loten tot den prijs van ééa pond te kunnen plaatsen De op die w jze overblijvende 3 miUioen pond zullen ter beschikking gesteld worden Vaa dft liquidateilrs der bank om met bebulp daarvan het bestaande deficit eenigszins te dekken Gewone lotergen zyn in Engeland verboden dr Aiiderson Kirkwood eeu bekwaam Schotseh rechtsgeleerde heeft zich echter bereid verklaard eeU plan op te maken waarbij de bepalingen van de wet niet overtreden worden De Nederlandsche Openbare Hulponderwyzersvereeniging heeft b adres aan den Minister van binueulaiidsche zaken hare instemming betuigd met de wenschen aangaande de regeling der vergelijkende examens door de Vereeniging voor paedagogiek keubaar gemaakt in haar adres van den 3u September U Echter dient volgens haar oordeel de keus genoemd snb lett b zich te beperken tot de keus uit eeu drietal onderwerpen vau gelyke waarde naar het oordeel van den examinator Een Zendeling in het Kafferland wonende is tot de ontdekking gekomen dat de geor der Gera nium Felargonium Felargonium bladeren de slangen op eenafstand houdt Alleen door een cordon van Geranium s te planten om znn woning hield hy dieatschuwelyke kruipende dieren op ten eerbiedigenafstand Onmogelijk is het niet en uls t wow is zou er iu sommige landen nuttig gebruik van kunnen gemaakt worden SieMiUa Er zyu weinig ziekten welke zoovele geneesmiddelen in het leven hebben geroepen als het asthma De meeste dezer middelen min of meer onvoldoende zyn in een welverdiende vergetelheid geraakt De bewonderenswaardige werking der teer op de longen en de slijmdeelen in het algemeen heeft talrijke proefnemiugeo uitgelokt waaruit thans blijkt dat een der beste behandelingen tegen asthma bestaat in de aanwending der TeerkapnUtt van Guyot In de meeste gevallen geven twee of drie oapsnles bij eiken maaltyd ingenomen eene snelle verlichting wij voegen er echter b j dat wanneer de kwaal reeds verouderd is men gedurende eeuigen tijd met deze behandeling moet vooflgaao overigens na de spoedige verlichting die 4 j daarvan ondervinden zijn de zieken zelden geneigd het gebruik der Teercupsulcs af te schaffen hlvorens z j geheel zijn hersteld Deze wijze van behandeling komt op zeer geringe kotten te staan ongeveer 6 ït 8 cents per dag Om er zeker van te zyn dat men de echte Trereapsules van Guyot bekomt moet men de in drie kleuren gedrukte handteekeniug van Guyot eischen die zich op elke flacon bevindt Depot te Parijs in de Apotheek Guyot SI Bue de Seine en in de meeste Apotheken Laatste Berichten Homo 18 Dec Naar rertekerd wordt is het KabiuetDepretis aldus gevormd Depretis binnenInndsche zaken en voorzitter van den MiuislerMad Correnti bnitenlaudsche zaken Magliani financiën Spantgatti justitie Viöle oorlog Coppino onderwys Majorana landbouw Londen 18 Dec Blykens telegram van heden heeft Browne gisteren de jnarsch naar Jellalabad begonnen U j hoopte er den 20sten aau te komen In den Khyber pas en omstreken was alles rustig Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Maandag 16 Dec 1878 Kantonrechter Mr J H tak MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEEOORDEELD J G veedrqver wonende te Amsterdam tot twee boeten van ƒ 1 of gevang van één dag voor iedere boete wegens aan het Slation te Gouda openen van een portier van een epoorwegwagon en stappen in den spoortrein terwijl deze na het sein van vertrek reeds in beweging was S A dienstbode A M 8 huisvrouw van G B L S huisvrouw H P de M Q M V huisvrouw van G J v n V allen vier wonende te Gouda ieder tot eene boete van ƒ 1 of gevang von één dag wegens in openbaar Water te Gouda werpen van aardappelenschillen koolbladeren bliideren van boomen en andere vuilnis zonder vergunning tau Burgemeester en Wethouders van Gouda J W van R huisvrouw vau D vau W wonende te Gouda tot eene boete van ƒ l of gevang van één dag wegens bleeken van waschgoed op de straat op de Baam te Gouda zouder vergunning fan Burgemeester en Wethouders van Gouda C de W koopman wonende te Gouda en S M koopman wonende te Schoonhoven ieder tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens zonder noodzaak ryden over het met klinker be strate voetpad te Gouda met een hondenkar B van der P koopman woneode te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens op den Fluweelen Singel te Gouda geleider zyn van een kar bespannen met twee houden waarvan één niet voorzien was vau een muilkorf E van M koopman wonende te Gouda tot twee boeten van ƒ 1 of gevang rou één dog voor iedere boete wegen wateren buiten eeu waterbak te Gouda eens tegen een huis in de Waaistraat en eens tegen een huis achter de Vischmorkt A F van L geneesheer wonende te Leidschen dam en J van D arbeider wonende te Beenwijk ieder tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens wateren buiteu eeu waterbak te Gouda de eerste tegen het Stationsgebouw de tweede tegen de waterbak achter de Stadswaag A N zonder beroep wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens werpen met steenen in de boomen van het Stadsplantsoen te Gouda G V d B renteuierster woiMnde te Gouda tot een boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens op verboden tijd uitkloppen van een vloerkleed op de straat in den Boozendaal te Gouda P B landbouwer wonende te Bergschenhoek tot eene boete van ƒ 3 of gevang van één dag wegens rijden op wilde en onbehoorlijke wijze op deu openbaren weg te Bleiswyk met een met eeu paard bespannen rijtuig HABETBEBXCHTEN Qoüda 19 December 1878 Door de gedeeltelijke stremming der voort was de omzet van geen beteekenis De veemarkt met weinig oanvoer de handel vlug vooral in eerste Kwaliteit vette varkeus van 21 ik 26 cents per half kilo magere varkeus es biggen vlugger schapen zeer lusteloos Kaas vsn ƒ 26 a 28 naar wicht en kwaliteit Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 40 Burgerlijke S t a ncL Gouda OEHOREN IS Dee Adrian oaders A NaniKr ea M Bakker Willem oaders A Alfeuaar eo W fto Vliet Petrus Johsnnes oudi Ts G C Sptjkeroian en A Itnbouw 18 Adnanus Frabciscus ouders O H LnkerfeU eo Ë Verhoef l eena oudtra W do Vroom en L ran Rijswijk Anna Cathariua Ehssbetli oaders H boumaas en J van btraaten OVERLEDEN 17 Deo C M de Bruyn Ij Il m B de Loos ÏSJ W J Bloos j A Jlnsn 6 j P Nuvelstgn Ij 2 lo W C de Broij Ij 11 m 18 D J Kamper tij M C I a Gofh 4j ïlb GËHUWn 1 Dee C B sn der Bee en J C J nknegl J C tan in List en L Koning Burgerlijke Stand von onderstaande gemeenten van i tot 11 Dec 1878 Stolwljk fflSBOKEN Dirk oodera J vtn Boren en N ihn der Wil Haastrecht OEBORE LouisiDi ouders S do Jong en C A vnn Griethuizen liendrikus ouders J au den Berg en U fitravtr Gcrardns ouders A Breeveld en C Boere bastinao ouders L Bik eo h den Bikken Waddinxveen eEUOREN Dingeoa ondors 11 Braokhnisn en M van VV ingaardeD Grietje ondera G Schelliagerhout en D Bdcloiuu ADVERTENTIEM 25 Jarig e ECHTVEREENIGING van onze geliefde Ouders J A TBUBITS J KN A TEUUrrS TA Leetjwbn Goada 21 December 1878 Hunne dankbare Kinderen Algemeens kennitgeving ♦ fmaaemm