Goudsche Courant, zondag 22 december 1878

Zondag 22 Docéailior 1878 N 2235 GOUDSCHE COURANT I CD Adverlentieblad vér Gouda en Omslreken Voor de vele bewezen tui deelneming onderronden bjj het overladen Tan ons oudste kind betuigen w onzen hartelgken dank LOUIS P WELTER W A WELTER HüWGEs Gouda 19 Dec 1878 Bg onderhaudsche acte geteekend 18 December 1878 hebben de ondergeteekenden de tasachenhen bestaande VENNOOTSCEAP onder de Firma DUTILB Jb BASOSKF ONTBONDEN en tot liqnidateur benoemd den Heer Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Adrocaat te Gouda J O G DÜTILH L BASOSKL GEVRAAGD voor een LEYENSVEBZEKE RING MAATSCHAPPIJ soliede Personen om ALS ACENT OF EODS werkzaam te vqh Toor Gouda of omstreken Brieren franco onder No 186 aan bet Bnreaa ▼ an lUt Blad Mevrouw vah HOüWaNINGE op den Huize Ybidbiibuko te WaddinxveenV Gouda vraagt met 1 Februari e k eene KEUKENMEID ran de P G en Tan goede getuigschriften i tegen HOOG LOON GEVRAAGD aan het Station alhier eene f ATSOENLIJKE JCMHBEN Kennis van het Tak geen Tereiscbte M tan Leeuwen TToeger Compag non van Smit lieeft de eer san het geachte publiek bekend te maken dat aoodra het water bevaarbaar is iö wedw al BEÜRTSCHIPPER van GOVDA naar BODUQBA FJSJV en terug lEDEREN DAG zal Taren CHOCOLAAD uit de Fabriek TAIGLE bg RAAIJMAAKERS Adres Lombartswatertje Wp G N 98 Openbare Verkooping op 30 DECEMBER 1878 s voormiddags Elf ure in het Logement Ds Paauw aan de Markt te Gouda ten overstaan Tan Notaris MONTIJN Tan Een WOONHUIS met ERF enz in de Doelensteeg te Gouda wgk L n 193 kad Sectie C n 1254 groot 1 Are 49 Cent Te bezichtigen drie werkd en TÓór den verkoop en dadelgk te aanvaarden na betaling der Kooppenningen op 1 MAART 1879 Breeder bg billetten GoODA D OK VA A Bbinkman Sociëteit Ons Genoegen Zaal cKunstmin Boelekade TOONEEL UITVOERING door de Letterlievende Vereeniging Oefening baart Kunst Tan ROTTERDAM op ZONDAG 22 December 1878 des aTonds ten hall acht ure PROGRAMMA 1 ® @ S TYRAN VAN PADUA Beroemd Drama in 4 BedrgTen door ViOTOa Hugo Tertaald door J C Roobol Nieuwe Costumes Tan den Heer Ddeivou Costumier der Rotterdamsche Schouwburg De hoofdrol ANGELO zal vervuld worden door den Heet ANTON DIAMAlf Tea met medewerking van Mevr Louise Larondelle Bouwmeester Prgzen der Plaatsen HH Leden der Sociëteit en hunne Dames 50 et p persoon NietLeden Ie Rang 75 cent 2e Rang 50 cent Gaanderg 30 cent Plaatsen kunnen besproken worden op den dag der uitvoering van 10 3 ure a 10 cent voor iedere plaats QEBMDEES LEBEEOES Nacliliicfabrlek en IJzcrgieterIJ te BORNE Overijssel JiEVEREN STOOMMACHINES STOOMKETELS en LOCOMOBILÉN van alle afmetingen en an de beste constructie Zgn geheel bekend met de inrichting van BOTEB ACHIUES EN VERVAARDIGEN VOORTS Drijfwerken Gielwerken en alles wat tot hun VAK behoort Openbare Verkoopin y te GOUDA op MAANDAG 23 DECEMBER 1878 des voormiddags ten elf ure in het lokaal der Sociëteit VEEDEBii8T te Gouda van een kapitaal goed betimmerd HEERENHUIS ERF en TÜIN aan de Turfmarkt te Gouda Wgk H N 167 mede uitgang hebbende in een zgstraat aan de Nieuwe Haven te Gouda Zgnde iq het Huis beneden een Marmeren Gang drie Kamers een Zaal twee Kelders twee Binnenplaatsen en eene Keukenen boven zes Kamers Provisie en Meidenkamers ruime Zolders en hetgeen verder tot een goed en gemakkelgk ingerigt Woonhuis behoort Het gemelde Huis met Tuin is 1046 Tierkante ellen groot en alzoo zeer geschikt tot oprigting eener en de Tuin tot BOUWGROND Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore Tan den Notaris W J FORTÜLJN DROOGLEEVER te Gouda DE BREUK BMITS te Zeiden geven oit JAARBOEKJE VOOR HET NOTARIS AMBT ONDSa BEDAOtlI TAN J M E DERCKSEN ELFDE JAARGANG Met Portret van Mr JP P P KI8T Prijs f 1 30 Op toezending van postwissel franco per port zonder berekening Tan port Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeren en alom te bekomen EE mum MEN of de beschrgTÏng der beïoemde geschilderde Kerkglazen Tan de Groote of St Janskerk te Ter Goude beneTens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarby is toegCToegd een a nderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Woater Crabeth DOOB CHRISTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht NATIONALE BELOONINa Van Ir 16 600 Grtcl SOUDEN lÉDAlUE Prijs 80 Centenl Ver lerhan4 tpijmerlcrend koortmerdrijtiut DB witnhoudeud elihtter bevat all hoe danighedffi der S verschillende kinasoorten vereenif d het is zeer aanKonaam en wordt zeer door de geneoBhceron aanbevolen te en hloedsqehrek gebrek aan krachten zieketijhebleekheid aandoeningen van de ma ag blo edarmoede gevolgen wtn het rr kraambed aanhou j CC dxnde hoorteen lan J y fl t i jg lamehentellingeM g g£SSilZr vyt FABRIEKSMKRK SWaS OKDEPUIfEIKD n Maut aui o ea r m m aua mM MMiiirai Te Oouda Uj Zeldenrijk drogist Tegen JICHT Rhumatiek Terkrggbaar t Gouda Wed Bosmaic j Alphen L Vabobsiait ft Zn J Bodegraven P V b i t Boekoop 3 GOUDKAD P LOOMAK Harmeltn W G KtntTW Hazeriwoude J Oaaricenken Montfoort J A Jacom Noorden D W Bom OudeuiaUr 3 LibJiand Schoonhoven W A WoLW Z 1 Waarder BocTHOOtH AANDDENIN EN Woerden Qebr PraiwiHO r Zegwaard A Hekkxs Op Toordeelige voorwaarden worden DépittJ geplaatst aanvraag aan hei Hoofd DépdtbgM 3 O HAM te Utrecht BU deze Courant behoort een BUvoegseL KE L lSGEVli G INBICHTINÖBN WELKE GEVAAK SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER eu WETHOUDERS der gemeente Gouda Gelet op artt 6 en 7 der Wet van den ïn Jttni 1876 Staaitblad uo dB Brengen ter algemeene kenn dat op de SecreUrie ter vi ie ia gelegd een vetawk met bglageu van H J Begeer om rerguaniug tot fact oprichten eener Broodbakkery in net perceel gelegen in de Keizeratruat wijk K na 163 kadaater sectie D uo 268 Dat op Zaterdag den 4n Jaiinari 1879 des na middag teu 1 ure op het Raadhuis gelegenheid ia om beiwaren tegen de gevraagde vergunuiug lu te brengen en dat gmluren drie danen vóór dieu dag qp de Stüreti rie der gemeente van de ter zake ingekomen sdbriftnren kan worden kenuia genomen OoJk den 21n December 1878 Burgemceater eu Wethouders vaornocmd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secntiri BROUWER Ufegrootingsdiscussiêu Maandag werd de discussie over de begrooting vnn oorlog voortgezet en ten einde gebracht Een hoogst ongunstig oordeel werd door den heer yg Leeuwen uitgesproken over het weenscliuppëlük onderwijs bg den cursus voor de artillerie te Delft De heer van Wassenaer tvan Catwgck besprak den hoogst ernstigen toestand waarin de defensie in weerwil der geofferde schatten verkeert Hu zou wanneer er een minister was spreken over de voeding en kazerneering die voor onze militairen slechter il dan voor de gevangenen maar nu vroeg hy aftn het ministerie Magde teilenwoordige t st nd nog langer voortduren zal het ministerie vó6r 1 Januari de benoeming van een nieuwen minister Toordragen met wien de definitieve begrooting zal behandeld kunnen worden Ook de heer de Casembroot drong op een vaste legerorganisatie aan Hoe moeieiyk het voor den Minister van BiuQenlandsche Zaken was om over de oorzaak van den tegonwoordigen toestand te spreken de vooridurende ongesteldheid van zjjn ambtgenoot en vriend de Roo hy verklaarde toch namens de regeering dat by de terugkomst der Kamer een minister zou aanwezig zyn ten volle voor de taak berekend om de definitieve begrooting te verdedigen I e minister Tan marine verdedigde de verplaatsing der tweede afdeeling van de kriigschool van Breda naar s Oravenhage waaromtrent reeds by de Indische begrooting een beslissing was gevallen ook thans werden met 33 tegen 80 stemmen de gelden voor die Terandering getfeigerd Nadat de vestingbegrooting zonder discussie met 49 tegen 14 stemmen was aangenomen werd ook de geheele credietwet van oorlog met 50j tegen 15 stemmen goedgekeurd In de zitting van Dinsdag werden eerst 5 kleinere wetten met algemeene stemmen aangenomen en eenige conclusiën van rapporten zoifder discussie goedgekeurd Bjj het ontwerp toti vaststelling der begrooting voor bet domeinfonds wees de heer Sickesz op de declaration der notarissen die dikwijls buitensporig hoog zyü De minister beloofde in het vervolg gedetailleerde opgaven opdat de Kamer zal kunneh oordeelen over die declaration pierop kwam de begrooting van den minis tland Hg verut deze zaak zal tert spoort den ke regeling van ter van waterstaat aan de odt De heer Godefroi besprak de redding tM schipbreukelingen naar aanleiding der plai $ gehad hebbende ramp te Ter Heyde Zondee het gevoelen te deelen van hen die den Staat met die zorg zonden willen belasten acht hij ondersteuning van staatswege noodig nu de particulieren m het bijzonder de Noord en Zuid HoUandsche reddingmaatscfaappüen te kort schieten wegens den toestand der gddmiddelen De heer de Owembroot brenst hulde aan de reddingmaatschtppi en bespreekt verder het afnemen der duina van Ter Heijde tot den hoek van Holland waardoor gevaar ontstaat voor het geheele langt d l een onderzoek oi ingesteld worden De heer minister aan tot een weti concessiën en tot een orgaok tie Tan het personeel bij den waterstaat £ 1 1 heer Tedingvan Berkhout kan het nut niet ilitien van het voorgestelde algemeen onderzoek naar den waterstaatkundigen toestand en betwilfeltde betrouwbaarheid der zelfregistreerende teilschalen De heer Rutgers kwam terug op de schutsluis vnn Amstelland en vraagt den minister of deze het eens is met zgn collega tan Binnenlandaehe Zaken die beweerde dat een gemeentebestuur boven de waterschapsbesturen verbeven is De heer Schimmelpenninck van der Oge spreekt over de jaagpaden en stelt ket voordeel van schroef booten boven raderboOten in bet licht in het belang der oevers Uitvoerig bespreekt de hw Wintgens d n financieeten toestand dringend beveelt hg zdïnigheid aao en daar deze in de begrooting niet is waar te nemen zal hij er t gen stemmen in alle gevallen wil hg geen gelden toestaan voor nieuwe werkem De minister verklaart dat een geheele regeling niet wel mogolgk is dat daarom achtereenvolgens verscbulende zaken zullen geregeld worden Hg is het eens met zgn collega van binnenlandsche zaken die echter door den heer lluigers minder goed begrepen is dat neemt evenwel niet weg dat de regeling van de verhouding tusschen gemeente en waterschapsbesturen Teel te wenschen OTerlaat Omtrent het redden Tan schipbreukelingen verklaart de minister dat dat niet de taak is van het staatsgezag hoogstens kan het particuliere maatschappijen ondersteunen In antwoord aan den heer Wintgens verdedigde de minister de voorgedragen posten als noodzakelgk in het belang van handel en industrie en ontkende dat te ruim over de gelden beschikt was Na de rede van den minister verschillende replieken De heer de Casembroot komt terug op den toestand van het Westland en dringt aan op ondersteuning van rjjk en provincie daar de noodige werken voor dé ingelanden te kostbaar zgn Bg de discussie over de artikelen zegt de minister dat een spoorwegstatistick haar nuttige zijde heeft en spoedig te wachten is eveneens belooft hg spoedig tot de organisatie van het korps ambtenaren over te gaan waarvan herziening der tarieven Toor reiskosten een gevolg zal zijn Met 56 tegen 12 stemmen wordt een amendement Terworpen om de gelden ten behoeve der verhooging van ambtenaren die minder dan 500 traktement genieten te schrappen Eveneens werd met 51 tegen 16 stemmen het voorstel verworpen om de 30000 ten behoeve der beschrgving van den waterstaatkundigen toestand van de begrooting af te voeren De zitting van Woensdag gaf weer ruimschoots gelegenheid om de waarheid van het van Thorbecke te bevestigen dat de publieke werken nog gemimen tgd veel zeer Teel geld zullen vorderen Hoe zuinig de Kamer gestemd was in de afdeelingen Tan die zuinigheid is weinig overgebleven bij de openbare beraadslagingen Met 50 tegen 3 stemmen werden de 40000 voor f e oprichting van nieuwe zelfregistreerende peilschalen goedgekeurd Voor de verbetering van de Waal werd na eenige opmerkingen ƒ 560000 toegestaan voor den IJssel 107000 voor den Amer in NoordBrabant 10000 daar verdieping van dat riviertje hoo noodig is Toor de afwatering van het noord oostelgke deel van die provincie Voor den waterweg van Rotterdam naar Zee werd weder anderhalf millioen aangevraagd en tonder stemming toegestaan in afwachting van het rapport der commissie die tot onderzoek van dit werk dat op 6 millioen begroot is en nu reeds 14 millioen gekost heeft is benoemd Voor den Ondelandschen zeedjjk op Goedereede tot 1876 onder beheer van de Frov Staten van Znid HoUand was ƒ 105000 uitgetrokken om door zinkstnkken hoogst geTaarlijke dgkvallen te voorkomen De neer van den Berch van Heemstede wilde die som doen vervallen de ingelanden meer doen betalen envoorloopig slechts een noodkade leggen De heer Ro l oud griffier der Staten van Zuid Hulland verdedigt die Staten tegen een aanval tegen hun beheer in de memorie Tan toelichting en Traagt nader onderzoek hg wordt gesteund door den heer de Joua die bezwaar heeft zonder nader onderzoek ifi lérlte gelden tTO de 5 lif 6 ton die dit nieuwe werk zullen kosten toe te staan De minister verdedigt bet voorstel verklaart dat bg den waterstaat geen verschil meer bestaat omtrent het nut van zinkstnkken en toont de dringende noodzakelijkheid van de tusscheokomst der regeering in deze zaak aan Na een discussie tusschen den heer van Kerkwijk voorzitter der commissie van rapporteurs eu den heer Roëll die wegens familieaangelegenheden niet bg bet sectie onderzoek t nwoordig geweest was werd het amendement om die post te doen vervallen met 35 tegen 33 stemmen afgestemd Na aanneming van Terschillende artikelen kwam bij de nieuwe subsidiën het Toorstel van den heer Patijn aan de orde om op deze begrooting voorloopig 1000 uit te trekken als eerste gedeelte eener subsidie van 100000 voor de droogmakiug der plassen ouder Eeenwgk in de voormalige gemeente Sliiipwijk waa voor door Zuid Holland epn gelijke subsidie istoegestaan Op de vorige begrooting was door de regeering die som uitgetrokken doch door de Kamer met 84 tegen 38 stemmen verworpen De heer Rutgers bestreed subsidiën aan droogmakerijen Hoogstens wilde hg bij eventueel verlies tot hoogstens 10 pet dekken Meer steun vond de voorsteller bjj den heer Holtzman die aantoontlioe moeilijk het is omzonder subsidie water in land te veranderen De tegenwoordige finnncieele toestand is voor den minister het afdoend motief om de subsidie te ontraden De nadere uitvoerige verdediging door den heer Patijn baatte niet met 52 tegen Iff stemmen werd het voorstel verworpen Met 37 tegen 28 stemmen werd het voorstel van den voorzitter om een avondzitting te honden verwor pen L buitenland ItiTileniaiiilsth Ovcrzirlit De Fraiiache Kamer komt heden weder bijeen om de ge chilpuutcn met den Sonant oïer do begrooting