Goudsche Courant, zondag 22 december 1878

Naar wg vernemen is door Dr O A Tebbenhoif alhier de benoeming tot directeur der H Burgerschool te Hoorn aangenomen Hoeveel genoegen ons de benoeming ook deed voor den benoemde kunnen wg niet nalaten een woord van leedwezen te uiten over het aanslaande vertrek van genoemden heer Ken zoo begaafd man als de heer Tebbenholf te zien vertrekken nit een gemeente als de onze waar uit den aard der zaak dezulke niet in grooten getale aanwezig zijn is betreureuswaard en Zoowel op de H Burgerschool als elders o a op de Debating dub zal zijn afwecigheid zeker diep gevoeld worden Naar wij vernemen herft de heer H P N Koemans zijn ontslag ingediend als lid van de Commissie L van Toezicht over het Stedelijk Mnseum van Oudheden r De Engelschman Charles W Wood die voor eenigen 1 i i l j l Ki n onW Au ir mi nt Gouda Thans is de laatste aflevering verschenen van het derde deel van de Gesckiedtnit en BeKhrijmn de ttad van der Goode door de Lange van Wgugaerden bewerkt en vermeerderd door I N Soheltema Evenals vroegere jaren somtijds bet geval was in de nli Bctlfaustrautsche Kerk zal met het aanstaande kerstfeest dit jaar naar wg rernemen een kerstboom wonlen opgericht in de Lnthetsche Kerk De treurige gerolgen ran misbruik ran sterken drank zijifWele menig huisgezin rerkeert daardoor in armoede menig individu in ellende en helaas I roortdurend neemt dat misbruik toe Bestrgding ran dien geducbten volksvgand verdient dan ook de sympathie van ieder weldenkende en gaarne vestigen wij daarom aller aandacht op achterstaande advertentie waarin een openbare vergadering wordt aangekondigd der bier gevestigde Afd van de Nedtrlandwhi Vereenifing tot ajeekaffinf n tttrken draai Deze vergadering is voor ieder toegankelijk voor mannen zoowel als voor vrouwen terwijl en dit maakt de vergadering zeker dubbel aantrekkelijk gelegenheid zal worden gegeven om over het behandelde onderw erp te diseussieeftn ait den eg te nünwa en meu rerwaoht algemeen dat de afgetaardigden voor het oogenblik elke botaingiuUen vermijden in de bigde hoop op een tepnblikeiosche meerderheid in den Senaat met bet volgend jaar De uitlichten op de verkiezingen voor den Senaat zijn inderdaad zoo gnustig dat niemand er aan twqfelt of z j zullen in repubhkeinaohen geest afloopen en de vrees voor een botiJDg tossoben de parlementaire meerderheden straks verdwenen zijn vandaar dat de Kamermeerderheid de begrooting zoo spoedig heeft afgedaan ware men niet verzekerd geweest van den nieuwen Senaat men had de begrooting aaugehoodeu tot 79 en lich beholpen met indemniteit te Ter leenen voor één of meer maanden Juist bet vooruitzicht op meer vastheid in de Kegeering heeft in Fraukrjjk het vertrouwen verlerendigd en aa het land rust en kalmte geschonken het zijn thans alleen de reactionairen de intrigeereude monarehalcn en dericalen die onmachtige pogingen aanwenden den vrede te verstoren De republikeinen hebben alle redenen ran tevredenheid om op het verledene tei og te zien zij hebben het raadsel opgelost dat door den oaden Thiers hnn werd opgegeven de toekomst behoort in Frankrijk aan len meest wyze Of het zoo blijven z il ook waaneer de republikeinen io beide Kamers dr meerderheid hebbeu zal de tijd moetitn leereu Het berieht van de amenstelliDg van het nieuwe Italiaansche Ministerie b ijkt juist te zijn geweest de heeren hebben reeds den eed afgelegd De afgetreden minister vau buitenlaudache zaken Corti een mau die in het Kabinet Coiroli niet thuis hoorde en alleen als OoslerscUe specialiteit wjs gevraagd zal waarschijnlijk als ambassadeur naar Koustantinopel terugkeeren De maatregelen tegen de samenzweerders te Konstantiuopel blijken hoe langer te meer ten doel te hebben Ma moed Damad zwager van den Sultan en ujn aanhang onschadelijk te maken Tnaacheu de zwagers moet eeu zeer heftig tooceel hebben plaats gehad De Sultan waa blikbaar overtuigd dat Mi mt l Damad pacha hem naar het leven bad gestaan en verweet hem in hevige bewoordingen xqne Qudaakbaarheid Zelfii moet hg hebben gedreigd hem neet te schieten met den revolver dien hij gedurende dit onderhoud steeds in de bai d hielu Mahmoed Damad werd onmiddellgk daarna scheep gebracht Men liet niet eens toe dat hij afscheid uam van zijn gezin Een groot aantal personen die met Mahmoed Damad pacba in betrekking standen is daarop gevangen genomen Daaronder zijn de eerste adjodant van de Sultan Hassan Bey en de vorige Sjeik oel Islam Voor een tijd lang zal het tegenwoordige kabinet nu wel gerust kunnen regeeren maar wat zij met de tegenstandera deden doen deze te eeniger tijd weer roet hen De Duitsche Commissie van enquête in de qttaestie der tabaksbelastiug heeft zich verklaard tegen de invoering van een tabaksmonopolie zoowel als tegen die van het Amerikaansche stelsel der belasting op het fabrikaat Daarentegen heeft zg zich met groote meerderheid ran stemmen vereeuigd met het denkbeeld eener belasting naar het gewicht en wel behoudens eenige wijziging in overeenstemming met het vroeger ontwerp van den Minister Camphaosen Naar hare berekening zdn zulk en belasting 60 a 70 millioen roor het rgk kunnen opbrengen Terwijl dit nit Berlqn wordt gemeld vindt meU in een paar telegrammen nog eenige nadere bgzonderheden Volgens deze is het aldus gegaan Bg de vraag welke van de in ovcrwegipg genomen telsela voor Duitschland zou passen werd in de eerste pUais het monopolie zoowel naar het Fransche als naar een gewijzigd systeem met algemeene stemmen op 3 na verworpen Daarna werd de belasting op het fabrikaat verworpen me 7 tegen 4 stemmen Vervolgens verklaarde zich de Commissie met 8 tegen 4 stemmen tegen een monopolie qp ruwe tabak Van 4lk dezer drie stelsels werd de invoering ondoenlijk verkUard nit aanmerking van de tegenwoordige economische omstandigheden Daarop kwam aan de orde de belasting naar bet gewicht Met 8 t en 3 stemmen werd besloten dit stelsel in nadere overweging te nemen Na verder beraad verklaarden tien leden in te stemmen met de berekeiriing eener netto opbrengst van 60 a 70 millioen Daarop werd het stelsel van belasting definitief met algemeene stemmen goedgekeurd Voort werd nog met 8 tegen 3 stemmen beslaten eene eoUtigenteering van den binneulandschen tabakshonw oor te stellen Gelijft de eterZeUiag opmerkt heeft de Commissie dai toch ook ingezien dat de tabaksmonopolie in Duitschland eene onmogelijkheid is Dit zegt het blad IS althans een voorloopig bevredigend resultaat Wd is waar de Commissie is geen wetgevende vergadetingl nuar de Bondsraad en de Rijksdag kunnen hare erwegiugen en gevolgtrekkingen op dat puol tOLh moeielgk gebeft en itf ignoneren Bovendian de Rijkskauselier die met andere monopoliemannen zulk eeu grooten invloed op de samenstelling der Commissie heeft gehad kan nu bêzwurlgk aau de ziensw jie barer minderheid zooveel gewicht hechten dat hg in weerwil van de conclusie der meerderheid zou trachten bet monopolie in te voeren Hij toch zal wel de laatste zijn om eene Bjjkseommiaiie zoodanig alle aanzien te willen ontrooven als hg zou moeten doen om datgene door te drijven wat zij zoo onvoorwaardelijk verwerpt Nu een aantal Aeskundigen ingevolge eene opdracht van het Bijk maljfNlen achtereen van die zaak een speciale studie hebben gemaakt waartoe alle middelen ter hunner beschikking werden gesteld nu is ook voor hem de beslissing gevallen Hierbg komt dat het thans voor de weifelwlen iu den Rgksdag al even moeielijk wordt tot de voorstanders van het monopolie over te loopen ja dat het nn zelfs twijfelachtig wordt of de beide conservatieve fractiéu aldaar in die quaestie wel aaneengesloten zullen blijven Uit de Vereeuigde Stalen van Noord Amerika komen zeer gunstige berichten betreffende den fiuancieelen toestand Sedert staking der betaling in geldin 1863 staat thans het goud weder voor het eerst a pari Met 1 Januari denkt de Begeering 13Smillioen dollars in kas te zullen hebben om de betaling in goud te hervatten en de Begecring beeft haar bijzondere voldoening over den financieelen toestand uitgesproken De Senaat heeft een voorstelvan den heer Blaine aaittenomeu om een onderzoekin te stellen naar de beweerde misbruiken bg de verkiezingen in het Zuiden alsmede een amendement om die enquête over alle Staten der Unie uit testrekken BINNENLAND GOUDA 21 December 1878 Naai wij vernemen heeft de Kamer vnu Koophandel en Fabrieken alhier aan Burgemeester eu Wethouders in overweging gegeven om de verkiezingen voor die Kamer in het vervolg niet meer op Maandag te doen pimits hebben daar vele kiesgerechtigden op diqn dag voor hunne zaken uit de stad zijn Ook gaf de Kamer in overweging om de uren waarop do verkiezing plaats heeft van 10 1 ure te wgzigen en die voortaan te honden van 12 3 ure Ook de Dondenlag was naar het oordeel der Kamer ondoelmatig Dr J L Hoorweg fleeraar aan de Hoogere Burgtrschool te Utrecht zal op uitnoodiging van het bier gevestigde Departement tier Ned ïlaatschappg van Nijverheid in Januari te dezer stede een voordracht bonden over het ElectrUck Ucki Dinsdag den 7n Januari e k zal de spreekbemt in het hier gevestigde departement der Maalaeiappg tot Nut m t Mgemee vervuld worden door den heer N C Balsem uit Langezwaag Gisteren morgen is een begin van brand ontstaan in een binnenkamer van het huis bewoond door den hoatdroaier Boot in de Lange GroenendaaL Gelukkig werd het spoedig bemerkt zoodat de brand door de bewoners zelf gebluscht ia Aan de stoombootmaatschappg De VolkariiMg te Leiden is concessie verleend om hare lijn Gouda Alphen met primo Janoari te verlengen tot Leiden Tevens is door de maatschappij concessie aangevraagd tot het vervoer van passagiers gosderen en vee tussehen Gouda en Amsterdam Onder de advertentiën in dit nr is ei een waarop wg in t bijzonder de aandacht van belangstelleBden wiUeu vestigen Wij bedoelen die der Ned Haatschappij ter bevordering van Ngverheid Het doel waarmede da daarin aangekondigde wedstrijd wordt gehouden ia de wensch dei Maatschappij om mede te verdcii tot opwekking van kunstzin toegepast op voortbrengselen van vaderlandsche nijverheid Zooala nit de advertentie biykt is de wedstrgd vierledig De maatschappij noodigt uit 1 Leerlingen op burgeravond en bouwkundige teekensoholen of daarmede gelijkstaanden mede te dingen in het boetseren in gips of geliakken aarde van een Fries Italiaansche renaissance naar eene schetsteekening waarvan het model op bet Husenm van Kunstnijverheid aanwezig is Pr s Zilveren Medaille Premie Bramen Medaüle i ding Medaille een Fnes iu Benaissanoe stgl naar eigen rinVrgs Zihertn Medaille Premie Brotuea 2 Plateebchildera mede te dingen in het schilderen van o een Schotel of Bord naar eene schetsteekening Prijs Züttre Medaille Premie Bramen Medaille i eene Voorstelling bestaande uit minstens zes tegels in den trant van het Delftsch aardewerk uit de laatste helft der 17e eeuw De voorstelling mag bestaan zoowel uit een Undschap als uit figui n ornamenten enz Prgs ZUaeren Medaille Premie Bronzen MedaiUe 3 Meubebuaken en Beeldhouwers mede te diifgen in het vervaardigen van een Kistje of Kastje in Senaissance stijl voor sigaren klcinoodfiu of dergelgken Prijs ZUmran MedatUe Premie Brantt MedaUk 4 Boekbmders a een Lederen Band uit de 16e eeuw Prijs Ziveren Medaille Premie Bramen MedaiUe i een Lederen Band naar eigen vinding Prijs Zilveren Medaille Premie Brome MedaiUe Terwijl wg verder mede kunnen deelen dat d programma s van den wedatrgd in sociëteiten en kofhehuizen verspreid zijn eu de secretaris der hier gevestigde afd de heer H W G Koning gaarne bereid ia verdere Inlichtingen te verschaffeo willen wij ten slotte de hoop uitspreken dat er ook ia Gouda personen zullen worden gevonden met genoeg liefde voor hun rak en belangstelling iu de zaak om in dezen wetlstrijd mede te dingen Ook bij uiet slagen ia ket tlreeen naar een prijs edel en lofwaardig eu deze gelegenheid om te toouen wat nten kan voortbrengen iu zijn vak zal naar wg hopen door menig flink persoon ook in deze gemeente niet ongebruikt voorbij worden gegaan tyd ons Und bezocht en ook de gemeente Gouda een bezoek bracht heeft zgne reisindrukkeu medegedeeld in een boek getiteld Door Nederland Dit is ook in tHollandsch vertaald en uitgekomen bg i de erven Bohn te Haarlem terwgl prof Velh een Vvoorrede daaraan toevoegde Enkele regelen wgdt bg aarin ook aan onze gemeente Het zijn de volgende Den volgenden dag vertrokken wij naar Botterdam en hielden onderweg een uur te Gouda stil Iedereen die Holland bezoekt moet dit stadje zien niet zoo zeer om de plaats zelve als om de acht en twintig vensters van de groote kerk Nergens kan men zooveel oude glas schilderijen bg elkair vinden Meu beschouwt het eene venster na het andere verbaasd over de schoonheid er van en verwonderd dat de stad niet reeds lang van deze schatten beroofd is geworden Zij dagteekenen nit de zestiende eeuw en zijn in teekening toon en kleur even schoon Zulke vensters ziet men zelden maar toch moeten zg voor de drie vensters iu de oude kerk te Amsterdam onderdoen Geene andere kerk in Holland bezit iets dat die nabij komt Men kan de vensters van de kerk te Gonda zien zonder vooraf gemaakte plannen te verstoren De reiziger stapt aan het station nit bezoekt de kerk en gaat met den volgenden trein weder verder Do kerk zelve is ouderwetsch en indrukwekkend door hare grootte en harei somberheid f oo al ook door iet anders Eenige van de vensten zgn door stormen zwaar beschadigd en hier en daar zijn de gapingen door stukken nieuwerwetsoh glas aangev d die misschieu strekken om door tegenstelling d schoonheid van het oude des te sterker te doen tiitkomen de volkomenheid van eene kunat die voor onze dagen verloren is geraakt De tgd verbetol vele dingen de tonen van een orgel bg voorbmd hij verzacht het metaal tot een zuiverder klank zoodat men aioh zelden kan vergissen of een instrument in den tegenwoordigen tgd of vroeger gemaakt is Maar met kleuren is dit niet altijd het geval Het verloop van eeuwen zal aan onze nieawerwetscbe rensterglazen nimmer die schoonheid van toon geven 4ie ons in de ouderwelsche zoozeer bekoort Gouda zelf is een stille eenvoudige plaats die weinig aantrekkelijks voor den bezoeker heeft Het is hoofdzakelijk vermaard door zgne pgpenfabrieken die den Hollanders de middelen verschaffen aqi het geurig kruid te rooken Zg zgn roet die van klei gemaakte pijpen zeer ingenomen Zg rooken ze bruin rn zwart en bewareif ze in een rek rij aan rij Als een vriend een bezoek komt brengen wordt een van die bruine oude veterenen terstond ie voorschijn gehaald en hem als een eerbewijs aangeboden I Dan zitten zg er te zamen dapper op los te dampen en hullen zich io dikke rookwolken terwgl zg over de waarde van het geld en den staat van de markt spreken overgaande tot de blauwe oogeu van Grietje of de verdiensten het humeur en karakter van hunne respectieve vrouwen Want de Hollanders zgn practisoh in hunne liefde en bunne vrgaadje en in hun huishouden Niet zelden beschouwen zij de vrouw als een soort van huishoudster en niet veel meer een deel van de huiselgke inlichtingi eene instelling tot hun gemak verordend en die als zoodanig geduld en in eene goede luim gehouden moet worden Maar zijn zij in dit opzicht een zoo heel bgzonder en eigenaardig volk Er was in Goud halverwege tussehen het station en de kerk een oude rarileitenwinkel De verzoeking van eenige uitgestalde oude voorwerpen was te sterk om er wederstand aan te bieden Wij traden binnen en waren verloren Met andere woorden wg kochten het een en ander Maar de verkooper nam ons beet en gaf oiis bg het geld wisselen een tienguldeustuk Ie weinig De tgd verliep snel en wg moesten den trein niet missen Wg konden niets met den man beginnen noch ons geld van hem krggen noch hem het gekochte laten noch hem van zgn vergissing overtuigen Dos verlieten wg de stad met eeu beter indruk van de kerk en de vensters dao van de eerlijkheid van ten minste één dtr inwoners Wilde men het geheele boek uaar bet gedeelte dat de hr Wood naar aanleiding van zijn bezoek aan Gouda schrijft beoordeelcu dan zou dit niet zoo gunstig uitvallen als het over het algemeen verdient te zQn Hoe hy komt aan de gedachte dat men bier te lande eerst de pijpen bruin rookt en ze dan een vriend aanbiedt om er eveneens nit te rooken is ons een raodsel terwijl wij zgne meening als zou de Hollander zijn vrouw meestal beschouwen als een meubel dat slechts dient om hem een gemakkelgk leven te btzorgen geheel voor zijne rekening laten Verder komt ons de tijd die hij zegt in Gouda vertoefd Ie hebben wel wat weinig voor om al ket schoone der glazen te kunnen beoordeelen Dut hem voorts een tientje te veel afgenomen is willen wij liefst toeschrijven aan eene vergissing hoewel het ons spijt dat de schrijver met zulk een slechten indruk Gowla moest verlaten Nog eens het boek is overwaard om geiezsn te worden het is roet een aantal illustraties versierd en ovec t algemeen worden daarin vele juiste opmerkingen ten beste gegeven Het Gerechtshof te s Hag6 deed gisteren uitspraak in de zaak van P B te Waddinxreen verklaarde ham schuldig aan Io poging tot moord welke poging door uiterlijk bedrijf gebleken en tevens tot een begin van uitvoering overgeslagen zijnde niet dan door toevallige en van des daders wil onafhankelijke omstandigheden is weerhouden en 2o gewelddadige en feitelijke wederstand jegens een agent der Begeering en der rechtspolitie bandelende ter uitvoering der wetten en der bevelen van het openbimr gezag gepleegd door één persoon evenwel niet met mipenen zooals de aanklacht luidde een en en ander na vroegere veroordeeling tot crimineele straf eu veroordeeld hem tot 6 jaar tuchthuisstraf Z M de koning is Donderdag ten 8 i are in de residentie aangekomen per Bijuspoorweg Z M werd geP complimeuteerd door verschillende autoriteiten Door den burgemeester werd den koning geluk gcwenscht met het voorgenomen huwelgk Door eene commissie J uit de ingezetenen werd eeu album voorzien van S vele handteekeniogen van ingezetenen van s Graven1 hage nun den koning aangeboden In den omtrek I bevond zich eene groote menigte die deelneming betuigde Vele openbare en bgi ndw gebonden I waien met vlaggen gelooid StateB Gteneraal Tw£ ot Kaiub Zittinmn van 19 en 20 December 1878 In de zitting van Donderdag is bet ontwerp tot bekrachtiging van provinciale belastingen na uit voerige discussie over de opgenomen kerkelijke subsidien en na verdediging door dea minister aanga nomen met 50 tegen 2X stemmen De behaudtliug van h t hoofdstuk Waterstaat is voortgezet en gevorderd tot de spoorwegbegrooting Daaraan goat vooraf de onteigeningswet voor de lijn Stavoren Leeuwarden met het amendement van den beer Bergsma om de riohting over IJlst in plaats van over Bolswaid te nemen Iu de zitting van gi t i a is na discussie de onteigeningswet roor do lijn Stavoren Leeuwarden onveranderd aangenomen met 61 tegen 16 stemmen na verwerping met 37 t g n 30 stemmen van het amendjement van den beer B rgsma om de richting over IJlst te nemen De begrooting roor ataatsapoorwegeq is na discussie met algemeene stemmen aangenomen de motie van den heer ran Kerkwijl afkeurende het voornemen van den minister om het vervallen waarborgkapitaiil aau de concessiouarisseu van de lijn Botterdam Monster terug te geven is verdaagd tot la er na de verklaring van den minister dat iutusseheu de zaak niet gepraejudio eerd zal worden Bij voorigezet debat over het hoofdstuk waterstaat is aangenomen eeu amendement ran den heer Leutiug om 3000 uit te trekken roor subsidie aan de nijverheidstentoonstelling te Arnhem De minister heeft voorts verklaard dat de ingezetenen wel vrijwillig aan de brievenbestellers fooien mogen geven Het geheele hoofdstuk is aangenomen met SSitegen 3 stemmen Z M de koning heeft gisteren in Hd paleis outvangen de coinmissiêu nit de Eerste en Tweede Kamer die Z M adressen van gelukwensehing aaiigebud a Z M zal heden de gelukwenschen ontvangen van den raad van state tot welk einde de vice president en de leden van dat hooge staatsooUegie zich ten paleize zullen vervoegen Te Amsterdam is men druk bezig met de toebereidselen voor de aanstaande feesten Op de hooge sluis wordt eene groote eerepoort opgericht Zij besbiat de geheele breedte van de Hoogesluis en beeft 3 doorgangen alle ongeveer 3 meter diep De beide nevendoorgangen zijn k 12 i 14 meter hoog de middendoorgaug bereikt de hoogte van 18 meter en met den daarop te plaatsen vlaggenstok met den koninklijken Ned standaard zal de poorj zich tot op 20 meter in de lucht verheffen Het Bembranntsplein en de Dam zullen in feestpleinen worden herschapen De ingang der Nieuwe kerk aan de zijde van s konings paleis zal doOr het maskeeren der onoogelijke buisjes aan beide kanten een herschepping ondergaan Overeenkomstig de bouwstijl waarin de lerk ia opgetrokken wonit daar een tgdelijke ingang met torentjes enz gemaakt die van builen groen van binnen geheel met fluweel wordt gedrapeerd De overdekte ruimte aan het Bhijiiepoorwegstation dienende roor de bestelde rijtuigen en omibusseu wordt geheel afgeschut en tot outvang aal ingericht Het protgramD i i is verschenen van de Se vooijoarstentoonstelling van planten bol en knolgewusseu bloembouqnetteu tuin en ksmenieraden enz te houden door de leden der a Gravenhaagsche tuinbouwvereeniging in het gebouw voor kunsten en wetenschappen van 18 tot en met 21 April 1879 Het bevat 84 nommers waarvoor vc medailles ziju uitge fd Blgkeos eene behendmakiug in de Belgisobe bladen is er op veertien trajecten van Belgische Stoatsspoorwegeu zooveel sneeuw gevallen dat de dienst er gestremd is Het Departement van oorlog heeft voor dat van Openbare werken militnifcn beschikbaar gesteld om op ds openbare wegen de sneeuw te ruimen De inschrijvingen op de leening voor de Botterdamsche Tramïr mantschappij bedragen ongeveer 71 millioen De afdeeling Rotterdam van do verecniging Volksonderwijs hield gisteiren avond eene verkering die was belegd met het doel om eene beslissing te nemen over het voorstel van bet Bestuur tot onVl binding der afdeeling De Vooraitter betoogde dat na de aanneming van de wet op het lager onderwijs voor de afdeeling geen werkkring overbleef gewichtig genoeg om haar voortbestaan te wettigen Na uitgebreide discussie is het bestuurs voorstel terworfen met 12 tegen 4 stemmen zoodot de afd hlgft bestaan Sedert giat narptid en steeds nog woedt over Limburg een hevige sneeuwstorm Op sommige plaatsen beeft zich de sneeuw meer dan 4 voet opgehoogd Onder de geschenken die onze aanst Koningin zullen worden vereerd behoort ook een dat èn oqi den verva rdiger èn om de uitvoering wel eenig zijn zal en ten roUe rermelding verdient Het wordt op het kasteel Walborg bij Stevensweert en wel wat het opmerkelijkst is door den graaf De Hompesoh eigenhandig gemaakt die zich voorstelt het Z M t Amsterdam zelf te overhandigen Het is een waaier uit elf ivon platen bestaande zóo fijn en mrgvol nitgez iagd dat het werk bijna zg n wederga niet vinden zal De teekening is door den beeldhogwei Leeuw te Roermond verva irdigd Boitnaan staan de hoofdletters ran iedere provincie met toeposselijl wapen Het overige is allegorisch nitgeiMden tr w klimop als het beeld van trouw eikeloorSls dat ran kracht laurier ran roem olgven van vrede leliën van reinheid rozen en dezen zijn het schoonst van zachtmoedigheid de beide laatsten zgj9 tevens de attributen van het koningschap en eindelijk oranje als bet regeeieude stamhuis Io ds buitenplaat staan de twee wapens van Oranje en Waldeck benevens de opdracht in oranjestrikken en klimop Doch dit kan onmogelijk met de zaagmachine bewerkt worden maar moet elders woeden vervaardigd De waaier zelf komt te liggen In een doos met purperen zijde belegd terwijl doorwerkte ivoren blaiden in arabeaken st l en syauaeuisdus figuren geheel van eigen vinding er bulten op zullen worden gelegd Het geheel beWoft allerprachtigst te zullen wor4en en zal den sD iaak ei de haardigheid vait den adelijkea vervaardiger alle ee aandoen Door de heeren Van der Hoeven Vau Kerkwgk Lenting Gratama De Bruyt Kops en Van Rees is een aiyeiidement voorgesteld om art 55 van hoofdstak Koloniën der Staatsbegrootipg uitgaven root den aanvoer van rr e arbeiders in Suriname uit te trekken voor memone De bedoeling daarvan is om op geenerlei w ie vooruit te loopen op de beslissing aangaande blei vraagstuk der immigratie in Suriname Welke bij de behandeling van het ontwerp tot aanvoer van vrije arbeiders in die kolonie genomen zal i orden Behalve de amendement is rondgedeeld het voorloopig verslag van het wetsontwerp tot aanvulling der wet op hel middelbaar ouderwgs Algemeen had roeo bedenking tegen den vorm vait dit ontwerp wat betreft de wijze der aangebrachte wijzigiugi u Maar wat de voordracht telVV betreft verklaarde men vrij algemeen dat zij net egen ontvangen was in zoover zij strekt ter v rbereidiug eener spoedige iavo$tiag der wet op het lager onderwijs van 1878 Dé meeste leden keurden het dus goed dat de aanvulling zich beperkte tot het in overeen mming befngen van de Wet van 186S met die van 1878 obehoon dan oot aan t beginsel van aanvulling in den aitngeilttiden zin niet streng is vasthouden daar t ontwerp blijkbaar iu het taaloii lwwijs op de scholen van middelbaar onuérmijs ingrijpt Vencheidene dezer leden meenden echter dat ook wanneer men zich op t gekozen standpunt plaatste het tegenwoordig wetsontwerp meer had kunnen omvatten Zg hadden met leedwezen gezien dat de zeer nuttige en door den Minister krachtig verdedigde bepaling ran ari 22 der wet van 1878 betrekkelijk t vrijgeven vaa uren voor bet godsdienstonderwijs en het beschikbaar stellen der schoollokalen voor dat onderwijs niet op de hoogere burgerscsholen met 3 sn Sjarigen cursus van toep issing was verUaard Hierover echter bestond verschil van geroelen Ook roor zoorer men met den meer bepoihten iuheud van het ontwerp oogenblikkelijk vrede had l on mqa niet ontveinzen dat meu gaarne zuu hebben gezien dat de Minister thans reeds het uitzicht op spoedige indiening eener algeheele herziening der wet op he middelbaar ende ijs had geopend Een Amcrikasoaoh joonu ist de heee Ifaadi die zich dezer dagen te Berlijn bevond heeft geen toeslemming kunnen krijgen tot het houden eener lezing over de Vereenigde Staten van N Ameiika Zijn doel was de emigratie te bevordeMn Op een beklag daarover bij den prefect van politie betoogde defe dat men het vertrek van de goede elementen der bevolking vreesde meer nog dan men dat van de sooialisten begeerde Men weet dut de Duitsehe emigranten bun land nift kunuen verlaten zonder voorzien Ie zijn vnn een pofpoort en een roorafgann4 verlof op struSe van aangehouden en ver volgicl U worden Een dienstmeid van teili nd Tessel komende wsagde iu vertrouwe de gissiog dat haar nieuwe qieneer en mevrouw het zeker niet erg breed hadden want zij had mevrouw en de duchtei met haar beiden op éen piano zien spelen