Goudsche Courant, zondag 22 december 1878

J BBEEBAABT LZ Van af heden en dagelflks versch verkr gbaar J B JEEKEL Heden overleed m n geliefde Echtgenoot j JOANNES HENRICDS van M AASELAND in den ouderdom van 40 jaren in leven gepensioneerd Sergeant Majoor mij nalatende 5 kinderen allen te jong om het treurig verlies te kunnen beseffen Wed A VAS MAASBLAND Komso Qonda 20 Deo 1878 Algemeene Icenniegeving Op nieuw ontvangen Patéde foiegras Langne de boenf Turkey and tongue verschillende groenten in blikken fijne Melk en Poederchocolade TE HUUR op een der Aangenaamste Standen TWEE NET GEMEUBILEERDE KAMERS direct te aanvaarden adres met franco Brieven onder Ko I 188 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN ZOlSrJDJ Ok 22 IDECEIMIBEI 1878 Voor de vriendelijke blijken van belang 1 stelling ter gelegenheid zijner benoeming tot Directeur der H B School te Hoorn betuigt de ondergeteekende ook namens de z nen hartelük dank 1 De C A TEBBENHOFF WERKSTER GEVRAAGD Adres firma P C MAAS Jït OPENBARE LES op MAANDAG den 30n DECEMBER 1878 in de Zaal tKtjNSTMiu Sociëteit Ons Gbsokgbn des avonds te 7 ure Voor de nog over zjjnde plaatsen zullen MAANDAG 30 DECEMBER Kaartjes ver I krijgbaar zgn aan het Gymnastiek lokaal glDERLAKDSCBE VEREEM61 G i j 2 tot afschaffing s K van STERKEN DRANK I AFDEELING GOU DA Openbare Vcrg adcring P5 MAANDAG 23 DECEMBER 1878 3 I s avonds 8 ure preciee XA Spreker S S J de Heer J HILLEN van Grami ge J Cn Bgdrage door ♦ ♦ NB Op de aanplakbilletten is de aanvang 1 der Vergadering j uur te vro gesteld li dc KERSTDAGEN zal in het Ijzeren bargc vccr van Gouda op Amsterdam en terug MKF gevaren worden Ncderlandsche Maatschappij icr I bevordering van N üverheid mmnm m KciT NUVEiiiiEfD i TK HOUDBM te ARNHEM in JULI 1879 De Wedstrgd die bovengenoemde Maatschappg voor 1879 uitschrflft ia vierledig lo Voor leerlingen op burgeravondscholen bouwkundige teekenacholen of daarmede gel k staanden 1 2o Voor plateelschilders 1 1 Ba Voor meubelmakers en beeldhouwers 4oi Voor boekbinders j Zg die hieraan wenschen deel te nemen worden I verzocht zich aan den ondergeteekende op te geven b wien tevens Programma s en schetsteekeningen verkrggbaar zgn De Secretaris I voor het Nijverheids Dept Gouda H W G KONING Bevallen van een Zoon Idatslleden Zaterdag werd aan bet station du CItt I mi ie f er de Straslionra Ie Parijs een man gear I GoODA 20 Deo 1878 resleerd die zioli naar H vre wilde begeven om van 1 daar naar de Vetecnigda Staten te vertrekken Of schoon de arrestant zich zeer onnoozel voordeed I bleek het een doortrapte gauwdief te zijn Hij had zich namelijk onder vertoon van valachc papie en bij een aanzienlijke familie te Baden weten in te dringen en daarna eenigen tijd de dochter des huizes ten howel k gevraagd Z n aanzoek vond een gewillig oor en alles was voor de voltrekking van het huwelijk geregeld Aan den vooravond van den bruiloft betaalde de schoonpapa zijn aanstaanden schoonzoon den bruidschat van 100 000 mark uil en niet zoodra bad deze echter bet geld in banden of hij nam plaats op den trein naar Parijs Maar de telegraaf was hem voor geweest en onmiddelijk kon onze reiziger onder geleide van de politie naar Baden terngkeeren ontlast van het huwelijksgeld zijner bruid waaraan slechts een klein gedeelte ontbrak dat hq voor zijn reis en de vooruit bepaalde passage naar Amerika had besteed Het heeft de laatste dagen in ISugcland hard gevroren In de Kensington gardens in St James Park en in ficgents Park wemelde het D nsdag van scbaatsennjders Het aantal liefhebbers werd op elk dier plaatsen des m ldags op ruim 6000 geschat In bet noorden va Engeland heeft het harder gevroren dan ooit in de laatste jaren Ook in Kent is het weer zeer streng Datl News geeft en artikeltje over schaatsenrijden wnarin gezegd wordt dat geen beweging gemakkelijker en aangenamer kan zijn behalve vliegen Die laatste bewe i ging ziet men echter bij ons althans nog weinig in practijk gebracht Mijnheer 1 Gij yilt weten hoe ik denk over het heilzame der llllli lcs van Quyot Ben spreekwoord vrij wat oude ik ben zegt Fox popuH vox Da En daM iedereen tegenwoordig voor Bronchitis verkoudheid en cattarrh teercapsules inneemt en ieder er zieh wel bij bevindt en bij voorkomende gelegenheden datzelfde middel steeds weilerom te baat neemt behoef ik naar mjjn antwoord niet lang te zoeken Wat de longtering aangaat geloof ik eenige reserves te moeten maken vooral egens de verschillende VBrmeu waarin zij zich voordoet In weerwil 1 der gunstige resultaten sedert een pnnr jaar met het gebruik van teerkapsules verkregen acht ik de kwestie te delicaat om er uu reeds over te kunnen oordeelen Stellig kan de teer aan teringlijders niet l n goed doen zij verzacht de hoest die hen zoo afmat eu zal in vele gevallen hau leven rekken maar hen doen herstellen Wij willen het aan de toekomst overlaten om daarover na afdoende bewijzen een oordeel te vellen Ik voor mg echter zon als ik tering had teercapsales innemen Hoogachtend heb ik de eer te zyo Uw Dv Dr I I De Mioüet ADVEBTENTIÊM De teerkapsules van Guyot zijn verkrijgbaar in de meeste Apotheken 25 Jarig e ECHTVEREENIGING van onie geliefde Ouders J A TRUBITS Jb SN A TRIJBITS VAH Leeüwbn Gouda 21 December 1878 Hunne dankbare Kinderen Algemeene kenniegeving 12 JARIQE 1 ® Ktv t enigtng 1 VAN P BISSCHOP EN J J P M RUUTER GotJDA 22 December 1878 I miimm van MARSEPIN MARENGO CHOCOLAAD CONFITUREN enz enz I van af DINSDAG I voorhanden hi W N RAAIJMAAKERS Haven Banketbakker D COMMISSIE van TOEZICHT over de STADSMÜZIEKSCHOOL te Gourfa brengt ter algemeene kennis dat zij op ZATERDAG den 28 DECEMBER 1878 des namiddags van 1 3 ure in het gebouw Aan LKoi IJVSCHBIJVING zal houden voor de Kinderen welke aan het onderwas wenschen deel te nemen benevens van Elèves voor het Muziek korps der dd Sehutterj alhier Vereisohten voor de toelating zyn a de leeft d van negen jaren en 6 vatbaarheid voor het onderwas dut zfl wenschen te ontvangen waarvan ten genoege vaa den Onderwjizer moet blükeu Het aanschaffen van instrumenten is voor rekening van dea Leerling Het schoolgeld bedraagt voor het onderwas op de piano 20 p jaar idem in de zang 5 idem op eenig blaag of strvjk inatr 10 idem in beide laatete afdeelin gen te zamen 12 Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrflving geene Kinderen op de I Stads Mnzieksohool meer zullen worden toegelaten vóór de volgende inschrijving welke in de maand December 1879 zal worden gehouden Namens de Commissie voornoemd 1 F HARTI NG Secretarii mim mmi bevattende circa 700 diverse Nummers is voorhanden in den BINNEN en BÜITENLANDSCHEN BOEKHANDEL van 1 A BEIHKMAK GouBA Devk van A Bmhkman I La nge Tiendeweg TOONEELTOIÏÏWS Een twintigtal jaren ongeveer geleden werden de lezers van de Bevne dea deux Moodefr vemHt met een nieuwen soman van Oemge Sand getiteld Le marquis de Villemer uit welk verhaal later door de schr ster zel e een dnima werd getrokken dat in het jaar ly ier geboorte h rh ialde malen mat ncoes opgevoerd in het vorige ja ir voor het eerst in het Titatre fran wen te lien gegeven Toen trok bet opnieuw de aaudaoht liet w rd op Xed rUildfeben bodem pvergebracht ondervond de goedkeuring van het Amsterdamsche en llaagschr publiek en b i ikte na Oaodtrdagavond ook de ïouUnhu ingezetpora Uet bleek een hoogst gelukkige keuze die tot de opvoering van de Harkids van Villemer deed besluiten Dit tooaeelspei bevat zulke gezelligr aardige familietooneeltje zulke joe m aaohkundi opmerkingen en goed geteekende kanditers lerwgl bovendien de toon die door het geheele stuk he u heerseht zoo prettig onderbondeDd en opwekkend i dat het nonr ons oordeel bjj een goede opvoering eeu Mniptiiw betchaafd pabliek moet 1 0 ien en arauweren Het is waar tot meer dan é ne vraag kan het nnuleiding geven die rooeilgk bevestigend te beactwoorden is b v is de figuur van Urbain markies de Villemer voldoende te verdedigen wiens Iqdeu eu mcliiiicbulie niet genoegzaam wordt verklaard door hit verhul zqner vroegere liefde Behoort verder de persoon van Diane de 8aiatrsilles met hare roraaiiesk vooruemens omtrent een huweljjk wil bij de overige personen van dit stuk die nlle miiffohen zyii als de wcrbelgke wereld te zien tiet h Komt tea slotte het einde van het stuk uil niritii met liet een voorafgiuit in zooverre uU hier bit eei Urauerl ali uil het anilefv looneel ontwikkelt de eeuc da id uit de andere Het ecrsie liodryf doet om als gewoonlijk kennis maken met do inerste persuucn die ecu rol van betrrkenis Ie vervullen hebben Wg ontmoeten al dndi li k lig het opgoau vnu het scherm d Markiezin de Villemer voorgctteld door mevr Kleine de bejaarde danir oohtenswiiardigc vrouw en liefhebbende moeder wg leereo hare beide zonen uit verschillend huwelijk gciiproten kennen den Markies Urbnn co den Hertog Oaiijn en wonrn de kurast ten haren huize bij lao Caniline de Suiut Geneix die baar voorlaan tot gezelschap zal qn Beeds dit eerste bedrgf mht nk overvloedt gumot Het tooneelije waarin de Markiezin haar ongenoegen te kunnen geeft over de verwanriooziiig haar door haren oudsten zoon aangedaas dat wnurin zg hem wider bg zich ziende hein alras in genade aanneemt m hem dea moederktas op het voorhaoftf drukt ala Ugk vaa vergeving ea nirt minder dat waarin zij zich aan Ooroline doet kennen alt eene vrouw die wel bewcifrigk is doch tevens wat zwak van hoofd en die hoe ook gesteld op prettige oonver atie zoo uo en dan wel eens opder het g prek kan indutten waren keurig geteekend prachtig wcórgegevea Ml mankten allecu reeda een bezoek aan dit stuk de moeite waard De overige bedrgven waren evenmin misdeeld wat betreft juiste zeden schildering en keurige karaktertecktuing Ds pvettig kalmte van d iWarkietin de ontelbare geestigheden van den Hertog en de eeiivooI dige waardigheid van Caroline bleven het geheele stuk door beersohen eutbradhten d a toeaidiouwer in een opgewekte stemming De optoerioff r r at lof tooals nit een enkel woord hierboven reeds hieek en de dames en haereit die mede8peeMeBdu dd ii p faDhtl pha hm geichonkaD tpplaudiisemeat Vele tooneelspelers hebbes na eenmaal zekere hinderlijke eigenaardigheden en vreemde anwensels Zoo meet de heer Mopr it op het eena oogenblik zgn woorde eoB voor fa toe dat z u doen vermoeden er hter iedei woord van zga rol een punt stond om in hel volgende lange zinnen too te werpen die t ümv Taa U leMMkcua zaadu doen veroudtr atelleo zoo heeft de heer M n iels gekunstelds in de wgze waarop h spreekt a loopt dat aan het t oueelspel van vrs sger tyd herinnert zoo ia mevr Elleuberger zelden van Zekere eentonigheid in haar spel vrij te pleiten alles alles Waar peh raen vergeet d t ls de eerste door juist gebalenapel en nitdrukkingsvolle mimiek u geheel het karakter doel kennen der door hem weergegeven rol men denkt daaraan niet als de heer Morm met öun volgba ir goede loim u zijne aardigheden doet geaietfn die met nadruk te pas gebracht en uitmuntend gezegd onwillekeurig een l icb op uw gelaat te voorschgn roepen men ziet in genoemde actrice die fout over het hoofd als zij zoohIs Donderdag in het Inaute b rgf bare beleedigde fierheid zoo uitmuntend doel nittomen Mevr Kleine ids altgd keurig in koslaum houding bewegingen en toon VBif stem had in het laatste bedrgf gelegenheid ons de andere rijde van een karakter te tooncu dat in de eerste bedrijven ziok zoo gunstig deed ktnnen Settf de gezellige huisrrouw de liefdevolle moeder SU cherist en lacht met ba e zonen wardt zg lal l de vertoornde ranrkii zin die onverbiddelijk i io baar vonnis dait waar zg meent dat schuld bestaat Mej Poolman gaf het naiere zoo pos van de kostschool komende mei e verdienstelgk wéér en Mivr van Sluijters vertolkte zefir juist eu aardig de kwaadsprekende en kwaa lsti hteude dame uit de groote werild die onder de liefste vormen zooveel hatelijks verbergt Wij zouden wel wenschen dat ha tr evenbeeld in de maatsohappg steeds een man vond als den hertog die haar ZM flink de waarheid dnrfde te zeggen De heer van Ollefen behoort tot die tooneelspelers die altijd te veel zich zelf blijven Hij is in welke rol in welk ftuk hij ook optreedt altijd den heer v iu Ollefen die een of andere rol opzegt XUaun ook epftlde hij voor dea f a f d Omnèfe Di heer Ellenlterger was vrij goed ecu weinig jneiiuiting van gevoel zon echter niet kw i id geweest ziju Hoe vatbaar ons publiek is voor een goed degelijk stak eu voor nauwkeurig spel bleek meermalen ouk bij de thans besproken uitvoering Een blik op het publiek wus voldoende om te zien hoeveel meer men genoot d iii toen de vorige maal Het Nederlmdtck TcKmeel hier oplr i l Toen blijkbaar verveling hier een half onderdrukte geeuw ddiir een slaperig oog gindsch een luidrncbtig discours Hani onverstoorde aandacht klimmende belangstelling en meer dan eens eeu hartelijk innig gemeend lang aanhoudend applaus Wij achten ons gelukkig een zoo goed geslaagda voorstelling te hebben kuunen bgwOnen en drukken de hoop mt dat ook voirtaan met kracht zal wordcrigeatreefd om ons bet beste te doen zien tr het réperioire van liet Amatcrdamsefae toéneelgezelscbapoplevert X P OrilTIEl Gevsiidenea aan bet Bureau van PaIJlie gedeponeerd Eeu gebreide ILmdschoeu eu een Sohoolboekje Laatste Berichten Weenen 20 Deo Het Huis van Afgevaardigden heeft met verwerping van het voorstel tot Verdagiiig met 184 tegen 74 stemmen besloten tot de beraadid iging over het ontwerp tot verlenging van de wet op de lerende strgdkraobteii voor éea jani over te gaan Berlijn 20 Deo De Htichuuueiger meldt dat het bericht van verscheidene kanten verspreid uit de lucht gegrepen is als zou de Keizer bg het weder aanvaarden der regeering een gelukweusch van den Paus ontvangen beantwoord hebben Washington 20 Deo In z ue boodschap aan den Senaat wgtt President Hayea op het voorbeeldeloos overvricht in den algemeenen handel ten gunste der Vereeuigde Staten waardoor de uitvoer van goud verhinderden het belfingdes Staats bevorderd wordt ia een tgdperk waarin zekerheid in den handel zoo dringend noodig is De President wenscht de middelen lOt bevordering va den handel te vermeerderen en wel door htt openen van nienwe markten voor handels rodnoten der Uoie De finanoieele geIfkheid van Amerika met andere natiën eiaobt de dnur I zame verzekering van den tegenwoordigen haudelstoeBtand en een snel toenemende uitvocrbaudel moet zooveel mog lgk bevorderd wbrden Rome 20 Dec In de Kdmer beeft de miuisterpreeident Depretis officirtl tnededeeliug gcdaon van de aamenstelliiig van het nieuwe Kdbinet en het programma der Begeeriug ontwikkeld Zij zal de orde handhaven met de bestaande wetten zonder zwakheid of willekeur zij zal eenc wet betreffende den aanleg van spoorwegrn kanbl en zij handhaaft het daukberld tot afsobafiing der belasting op het gemaal zg nl voor iuslandhooding van het financieel evenwicht waken en eindelijk ene hervorming der kieswet op breede schaal voorstellen De Ministst van financiën diende vervolgens eene kredietwet in voor de éérste twee maanden van 1879 en veRoebt daarvoor de urgentie welke door de Kamer werd uitgnprokrn De Koning benoemde den minister Vod owlag tot lid van den Senaat Burgerlijke Stand Gtottda OEBOKENi I Der WiUetn H Je Marre n W C vsQ W lt pHter onder O firaiiiijé en D F d Genrdm ouders G Bclonje en A 11 Smit OVEHLEDEN 1 Dec 3 B Boom i j 10 n 20 W k Uimmcr 4 j 7 m J H van MaiKland 40 j I de Koning wed C 6 van Dijl 80 j Borgerlqke Stand van onderstaande gemeenten van 4 tot 11 Dec 1878 Moordrecht fiHBOKE Pelf ondcra F Vink en W nn Sprang OVUtl EDEN M Koenians 3 m P Krult i m Oonderak GFBf HEN tlirk onder 11 V A ik en C Schoutsa lii ri r idM fplIAoOten Tlr W 9fKfld E Tïfftr o èm f d fopel en H van MnlleiD Klaas oudcrl U M ddn en W Versnel Advcrtentien J H KI£BERT iARET eoinu Ftaotograpblsch Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op t 0 DÈaDAG eo ZONDAG 7 Portretten k f VOÖW flETNÖTAÏllS AMBT j ONDEB KÏD lérlE VAH J M È DERCItSEN ELFDE JAARGANG Mt t Portret v m Mr P P P KIST Prijs f 1 20 Op toezending van postwis3el fi anco per post zonder berekening van port Aan uilen wier oogen dogr ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waaruit bg barden of kouden wind vocht ontloopt v ordt met vertrouwen aanbevolen DjT Chantomelanus Oogenwater Ieder ooglgder make eer het te Iaat is gebruik van dit voortreffelgke middel eu wanneer men het oplettend vorens Voorsohriften gebruikt Zal men de heilzame gevotgen ondervinden Prgs per flacon met gebruiksasnwijzing 60 ot Verkrggbaar bg Beuzemnkcr en Co Leiden A Boti Niemctoop A Pi in gete huite F G A van DBTH Gouda J H keiler en Zn W Wagenit II A Ssbontens Setilutn Ooitmolcostraat Belterdam