Goudsche Courant, zondag 22 december 1878

Woensdag 25 December mm imim en mw wijnen Alle soorten ran B O R D E A U X en andere W ÏJ N E N bij M PSETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BOKDEAUXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen Kwart en half ankera Prijscouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko nuis geleverd N 2236 1878 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onistrei eD VerzeUering s ilaatschuppij Eendracht Bindt Firma WULF Az gevestigd te s GRAVENHAGE Heerenstraat No 15 DeM MAATSCHAPPIJ die zich belast met bet stellen van fl 11 bö de NATIONALE MILITIE bericht aan OUDERS en VOOÖÜBN dat de deelneming VOO de ligting 1879 is opengesteld De Directie geeft belanghebbenden den ZEKE1 STEN WAAIIBORG boven Commissionairs of alléén werkende persenen door dat de betaling geheel paar verkiezing kan worden geregeld en desrerkiezende hoegenaamd geene betaling gevorderd wordt dan NA VUF JAREN als gebleken is dat aan alk verplichtingen tot vrijmaking van opvolgende Broeder en Broeders zal zjjn voldaan Deze erkende soliditeit en groote vertrouwen in dit vak MEEB DAN 40 JAREN met steeds toenemende begnnstiging ondervonden maakt verdere aanbeveling overbodig Inlichtingen en Reglementen GRATIS De Hoofd Directenr En kan m n deelnemen J WÜLF te Gouda by den Heer G OVimfll JINDER Jr op de larkt o 148 APPELBOLLEU BOTËRLETTËUS KoningiDoe eo Princesscbrood Verkrjgbaar bfl W N RAAIJMAAKEIIS Uit de hand te koop te Ël KHUlZEni 4e in volle werking z nde en sedert onheogeIjjke jaren bestaan hebbende overdekte TOUWSUGERU oenaahd Lijnbaafl de grootj Vlsseberü lang circa honderd v f en twintig vadem met al de daarby behoorende OëRE DSCHAPPEN TEER PAK en WOONHUIS en circa 23 Ares daarachterliggend VTEILAND Voor nadere inlichtingeu vervoege men zich met franpo Brieven tot den Heer J SPANJAARDT ÜDlverscel Znlverlngszout Het echte algemeen gunstig bekende UNIVEBSEEL ZUrVERINGSZOUT een zeker middel tegen maagkioaUn zuur hraking hartwafer enz is thans echt verkt gbaar in 1 4 pakjes ik 15 Cent 1 2 pakjes a 277i Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda bg J H BOERS Apotheker en te Boskoop bg A J TAN TWOÜT QoDD Dktjk van A Beinkmak Kleschkau Pommeren 30 Juli 1878 Den Heer W H ZICKENHEIMBR in Mainz Met zeer veel genoegen bericht ik dat de door U gezondenecnte Ujjnlandsche Druiven Borsthoni aan lu jne vrouw bij hare maagziekte uitstekende diensten heelt bewezen DöMNG Onderwijzer DRÜIVENBORSTBONIG is alleen echt ver krggbanr uit de Fabriek van W v l iV X H ZIOKENHEIMER te Mainz O Éié fl fl 2 fl 1 l Xtf 5 en h 65 cent voorzien van een tin é V ir ® P8 l8 waarop nevenstaand fabrieksterapel gedrukt is T Gouda by P H A Wolff Boskoop by J van Bergen Waddmxvem bfl C van Een en Haastrecht bij J D den Hartojj Oudeaatër bg P Jonker Idenburg Speciale werking ® van het Dr POPP a echt ANATHEHIN MONDWATER geneesmiddel voor Rhcumatische Tandpyiieii en il randslccnvürmlng Talryke geneesmiddelen waren niet in staat om mgn steeds bloedend tandvleesch rheumatische tandpynen te heelen en het aangroeien van de kalk aan de tanden te voorkomen tetdat ik het aangeprezen ANATHERIN MOND WATER beproefde dat niet alleen bovengenoemde kwalen verhielp maar mgne tanden nieuwe levenskrachten schonk en den Tabaksreuk verwyderde Hiermede geef ik openiyk aan dit water den welverdienden lof aan den K K HofTand meester Dr J 6 P O P P te Weenen den warmsten dank Weenen Vrgheer v BLÜMAU m p Te verkregen te Gontfa by h Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 Ie Uotterdiim bij F E van Santen Kolff apotK en A Sohipperegn Co blauwe poroeleinwinkel te Hage tij J L F Snabilié npoth te Delft bij A J nn Bqa en i K Kauwenhoren te Schiedam bij C Malta Gi te Leiden bq £ Noordyke te Utrecht bij V Altena en Kiaau te Araaterdam bij f V Windheim Co en U H Uloth Ët apotheek te Ondewater bij T J vau Vreumingen te Schoonhoven by A Wolff Sociëteit Ons Genoegen Zaal Kunstmin Boelekade TOONEEL UITVOERING door de Letterlievende Vereeniging Oefening baart Kunst van ROTTERDAM op ZONDAG 22 December 1878 des avonds ten half acht nie PROGRAMMA sr ® lil Q TYRAN VAN PADUA Beroemd Drama in i Bedrjjven door Vitioa Huoo vertaald door J C Roobol Nieuwe Costumes van dfen Heer DuaivoD Costumier der Rotterdanische Schouwburg De hoofdrol ANGELO zal vervuld worden door den lieer ANIOy niAMANTeam medewerking van Mevr Louise Larondelle Bouwmeester Prflzen der Plaatsen HH Leden der Sociëteit en hunne Dames 50 dt p persoon NietLeden Ie Rang 75 cent 2e Rang 50 cent Gaanderg 30 cent Plaatsen kannen besproken worden op don dag der uitvoering vaa 10 3 ure Jt 10 cent voor iedere plaate ïfj üifflMr Steenkolenhanrtelaars Turfsingel P 57 zgn steeds voorhanden Puike Ruhr KACilELKOLEX MACmXE SMEEDKOLEN Eiig elsclie Kolen Coakcs BRUINKOLEN BRIQUETïES Alles tot concnrreerende prjjzen Wy bevalen ons zeer aan tot Levering van bovenstaande Men Verlangt tegen MEI aanstaande TE HUUR een bevattende minstens VÜF KAMERS met verdere gemakken staande op een der beste standen alhier Adres met franco Brieven onder N 184 aan het Bureau dezer Courant Mevrouw van HOU WüNING E op den Huize VKEDiLHBUEa te Waddinxveen hi Qouda vraagt met 1 Februari e k eene KEUKENMEID van de P G en Van goede getuigschriften tegen HOOG LOON Wegens ongesteldheidwordtGEVRAAGD eene TWEEDE MEID tevens KINDERMEID kunnende strgken en met de wasch omgaan Adres onder No 187 aan het Bureau dezer Courant MejutVrouw DAM Sociëteit Ous Genoegen VRAAGT EEN Kindermeisje boven de 16 jaar WOEDT GEVRAAGS eene nette Burger BAKER ch aan te melden in persoon Kamemelksloot 3 282 Gouda Uit hoofde van het Kerstfeest wordt de Courant van Vrijdag 27 December MIBT uitgegeven INSCHEIJVING VOOH DE Nationale Militie TWEEDE KENNISGEVING BUEÖEMEESÏEU eu WETHOÜDKRS der gemeente Qouda Geziea de Wet van deu 19den AuRUslus 1861 StaalMad uo Ti betrekkelijk de Nationale Militie Herinneren bij deze alle brlangUebbenden aan hnnue verphgling tot het doen vau aangifte ter iaacliriJTiiig voor de Nationale MUilie inde maand Januari 1879 eu breni eu ter hunner icennis de volgende bcp iliugen der genoemde Wet Art 15 J iarlijl 9 irordeu voor de Militie ingeschreven alle mannei ke ingezetenen die op den Isten January van hrt ja ir hun 19 1e j iar waren ingetreden Voor ingezeten wordt gehouden lo Hij iens vader of is deze overleden wiens moedef f zijii beiden overleden wieus voogd ingezeten is volgens de Wet vau den ZSsleu Julij iü StaatMad Uo + 4 2o Hij dis geen oudirs of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tydslip voorafgaande achttien maanden ia Nederland verblijf hield 3o Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is ziju voogd geen inge7 eten mits hij binnen het rijk verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling b hooreude tot eenea staat waar da Neüerlandcr met aan de verpligte krijgsdiinst iaonderworpea of waar ten aanzien der dienslpligtigheid het beginsel van wedcrkcerighcid is aangenomen Art 16 De inschrijving geschiedt lo Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overledeu de moeder of i a belden overleden de voogd wouut io Vau een gehuwde eu vau een weduwenaar iu de Gemeeute waar hij woont So Van hem die geen vader moeder of voogd heelt of door deze ia achtergelaten of wiens voogd buiten a lands gevestigd is in de Gemeente waar hij woont 4 Vau den buiten stands wonenden zoon van een Nederlander die Ur zake van stands dienst in een vreemd t iiid woont in de Gemeente waar zgn vader of voogd het laalst in Nederland gewoond heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven lo De iu een vreemd Rgk achtergebleven zoon vau een ingezeten die geen Ne terlaiider is 2o He iu een vreemd llijk verblijf houdeuitc ouderlooze zoon van eeu vreemdeling al is zgn voogd ingezeten 3o De zoon van den Nederlander die ter zake n s land dien t in sKijks overzeesche bczitlingctf of koloniën woont Art 18 Elk die volgens art 1 B behoort te worden ingesohreyeB is verpligt zich daartoe bij Burgemeester eu Wethouders aan te geven tussoheu den Isteu en Sisten Jnnuarij Bü ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zgn vnder of is deze overleden zijne moeder of zija beiden overledeu ziju voogd tot het doen van die aangifte verpligt De wijze waarop van bat doen van die aangifte blijken inoet wordt door Ons bepaald Art 20 Hij die eerst na het intreden van ziju 19de jaar dooh v66v het volbrengen van zijn ÏOste ingezeten wordt is verpligt zich zoodra dit plaats heeft ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der Gemeente Daarbij gelden de bepalingen der Ze en 8e zinsnede van art 18 Zijne inschrijving geschiedt iu het register van het jaar waartoe hij volgens zijiien leeftijd behoort Burgemeeater en Wethouder voornoemd roepen dientengevolge de ingezetenen dio hun 18de jaS r hebbon bereikt dat zijn zij die in het jaar 1860 zijn geboren eu ovciceuk msng het vorenstaande in deze Qenieente tot aangifte verpligt zijn op om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure en zich iu de daarbij vermelde orde te doen iusehrijveu te weten die hun geslachtsnaam begint met de Letter A B C D E F G H I J K L ea M tussohen deu 2 eu 15 Januarij 1879 ea die hun geslachtsnaam begint met de Letter N O P Q II S T U V W X Y en Z tusscheu dea 15 en 31 Januarij 1879 Voorts strekt tot informatie van de Belanghebbenden dat tiet register xii inschrijving op deu Slsteti Januarij des uainiddags ten 4 ure voorloopig wordt geslotcu en zij die nlsituu verzuimd hebben ile voorschreven aangifte te doen ingevulde art 183 der Wet verv iUeu ia eene boete v iu 25 tot lüO dut itdiT die voor de Militie moet worden i igeschre ven zich behoort te voorzien van een extract uit het gtbuutii register hetwelk bij de aangifte moet worden medegebragt dat dit extract aan hen die binneu deze Gemeente ziju geboren op hunne aanvrage op het Bureau vau den Burgerlijken Stand i rali zal worden uitgereikt terwijl zij fte elders geboreu zijn zich ter Geinienlt Stcretarie kuuUen aanmelden ten einde genoemd extract van het Gemeentebestuur huuuer gebaortepla its te doen aanvragen en dat eeu ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de inschrijving Wyk eu Nommer zijner wouiiig juist kan opgeven Oonda den 24n December 1878 Burgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BBRGter UZENDOOtt S De Secretaris BROUWEK Itesmeltelijke Ziekten De BURGEMEESTER vau Gouda Gezien Art 21 der Wet van 4 December 1872 tot voorzieuiug tegen besmettelijko ziekteu StaatsHad No 134 Maakt bekend dal gedurende de week van 15 December tot 22 Decemlier 1878 iu deze gemeente 2 lijders aan MAZELEN zgn overledeu Gouda den 24u December 1878 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Begrootlngsdlscussiên In de zitting van Donderdag was het eerst aan de orde het wetsontwerp tot goedkeuring der provinciale belastingen in Limburg over welk ontwerp een ongunstig verslag was nitgebrncht omdat onder de uitgaven posten voorkwamen die men oordeelde niet van zuiver provinciaal belang te zyn o a subsidiën tot herstel van kerken en pastoriën en 350 voor het bisschoppelijk paleis te Roermond Had de minister in het vorige jaar bij de behandeling van een dergelijk ontwerp verklaard dat het dl laatste maal zou zijn dat zoo iete door hem tor goedkeuring aan de vertegenwoordiging zou worden aangeboden en had men het daarop schoorvoetend goedgekeurd thans was de minister geheel van gedachte veranderd en de kamer hechtte met 50 tegen 21 stemmen haar goedkeuring aan die verandering van gevoelen zonder dat afdoende redenen werden aangevoerd Twee vragen traden op den voorgrond Mag de vertegenwoordiging de vastgestelde provinciale uitgaven beoordeelen Mogen de provinciale fondsen voor kerkelijke doeleinden gebraikt worden De heeren van Eek van Gennep Godefroi en van der Linden bestreden het ontwerp op dezelfde gronden als sedert jaren door de liberale partij tegen dergelijke uitgaven zijn aangevoerd Alleen de heer van Tienhoven steunde deu Minister op grond dat sedert jaren die subsi diën op de begrooting van Limburg voorkomen en de afstemming van dit ontwerp niet zou baten omdat dan de staten eenvoudig door het sluiten eener leening in de behoefte zouden voorzien 0f de lof door den heer Haffmana den minister toegezwaaid dezen aangenaam zal geweest zijn valt te betwijfelen Moge de herziening der provinciale wet dievolgens de belofte van den minister aanstaandeis voor goed eeu einde maken aan dergelgkeontwerpen nog beter ware het indien het middelkon gevonden worden om de scheiding vankerk en stoat te verwezenlijken het blijkt tochvoortdurend dat die scheiding meer schyn danwaarheid is Bjj de hervatting der diacnsaiën voor de begrooting van waterstaat stelde de heer van der Werk voor om de post tot onderhoud der landsgebouwen met ruim 100 000 te vermindereu met het doel om de restanratie van het Binnenhof uit te stellen tot een volledig plan daaromtrent was opgemaakt Na de verklaring evenwel van den minister dat van hem vooreerst geen algemeen plan tot herbouwing te wachten is en dat de herstelliugen noodig zgn werd het amendement met 59 tegen 8 steminett verworpen Bij het artikel kosten van toezicht op de spoorwegdiensten geeft de minister eenige inlichtingen waaruit blgkt dat de minister niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de tarieven in de quaestie tusscheu de eiploitatiemaatachapp en de directie der BoxtelWezel maatechappij kan de minister niet tnsschen beide komen de houding der eerste maatechapp kan hij evenwel niet goedkeuren een verhooging der traktementen der spoorwegopzi ters hoopt hij eeu volgend jaar te kunnen vooVdragen Alsnn kwam weder een oude quaestie aan de orde de richting van den spoorweg die het Noorden door Nooid HoUand met Amsterdam moet verbinden Het onteigeniugs ontwerp waa iu het voorjaar afgestemd omdat Bolsward niet was opgenomen Na met 6 tegen 7 stemmen den voorzitter tegen den heer Wintgeng in het geijjk gesteld te hebben welke afgevaardigde een geheel nieaw ontwerp als amendement wible doen voorkomen werd de kamer in de ge1e euheid gesteld door den heer Bergsmaom op haar gevoelen terug te komen Bolsward te doen vervallen en IJlst weder op te nemen ala de kortste weg van Stavoren naar Leeuwarden Het debat werd hoofdzakelijk gevoerd door de Friesch afgevaardigden het waren dan ook hoofdzakelijk lokale belangen die ter sprake kwamen De voorstanders van Bolsward beriepen aich op het advies van Gedep Staten geheel in strgd met het vroegere de voontanders van IJlst beriepsc zich op de meerSere kosten die ds richting Bolsward zal vorderen en op de vroegere bepalingen Na een uitvoerig debat werd het voorslal Bergsma met 37 tegen 30 stemmen verworpen en het pleit tan voordeele van Bolsward met 51 tegen 16 stemmen beslist Na afdoening dezer quaestie werd door den heer van Kerkwjjk een motie gedaan om den minister te verzoeken het waarborg kapitaal van 400 000 door de Rotterdam Munstersche spoorweg maatsobappg gestort welke niaat cbappij failliet ia niet terug te geven zonder beslissing door de Wetgevende macht Na de uitvoerige toeUehting door den voorsteller stelde de voorzitter voor wegens den weinigen tjjd die nog beschikbaar was de discossiën tot na het reces uit te stellen welk voorstel na de verklaring van den minister dat door hem op de te nemen beslissing uiet zal worden vooruit