Goudsche Courant, woensdag 25 december 1878

galcw paa 4D t 71 tegen O stemmen werd aangeuoiuen Na deze incidenten werden de beraadslagingen OTer de spoorweg begrooting voortgezet waarbij nataarl jk Terschilleude lokale belangen ter sprake t wamen zoo drong de heer Corver Hooft anders zoo zuinig op spoed aan voor den spoorweg ZwoUe Almelo de heer Arnoldts Traagt naar den stand der concessie Eindhoven Sittard ünitsche grenzen de heer Teding van Berkhout wil de post voor den weg van Botterdam naar den hoek van Holland doen vervallen Den heer Arnoldts antwoordt de minister dat hij wel concessie doch geen subsidie wil verieenen wat door den heer van Baarbe treurd wordt Op een vraag van d n heer van Eek geeft de minister geruststellende verzekering en omtrent Vlissiugen De heer Froger wgst op den ongunstigen toestand van het stationseiland te Amsterdam oot daaromtrent geeft de minister geruststellende verzekeringen en wil de werkzaamheden voortzetten Met 48 tegen 16 stemmen werd de post voor den spoorweg langs den nieuwen waterweg goedgekeurd en daarop de geheele spoorweg begrooting met algemeene temmen Bij de voortzetting der discuasiën over de begrooting van waterstaat werd door den heer de Vos vah Steenwijk aangedrongen op de aanstelling van een specialen ambtenaar voor landbouw wat door den minister niet noodzakelyk werd geacht Door den heer Wintgens werd een Ipfrède gehouden op de meteorologie en op den nitstekenden vertegenwoordiger dier wetenschap in ons land den heer Bugs Ballot hij acht meer dere openbaarheid noodig in het belang van scheepvaart en landbouw üp voorstel van den heer Lenting wordt met instemming van den minister 3000 toegestaan als subsidie voor de tentoonstelling te Arnhem Met 58 tegen 3 stemmen werd de begrooting voor den waterstaat goedgekeurd In de avoudzitting op voorstel van den heer Cremers gehouden werden de onvoorziene uitgaven zonder discussie met algemeene steramen goedgekeurd en daarop de wet op de middelen aan de oijle gesteld De suifcerquaestie was de hoofdschotel van het souper De heeren De Bruijn Kops Blussé Mees van Houten en de minister hamen aan het debut deel De heer Van Houten wilde ook bij deze juaestie op den goeden weg van handelsvrijheid in het belang der verbruikers terugkomen hij wil even als de geheele liberale partij directe belastingenen inkrimping der accgnsen De minister wees op de moeielflkheden aan de oplossing dezer quaestie op voor allen bevredigende wijze verbonden Hg wyst op de uiteenloopende adviezen van deskundigen ontvangen In het algemeen achtte hij den financieelen toestand minder donker dan beweerd is en roept de hulp in van allen om hem krachtig te steunen wonnecr de voorstellen tot belastingherziening tot rijpheid zijn gekomen De heer Borgesins besprak de patentwet vooral in betrekking tot de kroegen en tappergen hooger patent voor tapperijen en het verbod om het drankverkoop met andere kleine neringen te verbinden acht hij noodzakelijk en de minister zegt hem toe by wetsherziening op die punten te letten Met algemeene stemmen wordt de wet op de middelen goedgekeurd In de vergadering van Zaterdag kwarnen eindelijk de laatste begrootingen die der koloniën aan de orde De heer Des Amorie van der Hoeven verklaart tegen de begroeting te ittUen stemmen daar de minister blijkens gegeven inlichtingen niet van plan schijnt het beruchte art 2 van het politie reglement in te trekken Bfl de behandeling der begrooting van Suriname werd door de heeren Gratania en van der Hoeven gekla d over uitzetting der uitgaven geheel in strgd met het programma waarmede de gouverneur is uitgezonden de heer ▼ an Heukelom klaas t over de late verschijning van het verslt De heer de Casembroot verdedigt den gouverneur en wil bezuiniging op de militaire uitgaven of liever hij wil die door uitbreiding van het corps mariniers op de iegrootiug van marine overbrengen Met 46 tegen 11 stemmen wordt een amen dement van den heer van der Hoeven verworpen om de post voor immigratie in Suriname voor memorie uit te trekken tot een beslissing genomen is omtrent het ontwerp bej flende deze zaak ingediend De minister v kjpich tegen het amendement omdat de afl iug hem zon beletten zoo noodig uitvoering te geven aan een bestaande wet Met 52 tegen 3 stemmen wordt de begrooting voor Suriname met algemeene stemmen die voor Curasao en eindelijk de geheele begrouting m et 51 tegen 6 stemmen aangenomen Voor het sluiten der zitting werd nog met 30 tegen 22 stemmen besloten om niet over te gaan tot het opmaken eener nominatie ter voorziening in een vacature in den hoogen raad dus toch nog bezuiniging Zoo zijn dan alle begrootingen met slechts geringe wgziging door de Tweede Kamer goed gekeurd Wat is in de debatten overgebleven van de kreet om bezuiniging merkbaar op iedere bladzijde van het voorloopig verslag Moet men daaruit het gevolg trekken dat bezuiniging niet wel meer mogelijk is en dat alleen verhooging der belastingen het middel is om het nooi akelijke evenwicht tusschen inkomsten en uitgaven te herstellen De Tweede Kamer is op reces de leden mogen zich dien tijd ten nutte maken om ernstigte overwegen wat in het waarachtig belangdes lands gedaan moet worden om de belastingen productiever te maken zonder handel nijverheid of landbouw te veel te drukken dankan de voorjaarszitting van grooten invloedzijn op de toekomst des lands wBnneer deminister ingrgpende plannen van belastinghervorming ter beoordeeling inzendt L BUITENLANDT llultenlaiidscli Uvcrzli lil In Afghanistan bohtjuen de zaken zich zeer te zullen vereenvoudigden Uo Emir verloor fr alle gezag zijn leger gelioarza uridu slechts noode aan de gegeven bevelen de manschappen verliepen Het gevolg is geweest dat Sjir Ali naar Turlcestau vlood en zijn zoon Yalcoeb Khau de rechlinalige troonopvolger dien hij van de regtering wilde uitsluiten in vrgheid kwam Denkelijk zat uu deze wel het gezag aanvaarden en met hem zal de Ëngclsche regeering gem ikkeli k vrede kunnen sluiten uit sommige berichten zou men zelfs kunnen opmaken dat de Emir de regeeriug aan zijn zoon heeft overgedragen Dit tohter is niet waiirsohijnlijk en eerst wanneer de Engelsche troepen Djellalabad hebben bezet zal men dienaangaande zekere tijdingen kunnen vernemen Djellalabad kan op den 2Usteu zijn bereikt maar het eerste bericht der bezetting zat vermoedelijk eerst bedeu worden ontvangen Er komt leven in het nieuwe Turksohe Ministerie de personen voor de Gricksche grensijutstie ziju aangewezen en nu komt het bericht dat ook de overeenkomst met Oostenrijk betreffejide de bezetting van Novibazar zoo goed als klaar is Het nieuwe Italiaansche Ministerie heeft ziju plannen in de Kamer ontwikkeld de telegraaf deelt den hoofdinhoud daarvan mede het program komt geheel overeen met dat van het afgetreden Ministerie Daardoor wordt opnieuw bevestigd dat wg alleen te doen hebben met een persoonsverwisseling Aan de Köln Zeltvng wordt uit Kome van zeer goed onderrichte z jde gemeld dat het zoowel den Paus als den kardinaal Secretaris van Staat zeer aangenaam zou zijn geweest indien hét Centrum niet de bekende vooralellen in het Huis der Afgevaardigden had ingediend Beiden zonden liever hebben gezien dat het Centrum zich ondershands niet de regeering had verstaan en dan in het openbaar den wensoh eener vredelievende oplossing der quaestie openbaar had gemaakt De houding door het Centrum thaus aangenomen achten zij beiden veel meer geschikt om de onderhandelingen tusschen de Duitsche regeering en de Curie te dwarsbooraen dan die bevorderlijk te zijn Om die reden wordt het bestrijden der regeeriug door Windhorst c 8 aangevangen zeer afgekeurd Men hoopt intusschen dat de leden van het Centrum hunne belofte gestand zullen doen en dat zij ingeval de vrede wordt gesloten het hoofd zullen buigen voor het gezag der Curie zooals zq hebben toegezegd Hierbij moet nog deze mededeeling wcrrden gevoegd zegt de berichtgever dat men op het Vaticaan bijzonder groot vertrouwen stelt op de gunstige gezindheid en de toezeggingen door den Keizer gedaan De Oostenrijksche Regeering heeft voorloopig afgezien van het voornemen oia Fotocki te belasten met de samenstelling van een nieuw Kabinet en wel eenvoudig omdat er voor zulk een Ministerie geen meerderheid in den Kijksraad zou zijn te vinden de Eegeering hoo it nu op de nieuwe verkiezingen en wil het Ministerie Anersperg zoolang laten blijven In den nieuwen Bijksraad worden ook de Czeoben verwacht De Fransehe Kamer van afgevaardigden heeft het amendement van den Senaat waarbij de post van 20ü 000 fr t r verhooging van de bezoldiging der kapelaans boven de 50 jaren die van 112 S00 fr ter verhooging der jaarwedde van de laagste klasse der predikanten en van 14 600 fr ter vermeerdering van de jaarwedde der rabbijnen weer op de begrooting gebracht worden verworpen met 277 stemmen tegen 202 De Minister van onderwijs en eeredienst had een goed woord gedaan voor het aannemen van het amendement Ik vraag u zeide hij of het niet raadzaam of het niet in het welbegrepen belang des lands is op uw besluit terug te komen Met de door den Senaat aangenomeu wijziging ter zake van den termijn voor de invoering van het verminderd zegelrecht op de wissels en de verwerping van het zegelrecht op de chequei heeft de Kamer zich vereenigd Vervolgens hield de Senaat eene korte zitting om te beraadslagen over het votum der Kamer ter verhooging der drie bovengenoemde posten De rapporteur de heer Varroy van de linkerzijde verklaarde dat de Senaat gebruik heeft gemaakt van zijn onbetwistbaar recht toen hg de verhoogiugen weer op de begrooting had gebracht Doch nu de Kamer ze ten tweeden male heeft verworpen wenschte de commissie dat de Senaat geleid door den geest van eendracht waarvan hij reeds vroeger bewijs had gegeven het artikel aannam gelijk het door de Kamer was goedgekeurd De heer Chesnelong voerde hierna bel woord om het begrootiiigsrecht vau den Senaat itaaude te houden De rechterzijde zal haar amendement niet handhaven Zij heeft dit besluit genomen uit eerbied voor de achtenswaardige priesters zij wil te dier zake niet in botsing komen met den anderen tak der wetgevende macht De Kamer van afgevaardigden zeide hij verder wijkt van den parlementairen regel af Zoo voortgaande zal men tol het alvermogen van eene enkele Kamer komen Hierna heeft de Senaat zich neergelegd bghaar votum In de beide Kamers is het besluit voorgelezen waarbij de zitting van 1878 gesloten wordt verklaard BINNENLAND GOUDA 24 December 1878 VERGADERING van din GEMEENTERAAD Vrijdag den 27 December 1878 des iiamiddngs ten 1 ure ten einde te behandelen Voorstel tot uitbreiding van het personeel der Openbare Gezondheideoommissie Adres van S Mulder e n betrekkelijk den weg langs de Karnemelksloot Verzoek van M 8 Cats om eene bergplaats op de Vischmarkt te huren Voorstel tot herziening van het Binluit betreffende het getal lagere scholen enz Voorstel tot regeling der schoolgelden op de lagere scholen Te benoemen Eeneu Eersten Stads Geneesheer Leden in verschillende Besturen en Collegién ter voorziening in vacaturen ontstaan door periodieke aftreding Het depdt en de beide corapagnien van het 2e Reg Infanterie alhier in garnizoen worden met Mei verplaatst naar Grave en niet vervangen Vele garnizoensplaaisen deelen met onze gemeente dit lot Sommige verliezen zelfs het geheele garnizoen o a Woerden De garnizoansrerauderiugen strekken om door inkrimping van het getal garnizoenen de sterkte daarvan te vermeerderen ten einde de troepen beter te kunnen oefenen Zaterdag ochtend is in de rivier de IJsel bijHaastrecht het lijk drijvende gevonden van zekerenG V V koekkramer alhier die sedert vgf wekenvermist werdi Het lijk is Zaterdagmiddag te Haastrecht ter aarde besteld Wij vernemen dat gisteren morgen ten 7 ure de melkboer van R alhier bg het station door een locomotief is overreden en gedood De weg was behoorlijk afgesloten maar de man was met zijne emmers onder den sluitboom doorgegaan nadat een trein gepasseerd was en werd toen door den locomotief van een anderen niet door hem bespeurden trein getroffen Een droevig ongeval had alhier II Zaterdag plaats Eene jeugdige gehuwde vrouw door armoede tot wanhoop gebracht heeft getracht zich met haar kind van een half jaar te verdrinken in de nabijheid van de Aichfot Beiden zijn evenwel tgdig gered en in het gasthuis pgeuomen De gevallen sneeuw en het aangename weder deden gisteren middag reeds vele arresleden uit hunne bewaarplaatsen te voonchiJH halen Op ons fraai en voor sledevaarten zuo bizonder geschikt marktplein waren er velen bgeen en dat het ook aan de handof kindersleden niet ontbrak begrgpt ieder die bedenkt dat kou het gelukkiger de vaoantie juist begonnen was Ue was dan ook recht vroolijk en druk Een oogenblik dreigde de vreugde verstoord te worden daar een paard voor een slede gespannen door het omvallen der slede verschrikt op hol ging en met de vreese r k slingerende slede ue Groenendual doorrende over de brug bg den heer ïhira gekomen sloeg het links om en werd toen door den heer v V gegrepen looder ongelukkeu te hebben veroorzaakt Door het Provinciaal bestuur van Zuid Holland werd gisteren o a aanbesteed lo het driejarig onderhoud van de Mallegatsluis de draaibrug bij het Rabat en bgbehoorende werken alhier gedurende 1879 ISSO en 1881 Minste inschrijver de heer H J Nederhorst alhier voor ƒ 3329 2o het driejarig onderhoud van de groote en andere Rijkswegen in de prov Zuidholland in zes perceelen Minste inschrijver was voor pere 6 de heer I h Verbruggen te Waddinxveen voor ƒ 15 989 per jaar 3o het onderhouden van en het doen van eeuige herstellingen aan het gebouw van s Rijks Hoogere Buigerschool alhier gedurende de jaren 1879 en 1880 Minste inschrijver de firma C J de Gidts alhier voor ƒ 1418 per jaar 4o het driejarig onderhoud van de Gouwesluis en verder daarbij behooreude werken te Alphen prov ZuidHolland Minste inschrijver de heer P van Rooijen te Waddi ixveen voor ƒ 1830 per jaar Ter correotioneele terechtzitting der ZeKanervan het Gerechtshof te s Gravenhage werd Vrgdag o a behandeld de zaak van H V bij vonnis der rechtbank te Botterdam va 14 November 11 tot 5 maanden celstraf en boete veroordeeld omdat hij op 6 October te Reeungk aan H V D met een mes een wond in het aangezicht had toegebraoht hij werd door den advocaat mr van Gigch verdedigd die meende dat de appellant genoeg was gestraft met een celstraf van 3 maanden looals het O M bij de rechtbank had gerequireerd De advo caatgeneraal mr Gregory deelde echter aan het Hof mede dat de appelhint ongunstig bekend stond en requireerde de bevestiging van het vonnis 27 December nitspraak Voor de vncanti betrekking van gemeenteveldwachter te Bodegraven hebben zich maar 162 adspirauteu aangemeld Met ingang van den 23n deier aat het Rijkstelegraafknutuor te Alphen open zijn op werkdagen van 8 j ure voor tot 12 i ui namiddags en van 2 tot 5 n van l tot 8 ure namiddags op Zon en feestdagen van 8 i l s vooren van 2Vj tot 3 i nre namiddags De verpachting van vacante zitplaatsen in deHervormde Kerk te Woerden op 18 dezer heeftopgebracht de som van ƒ 170 Dat men in diegemeente nog wel eens iets over heeft om eenegoede plaats te bezitten is bg bovengenoemde verpachting gebleken daar voor ën stoel betaald werdde som van zes an veertig gulden t Onlangs is gemeld dat een veehandelaar uit Woerden te Amsterdam eene portefeuille met ruim ƒ 10 000 heeft verloren De ongelukkige verliezer is de heer P Ixiterij In weerwil dat ƒ 600 is uitgeloofd werd de portefeuille nog uiet gevonden Men meldt ons uit Stolwijk In dezen winter blijkt het alweder dat de hemaliug in den Stolwijkschen polder uiet voldoende is Er circuleert thans een adres onder de belanghebbenden te richten aan het polderbcstunr om dringend verbetering in het gegemaal te verzoeken De wensoh is om eene tweede machine te bezitten Het tchgnt dat aan dien wensoh zal voldaan worden eerlang zal door het polderbestuur aanbesteed worden het éiinjarig onderhoud van vijf watermolens en bgbehoorende werken Tot heden was genoemd bestuur gewoon dit onderhoud voor vijfjaren te gelijk te besteden De handel in vette Stolksche kaas is wegens den geringen voorraad vrij onbeduidend De opkoopers besteden voor hooikaas ƒ 40 tit ƒ 52 per 100 kilo De geraeente begrootiug van Schoonhoven voor 1879 is door Gedep Staten tot een bedrag van ƒ 34 952 46 in ontvangst en uitgaaf go gekeurd Te Schoonhoven heeft zich ene oommiwie gevormd bestaande uit de hh h Akkerhnys J Ez Dr C J van Ketwich en C H van Soherpenzeej om op het graf van den verdienstelijken sohrijver Aart Admiraal een gedenkteeken Ie plaatsen Vijf vissohers twee uit Ammerstol en dri uit BergAmbacht die zich aan zalmstrooperij visschen op zalm met zegens in den verboden tijd tussehen 1 September en 16 November op de rivier le Lek onder de gemeente Jaarsveld hadden schuldig gemaakt hebben daarvoor in de laatste helft der vorige en de eerste helft van deze maand in het huis van bewaring te Schoonhoven ieder eene subsidiaire gevangenisstraf van 23 dagen ondergaan Zij waren uiet bij machte de aan ieder van hen door het Kantongerecht te Schoonhoven opgelegde boete van 16 gulden te voldoen noch om de twee door hen gebezigde en verbenrdverklaarde zegens die aau een vischhandelaar uit Ammerstol toebehoorden ter waarde van 160 golden en de drie door hen gevangen eveneens verbeurdverklaafde zaJmen ter waarde van 38 gulden uit te leveren of de waarde daarvan te voldoen Sttatan Geoeraal Esbste Kak Zitting van 23 Dtceraber 1878 Het wetsontwerp regelende de bevoegdheid der artsen en vroedvrouwen werd met 16 tegen 8 stemmen aangenomen Tweede ICameb Zitting van 21 December 1878 In deze zitting bij het algemeen debat over het hoofdstuk Koloniën verklaarde le heer van der Hoeven tegen te zullen stemmen na de verklaring van den minister dat het overleg omireot de afschaffing der bepalingen betreffende de ooutraktbrcuk der inlanders in het Indisch politiestrafrrglemeut nog aanhangig ia terwijl de minister in elk geval wgzigingen van het liestaande stelsel noodig acht Bij de onderdeeleu kwamen de begroetingen van Suriuame en Cura ioier sprake De heefen Gratama en van der Hoeven klaagden over het geiaia van zuinig beheer in Suriname en de gedragslijn van den gouverneur De minister en de heer Casembroot verdedigden den gouverneur Met 46 tegen 11 stemmen werd het amendement van den heer van der Hoeven om een memoriepost uit te trekken in plaals van 3 ton voor den aanvoer van vrije arbeiders verworpen na bestrijding van den miuister De begrooling voor Suriname is aangenoipeii met 63 tegen 8 stemmen De begrooting voor Curaijaa is met algemeene stemmen aangeoproen Hat hoofdstuk koloniën is aangenomen met 61 tegen 6 stemmen Met 30 legen 22 stemmen besloot de Kamer voor de bestaande vacature in deu Hoogen Baad geen lijst van candidaten op te maken De Kamer is daarna op reces gescheiden In eene Zaterdag te s Hage gehouden vergadering van belaugsteltenden in de Noordpool expeditie is met bijna eenparige stemmen besloten tot eene tweede uitzemling van het zeilschip de Willem Barend naar de noordelijke Uszee terwgl het Hoofdbestuur is nitgenoodigd en zich bereid verklaarde zich opnieuw aan t hoofd der beweging te stellen De zeeofücieren de Brugne commandant Koolemaus Beijnen en Speelman van den état major vun hit zeilschip waren ter vergadering aanwezig Z K H prins Alexander heeft het presidium van het Uoofdconiité nedergelegd Aan de manschappen die net de Willem Barend de reis naar de BanHdt Ztt gemaakt hebben zijn zilveren tabaksdoozen ten geschenke gegeven die zeer net zijn Zg gaan met eeu veer dicht en op het deksel prijkt de Willen Barendi met matrozen op de plecht en in het want Binnen ia den deksel staat geschreven aii Herinnering aan ie rei naar de Nwrddljk IJeue 6 i ei 13 October In het lokaal Diligcntia te s Gravenhage werd Zaterdag door de vereeniging Eigen Hulp een buitengewone algemeene vergadering gehouden waarop 26 districten waren vertegenwoordigd De voorzitter de heer Hubreoht hield een warme welkomstrede waarin hg besprak de vele afvallige districten en leden die de vereeniging in den laatsteii tijd te betreuren had Hij noemde als oorzaak van do opheffing van sommige districten de bepalingen in de statuten dat elke afdeeling uit minstens 26 leden moet bestaan De afvalligen verdeelde spr in drie categorien als ongednldigen mismoedigen en twijfelaars Den tcgenwoordigen leden eu districten riep spr na hou dank te hebben gezegd voor hun volharding toe werk voort laat den moed niet zakken eenmaal wellicht lal de vereeniging voor vele huisgezinnen haar nut opleveren Daarna werd overgegaan tot benoeming van vier leden va i het hoofdbestuur waarbij de voorzitter he aftredende lid den heer van Menrs hulde bracht voor hetgeen hg in het bek ijr nn Jïgen Hulp gedaan had Als zoodanig werden benoemd de heeren mr A H van der Hoeven mr J D Veegens jhr mr P J van Beyma en mr A A de Pinto Daarna wordt na eenige discussie besloten de algemeene vergadering in 1879 in het belang van den financieelen toestand der vereeniging te s Gravenhage te doen plaats hebben In behandeling komt vervolgens Het voorstel van het hqofd bestanr om hette ontheffen van de verplichting tot onderzoek en beslissing over de jaarlijksche rekening en verantwoording der districten en over de balansen en jaarIqksche rekeningen en verantwoordingen der districtsafdeelingen Aangenomen Het voorstel van het hoofdbestuur betreffendebet opnemen van besUande vereenigingieu in de afdeeling Levensverzekering Het hoofdbestuur wenscht dit voorstel in te trekken omdat van genoegzame deelname gebleken ia Door den heer de Bosch Kemper werd een woord van opwekking gesproken tot de vertegenwoordigde districten om de deelneming looveel moge jk te trachten te bevorderen UI Voorstel van het hoofdbestuur betreffende de op te richten Spaarbanken Het hoofdbestuur wenscht dit pont voorloopig buiten beh deling te lateo omdat de ooderhaudelingen met de Begeering over meer gunstige voorwaarden voor het overmaken van spaarpeuningen tot geen resultaat hebben geleid Door de afdeeling Leiden werd een motie voorgesteld om die onderhandelingea voort te zetten Na breedvoerige discnssie wordt het voorstel van het hoofdbestuur aangenomen Vervolgens is aangehouden een voorstel tot borgstelling van rekenplichtige ambtenaren en een voorstel van de a d Purmerend tot oprichting van een brandverzekering Voorts werd benoemd een commissie voa onderzoek tot oprichting van een eentraal magaajn van levensmiddelen te Amsterdam Ter voorziening in de behoefte aan een eigen gebouw is voor en van wege de Vrije Gemeente te Amsterdam aangekocht een terrein gelegen aaa de Weteringschans naby het Leidscheplein en toebehoorende aan de stad De kosten voor het gebouw met inbegrip van den grond en het meubilair zijn geraamd op ƒ 140 000 Het gebouw zal bevatten eene taal voor godadlenatoefeaingen ruim genoeg voor ten minste 1600 personen 3 lokalen voor onderwijs eene zaal voor kleine bgeenkomsten eene beatuunkamer en woning voor den concierge Voor het benoodigde kapitaal zgn reeds ƒ 80 000 toegezegd op oUigatien l 4 pCt voor de ontbrekende ƒ 60 000 is eene pCu Iwaing uitgesehreven die zeer spoedig meer dan volteekend was Men stelt zich voor het nienwe gebouw in t begin van 1880 te kunnen betrekken In 1376 zgn door de Nedetlandsche post venenden 1 021 714 aaugeteekende Vieven en $ 2375 brieven met opgegeven geldawaarde Hiervan zgn 30 opgegeven als vermist doch dit bleek skc waar ie zijn van 10 waarvan 4 op het verongeWe stoomschip Willem Kroonprint der Nederlanden 4 op Duitseh grondgebied en sleeht 1 ten laste van den Nederlaudschen postdienst In 1877 zgn verzonden 1 140 069 aangeteekeude brieven zonder en 69563 met opge geven geldswaarde Hiervan heette het dat 67 irtet te reeht waren gekomen doch het bleek slechts waar te sgn van S waarvan 4 in Duitsculand De gezond heids eommisste te Petersburg heeft de invoer van dcteeriaptuletoan wyo geanthc iseeid van wege hunne uitstekende uitwerking in geval van verkoudheid catharren bronchitis eu tering Twee kapsules ingenomen telkens als men gaat eten breogeu spoedig beterschap aan De behandelingkost slechts les i acht centen perdag Om seker te zijn dat men de echte kapsules heeftt moet wen op de driekleurige kandteekening van deu heer Gupot op het etiquette letten In de meeste ap otheken tüo de kapsules te verkrijgen 7 II I II I I N O E Z O N D E N Gou la 23 Dec 187 Aan de Btdaolie der Goudtcke Courtnt Het b rigt in Uw Courant van gisteren als zou ik miju ontilag hfediend AeHtn Is lid van de Commissie van ToezicBt over het Museum ran Oudheden is onjuist Met 1 Januari in de periodieke aftreding vallende gaf ik bij het ojmiaken der aanbeveling aan het GeiUeentebestuur mijn wensoh te kennen om niet weder in aanmerking te komen Mijn beluBgslelling in het Museum btijft oaverzw t Met alle achting KOBMANS Gevonden en aan het Bureau van Politie gedepoaeerd Eeu BONTE DAMES KUAAG I Ï Sffi Sj ijj