Goudsche Courant, zondag 29 december 1878

Zondag 29 December 1878 N 2287 Zuid Hollandsch Kofflehois Donderdag en Vrijdajy a s GROOT GAFfi GONGET onder directie van den Heer G STROOBER Tot en met 28 DECHMBER is voor ieder KOSTELOOS te beachtigen in de floefsteeg V 98 het den 10 April geboren GOUDSCHE COURANT ieuw $ en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken welks huid geheel begroeid ia met haar gelijk een Beer Het heeft een blank gezicht en leeft zeer gezond STABS MEESCHQOL De COMMISSIE van TOEZICHT over de STADS MUZIEKSCHOOL te Goi ifa brengt ter algemeene kennis dat zg op ZATERDAG den 28 DECEMBER 1878 des namiddags van 1 3 ure in het gebouw Aeti Leoi INSCJBCItlJriNG zal houden voor deKinde ren welke aan het onderwijs wenschen deel te nemen benevens van Elèves voor het Muziekkorps der dd Schutterg alhier Vereischten voor de toelating zgu a de leeftjjd van negen jaren en 6 vatbaarheid voor het onderwgs dat zg Wenschen te ontvangen waarvan ten genoege van den Onderwijzer moet blijken Het aanschaffen van instrumenten is voor rekening van den Leerling Het schoolgeld bedraagt voor het onderwgs op de piano 20 p jaar idem ia de zang 5 t idem op eenig blaas of strijk instr 10 idem in beide laatste atdeelin gen te zamen 12 t Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene Kinderen op de StadsMaziekschool meer zullen worden toegelaten vóór de volgende inschrijving welke in de maand December 1879 zal worden gelioaden Namens de Commissie voornoemd F HARTING SecretarU KAASBOEREN Men wenscht in connectiën te komen met als soiled bekend staande Leveranciers in Zoete en Comijne KAAS Franco brieven motto KAASt bjj den Boekh E T EDE Molsteeg 12 Amsterdam TE HUUR op een der Aangenaamste Standen TWEE NET GEMEUBILEEaOE KAMERS direct te aanvaarden adres met franco Brieven onder No 188 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Mejufvrouw DAM Sociëteit tOns Genoegen VRAAGT EEN Kinder meisje boven de 16 jaar De itvendlng van adTertentiön kan geschieden tot dép nor des namiddags van den dag der nitgave Een JONGMËNÖCH b b h h vraagt zoo SPOEDIG mogelijk ROST lNWOKli G BEWASSCHING mef Vrije Kamer Brieven franco met opgave van prjis onder letter 1 bij den Boekhandelaar H C EDAUW Je alhier AAHBESTÉDiNGT SCHOUT en HEEMRADEN van den Polder Stolwijk zijn voornemens op ZATUllDAG den 4en JANÜARIJ 1879 des voonmiddags ten 11 ure in de Polderraadkamer te Stolwijk AAN TE BESTEDEN Het eenjarig onderhoud van VIJFWATEUMOLENS benevens de overige Kunstwerken aan genoemdenpolder toebehoorende Het Bestek ligt van afVRIJDAGden 278ten DEC a s ter lezing ter polderraadkaraer te Stolwijk en bij C F van den BERGH te Stolwijlereluis nadere informatiën te bekomen bjjden Heer P J HOFMAN te Gouderak De Schout M VERDOOLD Cz De Secretaris J 0 KROON ZQIGTANDEN 60UDVELINGEN ENZ I Dentiste 5 Alexauderstraat ik éJiIuAUé b gravenhage zal eiken DONDERDAG vaa 9 tot 12 uur te Gouda Hotel Tivou Spoorstraat te cousulteeren of schriftelijk te ontbieden zijn RËilSTFÉEST VOORHANDEN KERSKRANSEM van MARSEPIN CHÜCOLAAD AMANDEL CONFITUUR MARENGO enz Koninginne Brood Princesse Brood KLEIN GEBAK Sausijzen Broodjes TURKSCH GEBAK BOTERLETTEBS enz enz W N Ra alJmaakei S Haven Openbare Verkooping op 30 DECEMBER 1878 s voormiddags Elf ure in het Logement De Paacw aan de Markt te Gouda ten overstaan van Notaris MONTIJN van Een WOONHUIS met ERF enz in de Doelensteeg te Gouda wgk L n 193 kad Sectie C n 1254 groot 1 Are 49 Cent Te bezichtigen drie werkdagen vóór den verkoop en dadelgk te aanvaarden na betaling der Kooppenningen op 1 MAARt 1879 Breederby billetten n irr DU Gouda Oosthaveu B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fijn UITGEVOERDE LEVENSGROOTE aUlNA LAROCHE van KBAEPELIEIV en UOLH Apotheker te Zeitt De eenlee QUüVA LAROCHE welke door de Jted van de geneesk Cour aan UU Geneeskundigen is aaubevolen tegen algemeene zwakte gebrek aan eetlust slechte spijsvertering zenuwzickte in he t tijdperk der herstelling ua zware ziekte of kraambed koorts eu bare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzacht teringachtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prijs ƒ 1 90 per flacon bij den Heer Apotheker C Thim te Gouda Gouda Datnc van A Bbinkman l STAAT VAN ÜKIKVEN geadresseerd aan onbekenden iu de 2e helft der maand November uit Goud i veraondeu co aan het Fostkautooi aldaar terug te bekomu n I Schnitemnker Amsterdam Mrj de Vries Am sterdam Wed M Feemnau s Qravenhage Mcj Boos Nieuwveen Van de Hulpknntoren OUDERKERK a d IJSSEL C S Vriedhof Hotteidam WAÜDINQSVEEN J I Zyokle s Hertogen oosoh Gouda deu 33n December 1878 De Directeur T h Postkantoor te Gouda VAN KRUIJNE Kantoiigcrecht te Gouda Terechtzitting van Itnandag 23 Deo 1878 Kantonrechter Mr J H van MIKROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W 0 A SCHOITEN te Rotterdam VEROORDEELD J B schipper verWijf onbekend tot eene boete van ƒ 6 of ge aug van twee dagen en eene boete van ƒ 3 of ge ang van één dag wegens da Bohippev op htt akschip Johanna Maria daarmede stilliggen iu de riüer de Gouwe vóór de monding van de Mallegatsluis te Gouda en tevens niet voldoen aan het bevel van één der Sluisknechteu om het schip te verhalen Burgerlijke Stand GEBOBEN 20 Dec Gerarda ouders h Strater en 1 van Kaotfa Adnaous Juhanota oadars P Sluiter u S J Koolmeea Nlcolaaa JubauneB Cornfelis ouders N J C Jeekel en J B de Megere 2 Coraelin lïli abcth ouders J WiUenburg eo M Brviikman 22 l luuia riancina oliders T de Bruin en G Hoer Wynand ouders A Kwinkftlcnberg en J ümjtelaar Boelof ouders A Smit en P ie Hoog 23 Calharin ouders ï Bezem en C B ol OVERLEDBN i 20 Dic M Loamau 1 m F Pastoors S i 6 m 21 W Swaan 1 j 8 m W Lieshout 4 F Delokambre IJ 7 m 22 M C Blok 2 m M van den Bos 1 j 2 m C Lieshout 6 j F Doelend 4 m C Vergeer 7 m D van Ham 7 m P Nmelatgu 4 j B m SS H van der Pool 2 j 9 m G C van Dgk 11 w 4 van Koogen 66 j A Jansen 4 Jl J van dei Kist ïi in 21 H M Hastink 10 ni Het Barenu van den Burgerleken Stand zal öp Donderdag 26 December a s 2e Kersdag des voormiddaga an 10 tot 12 ure geopend zgn tot het doen van aaugitten van geboorte of overiyden ADVERTENTIÊN ♦ Heden voorspoedig bevallen van een Zoon K VAN BAARZEL Pbijling Waddinxwe n 28 Dec mber 1878 Het behaagde den Heer heden ons Innig geliefd Zoontje WILLEM na een kortstondig Igdsn in den leeftijd van vyftien jnaaudea tot zich te nemen B J SWAAN Pred C E S SWAAN Bastert Gouda 21 December 1878 Voor de vele blijken van belangstelling bg gelegenheid van onze 12Y2 Jarige Echtvereeniging ondervonden betuigen wij onzen iartelnken dank P BISSCHOP J J P BISSCHOP Gouda 24 Dec 1878 db Router Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden h het overlgden van onzen geliefden Vader en BehuwdvaderPOÜLUS BOUMANÖ betuigen wg bg deze onzen hartelyken H üit aller naam C BOUMANS Qonda 23 December 1878 De niigftve dez r Cktnrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG ea ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BU deze Conroat hehoort een BUvoes eL 1878 Vrede op aarde klonk het op den laatsten feestdag in der Christenen bedehuizen Vrede op aarde liefelgk woord Doch welke Ixeurige gedachten wekt het wanneer wg ea terugblik slaan op den jaarkring die spoedig achter ons zal liggen Vrede op aarde was der Christenen lïed in het bedehms eo ruw geweld van hoog en laag gemeen voerde daar boiten faeerschappg Wel eindigde de oorlog die het oosten van Ënropa bg het begin des jaar3 teisterde wel werd te Berlgn het vredeswerk door de groote mogendheden bekrachtigd maar welk een vrede werd daar met groote moeite tot stand gebracht Qataigi airt wa4 tbans is UaniS sbMut tegen het staatsmansbeleid der mannen die geroepen tgn om den vrede te bewaren en het Vrede op aarde tot waarheid te maken Is de vrede van Berlgn geen bron waaruit ieder kan patten wanneer hg Europa weer in Tunr en rum wil zetten waarlgk wanneer znlk een vrede het eenige is dat de diplomatie tot stand kan brengen dan is dit met bemoedigend voor ben die tan de diplomatie nog heil Toor Europa verwachten Vrede op aarde klonk het in de bedehuizen en strijd stryd op allerlei gebied was het daar bniten 1878 was geen jaar des vredes 1878 was geen jaar dat men noode ziet heengaan Welke oorzaken van strgd zgn toch gedurende het afgeloopen jaar nit den weg geruimd wat is gedaan om zoovele quaestiSn op te lossen d e ia binnen en boitenland de gemoederen der B Bchen bezig houden f Wd k de wet tot regeling van het lager onderwgs tot stand gekomen maar is daardoor de quaestie opgelost Hoeveel beweging is door het petitionnement in den lande teweeg gebracht en wat staat ons nog te wachten voor de iengd de vruchten pinkt van de tot stand gebrachte wetsherziening Wel klonk in de bedehuizen het Vrede op aarde maar de kerk toont ons een tafereel van wanorde en strgd en beterschap is in den eersten tyd nog niet te wachten men kan eerder een geheele oplossing der kerk dan bevrediging verwachten wanneer de aanvoerders der schare voortgaan om elkander te beetriiden zooals dit in de laatste weken het geval is geweest Strgd op het gebied der kerk stryd in den staat strga over de hoogste belangen dermaatschappy hoe steekt het ai bg het Vrede op aarde dat de lofzang der schare was En in net buitenland Oostenrgk is weder eenige schreden voortgegaan op den weg die onvermgdelgk tot een schandelgk staatsbankroet voert het verlies van de provinciën in het noorden en van den invloed m hst Dnitsche rgk niet kunnende verkroppen wil men in het zuiden het verlorene trachten te herwinnen en in weerwil van bet verzet van zoovelen een deel bemachtigen van het erfgoed van den zieken man dien men schgnbaar in het leven heeft gehouden omdat men het over de deeling der erfenis nog niet eens kon worden Hoe gaarne had Rnsland aan bet Igden van den eemartelden zieke een einde gemaakt maar Mt dit rgk is niet vrg in zgn bewe ngen scbgi j aar machtig wordt het tot in zgn binnenste geschokt door hartstochten waarvan slechts van tgd tot tgd de gevolgen naarvbniten belÉnd worden WaarIgk m land waar vraaw van edelen bloede zich verlagen om alleen in sluipmoord heil te zien moet wel diep gevallen zgo Met hoeveel verwachting is in 1870 het bericht ontvangen dat het Duitscherijkeindelgk de zoo begeerde eenheid onder zgn heldenkeizer met de wapenen in de 2hand verkr ren ha l Acht jaren zgn verloopea en hoeveel illusiên zgn verdwenen Was de toestand bg voortduring zorgelgk door de woelingen der particularisten en de inspanning die de handhaving der beruchte Meiwetten vorderde die toestand is niet verbeterd nn de dolle pogingen ter vermoording van den grgzen vorst het oog hebben doen vestigen op den toestand der maatschappg Wel wist men dat men reeds lang met de democratische partij rekening had moeten houden de onthullingen der laatste tgden hebben zelfs aan het licht gebracht dat die partg wel eens gebruikt was al ware het alleen om de natio naalliberalea gedwee te maken wel had men bg de verkiezingen opgemerkt dat de invloed der democraten steeds grooter werd naarmate de algemeene welvaart of liever de milliarden minder werden maar dat die partg zoo goed georganiseerd was zooveel macht en invloed nad als iu de laatste maanden gebleken is dat had men nog slechts gegist Zul het geweld het goede middel zgn om zoovelen te overtuigen dat de beginselen waarop de maatschappg mst de ware zijn Zullen de verbanningen verbenrtverklariugen en gevangehisstraffeu het etal martelaars in Duitschland niet aanzienigk vermeerderen en daardoor de kracht van het socialisme doen toenemen Wg weten het immers dat de kerk is gevestigd in het bloed der martelaren Ook voor Duitschland heelt 1878 weinig heil bereid Engeland was bg voorduring overgeleverd aan de koopmanspolitiek die voor geheel Europa meer en meer een ergernis wordt al is zgook schgnbaar met geluk bekroond Cyprus is verkregen de invloed in Klein Azië vermeerderd en de oorlog in Afghanistan wordt met een onverwacht geluk gevoerd de vrees der oppositie is tot nu toe gelogenstraft alles gelukt alles slaagt jammer dat de toestand in net binnenland met even gunstig is duizende broodeloozen vragen ondersteuning en die ondersteuning hoe rgk en overvloedig verleend kan de ellende niet wegnemen Ook Engelands welvaart is een gepleisterd graf ADVERTSNTIËN woidengeplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel jneer 10 Centen GROOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte A onderiyke Nommen VLIF CBNTEN Meer bemoedigend is het sdiouwspel dat Frankrijk aanbiedt Eindelgk schgnt men daar in behouden haven te zullen aanlanden nog één verkiezing voor den senaat en ook dat lichaam zal voor goed gewonnen zgn voor de republikeinsche beginselen de eenige beginsden die in Frankrgk op dit oogenblik de regeering kunnen voeren de oude partijen zgn tot zwggen gebracht na de laatste bopelooze pogingen de republiek niet meer bestreden moet nu toonen dat zg gematigd kon blgven en de kracht tot regeeren bezit Vrede op aarde Eeawen reeds weerklonk dat lied in de bedehnizen en hoe weinig weerklank heeft het tot nu toe in de maatrobappö gevonden waar het ruw geweld nog steeds de leerschappg T0 t Vrede op aaide eve de kerk net voorbeeld door de eendracht te herstellen zg beeft een aewichüge roeping moge zg beseffen dat zjj alleen door die rot ping te vervallen recht van bestaan heeft Vele qqaestiên wachten op oplossing Het afgeloopen jaar heeft weinig tot de oplossing bijgedragen alleen daarom kan het jaar 1878 een verloren jaar genoemd worden en bonnen wg het zonder spgt zien vertrekken Moge de opvolger ten minste eenigszins vergoeden wat dit jaar is te kort gekomen I L BINNENLAUD GOUDA 2S December 1878 De geineeuttslyice verhuringen verpoditbgen oaubeatediDgcu U Dinsdag ten Baadhaii houdeu hebben de volgende uitkomst ehad A Verhuringn e verpifcUiMftn Haitjes pero n 1 G C de Vooij foor 19i60 r 2 D C Samsom l 3 J J V d Sauden 18 4 G Fraikiii 12 60 b J 1 V d Sandsn 23 VisMsherij perc nrs 6 fO in oombiiMlie L Muit te MoorJrfcht voor ƒ 46 Het Grnsgewas iu de Crabelhstraat A Jonkheid voor ƒ 60 B Aanhetteditige N 1 Hontwaren A de Jong Zn 10 benedea T 2 IJjer G Laugeraar 11 beneden Tarief 3 Spjkers O Langeraar 13 benedea Tarief 4 Lood J J Verdriei 19 beneden Tarief 5 Vtrfwareu C Dillen fc Zu 20 beneden T 6 Teer L Visser 10 beneden Tarief 7 Kalk A Jonker Zonen J bene len T 8 Grind L Broere Tarief 9 Zand L Broere Tarief 10 Puin beide perceelen A Slootweg liegden 2322 11 Plantsoenen C Grootendorst Bojkoop 136 46 lï Straten H longenburger t Waddioxveen ƒ 9233 Maandag avond heeft het gewone jaarlijksche examen der Stads Muziekschool plaats gehad Als altijil werd dcïe uitvoering door een talrijk publiek bijgewoond dat door herhaalde toejuiohin